📑

Bảo Nguyên Độ Mẫu

image

Bảo Nguyên Độ Mẫu

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Chú ngữ:

Ôm ta-rê tu-ta-rê tu-rê cha-mu-pê-ma-ha-yê ta-na-mia-tê-sưa sô-ha.

Thủ ấn:

Hai tay đan nội phộc, ngón giữa giơ lên chạm vào nhau, ngón trỏ giơ lên mở ra hai bên, ngón cái đặt song song tựa vào nhau.

Quán tưởng:

Trên mặt biển lớn, trời xanh vạn dặm không mây, nguyệt luân từ trên mặt biển nhô lên, trong nguyệt luân có chủng tử chữ “Tang” màu vàng, phóng ánh sáng vàng.

Chữ Tang trong nguyệt luân xoay vòng, hóa thành Bảo Nguyên Độ Mẫu, một đầu hai tay, thân màu vàng, đầu đội mũ Ngũ Phật nhỏ, trên đỉnh mũ có một vị Hóa Phật, tay phải duỗi ra kết ấn thí vô úy, hoặc ấn ban nguyện, tay trái cầm hoa sen hoặc hoa upala, trên bông hoa có một bảo bình, bảo đình đựng đầy bảo vật, ngồi tùy ý trên tòa hoa sen tám cánh, toàn thân phóng quang, đeo chuỗi vòng trang nghiêm.

Công đức của pháp:

Bảo Nguyên Độ Mẫu kì thực là Tài Nguyên Độ Mẫu, tên tiếng Tạng của ngài dịch âm ra là Nor Rgyun Ma, còn gọi là Tài Bảo Phật Mẫu. Bảo Nguyên Độ Mẫu chính là Phật Mẫu của Ngũ Lộ Tài Thần, bao quát Ngũ Lộ Tài Thần. Vì thế, chúng ta thỉnh cầu Phật Mẫu của Ngũ Lộ Tài Thần hoặc Ngũ Tính Tài Thần. Lai lịch chủ yếu của Bảo Nguyên Độ Mẫu, trong Mật giáo, nguồn gốc của tất cả Độ Mẫu là Phật Mẫu của Phổ Hiền Vương Như Lai, còn trong Hiển giáo, chính là một hóa thân của Bát Nhã Phật Mẫu. Một đằng là Hiển, một đằng là Mật, thật ra khả năng nguồn gốc của các vị là giống nhau.

Truyền thuyết kể lại Quan Thế Âm Bồ Tát độ chúng sinh, trải qua thời gian rất dài rất dài, sau đó, ngài lại quan sát tất cả chúng sinh, phát hiện ra chúng sinh mà ngài đã độ không tăng lên, cũng không giảm bớt, đau khổ của chúng sinh không tăng lên, nhưng cũng không giảm bớt. Vì thế, ngài liền chảy nước mắt từ bi, đôi mắt chảy nước mắt, một bên hóa thành Bạch Độ Mẫu, “Ôm gu-ru pu-ni-a sô-ha”, nước mắt bên kia hóa thành Lục Độ Mẫu, “Ôm ta-rê tu-ta-rê tu-rê sô-ha”. Thế rồi, tất cả Lục Độ Mẫu lại hóa thành 21 Độ Mẫu. Bảo Nguyên Độ Mẫu chính là một trong số 21 Độ Mẫu, ngài quản về tài bảo, ban cho chúng sinh tài bảo. Còn Ngũ Lộ Tài Thần hay Ngũ Tính Tài Thần đều lấy ngài làm Phật Mẫu.

Thủ ấn của Bảo Nguyên Phật Mẫu cũng chính là thủ ấn của Lục Độ Mẫu, giống nhau. Hình tượng của ngài là tay phải kết ấn ban nguyện, tay trái cầm hoa upala, bông hoa trên cao nhất có một bảo bình, từ trong bảo bình sinh ra rất nhiều rất nhiều tài bảo và báu vật, đáp ứng cầu nguyện của chúng sinh. Ngài ban cho chúng sinh báu vật và tài bảo. Đây là nguồn gốc của Bảo Nguyên Độ Mẫu.

Trong kinh Phật có ghi chép, trong kiếp quá khứ xa xưa, vào lúc Phật Ca Diếp trụ thế, Bảo Nguyên Độ Mẫu đã dùng sức mạnh công đức bố thí thù thắng để đến 33 cõi trời. Vào thời Phật Thích Ca trụ thế, Bảo Nguyên Độ Mẫu lại từ trong nước sinh ra, tên gọi là Cương Đông Lạp Mộ. Bảo Nguyên Độ Mẫu từng làm nữ thần sông Hằng của Ấn Độ. Trong lòng bạn hướng về ngài cầu nguyện, ngài có thể khiến bạn thỏa mãn tất cả tâm nguyện. Có chú ngữ, có thủ ấn, có pháp tướng của ngài, cho nên có thể quán tưởng, có thể trì chú, có thể kết thủ ấn, có thể làm thành pháp niệm tụng Bảo Nguyên Độ Mẫu.

Nghi quỹ tu trì:

Trước tiên, thỉnh cầu Căn bản Thượng sư gia trì:

Đầu tiên quán không, sau đó quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật trụ ở đỉnh đầu phóng quang gia trì. Trì tâm chú Liên Hoa Đồng Tử 7 biến, cầu nguyện tu pháp viên mãn.

Tiếp theo, làm quán tưởng tứ vô lượng tâm. Làm thủ ấn đánh thức (vỗ tay hai lần, bắt chéo hay tai, búng ngón tay).

 1. Chú thanh tịnh.
 2. Chú triệu thỉnh.
 3. Đại lễ bái.
 4. Đại cúng dường.
 5. Tứ quy y.
 6. Mặc bia giáp hộ thân.
 7. Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh.
 8. Niệm chú Vãng sinh. (7 biến)
 9. Tâm chú Căn bản Truyền thừa Thượng sư.
 10. Ôm gu-ru lién-sâng sit-đi hùm. (108 biến)

 11. Thủ ấn và quán tưởng.
  1. Thủ ấn: Hai tay đan nội phộc, ngón giữa giơ lên chạm vào nhau, ngón trỏ giơ lên mở ra hai bên, ngón cái đặt song song tựa vào nhau.

   Chủng tử tự: chữ “Tang” màu vàng.

   Quán tưởng: Đầu tiên quán không, niệm chú quán không.

   Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

   (1) Trên mặt biển lớn, trời xanh vạn dặm không mây, nguyệt luân từ trên mặt biển nhô lên, trong nguyệt luân có chủng tử chữ “Tang” màu vàng, phóng ánh sáng vàng.

   (2) Chữ Tang trong nguyệt luân xoay vòng, hóa thành Bảo Nguyên Độ Mẫu, một đầu hai tay, thân màu vàng, đầu đội mũ Ngũ Phật nhỏ, trên đỉnh mũ có một vị Hóa Phật, tay phải duỗi ra kết ấn thí vô úy, hoặc ấn ban nguyện, tay trái cầm hoa sen hoặc hoa upala, trên bông hoa có một bảo bình, bảo đình đựng đầy bảo vật, ngồi tùy ý trên tòa hoa sen tám cánh, toàn thân phóng quang, đeo chuỗi vòng trang nghiêm.

   (3) Thiên tâm của Bảo Nguyên Độ Mẫu phóng ra một đường ánh sáng trắng chiếu thẳng đến thiên tâm của hành giả, họng phóng ra ánh sáng đỏ chiếu đến họng của hành giả, tâm luân phóng ra ánh sáng lam chiếu đên tâm luân của hành giả. Ba ánh sáng trắng, đỏ, lam đi vào hòa tan vào thân tâm hành giả.

  2. Trì tâm chú Bảo Nguyên Độ Mẫu: Ôm ta-rê tu-ta-rê tu-rê cha-mu-pê-ma-ha-yê ta-na-mia-tê-sưa sô-ha. (108 biến)
  3. Nhập Tam ma địa.
  4. Xuất định.
  5. Tụng tán: Bảo Nguyên Độ Mẫu thỏa mọi nguyện Bảo bình tuôn ra vô tận lượng Ban cho tài phúc thoát mọi khổ Con thuyền từ bi chở qua bờ.
  6. Trì thêm những tâm chú khác.
  7. Niệm Phật
  8. Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

  9. Hồi hướng.
  10. Bách tự minh chú. (3 biến)
  11. Đại lễ bái.
  12. Chú viên mãn.
  13. Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

   Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

   Chú thích: Quán tưởng Bảo Nguyên Độ Mẫu nhập ngã hợp nhất: Bảo Nguyên Độ Mẫu hóa thành một điểm ánh sáng, từ lỗ đỉnh đầu của hành giả đi vào, ngồi trên đài hoa sen trong tim, sau đó phóng to lên đến khi bằng kích thước của hành giả. Hai người hợp lại chặt chẽ, Bảo Nguyên Độ Mẫu tức là mình, mình tức là Bảo Nguyên Độ Mẫu, không hai không khác.