📜

Chân Phật Bảo Sám

image

Nghi quỹ Chân Phật Bảo Sám

Truyền pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Phàm người nào làm lễ sám, bên ngoài phải uy nghi, bên trong phải quán tưởng. Cần phải tập làm cho quen trước, để tránh lúc cần làm lại xảy ra sai sót. Có những chuẩn mực phải tuân theo. Nếu người nào chưa thể tu quán, cũng phải thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nhất tâm lễ tụng. Không được làm qua loa đại khái cho xong.

(1)

Mở đầu Niệm chú dài của Căn bản Thượng sư: Ôm ah hùm gu-ru-pây a-ha-sa-sa-ma-ha lién-sâng sít-đi hùm. (7 biến) Làm quán tưởng Tứ vô lượng tâm. Làm thủ ấn thức tỉnh: Vỗ tay hai lần, bắt chéo tay và búng ngón tay. Đại lễ bái. (Đảnh lễ Căn bản Truyền thừa Thượng sư và Tam Bảo ở đàn thành.)

(2)

Lư hương tán Lư hương sạ nhiệt Pháp giới mông huân Chư Phật hải hội tất diêu văn Tùy xứ kết tường vân Thành ý phương ân Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

(3)

Cung thỉnh người chủ trì ngồi xuống.

(4)

Cung kính đọc sớ văn và đơn báo danh gia trì.

(5)

Đốt sớ văn, làm kết giới, thanh tịnh đạo tràng.

(6)

Niệm chú thanh tịnh và An thổ địa chân ngôn: Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An thổ địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

(7)

Niệm chú triệu thỉnh: Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Nhất tâm cung thỉnh: Nam mô Chân Phật Tông Căn bản Truyền thừa Thượng sư Thánh Tôn Liên Sinh Hoạt Phật. (3 lần)

Cung thỉnh: Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư. Nam mô Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Phổ Hiền Vương Như Lai. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đông phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Tay phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Nam mô Vô Cực Diêu Trì Kim Mẫu Đại Thiên Tôn. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Chuẩn Đề Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tát Đỏa. Nam mô Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Nam mô Đa Văn Thiên Vương Hoàng Tài Thần. Nam mô Kim Cang, Hộ Pháp, Không Hành, chư thiên thần chúng. Thập phương tam thế nhất thiết Phật, nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa.

(8)

Quán tưởng Đại lễ bái.

(9)

Đại cúng dường: (Niệm kệ cúng dường và chú cúng dường.)

Đọc bài kệ cúng dường: Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kỳ diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

(10)

Tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(11)

Mặc bia giáp hộ thân: Kết thủ ấn Tam xoa xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến)

(Lúc này có thể niệm thêm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh.)

(12)

Nhập sám: Nam mô Chân Phật Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần) Nhất tâm đảnh lễ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) Nhất tâm đảnh lễ. Tỳ Lô Giá Na Phật. Phật Nhãn Phật Mẫu, Liên Hoa Đồng Tử. Liên Sinh Hoạt Phật. (3 lần) Nhất tâm đảnh lễ. Phổ Hiền Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ. Đông phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ. Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ. Thập phương tam thế nhất thiết Phật. Nhất tâm đảnh lễ. Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Đại Thiên Tôn. Nhất tâm đảnh lễ. Liên Sinh Hoạt Phật thuyết Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh. (3 lần) Nhất tâm đảnh lễ. Liên Sinh Hoạt Phật thuyết chư Đà-la-ni và thập phương tam thế nhất thiết tôn pháp. Nhất tâm đảnh lễ. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Chuẩn Đề Bồ Tát. Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ. Kim Cang Tát Đỏa. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Nhất tâm đảnh lễ. Thập phương tam thế nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ. Đa Văn Thiên Vương Hoàng Tài Thần. Nhất tâm đảnh lễ. Kim Cang, Hộ Pháp, Không Hành, chư thiên thần chúng.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống. Quỳ trên đầu gối và chắp tay.

Quán tưởng đảnh lễ các vị tối cao. Sau đây phải chắp tay quán tưởng đảnh lễ.

Đảnh lễ truyền giáo giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Cung kính trước bậc Câu Tri Viên Mãn Diệu Thiện Thỏa mãn mong nguyện của vô lượng chúng sinh Với tâm chân thực và quan kiến đúng đắn Thành kính đảnh lễ bậc tôn chủ Thích Ca Mâu Ni.

Đảnh lễ Tướng tông bổn tục chư tôn: Di Lặc, Vô Trước, Thế Thân, Giải Thoát Quân [Maitreya, Asanga, Vasubhandu, Vimuktisena] Những bậc thầy hùng biện đáng kính đanh thép và nhu hòa Sư Hiền Nhị, Cô Tát Lý, Kim Châu tôn [Haribhadra, Kusali, Gserlinpa] Thành kính đảnh lễ các tổ sư truyền thừa quảng hành vĩ đại.

Đảnh lễ Tính tông bổn tục chư tôn: Văn Thù Sư Lợi và thánh Long Thụ vô song [Manjusri, Nagarjuna] Chí tôn Nguyệt Xứng và Ma Ha Vô Ngại Cưu [Chandrakirti, Maha Kumarajiva] Giác Tăng, Hộ Ý hai vị cha - con thần thánh Thành kính đảnh lễ các vị tổ sư với quan kiến thâm sâu.

Đảnh lễ Mật tông bổn tục chư tôn: Đại bi thiện thệ thắng giả Trì Kim Cương [Vajradhara] Thượng quán Tuyển La Oát và Na Lão Oát Thượng đức Nhung Bỉ Oát và Atisa Thành kính đảnh lễ các vị tổ sư đã trực tiếp trao truyền.

Đảnh lễ các Thượng sư trực tiếp truyền dạy pháp: Liên tục từ bi ban cho minh pháp Kinh tục luận nghĩa giáo lệnh tuyên thị Truyền thụ giới luật quán đảnh gia trì Thành kính đảnh lễ các bậc Thượng sư chân thực.

Đảnh lễ tất cả thiện tri thức: Có thể thấy tất cả sự thật của giáo lý Thực hiện phương tiện giải thoát siêu việt nhờ thiện duyên Vì từ bi mà dạy các phương tiện thiện xảo Thành kính đảnh lễ các thiện tri thức đã khai sáng.

Đảnh lễ Phật hội thánh tôn: Xem người tu hành như đứa con yêu Như bóng theo hình không bao giờ lìa bỏ Thề nguyện ban cho thành tựu tối thượng Thành kính đảnh lễ trước các vị thánh đức Phật hội.

Đảnh lễ ngũ bộ Thiện Thệ: Tuy pháp thân như hư không không phân biệt Sắc thân như cầu vồng lần lượt hiển quang minh Từ trong trí huệ vô thượng đắc tự tại Thành kính đảnh lễ trước ngũ bộ Thiện Thệ tôn. [Sugatas]

Đảnh lễ Thất Phật Thế Tôn: Duy Vệ, Thức Khí, Tất Bô Ba [Vipasyin, Sikhin, Visvabhu] Lưu Tôn, Kim Tịch và Ẩn Quang [Krakucchandra, Kanakamuni, Kasyapa] Thích Ca Mâu Ni vị trời trong các vị trời Thành kính đảnh lễ bảy vị Phật dũng mãnh.

Đảnh lễ tám vị Thiện Thệ: Thiện Danh, Bảo Nguyệt, Kim Sắc tôn Vô Ưu, Pháp Lôi, Thắng Huệ Phật Dược Sư, Thích Ca nguyện viên mãn Thành kính đảnh lễ tám vị Thiện Thệ.

Đảnh lễ ba mươi lăm vị Phật: Ánh sáng đại bi như mặt trời phổ chiếu Tiêu tan tội chướng, sa đọa khổ đau Dạy và chỉ dẫn con đường đạo đức tốt lành, Thành kính đảnh lễ ba mươi lăm Phật hội.

Đảnh lễ hiền kiếp thiên Phật: Đồng tâm phát nguyện thật hy hữu Hành đạo thời-không đều ngang nhau Trong một hiền kiếp đạt thành quả Viên mãn nghìn Phật xin đảnh lễ.

Đảnh lễ thập phương Phật: Minh giám thập phương các chúng sinh Thập phương truyền hết diệu pháp luân Cứu tế thập phương mọi hữu tình Thập phương chư Phật xin đảnh lễ.

Đảnh lễ thập phương pháp: Diệt được tập đế các vô minh Trừ hết khổ căn của cõi trần Trí huệ Phật Mẫu đến bỉ ngạn Diệu pháp tam thừa xin đảnh lễ.

Đảnh lễ bát đại Bồ Tát: Ma Tồ Quách A, Kim Cương Thủ [Manjughosa (Manjusri), Vajrapani] Quan Âm, Địa Tạng, Trừ Cái Chướng [Avalokitesvara, Ksitigarbha, Vishkambi] Từ Thị, Phổ Hiền, Hư Không Tạng [Maitreya, Samantabhadra, Akasagarbha] Bát đại Bồ Tát xin đảnh lễ.

Đảnh lễ thập phương tăng: Diệu âm cứu độ bí mật chủ Như Quan Thế Âm quảng đại hành Vui với trách nhiệm độ chúng sinh Đại thừa tăng chúng xin đảnh lễ.

Đảnh lễ Duyên Giác: Tu quán thập nhị nhân duyên pháp Xưa nay Duyên Giác phân trí quả [Pratyeka-Buddhas] Không theo tri thức tự ngộ chứng Các thánh Duyên Giác xin đảnh lễ.

Đảnh lễ A La Hán: Bao đời sống cùng diệu tri thức Hòa hợp giáo pháp đã từ lâu Lưu thông Phật pháp luôn ủng hộ Thập phương La Hán xin đảnh lễ. [Arhats]

Đảnh lễ Không Hành chư tôn: Sống nơi cao vời của Không Hành Thần thông như ý đầy uy lực Hiền từ coi hành giả như con Đảnh lễ ba xứ Không Hành hội.

Đảnh lễ Hộ pháp chư tôn: Đắc thần thông lực đại biến hóa Thành tựu theo đúng ý chỉ Phật Bảo vệ nghiêm cẩn kho tàng pháp Hộ giáo Kim Cang xin đảnh lễ.

Đảnh lễ chúng hội điền: Nghiêng về hư không Phật Bồ Tát Tất cả chúng sinh chúng con đây Phân thân trở thành muôn vi trần Tất cả các thời xin đảnh lễ.

Thân khẩu ý đảnh lễ: Trong tất cả thập phương thế giới Tất cả tam thế người - thầy - con Nay con xin lễ hết tất cả Đều bằng thanh tịnh thân khẩu ý.

Thân đảnh lễ: Thân như cõi Phật muôn vi trần Tất cả Như Lai con đều lễ Đều dùng tâm ý đối chư Phật Làm theo đại nguyện của Phổ Hiền.

Khẩu đảnh lễ: Trong biển công đức nhiều vô tận Dùng mọi âm thanh biển công đức Tuyên truyền Như Lai biển công đức Con thường ca ngợi bậc Thiện Thệ.

Ý đảnh lễ: Mỗi hạt cát đều là cõi Phật Chư Phật Phật tử ngồi trong đó Như thế toàn bộ các pháp giới Con tin chư Phật đều lấp đầy.

Hồi hướng: Lễ bái cúng dường và sám hối Tùy hỷ công đức và khuyên thỉnh Hết thảy công đức con tích tập Đều xin hồi hướng cho bồ đề.

Nam mô Liên Hoa Đồng Tử Bồ Tát. (3 lần) Hát tụng tâm chú Liên Hoa Đồng Tử. (nhiều biến)

Tụng Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh. (Tụng toàn bộ từ văn cầu thỉnh cho đến hết kinh văn.)

Thất Phật diệt tội chân ngôn: Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-lô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-ki-a-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha.

Văn sám hối: Trong tất cả thế giới. Tất cả các Như Lai. Bồ Tát A La Hán. Nguyện đều chứng cho con. Trong tất cả các đời. Bao nghiệp chướng đã tạo. Trong biển khổ sinh tử. Kiếp trước và đời này. Vì tham dục ngu si. Oán giận mà căm phẫn. Nơi Phật pháp tăng già. Sư trưởng và cha mẹ. A La Hán Bồ Tát. Theo một nơi cúng dường. Loài hữu tình chúng con. Có đức hoặc không đức. Các nghiệp tội tự tạo. Và bảo người khác tạo. Hoặc thiếu mất tùy hỷ. Tội nhỏ như phóng túng. Thân ngữ ý tạo nên. Tổng hợp hết không thừa. Nay con ở tại đây. Trước chư Phật Bồ Tát. Chí thành cung kính lễ. Với tấm lòng lo sợ. Chắp tay nghĩ các tội. Đếm hết và sám hối. Các tội con đã tạo. Như Phật đã biết rồi. Nay con biết ăn năn. Sau này không tái phạm. Nguyện Liên Hoa Đồng Tử. Luôn từ bi thu nhận.

Tụng tán Liên Hoa Đồng Tử: Chân Phật hải hội. Liên Hoa Đồng Tử. Thập bát Bồ Tát tọa liên đài. Sám hối tiêu nghiệp chướng. Đại huệ quang minh. Phổ nguyện ly trần ai. Nam mô Chân Phật Bảo Sám Phật Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Chân Phật hải hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

Hồi hướng kéo dài sinh mệnh: Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần)

Dược Sư Phật quán đỉnh chân ngôn: Na-mô pô-kya-fa-ti. Pinh-sa-sưa. Chuy-lu pi-liêu-li. Pua-la-pua. Hưa-lua-tu-yê. Ta-tha-chiê-tô-yê. A-lua-hưa-ti. San-meo-san-pô-thô-yê. Tan-chi-tha. Pinh-sa-sư. Pinh-sa-sư. Pinh-sa-sưa. San-mây-chiê-ti-sa-ha. (7 biến)

Biến thực chân ngôn: Na-mô sa-fu-ta-tha-yê-tua. Fu-lu-chư-ti-ôm. San-pa-luô. San-pa-luô. (3 biến)

Cam lộ thủy chân ngôn: Na-mô su-lu-pô-yê. Ta-tha-yê-tô-yê. Tan-chi-tha. Ôm. Su-lu-su-lu. Pô-lua-su-lu. Pô-lua-su-lu. Sô-pô-hưa. (3 biến)

Phổ cúng dường chân ngôn: Ôm. Yê-yê-nang. San-pô-fu. Fa-rưa-luô-hu. (3 biến)

Nguyên Thần tán: Phật quang chú chiếu. Bản mệnh Nguyên Thần. Tai tinh thối độ phúc tinh lâm. Cửu diệu bảo trường sinh. Vận hạn hòa bình. Thọ vĩnh khang ninh.

Hồi hướng kệ: Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chướng đều tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

Hồi hướng trước bài vị vãng sinh: Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh:

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ Đề Tát Đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Vãng sinh tịnh thổ thần chú: Na-mô a-mi-tô-pô-yê. Tua-tha-ka-tô-yê. Tua-tha-yê-tha. A-mi-li-tô-pô-pi. A-mi-li-tô. xi-tan-pô-pi. A-mi-li-tô. Pi-ka-lan-tô. Ka-mi-ni. Ka-ka-yê. Chi-tô-ka-li. Sô-pô-hưa. (7 biến)

Biến thực chân ngôn: Na-mô sa-fu-ta-tha-yê-tua. Fu-lu-chư-ti-ôm. San-pa-luô. San-pa-luô. (3 biến)

Cam lộ thủy chân ngôn: Na-mô su-lu-pô-yê. Ta-tha-yê-tô-yê. Tan-chi-tha. Ôm. Su-lu-su-lu. Pô-lua-su-lu. Pô-lua-su-lu. Sô-pô-hưa. (3 biến)

Phổ cúng dường chân ngôn: Ôm. Yê-yê-nang. San-pô-fu. Fa-rưa-luô-hu. (3 biến)

Di Đà tán: Liên Trì Hải Hội. Di Đà Như Lai. Quan Âm Thế Chí tọa liên đài. Tiếp dẫn thượng kim giai. Đại thệ hoằng khai. Phổ nguyện ly trần ai.

Hồi hướng kệ: Nguyện sinh về Tây phương tịnh thổ Cửu phẩm liên hoa làm phụ mẫu. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh. Bồ Tát là bạn chẳng khước từ.

Xin mời xuống khỏi pháp tọa. (Lúc này có thể làm thêm là: tay kết thủ ấn Kim Cang Tát Đỏa. Quán tưởng ba ánh sáng bao trùm. Niệm Bách tự minh chú 7 biến. Cửu tiết Phật phong. Nhập Tam ma địa. Xuất định.)

(13)

Trì thêm tâm chú của bát đại Bổn tôn và niệm Phật: Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật) Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát) Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát) Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu) Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần) Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ) Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử) Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật) Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

(14)

Tổng hồi hướng: Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

(15)

Niệm Bách tự minh chú: Ôm ben-za sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya ben-za sa-tô tê-nô-pa ti-cha Chê-chô mê-pa-wa su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-ơ-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-ơ-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-ân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ pan-ga-guân Sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah hùm pây. (3 biến)

(16)

Đại lễ bái: Đảnh lễ Căn bản Truyền thừa Thượng sư và tất cả Phật Tam Bảo ở tại đàn thành.

(17)

Niệm chú viên mãn: Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Lễ sám viên mãn. Như ý cát tường.

(Hết.)