📑

Bất Động Minh Vương hùng biện pháp

image

Bất Động Minh Vương hùng biện pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Ngoài ra còn một điểm nữa, nếu lưỡi không linh hoạt. Lưỡi của bạn nói chuyện không linh hoạt, thường xuyên biện luận thua người ta, vậy thì có cách.

Quán tưởng đuôi kiếm của Bất Động Minh Vương, “Nam-mô san-man-tô mô-thô-nam wa-zư-la lan hàn”, chữ “Han” này nằm ở đầu nhọn, chữ “Lan” thì ở chỗ thấp nhất của thanh kiếm, từng chữ từng chữ chồng lên nhau, quán tưởng từ lưỡi của bạn đến hải để luân, tức là kiếm của Bất Động Minh Vương, sau cùng cử động lưỡi vài cái, cuộn lưỡi lại, chuyển động mấy cái, “Lan. Han”. (Chữ Lan thì lưỡi cuộn xuống dưới, chữ Han thì lưỡi cuộn lên trên.) Lúc lắc cái lưỡi một lúc. Sau này bạn biện luận với người khác đều sẽ thắng, trở thành một nhà hùng biện. Đây cũng là một pháp.

Các bạn là phụ nữ, nếu niệm pháp này, vậy thì sẽ cực kì đó, tất cả đàn ông sẽ đều phải nghe bạn. Nếu đàn ông niệm pháp này, thế thì ngang sức ngang tài rồi! Đây cũng là một pháp, gọi là pháp hùng biện. Lưỡi của bạn sẽ biến thành kiếm nhọn của Bất Động Minh Vương, mở miệng ra nói, người khác sẽ bị bạn khuất phục.

17/09/2011.