📜

Câu Tài Thiên Nữ niệm tụng pháp

image

Câu Tài Thiên Nữ niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

  • Quán Không.
  • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì đồng tu.
  • Quán tứ vô lượng tâm.
  • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Câu Tài Thiên Nữ. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. (Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại lễ bái, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tát cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kì diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Bia giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: quán tưởng Hộ Pháp, Kim Cương thờ phụng tại đàn thành biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả. Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Phần 8: Niệm chú vãng sinh: (7 biến)

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha.

Phần 9: Niệm tâm chú Căn bản Truyền thừa Thượng sư

Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm. (108 biến)

Phần 10: Kết ấn và Quán tưởng tam quang bao trùm

image

Kết ấn: Thủ ấn Câu Tài Thiên Nữ

Tay trái nắm lại, ngón cái đặt ở bên ngoài, ngón trỏ dựng thẳng. Tay phải nắm lấy ngón trỏ tay trái, ngón cái đặt ở bên ngoài, ngón trở làm thành hình cái móc.

Quán tưởng:

Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

(1) Trên mặt biển lớn, trời trong vạn dặm không mây, một vầng mặt trăng từ dưới biển nhô lên không trung, ở chính giữa vầng mặt trăng có một chủng tự chữ Chuli (tiếng Phạn) màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ.

(2) Chữ Chuli ở giữa vầng mặt trăng quay tròn hóa thành Câu Tài Thiên Nữ. Thiên nữ có sắc thân màu đỏ, mặc thiên y bằng lụa và trang điểm bằng những chuỗi ngọc châu báu, thần thái hồng hào, phóng tỏa ánh sáng. Câu Tài Thiên Nữ tay phải cầm móc kim cang, tay trái cầm chuột nhả tài bảo, ngồi tư thế chân phải hơi duỗi ra, chân trái thì cong vào.

Khẩu quyết quán tưởng: móc kim cang của Câu Tài Thiên Nữ chuyển động, bạn làm thủ ấn cái móc cũng phải chuyển động như vậy.

(3) Thiên tâm của Câu Tài Thiên Nữ phóng ánh sáng trắng chiếu đến thiên tâm của hành giả, họng của ngài phóng ra ánh sáng đỏ chiếu đến họng của hành giả, tâm luân của ngài phóng ra ánh sáng lam chiếu đến tâm luân của hành giả. Ba ánh sáng trắng, đỏ, lam dung nhập vào thân tâm của hành giả.

Phần 11: Trì tâm chú Câu Tài Thiên Nữ

Cầm chuỗi hạt quán tưởng:

(Hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái để lần hạt.) Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Câu Tài Thiên Nữ đến trước mặt mình.

Chú ngữ:

Ôm ma-rua ha-rư-ya ha-rư-ya ôm yin-ku-sa yin-ku-sa sê-sê-sê hùm-hùm-hùm pây sô-ha. (108 biến)

Phần 12: Làm Cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa

Cửu tiết Phật phong:

(1) Quán tưởng ánh sáng trắng từ lỗ mũi phải đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch phải đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch trái, thoát ra từ lỗ mũi trái, lúc này đã trở thành khí đen. (2) Ánh sáng trắng từ lỗ mũi trái đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch trái đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch phải, thoát ra từ lỗ mũi phải, lúc này đã trở thành khí đen. (3) Ánh sáng trắng đi vào từ cả hai lỗ mũi, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, đi xuống theo mạch hai bên tới đan điền rồi đi vào trung mạch, khí đi ngược lên đến đỉnh luân sau đó lại đi xuống đan điền, từ đây khí chia ra hai mạch, đi lên đến mũi và thoát ra từ hai lỗ mũi, lúc này đã trở thành khí đen. (4) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2). (5) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (6) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (7) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (8) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (9) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2).

Quán tưởng Nhập ngã:

(1) Quán tưởng Bổn tôn trụ tại Phạn huyệt trên đỉnh đầu hành giả. (2) Bên trong thân mình, hoa sen trên tâm luân ở trung mạch nở ra, trên hoa sen có một đĩa mặt trăng, trong đĩa mặt trăng có chủng tử tự của Bổn tôn (chữ Chuli), chủng tử tự phóng quang. (3) Quán tưởng Bổn tôn ở đỉnh đầu biến thành một hạt ngọc ánh sáng to cỡ hạt gạo, từ Phạn huyệt đi vào trong trung mạch của mình, thuận theo trung mạch đi thẳng xuống, tới tâm luân thì dừng lại tại hoa sen ở tâm luân. (4) Bổn tôn tại hoa sen ở tâm luân của mình từ từ biến to ra, cho tới khi to bằng chính mình. Quán tưởng chính mình biến thành Bổn tôn giống y hệt. Bản thân chính là Bổn tôn, không hai không khác.

Quán tưởng Ngã nhập:

Quán tưởng chính mình là Bổn tôn, từ trung mạch đi lên và thoát ra, tiến nhập vào trong hư không, dung nhập vào biển ánh sáng của vũ trụ. Quên hết toàn bộ bản thân mình (tọa vong) bằng cách tiến nhập vào trong hư không, tiến nhập vào ý thức vũ trụ, tiến nhập vào biển ánh sáng, bản thân không còn nữa, hoàn toàn hòa tan vào trong hư không và biển ánh sáng của vũ trụ (ngã nhập). Ý thức vũ trụ chính là ý thức của mình. Đàn thành và vũ trụ tỏa ánh sáng rực rỡ. Nếu không thể ngồi tọa vong, lập tức quán tưởng bản thân mình là Bổn tôn Câu Tài Thiên Nữ, sau khi quán tưởng rõ ràng thì quên luôn chính mình, lại tiến nhập vào trong hư không. “Nhất chỉ nhất quán” như vậy gọi là “chỉ quán song vận”.

Quán đếm hơi thở:

Dùng ý nghĩ để đếm hơi thở của chính mình, cho đến khi đạt đến trạng thái dừng bặt không còn suy nghĩ, tiến nhập vào cảnh giới định tọa vong.

(Chi tiết có liên quan đến quán tưởng tam quang bao trùm, trì tâm chú căn bản, cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa, đếm hơi thở, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 13: Xuất định

Trình tự quán tưởng xuất định và Nhập ngã - Ngã nhập ngược nhau. Quán tưởng chính mình từ hư không tiến nhập vào thân thể, Bổn tôn thu nhỏ lại, ngồi trên hoa sen ở tâm luân của mình, rồi lại hóa thành viên ngọc ánh sáng, từ trung mạch đi ra từ Phạn huyệt trên đỉnh đầu. Bản thân đã xuất định.

Tụng tán

Năm xưa hành thiện vô cùng tận Chứng đắc tài thọ và uy đức Mẫu thí tài bảo cho hành giả Tăng Tài Phật Mẫu con kính lễ.

Phần 14: Trì thêm những tâm chú khác

(Mỗi câu chú trì một lần, không cần kết thủ ấn, chắp tay là được.)

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật) Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát) Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát) Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu) Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần) Ôm ah hùm pê-cha gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ) Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lién-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử) Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 15: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Phần 16: Tụng bách tự minh chú:

Ôm pê-cha sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya, pê-cha sa-tô tê-nô-pa tê-cha Chư-chô mê-pa-wa Su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-rân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ, pa-ga-uân Sa-wa ta-tha-ga-ta pê-cha ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya Sa-tô ah hùm pây. (3 biến)

Phần 17: Hồi hướng

Gia trì tu pháp đạt thành tựu Trăm bệnh tiêu trừ phúc huệ tăng Mong cùng Bổn tôn hợp làm một Chúng sinh thế giới được an vui.

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. xin đem công đức này hồi hướng. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

(Quán tưởng và chi tiết có liên quan đến hồi hướng, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 18: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 19: Niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

image
image

Giới thiệu pháp tướng Câu Tài Thiên Nữ

Câu Tài Thiên Nữ có sắc thân màu đỏ, hiện tướng thiếu nữ 16 tuổi, mặc thiên y bằng lụa và trang sức bằng chuỗi ngọc châu báu, thần thái hồng hào, phóng tỏa ánh sáng. Tay phải cầm móc kim cang, tay trái ôm một con chuột nhả tài bảo, ngài ngồi tư thế chân phải hơi duỗi, chân trái cong lại.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị lai lịch vĩ đại của Câu Tài Thiên Nữ và khẩu quyết tu pháp

Câu Tài Thiên Nữ chính là Câu Nhiếp Tài Tục Mẫu của Mật giáo. Phạm vi của chữ “Mẫu” này rất rộng, đại diện cho tính nữ, cũng có ý nghĩa là nữ, cho nên Thiên Mẫu cũng có ý nghĩa là Thiên Nữ.

Khi A Di Đà Phật lập nên Tây phương Cực Lạc thế giới tịnh thổ, Câu Tài Thiên Nữ đã đi theo hầu hạ bên cạnh ngài đi khắp trăm nghìn vạn triệu Phật quốc tịnh thổ. Còn Câu Tài Thiên Nữ là từ trong tâm bất động của A Di Đà Phật xoay tròn hóa hiện ra, và dùng móc kim cang để câu nhiếp tinh hoa của mọi Phật quốc tịnh thổ, xây dựng nên toàn bộ Tây phương Cực Lạc thế giới.

Câu Tài Thiên Nữ đã đem mọi vàng bạc châu báu đến Tây phương tịnh thổ, làm nên mặt đất phủ vàng, đem đến hàng cây thất bảo ở Hoa Nghiêm tịnh thổ, đem cam lộ vào trong nước tám loại công đức, đem về đế võng minh châu xây dựng nên vô số cung điện. Cho nên Tây phương Cực Lạc thế giới trở thành đẹp đẽ nhất trong số các Phật quốc tịnh thổ, là tịnh thổ giàu có nhất.

Câu Tài Thiên Nữ là Thần Tài lớn nhất ở Tây phương Cực Lạc thế giới, cũng là tổng quản của Thần Tài. Cho nên hành giả chỉ cần tương ứng với Câu Tài Thiên Nữ thì cũng tương đương tương ứng với A Di Đà Phật, và còn có thể đắc được trí huệ của Như Lai, hơn nữa còn có thế tương ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, và Ngũ Tính Tài Thần của Mật giáo, tương ứng với toàn bộ Thần Tài, đây chính là chỗ vĩ đại của ngài.

Sơn Thần là Thần Tài ở mặt đất, Long Vương là Thần Tài ở biển, còn ở cõi Thiên, Tứ Thiên Vương đều là Thần Tài rất giàu có. Ở tịnh thổ, Thần Tài ở cảnh giới cao nhất chính là Câu Tài Thiên Nữ.

Tay phải của Câu Tài Thiên Nữ cầm móc kim cang, tay trái cầm chuột nhả tài bảo, thân ngài màu đỏ, đầu đội mũ miện rất đẹp. Ở Tây Tạng dùng hình tượng thiếu nữ 16 tuổi làm thành Câu Tài Thiên Nữ, chúng ta bây giờ thì 18 tuổi mới xem là tuổi thành niên, nhưng ở Tây Tạng và Ấn Độ, các thiếu nữ của họ trưởng thành tương đối sớm, 16 tuổi là lúc đã viên mãn nhất rồi.

Chú ngữ của ngài là: Om marou haria haria om yinkusa yinkusa seh seh seh hum hum hum pei soha. “Marou haria” là tên của ngài, còn “yinkusa yinkusa seh seh seh hum hum hum pei soha” có nghĩa là ngài đem tài phúc tư lương trong thiên hạ ban cho người tu hành chúng ta, ý nghĩa của câu chú này là như vậy.

Tên của ngài là Haria, “yinkusa”, “seh seh seh”, và “hum hum hum” là âm thanh ngài đang vung tiền ra cho chúng sinh, còn tên của ngài thì là Haria.

Khi tu trì pháp Câu Tài Thiên Nữ, phải kết ấn móc câu, đại diện cho Câu Tài Thiên Nữ cầm móc kim cang. Quán tưởng móc kim cang chuyển động, biến to lên, vươn dài ra, bạn muốn thứ gì thì dùng móc kim cang để câu về trước mặt bạn, muốn câu cái gì thì quán tưởng cái đó rơi ra từ móc kim cang, giống như biển mây vô cùng vô tận. Quan trọng nhất là phải quán tưởng móc câu của Câu Tài Thiên Nữ chuyển động, thủ ấn móc câu cũng chuyển động, đây là khẩu quyết. Hành giả có thể quán tưởng lông mi của Câu Tài Thiên Nữ biến thành những móc câu, câu mọi tiền tài từ hư không xuống. Sau khi tu pháp xong thì phải nói bài kệ ca ngợi Câu Tài Thiên Nữ: “Năm xưa hành thiện vô cùng tận Chứng đắc tài thọ và uy đức Mẫu thí tài bảo cho hành giả Tăng Tài Phật Mẫu con kính lễ.”

Câu Tài Thiên Nữ có thể tiêu tai ban phúc, gia tăng tài phúc, gia trì thăng quan, có thể tiếp dẫn chúng sinh u minh đến Tây phương tịnh thổ, có thể gia tăng sức mạnh kính ái, có thể tiêu trừ bệnh tật, tiêu trừ nghiệp chướng, có thể câu những thứ mà trong lòng chúng ta mong muốn về cho chúng ta.

Hành giả cũng có thể dùng móc kim cang này để triệu mời các vị Phật Bồ Tát xuống, khi Phật Bồ Tát ở trong không trung cưỡi mây bay lượn, bạn dùng móc kim cang này để câu là có thể câu triệu Quan Thế Âm Bồ Tát, A Di Đà Phật xuống, câu Phật Bồ Tát hạ giáng đến chỗ chúng ta đây, thế là chúng ta sẽ có được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát.

Nếu có những tai nạn không hay, hành giả cũng có thể dùng móc kim cang để câu chúng đi chỗ khác, quăng bỏ chúng đi. Có duyên phận không hay kéo đến thì dùng móc kim cang là có thể quăng bỏ đi, quăng đi rất xa. Câu Tài Thiên Nữ là một vị rất quan trọng, có điều tốt thì có thể câu về gần, có điều không tốt thì có thể quăng đi xa, chỉ cần bạn tương ứng rồi thì mọi thứ đều có thể tâm tưởng sự thành.

Ở Tây Tạng, rất ít người tu vị này, chỉ có Chân Phật Tông chúng ta tu Câu Tài Thiên Nữ, ngài vô cùng thù thắng, pháp lực rất lớn.

Bản thân ngài có thể giúp bạn muốn gì tùy ý. Không những ngài có thể chữ được bệnh của chính bạn, câu bệnh của bạn đi xa, và câu sức khỏe về, tự nhiên bạn có thể sống lâu. Vị này cũng chủ quản trường thọ, có thể sống lâu, không chỉ là mỗi câu về tiền tài đâu, mà tất cả mọi thứ thế gian đều có thể câu. Hôn nhân ngài cũng có thể câu. Cho nên sức mạnh của ngài cực kì lớn, kính ái viên mãn. Bạn câu tư lương, tư lương tăng trưởng; bạn câu kính ái sẽ được viên mãn; thân thể cũng khỏe mạnh, cũng có thể trường thọ; không sinh được con, bạn dùng móc kim cang câu Liên Hoa Đồng Tử ở trên trời về, câu vào trong bụng bạn, thế là đứa trẻ bạn sinh ra sẽ là Liên Hoa Đồng Tử. Ngài là một Bổn tôn có thể khiến cho tiền tài, con cái, tuổi thọ của bạn đều được viên mãn.

image

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mục lục