🌥️

Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật của Hồng giáo ca ngợi

Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật của Hồng giáo ca ngợi

Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật ca ngợi.

Đây là thư của Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật.

Trước pháp tọa của Liên Sinh Kim Cương Thượng Sư, chúc cát tường.

Từ đầu đến cuối tôi đều xin tiếp nhận chỉ dạy, tất cả đều vui vẻ. Tôi đã nhận được bức “pháp tướng con mắt thứ ba” của ngài, vô cùng hoan hỷ và khâm phục. Từ nay triết học phương Đông dần dần chuyển dịch về phương Tây.

Dòng chảy pháp của Phật pháp Mật tông hướng về phương Tây, văn hóa Đông Tây có sự giao lưu, có thể gọi là lợi ích lẫn nhau.

Ngài đã hòa hợp bốn giáo phái, rồi phát triển những tư tưởng mới, thành lập Chân Phật Tông, những quá trình này không phải là một sớm một chiều mà có thể thành được, đòi hỏi phải là người có đại chứng ngộ và đại thần thông, trải qua thời gian mấy chục năm thì mới có thể thành được. Sáng lập tông phái là sự nghiệp trăm năm, sự nghiệp nghìn vạn năm, không phải chuyện thường. Chỉ mong Chân Phật Tông của Thượng sư khiến chúng sinh mười phương đều thấm được lợi ích, hợp với mục đích Phật pháp phổ độ chúng sinh.

Tôi biết Ngài hành-giải cả đôi đều đắc, đạt được hết mọi tinh hoa của các Thượng sư Hoạt Phật, Hiển-Mật đều viên dung, hơn nữa còn phát đại bồ đề tâm, nóng lòng hoằng pháp, đáp ứng đời mà phổ biến lợi ích tinh hoa của Mật giáo, dùng ngòi bút viết ra những điều sâu sắc của đại trí huệ, cho dù là kho tàng bí mật của Mật pháp cũng đều công khai hết, in và phát hành trên đời, tôi (Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật) biết ngài là hành giả Mật thừa được gia ân, tự nguyện phân thân xả cốt, công đức nhiều tựa hằng hà sa này sao có thể đo lường!

Sự xuất thế của ngài, Liên Sư đã có ghi chép đầy huyền bí, có bài kệ rằng:

Liên Sư sớm dự đoán Đã ghi trong điển chương Khi thế ma lại mạnh Chim sắt bay trên trời Thì đó chính là lúc Chính pháp lại hưng thịnh Như đèn dầu rực cháy Ánh sáng vụt lóe lên Chúng sinh sẽ được cứu Gánh nặng con đường xa Khi ấy sẽ chín muồi Trong ánh sáng vô ngại Chỉ nguyện cầu Thượng sư Từ bi ban gia hộ.

Tôi (Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật) biết ngài nhìn xa trông rộng, đã hoàn toàn biết rõ thời cơ này, ngài phải vận dụng đạo để phát huy truyền thống.

Tại đây lúc này, cần phối hợp với sự đổi mới của thời đại và địa điểm mà hoằng pháp hưng tông, tập hợp các lực. Hành giả Mật tông phải lấy thực tu làm đầu, ngài có thể tập hợp nhiều người cùng nhau tu tập, định ra quy tắc, thứ tự tu pháp, như vậy các đệ tử mới có thể hiểu pháp của ngài là vi diệu hiếm có.

Còn về phương diện pháp khí, Mật pháp có thể nói là quá rườm rà phức tạp, hao phí rất nhiều, đủ loại nghi thức không dễ tu tập. Về phương diện thiết lập đàn thành thì chỉ cần trang nghiêm và tâm hoan hỷ. Tụng chú cúng dường thì chủ yếu là thuận tiện và tâm cung kính, còn nghi thức và pháp khí thì có thể giảm bớt, vì nếu phức tạp quá thì con người phổ thông không thể nào đảm nhiệm được.

Phật giáo Mật tông, phương Tây dần dần đã có người tu tập Mật tông này, Hoạt Phật cũng đến phương Tây truyền pháp và quán đảnh rất nhiều, những người đi theo ngài như dòng chảy bất tận, nhìn vào thì dường như cực kì hưng thịnh. Nhưng người phương Tây thiếu mất nền tảng triết học của phương Đông, việc học pháp của người phương Tây khá thiên về lập đàn tụng chú cúng dường mà thôi, còn đối với những ý nghĩa thâm sâu huyền bí của nội tại thì lại không biết. Nhất là thời gian truyền pháp rất ngắn, cũng không có kế hoạch truyền pháp, việc dịch kinh điển cũng không có nhân tài, trong thời gian ngắn ngủi thì thành tích chưa thể lý tưởng được hết. Người phương Tây coi trọng hiện thực, nếu trong thời gian ngắn mà không thấy tương ứng thì việc tập hợp nhân duyên này cũng là công cốc, điểm này là nói về kinh nghiệm của tôi.

Nguyện lực của ngài sâu rộng, và ở nước Mỹ đã có pháp môn long tượng như vậy, đúng là nhân tài xuất chúng về truyền pháp, nhất là ngài tinh thông kinh luận, trải qua tu Đạo Hiển Mật, không nề hà khó khăn gian khổ để mà được nhiều Hoạt Phật dạy dỗ, hơn nữa ở trong thiền định còn được Liên Hoa Sinh Đại Sĩ chỉ dạy giáo pháp, có được Vô thượng mật trời người khó gặp. Nay biết thường có trăm, nghìn người đến nghe pháp tại Seattle, đệ tử khắp thế giới quy y có đến sáu vạn người, sách mà ngài viết phù hợp với thời kỳ này, Phật pháp bao la uyên thâm, còn ngài viết sách thì thâm nhập và hiểu rõ ý nghĩa của cuộc đời, giải thích về Mật pháp không lệch khỏi trung quán, đây là điều cực kì có giá trị.

Tôi (Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật) biết ngài là Thượng sư Mật tông thật sự có năng lực thực hiện thực tu, hơn nữa còn hữu hình hữu nguyện, trong tương lai nên thỉnh mấy vị đại Hoạt Phật có tu có chứng đi khắp nơi giúp đỡ, để khiến cho giáo pháp và thời cơ càng phù hợp với nhau, đại khái là các đại thánh đại triết ngày nay truyền pháp cũng nên hợp thời cơ.

Có nhiều vị Hoạt Phật trợ giúp thì càng nêu cao thuyết cũ, sáng lập ý tưởng mới, cũng đều là lẽ này. Tất cả nguyên lý, hoặc đã cũ, hoặc đã suy hoại, thì càng có thể thúc đẩy sự siêu việt của thắng nghĩa Hoa Nghiêm.

Tiếp nối chính pháp của Hồng giáo Nyingmapa đặt ở trên lưng ngài, Pháp Vương Karmapa của Bạch giáo cũng rất coi trọng ngài, ngài lại có được truyền thừa của phái Sakya và truyền thừa của phái Gelugpa. Mật tạng được mở rộng to lớn như vậy, việc ngài sáng lập giáo phái thật sự có ý nghĩa trọng đại.

Tôi (Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật) trịnh trọng báo cáo với nhiều vị Hoạt Phật rằng Vô thượng đại mật pháp mà ngài có được cũng chính là tâm pháp của phái Cổ mật Nyingmapa Hồng giáo chính thống. Đặc biệt là pháp Đại viên mãn trân quý phi thường, vô cùng hiếm gặp và khó cầu. Và Thượng sư Lư Thắng Ngạn trong thế giới Ta Bà chính là Liên Hoa Đồng Tử của Ma Ha Song Liên Trì ở Tây phương Cực Lạc thế giới, đây chẳng phải là cổ Phật lại đến sao!

Đời người khó có được, Phật pháp chính thống cũng khó nghe được, thành tựu của ngài, những Hoạt Phật chúng tôi xem là kỳ duyên hiếm có trên đời. Ngài giống như ngọn đèn sáng trong đêm đen, giống như cái bè quý trong biển khổ, nhân sĩ phương Tây lấy ngài làm chỗ nương dựa, dũng mãnh tinh tấn, đó là may mắn lớn của người phương Tây.

Chúc cát tường viên mãn.

Đạt Tăng Vượng Ba. 25.09.1984.

Tái bút: Mời ngài đến vùng núi của dân tộc Tạng, đây là tâm ý của tôi, sau này gặp mặt mọi người có thể nói chuyện lâu hơn một chút, cũng có thể nói chuyện tỉ mỉ hơn về tâm yếu tu pháp.

Mấy ngày nay, Sakya Cống Mã Hoạt Phật có ghé chỗ tôi, cho nên chùa chúng tôi rất bận rộn. Khoảng một thời gian nữa sẽ lại viết thư cho ngài.