📜

Bất Không Thành Tựu Phật niệm tụng pháp

image

Bất Không Thành Tựu Phật niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Bất Không Thành Tựu Phật là vị Phật của phương Bắc, là một trong năm vị Phật của Kim cương giới, tức là giữ vị trí trong Kim cương giới mandala thành thân hội đẳng ngũ giải giới luân, là vị Như Lai ở giữa nguyệt luân hướng chính Bắc. Trong Mật giáo Thai tạng giới được gọi là Bắc Phương Thiên Cổ Lôi Âm Phật, là bộ chủ của Yết ma bộ.

Trong kinh điển Hiển giáo thì gọi ngài là Thiên Cổ Âm Phật hoặc Lôi Âm Vương Phật. Mật hiệu của ngài là Tất Địa Kim Cang và Thành Tựu Kim Cang.

Bởi vì tác pháp, giải trừ phiền não của chúng sinh, thành tựu tất cả đại nguyện, không bao giờ thất bại, cho nên mới gọi là Bất Không Thành Tựu Như Lai. Vị Như Lai này còn được gọi là Khai Phu Hoa Vương Như Lai, có thể là vì vạn hạnh đại bi của ngài, chúng sinh đều có thể đắc quả bồ đề.

image

Nghi quỹ

Trước tiên, thỉnh cầu Căn bản Thượng sư gia trì:

Đầu tiên quán không, sau đó quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật trụ ở đỉnh đầu phóng quang gia trì. Trì tâm chú Liên Hoa Đồng Tử 7 biến, cầu nguyện tu pháp viên mãn.

Tiếp theo, làm quán tưởng tứ vô lượng tâm. Làm thủ ấn đánh thức (vỗ tay hai lần, bắt chéo hay tai, búng ngón tay).

 1. Chú thanh tịnh và An thổ địa chân ngôn.
 2. Chú triệu thỉnh.
 3. Đại lễ bái.
 4. Đại cúng dường.
 5. Tứ quy y.
 6. Mặc bia giáp hộ thân.
 7. Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh (1 biến)
 8. Chú Vãng sinh (7 biến)
 9. Căn bản Truyền thừa Thượng sư tâm chú Om guru liansheng siddhi hum. (108 biến)
 10. Kết ấn và quán tưởng: Kết ấn: thủ ấn Bất Không Thành Tựu Phật. Tay trái ngửa lên, để trước rốn. Tay phải làm ấn thí vô úy, lòng bàn tay hướng ra phía trước, năm ngón tay giơ thẳng, để trước ngực. Chủng tử tự: Chữ Ah màu xanh lục. Quán tưởng: Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến) (1) Trên mặt biển lớn, trời xanh vạn dặm không mây, nguyệt luân từ mặt biển nhô lên hư không, trong nguyệt luân có chủng tử chữ Ah phóng quang. (2) Quán tưởng chữ Ah trong nguyệt luân xoay tròn, hóa thành Bất Không Thành Tựu Phật. Bất Không Thành Tựu Phật thân màu xanh lam, khoác áo cà sa, có 32 tướng tốt. Tay trái ngửa lên, để trước ngực. Tay phải làm ấn thí vô úy, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay giơ thẳng, để trước ngực. Ngồi trên đài hoa sen. (3) Quán tưởng thiên tâm của Bất Không Thành Tựu Phật phóng ra một đường ánh sáng trắng chiếu thẳng đến thiên tâm của hành giả. Từ họng ngài phóng ra một đường ánh sáng đỏ chiếu thẳng đến họng của hành giả. Tâm luân của ngài phóng ra một đường ánh sáng xanh lam chiếu thẳng đến tâm luân của hành giả. Ba ánh sáng trắng, đỏ, lam tan vào thân tâm của hành giả.
 11. Trì tâm chú Bất Không Thành Tựu Phật. Làm quán tưởng chuỗi hạt.
 12. Ôm. A-mo-ga sit-đi. Ưa. (108 biến)

 13. Cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa.
 14. Xuất định.
 15. Trì thêm những tâm chú khác.
 16. Niệm Phật. Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)
 17. Hồi hướng.
 18. Niệm Bách tự minh chú 3 biến.
 19. Đại lễ bái.
 20. Chú viên mãn.
 21. Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

Chú ý: Về hình tượng của Bất Không Thành Tựu Phật, xin tham khảo văn tập Liên Sinh Hoạt Phật số 54 “Mật tông Yết ma pháp” - Thành tựu vô thượng của Ngũ Phật.

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị tâm yếu khẩu quyết

Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật thuộc về bộ chủ của Yết ma bộ.

Trên thân thể con người chúng ta, trung ương Tỳ Lô Giá Na Phật ở tại mi tâm luân (màu trắng), A Di Đà Phật ở tại hầu luân (màu đỏ), ở tâm luân là A Súc Phật (màu vàng), ở tề luân là Bảo Sinh Phật (màu lục), Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật là Yết ma bộ ở tại mật luân (màu đen, màu lục).

Trong Hiển giáo, Bất Không Thành Tựu Phật tương đối không được người ta quen thuộc, cũng rất ít khi được mọi người lễ bái và thờ cúng đơn độc một mình. Ngài hiển thị ý nghĩa chủ yếu trên phương diện quán tưởng và tu pháp trong Mật giáo.

Trong tranh ảnh Mật giáo, xung quanh Bất Không Thành Tựu Phật thông thường đều có bố trí bốn vị Bồ Tát. Phương vị và màu sắc của bốn vị Bồ Tát này là: phía trước là Kim Cang Nghiệp Bồ Tát, màu da; bên phải là Kim Cang Hộ Bồ Tát, màu xanh; bên trái là Kim Cang Nha Bồ Tát, màu vàng; sau lưng là Kim Cang Quyền Bồ Tát, màu xanh.

Thủ ấn của Bất Không Thành Tựu Như Lai là tay phải ấn vô úy, tay trái ấn ban nguyện. Ấn vô úy tức là tất cả mọi thứ đều không sợ hãi, việc gì cũng đều có thể giải quyết được. Vì thế, ngài là bộ chủ của Yết ma bộ, Yết ma tức là sự nghiệp, ngài là vị Phật mà bất kì sự nghiệp gì cũng đều có thể thành tựu. Trí huệ của ngài được gọi là “thành sở tác trí”, sự việc gì cũng đều có thể thành tựu.

Khi làm pháp phải kéo pháp y của bạn, tay kết ấn vô úy, tu pháp như thế là được. Hoặc là, tay phải kết ấn vô úy, tay trái kết ấn quyền, có thể quán tưởng thân tướng là thân tướng của Như Lai, thân tướng của Như Lai thì tất cả đều như nhau, chỉ là thủ ấn khác mà thôi, chú ngữ cũng khác. Có thể quán tưởng thân tướng màu đen, màu lam, màu lục, màu vàng, tất cả các tướng của Như Lai đều giống nhau.

Đặc thù quán đảnh của Bất Không Thành Tựu Như Lai là dùng bình quán đảnh, dùng bình hoa màu xanh lục. Thượng sư dùng bình hoa màu xanh lục chạm vào hai tay và hai chân của bạn. Vì sao lại chạm vào tay chân? Bởi vì tay và chân là thứ cơ bản của sự nghiệp, có thể làm rất nhiều việc, Yết ma chính là sự nghiệp. Tất cả tu pháp trong Mật giáo, những pháp mà bạn làm toàn bộ đều thành tựu, sẽ không thất bại, đây là ý nghĩa đặc biệt của vị này.