📜

Bạch Liên Hoa Vương niệm tụng pháp

image

Bạch Liên Hoa Vương niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

  • Quán Không.
  • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì. Trì 7 biến Liên Hoa Đồng Tử tâm chú, thỉnh cầu tu pháp viên mãn.
  • Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm.

  • Quán tứ vô lượng tâm:

Quán tưởng bên tay phải của hành giả là những người thân phụ hệ, bên tay trái là những người thân mẫu hệ, sau lưng có ân nhân, sư trưởng, bạn bè thân hữu, trước mặt có oan thân trái chủ, xung quanh có lục đạo chúng sinh quây vòng quanh, tất cả cùng tu Mật pháp, cùng thành tựu Phật đạo.

  • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. Nam mô Bạch Liên Hoa Vương. (Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại lễ bái, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kì diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Bia giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: quán tưởng Hộ Pháp, Kim Cương thờ phụng tại đàn thành biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả. Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Thập phương Quan Thế Âm. Nhất thiết chư Bồ Tát. Thệ nguyện cứu chúng sinh. Xưng danh tất giải thoát. Nhược hữu trí tuệ giả. Ân cần vị giải thuyết. Đãn thị hữu nhân duyên. Độc tụng khẩu bất xuyết. Tụng kinh mãn thiên biến. Niệm niệm tâm bất tuyệt. Hỏa diễm bất năng thương. Đao binh lập tồi chiết. Khuể nộ sinh hoan hỉ. Tử giả biến thành hoạt. Mạc ngôn thử thị hư. Chư Phật bất vọng thuyết. Cao Vương Quan Thế Âm. Năng cứu chư khổ ách. Lâm nguy cấp nan trung. Tử giả biến thành hoạt. Chư Phật ngữ bất hư. Thị cố ưng đính lễ. Trì tụng mãn thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt. Hậu phúc kiên tín giả. Chuyên công thọ trì kinh.

Nguyện dĩ thử công đức. Phổ cập ư nhất thiết. Tụng mãn nhất thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt.

Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh (chung)!

Phần 8: Niệm chú vãng sinh: (7 biến)

(Tay kết ấn Đại hải siêu độ.)

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha.

Phần 9: Niệm kệ Tứ vô lượng tâm

Nguyện hết thảy chúng sinh có đầy đủ niềm vui và nguyên nhân của niềm vui, là từ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh thoát ly đau khổ và nguyên nhân đau khổ, là bi vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh vĩnh viễn sống trong an vui không đau khổ, là hỉ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh không còn yêu ghét, sống trong bình đẳng, là xả vô lượng.

Phần 10: Phát bồ đề tâm

Đọc văn phát bồ đề tâm:

Đệ tử Liên Hoa ……. kể từ khi quy y Căn bản Thượng sư, Tam Bảo, hướng thẳng đến bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Mọi điều thiện lớn nhỏ đều hồi hướng cho chúng sinh mau chóng thành Phật đạo.

Niệm phát bồ đề tâm chân ngôn: (3 biến)

Ôm bô-đi-chi-ta ben-za sa-ma-ya ah hùm.

Phần 11: Kim cang tâm

Đọc bài kệ sám hối: (3 biến)

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Đều vì vô thủy tham sân si Đều sinh ra từ thân ngữ ý Nay con hết thảy xin sám hối.

Niệm chú sám hối: (108 biến)

Ôm ben-za sa-ma-ya su-tô ah.

Phần 12: Niệm tâm chú Căn bản Truyền thừa Thượng sư

Cầm chuỗi hạt quán tưởng:

(Hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái để lần hạt.) Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Căn bản Truyền thừa Thượng sư đến trước mặt mình.

Liên Hoa Đồng Tử tâm chú:

Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm. (108 biến)

Phần 13: Kết ấn và Quán tưởng

image

Kết ấn: thủ ấn Bạch Liên Hoa Vương

Tay phải kết ấn thuyết pháp, tay trái kết ấn cầm hoa sen, như hình sau:

image

Quán tưởng:

Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

(1) Trong hư không có một chữ “Bam” như hình:

image

hiện lên hoa sen nghìn cánh có hình ngọn núi, xuất hiện tịnh thổ Shambhala.

Ở trung ương là cung điện Bạch Liên Vương, chủ tôn chữ “Ah” (tiếng Phạn hoặc Tạng) biến hiện thành Bạch Liên Hoa Vương, xung quanh ngài có thập phương Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Hộ Pháp, Không Hành, Chư Thiên.

(2) Bạch Liên Hoa Vương tướng mạo như đồng tử 16 tuổi, thân màu trắng tinh khiết trang nghiêm, có hai tay, tay phải kết ấn thuyết pháp, tay trái kết ấn cầm hoa sen có cầm bông hoa sen trắng, thân khoác thiên y lưới màu trắng vi diệu, ngồi tự tại trên bảo tọa, có đủ loại vòng ngọc trang nghiêm. Đầu đội mũ Phật Tì Lô Giá Na.

(3) Thiên tâm của Bạch Liên Hoa Vương phóng ra một đường ánh sáng trắng chiếu thẳng đến thiên tâm của hành giả, họng của ngài phóng ra một đường ánh sáng đỏ chiếu thẳng đến họng của hành giả, tâm luân của ngài phóng ra một đường ánh sáng lam chiếu thẳng đến tâm luân của hành giả. Ba ánh sáng trắng đỏ lam đi vào hòa nhập vào thân tâm hành giả, gia trì cho hành giả.

Phần 14: Trì tâm chú Bạch Liên Hoa Vương

Tâm chú: Ôm gu-ru lián-shâng sit-đi hùm. Ôm ben-za sham-ba-la gu-ru pê-ma hùm. (108 biến)

Phần 15: Làm Cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa

Cửu tiết Phật phong:

(1) Quán tưởng ánh sáng trắng từ lỗ mũi phải đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch phải đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch trái, thoát ra từ lỗ mũi trái, lúc này đã trở thành khí đen. (2) Ánh sáng trắng từ lỗ mũi trái đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch trái đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch phải, thoát ra từ lỗ mũi phải, lúc này đã trở thành khí đen. (3) Ánh sáng trắng đi vào từ cả hai lỗ mũi, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, đi xuống theo mạch hai bên tới đan điền rồi đi vào trung mạch, khí đi ngược lên đến đỉnh luân sau đó lại đi xuống đan điền, từ đây khí chia ra hai mạch, đi lên đến mũi và thoát ra từ hai lỗ mũi, lúc này đã trở thành khí đen. (4) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2). (5) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (6) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (7) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (8) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (9) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2).

Quán tưởng Nhập ngã:

(1) Quán tưởng Bổn tôn trụ tại Phạn huyệt trên đỉnh đầu hành giả. (2) Bên trong thân mình, hoa sen trên tâm luân ở trung mạch nở ra, trên hoa sen có một đĩa mặt trăng, trong đĩa mặt trăng có chủng tử tự của Bổn tôn (chữ Ah), chủng tử tự phóng quang. (3) Quán tưởng Bổn tôn ở đỉnh đầu biến thành một hạt ngọc ánh sáng to cỡ hạt gạo, từ Phạn huyệt đi vào trong trung mạch của mình, thuận theo trung mạch đi thẳng xuống, tới tâm luân thì dừng lại tại hoa sen ở tâm luân. (4) Bổn tôn tại hoa sen ở tâm luân của mình từ từ biến to ra, cho tới khi to bằng chính mình. Quán tưởng chính mình biến thành Bổn tôn giống y hệt. Bản thân chính là Bổn tôn, không hai không khác.

Quán tưởng Ngã nhập:

Quán tưởng chính mình là Bổn tôn, từ trung mạch đi lên và thoát ra, tiến nhập vào trong hư không, dung nhập vào biển ánh sáng của vũ trụ. Quên hết toàn bộ bản thân mình (tọa vong) bằng cách tiến nhập vào trong hư không, tiến nhập vào ý thức vũ trụ, tiến nhập vào biển ánh sáng, bản thân không còn nữa, hoàn toàn hòa tan vào trong hư không và biển ánh sáng của vũ trụ (ngã nhập). Ý thức vũ trụ chính là ý thức của mình. Đàn thành và vũ trụ tỏa ánh sáng rực rỡ. Nếu không thể ngồi tọa vong, lập tức quán tưởng bản thân mình là Bạch Liên Hoa Vương, sau khi quán tưởng rõ ràng thì quên luôn chính mình, lại tiến nhập vào trong hư không. “Nhất chỉ nhất quán” như vậy gọi là “chỉ quán song vận”.

Quán đếm hơi thở:

Dùng ý nghĩ để đếm hơi thở của chính mình, cho đến khi đạt đến trạng thái dừng bặt không còn suy nghĩ, tiến nhập vào cảnh giới định tọa vong.

(Chi tiết có liên quan đến quán tưởng tam quang bao trùm, trì tâm chú căn bản, cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa, đếm hơi thở, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 16: Xuất định

Trình tự quán tưởng xuất định và Nhập ngã - Ngã nhập ngược nhau. Quán tưởng chính mình từ hư không tiến nhập vào thân thể, Bổn tôn thu nhỏ lại, ngồi trên hoa sen ở tâm luân của mình, rồi lại hóa thành viên ngọc ánh sáng, từ trung mạch đi ra từ Phạn huyệt trên đỉnh đầu. Bản thân đã xuất định.

Tụng tán:

Đầu đội mũ Tì Lô Trang nghiêm và hiền từ Ai thấy đều hoan hỉ Ngu muội hóa quang minh Hành thâm nơi bát nhã Đảnh lễ Liên Hoa Vương. Nhiều kiếp cha mẹ và quyến thuộc Bấy lâu mờ mịt trong u tối Mong cầu mỗi người được giải thoát Mau chóng chứng đắc bát nhã trí Chỉ có Bạch Liên pháp tối thắng Thậm thâm nhập định ắt thành tựu.

Phần 17: Trì thêm những tâm chú khác

(Mỗi câu chú trì một lần, không cần kết thủ ấn, chắp tay là được.)

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật)

Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát)

Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát)

Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu)

Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần)

Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ)

Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử)

Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 18: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Phần 19: Tụng bách tự minh chú:

Ôm ben-za sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya ben-za sa-tô tê-nô-pa ti-cha Chê-chô mê-pa-wa su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-ơ-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-ơ-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-ân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ pan-ga-guân Sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah hùm pây. (3 biến)

Phần 20: Hồi hướng

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. nguyện đem công đức tu pháp này hồi hướng đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, cầu nguyện Sư Phật thường trụ thế gian, không nhập niết bàn, mãi chuyển pháp luân, Phật thể an khang. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

(Quán tưởng và chi tiết có liên quan đến hồi hướng, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 21: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 22: Niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

image

Giới thiệu pháp tướng Bạch Liên Hoa Vương

Bạch Liên Hoa Vương giống như đồng tử 16 tuổi, thanh tịnh trang nghiêm, tay phải kết ấn thuyết pháp, tay trái kết ấn cầm hoa sen trong tay có cầm một bông hoa sen trắng, thân khoác thiên y vi diệu bằng lụa màu trắng, tự tại ngồi trên bảo tọa. Có đủ loại chuỗi ngọc làm trang nghiêm thân ngài. Đầu đội mũ miện Tì Lô Giá Na Phật.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch và sự thù thắng của Bạch Liên Hoa Vương

Bạch Liên Hoa Vương là vị Quốc Vương đời thứ hai của tịnh thổ Shangri-La, mà Shangri-La là một tịnh thổ cực kì cơ mật, vị Quốc Vương đời thứ nhất là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Bạch Liên Hoa Vương nổi tiếng có “Vô cấu quang minh luận”, Bạch Liên Hoa Vương cũng chính là Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử không hai không khác.

Vị vua đời thứ hai là Bạch Liên Hoa Vương, là con trai do Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát sinh ra. Liên Sinh Hoạt Phật đã khám phá ra tịnh thổ Shambhala hóa ra chính là núi Đảng Hạng của vương triều Tây Hạ, bên trong núi Đảng Hạng bí mật nhất có một hầm ngầm cực kì lớn có hình dạng bông hoa sen, Vương Quốc hoa sen này phân thành tám phương đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, cộng vào là tám phương. Ở giữa có một bông hoa sen, trong đó có cung điện hoa sen. Bạch Liên Hoa Vương chính là Quốc Vương đời thứ hai của tịnh thổ Shangri-La, trong vương quốc ấy toàn bộ đều là người tu hành.

Tại Ấn Độ, trong kinh điển cổ xưa nhất là Mahabharata có ghi chép rằng: Pháp Vương Nguyệt Hiền của nước Shambhala, tại tháp Cát Tường Mễ Tụ [Amaravati Stupa], đã được Thích Tôn hóa hiện khẩu truyền mà nhận được giáo pháp Thời Luân Kim Cang. Thế là lần lượt 25 vị vua tiếp theo đã truyền thừa giáo pháp của Thời Luân Kim Cang. Quốc Vương thứ nhất là Danh Xưng Vương, là hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quốc Vương thứ hai là Bạch Liên Hoa Vương, ngài có các cuốn danh tác “Vô cấu quang minh luận” (Thời Luân tục tâm yếu), “Cát tường thắng nghĩa nguyện văn”.

Bạch Liên Hoa Vương ở nước Shambhala là một vị Quốc Vương có danh vọng nhất, uy danh của ngài lan tỏa khắp mười phương. Từ đó về sau, giáo pháp của Thời Luân Kim Cang đều không thể tách rời “Vô cấu quang minh luận”.

Tu pháp này có đại thành tựu:

1. Tự thân thành Bổn tôn Liên Hoa Đồng Tử. Sau khi tu trì thành tựu Bạch Liên Hoa vương, một thân mình trở thành Bổn tôn Liên Hoa Đồng Tử, bạn chính là Liên Hoa Đồng Tử.

2. Đến Phật quốc tịnh thổ. Tôi từng giảng “Phật tính bình đẳng luận”, giữa Phật và Phật với nhau là bình đẳng, mặc dù hiện tại chúng ta có sự khác biệt đẳng cấp, có sai khác, nhưng chúng ta đều là những người có phúc phần nhất, sau này mỗi người chúng ta thành Phật thì đều gọi là Hoa Quang Phật, toàn bộ đều là Hoa Quang Phật, Phật và Phật bình đẳng, không có khác biệt, tên gọi mặc dù khác nhau nhưng thật ra là bình đẳng, toàn bộ đều là Liên Hoa Đồng Tử. Sau khi tu thành tựu Bạch Liên Hoa Vương rồi thì sẽ đến Phật quốc tịnh thổ.

3. Cha mẹ và quyến thuộc nhiều đời đều được giải thoát, tiến nhập Phật quốc.

4. Đắc trí huệ Như Lai. Việc không liên quan đến mình, để liên quan đến mình thì sẽ loạn. Chúng ta làm Bồ Tát không được như vậy, tuy rằng sự việc không liên quan đến ta, nhưng người khác gặp khó khăn, chúng ta vẫn cần đi giúp đỡ họ, như thế mới là Bồ Tát. Phật và Bồ Tát đều như vậy, trí huệ của Như Lai đều là như vậy.

5. Nếu ở nhân gian sẽ là Pháp Vương đại bát nhã. Bạn tu Bạch Liên Hoa Vương, nếu bạn ở nhân gian thì bạn sẽ là Pháp Vương đại bát nhã, chính là Pháp Vương có đại trí huệ.

6. Thần thông nhậm vận, hàng phục bốn ma. Sau khi chúng ta học Phật thì đều cực kì có trí huệ, đều là những người cực kì lương thiện, chúng ta cũng sẽ thần thông nhậm vận, cũng có thể hàng phục bốn ma, hàng phục tất cả ma chướng. Thật ra ma chướng cũng chính là phiền não trong tâm bạn. Ngoài ra còn có những chướng ngại mà chúng ta biết, những điều trong lòng bạn biết sẽ trở thành chướng ngại cho việc tu hành của bạn, ma thật ra chính là nội tâm của bạn, nói một cách chính xác là như vậy. Nếu bạn có thể thần thông nhậm vận, chỉ cần bạn hàng phục được tâm mình, bạn tu được pháp rồi, thông được mạch rồi, minh điểm có thể đi xuống, chuyết hỏa có thể đi lên, đương nhiên là bạn sẽ thần thông tự tại rồi.

7. Vô cấu quang minh tự tại. Thế nào gọi là vô cấu? “Vô cấu quang minh luận” mà Bạch Liên Hoa Vương viết, tôi nói để mọi người biết, bánh xe khổng lồ của thời gian đều sẽ chuyển động, liên tục quay, những gì của quá khứ đều đã đi qua, sẽ không trở lại nữa, cũng không còn nữa. Những gì của hiện tại cũng sẽ biến thành quá khứ, những gì của tương lai sẽ biến thành hiện tại, hiện tại lại biến thành quá khứ.

Tôi của hiện tại đang thuyết pháp, ngày mai sẽ thành quá khứ rồi, không còn nữa, không thể nào có những con người giống như cũ vào thời gian giống như cũ ở đây nghe Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn thuyết pháp nữa, việc này sẽ qua đi. Việc tương lai, việc chưa đến cũng sẽ biến thành hiện tại.

Cái của hiện tại lại biến thành quá khứ, cho nên vô cấu, chỉ có cái gì tồn tại? Duy có Phật tính tồn tại, chính là quang minh. Khi chúng ta tu hành thành Phật rồi thì chính là sự tồn tại vĩnh viễn. Sự tồn tại chân chính là sự tồn tại của Phật tính, tất cả thế giới vật chất toàn bộ không còn.

Cái gì là vô cấu? Hư không chính là vô cấu, không có ô uế gì. Hư không rất rộng lớn, không phải là bầu trời màu xanh lam mà con mắt chúng ta nhìn thấy đâu, trên đầu chúng ta là trời xanh xanh, mây trắng trắng, hay thậm chí là mây đen giăng kín bầu trời, bất kể có biến hóa ra sao thì hư không vĩnh viễn là thanh tịnh, bởi vì hư không chân chính không bị ô nhiễm, ý nghĩa của vô cấu là ở đây. Thế còn quang minh thì sao? Bởi vì khi vô cấu, khi không có ô nhiễm thì luôn luôn là ánh sáng chiếu rọi. Cho nên ý nghĩa chủ yếu trong “Vô cấu quang minh luận” chính là như vậy.

Chúng ta phải học tập Bạch Liên Hoa Vương, cũng tức là đang học tập tinh thần của Bồ Tát, Bồ Tát muốn chúng ta làm lợi ích chúng sinh, nhưng bạn không khởi lên tâm muốn làm lợi ích chúng sinh thì một phương pháp tốt nhất chính là bạn tự mình đi trải nghiệm đau khổ, khi ấy bạn có thể phát khởi bồ đề tâm của bạn. Chúng ta phải hoán đổi mình với người khác, nếu tôi là bạn, thì tôi sẽ có thể khởi lên bồ đề tâm, đặt mình vào vị trí của người khác. Muốn đối trị phiền não, dùng tính Không để đối trị là tốt nhất, bởi vì phiền não cũng không quan trọng, ai nợ ai không quan trọng, ai ghét ai không quan trọng, ai yêu ai không quan trọng, tiền bạc không quan trọng, danh dự cũng không quan trọng.

Mỗi một Liên Hoa Đồng Tử chúng ta, mỗi một Bạch Liên Hoa Vương đều phải quảng độ chúng sinh, đều phải cứu vớt chúng sinh, từ bi chúng sinh. Phải phát bồ đề tâm, bởi vì bồ đề tâm là trọng tâm của Phật pháp.

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!