🌸

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu về Chân Phật Tông cùng các thông tin liên quan

🌷
Upala, chúng tôi là ai?
💌
Đôi điều nhắn gửi
📑
Cách thức xin quy y và ý nghĩa

Truyền thừa và nhân vật

Truyền thừa, tôn chỉ của Chân Phật Tông
🌥️
Tổ chức và cơ cấu các vị trí trong Chân Phật Tông
Liên Sinh Hoạt Phật - Lư Thắng Ngạn

Hoạt động và sự kiện

  • Pháp hội Hộ ma và Quán đảnh
  • Quán đảnh và gia trì từ xa
  • Sinh cơ
  • Đồng tu trực tuyến

Địa điểm và tổ chức

⛩️
Đài Loan Lôi Tạng Tự
⛩️
Seattle Lôi Tạng Tự
⛩️
Cầu Vồng Lôi Tạng Tự
⛩️
Bạch Vân Lôi Tạng Tự

Mạng lưới trực tuyến toàn cầu

  • Chân Phật Toàn Cầu
  • Chân Phật Bát Nhã Tạng
  • Chân Phật Báo

Dành cho cộng đồng người Việt

Liên hệ và cộng tác

⁉️
Sử dụng bản văn từ Upala