🌸

Nghi quỹ tu tập

Nghi quỹ tu tập

Nghi quỹ Chân Phật Mật Pháp

Ghi chú: Phân loại nhóm ở đây dựa theo Mạng thông tin toàn cầu Chân Phật Tông, chỉ nhằm mục đích giúp độc giả tiện tra cứu và tìm kiếm dựa theo tên gọi, không phải phân loại dựa theo thứ bậc hoặc bản chất của chư vị.

Thần chú trong nghi quỹ được phiên âm Việt hóa theo khẩu âm của chính Sư Tôn khi đọc câu chú đó.

Chuẩn bị

📑
Cách thức xin quy y và ý nghĩa
📑
Văn cầu thỉnh Liên Sinh Hoạt Phật gia trì
📜
Chân Phật Bảo Sám

Nền tảng tu tập trọn bộ

📙
Mật giáo đại quang hoa
📙
Sổ tay quán tưởng cho hành giả
📙
Cúng khói toàn tập
  • Chân Phật Tứ gia hành toàn tập

Phật - Như Lai

📜
Thích Ca Mâu Ni Phật niệm tụng pháp
📜
Trường Thọ Phật niệm tụng pháp
📜
Dược Sư Lưu Li Quang Vương Phật niệm tụng pháp
📜
A Di Đà Phật niệm tụng pháp
📜
Diệu Sắc Thân Như Lai niệm tụng pháp
📜
Đại Nhật Như Lai thai tạng giới niệm tụng pháp
📜
Đại Nhật Như Lai kim cương giới niệm tụng pháp
📜
A Đạt Nhĩ Mã Phật Adharma Buddha niệm tụng pháp
📜
Kim Cương Tổng Trì niệm tụng pháp

Phật Mẫu

📜
Đại Chuẩn Đề Phật Mẫu niệm tụng pháp
📜
Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu niệm tụng pháp
📜
Phật Nhãn Phật Mẫu niệm tụng pháp
📜
Diệu Âm Phật Mẫu niệm tụng pháp
📜
Bát Nhã Phật Mẫu niệm tụng pháp
📜
Yeshe Tsogyal Phật Mẫu tương ứng pháp
📜
Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu niệm tụng pháp
📜
Phật Mẫu Kurukulle kính ái pháp
📜
Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương niệm tụng pháp
📜
Kim Cang Hợi Mẫu Vajra Yogini niệm tụng pháp

Bồ Tát

📜
Kim Cang Tâm Bồ Tát Pháp (Tứ gia hành pháp)
📜
Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm niệm tụng pháp
📜
Quan Thế Âm Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Quan Âm Tứ Thủ niệm tụng pháp
📜
Pháp Quan Âm thân đàn thành tránh tai nạn
📜
Cao Vương Quan Thế Âm Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Phổ Hiền Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Đại Tùy Cầu Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Di Lặc Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Hư Không Tạng Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Trừ Cái Chướng Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Bất Không Quyến Sách Quan Âm niệm tụng pháp
📜
Bạch Liên Hoa Vương niệm tụng pháp
📜
Liên Hoa Đồng Tử Căn bản Thượng sư tương ứng pháp

Kim Cang - Minh Vương

📜
Ái Nhiễm Minh Vương niệm tụng pháp
📜
Uế Tích Kim Cang niệm tụng pháp
📜
Phổ Ba Kim Cang niệm tụng pháp
📜
Đại Lực Kim Cang niệm tụng pháp
📜
Thời Luân Kim Cang Kalachakra niệm tụng pháp
📜
Mật Tập Kim Cang niệm tụng pháp
📜
Thắng Lạc Kim Cang niệm tụng pháp
📜
Hỉ Kim Cang niệm tụng pháp
📜
Đại Luân Kim Cang Mahachakra niệm tụng pháp
📜
Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang niệm tụng pháp

Không Hành - Độ Mẫu

📜
Lục Độ Mẫu Bổn Tôn niệm tụng pháp
📜
Bạch Độ Mẫu niệm tụng pháp
📜
Hồng Độ Mẫu niệm tụng pháp
📜
Cứu Thiên Tai Độ Mẫu niệm tụng pháp
📜
Trừ Ôn Dịch Độ Mẫu niệm tụng pháp
📜
Hùm Âm Độ Mẫu niệm tụng pháp
📜
Sư Diện Không Hành Mẫu niệm tụng pháp

Hộ Pháp

📜
Đại Uy Đức Kim Cang niệm tụng pháp
📜
Mã Đầu Minh Vương niệm tụng pháp
📜
Hổ Đầu Kim Cang niệm tụng pháp (Diêu Trì Kim Mẫu)
📜
Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Vi Đà Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Già Lan Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Đại Hắc Thiên Mahakala niệm tụng pháp

Tổ Sư

📜
Liên Hoa Sinh Đại Sĩ niệm tụng pháp
📜
Atisa Tôn giả niệm tụng pháp
📜
Tổ sư Tsongkhapa niệm tụng pháp
📜
Long Thụ Bồ Tát niệm tụng pháp

Tài Thần

📜
Hoàng Tài Thần niệm tụng pháp
📜
Hồng Tài Thần niệm tụng pháp
📜
Kị Long Bạch Tài Thần niệm tụng pháp
📜
Tài Bảo Thiên Vương niệm tụng pháp
📜
Diêu Trì Kim Mẫu lập tức có tiền pháp
📜
Câu Tài Thiên Nữ niệm tụng pháp
📜
Thất Phúc Thần niệm tụng pháp
📜
Long Vương bảo bình pháp

Các vị khác

📜
Diêu Trì Kim Mẫu niệm tụng pháp
📜
Kim Diện Kim Mẫu niệm tụng pháp
📜
Hắc Diện Kim Mẫu niệm tụng pháp
📜
Biến Thân Kim Mẫu niệm tụng pháp
📜
Địa Mẫu Bồ Tát niệm tụng pháp
📜
Thiên Thượng Thánh Mẫu niệm tụng pháp
📜
Bạch Y Đại Sĩ Như Ý Bảo Châu pháp
📜
Cát Tường Thiên Nữ niệm tụng pháp
📜
Biến Tịnh Thiên Vishnu niệm tụng pháp
📜
Mã Cát Lạp Tôn Machig Labdrön niệm tụng pháp
📜
Mãn Nguyện Đồng Tử niệm tụng pháp

Các pháp bổ trợ

📜
Cửu tự chân ngôn pháp
📑
Thế thân pháp - Bài giảng chi tiết
📑
Chân Phật mễ cúng pháp thí quán (pháp cúng gạo)
📑
Pháp rung cây có tiền
📑
Bí mật pháp Diêu Trì Kim Mẫu lập-tức-có-tiền
📑
Nghi quỹ các pháp đặc thù của Biến Tịnh Thiên Vishnu
📑
Pháp xá lợi tóc (phát man) của Kim Cương Thượng sư
📑
Xung phạm và cách dùng lửa tẩy uế
📑
Công dụng của An Thổ Địa chân ngôn
📑
Phương thức thờ Địa Thần (Thổ Địa Công Công)