⛩️

Cầu Vồng Lôi Tạng Tự

Cầu Vồng Lôi Tạng Tự

Cầu Vồng Lôi Tạng Tự cùng với Seattle Lôi Tạng Tự là hai ngôi chùa Lôi Tạng Tự chính của Chân Phật Tông, địa điểm tại North Bend, bang Washington, Hoa Kì.

image

Ngôi chùa này thường xuyên diễn ra các buổi pháp hội Hộ Ma do Liên Sinh Hoạt Phật chủ trì. Linh Cốt Tháp của Chân Phật Tông (Song Liên Cảnh Giới) cũng được xây dựng tại đây.

Song Liên Cảnh Giới - Ảnh: Cầu Vồng Lôi Tạng Tự cung cấp
Song Liên Cảnh Giới - Ảnh: Cầu Vồng Lôi Tạng Tự cung cấp

Thông tin liên lạc của Cầu Vồng Lôi Tạng Tự

彩虹雷藏寺 Rainbow Temple 14310 476th Ave SE, North Bend, WA 98045 U.S.A. Tel: 425-888-3677 Fax: 425-888-9008 Website: https://tbs-rainbow.org Email: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/pages/彩虹雷藏寺/108711872551528