📙

Phật thuyết Ma Lợi Chi Thiên kinh (Marici)

image

Phật thuyết Ma Lợi Chi Thiên kinh (Marici)

Bản tiếng Trung theo Mạng Chân Phật Toàn Cầu TBSN Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Tôi nghe như vầy.

Một thời. Bạc Già Phạm [một danh hiệu của Đức Phật] ở tại nước Xá Vệ trong vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại tì kheo có mặt đông đủ.

Khi ấy, Phật nói với các tì kheo, có một vị Trời tên gọi Ma Lợi Chi Thiên, thường đi trước mặt trời. Không ai có thể nhìn thấy vị Ma Lợi Chi Thiên này, không ai có thể đuổi bắt, không bị người ta lừa gạt, không bị người ta ràng buộc, không bị người ta nợ nần của cải, không bị oan gia lợi dụng.

Phật nói với các tì kheo, nếu có người biết tên của vị Ma Lợi Chi Thiên này thì người ấy cũng không thể bị nhìn thấy, cũng không thể bị bắt, không bị người ta lừa gạt, không bị người ta trói buộc, không bị người ta lừa của cải, không bị oan gia lợi dụng.

Phật nói với các tì kheo, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nghe được tên của Ma Lợi Chi Thiên thì nên nói lời này: “Đệ tử con là ……. biết được danh của Ma Lợi Chi Thiên, vì thế không ai có thể nhìn thấy con, không ai có thể bắt con, không ai có thể lừa gạt con, không ai có thể trói buộc con, không ai có thể nợ nần con tiền của, oan gia không thể lợi dụng con.”

Khi ấy, Thế Tôn liền nói chú rằng: “Ta-đi-a-tha, ác-ka-ma-si, mác-ka-ma-si, dờ-va-la-ma-si, dờ-va-la-ma-si, ma-ha-dờ-va-la-ma-si, an-tác-đa-na-y-a, ma-si, sô-ha”

[Tadyatha arka masi, marka masi, jvala masi, jvala masi, mahajvala masi, antardhanaya masi svaha]

“Trong khi đi đường, bảo hộ con. Khi không đi đường, bảo hộ con. Ban ngày bảo hộ con. Ban đêm bảo hộ con. Trong oan gia hung ác bảo hộ con. Trong nạn vua chúa bảo hộ con. Trong nạn cướp bảo hộ con. Mọi nơi mọi lúc bảo hộ con. Đệ tử ……. soha.”

Phật bảo các tì kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, tì kheo, tì kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, đại thần và nhân dân, nghe được Ma Lợi Chi Thiên đà-la-ni, nhất tâm thọ trì, sẽ không bị mọi điều xấu ác ở trên làm hại.

Phật bảo các tì kheo, nếu có người có thể chép lại, đọc tụng và thọ trì, nếu cài vào trong tóc, để ở trong quần áo, đi đâu cũng mang theo mình, thì mọi điều xấu ác đều bị đẩy lùi, không dám đối đầu.

Khi ấy các tì kheo nghe Phật nói xong, hoan hỉ phụng hành.

Phật thuyết Ma Lợi Chi Thiên kinh. Hết!