📑

Chân Phật mễ cúng pháp thí quán (pháp cúng gạo)

image

Chân Phật mễ cúng pháp thí quán (pháp cúng gạo)

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Nghi quỹ tu pháp:

Trước tiên, tốt nhất là dùng bát bằng đồng hoặc bạc đựng gạo cúng trước bàn thờ Phật. Không có bát đồng, bát bạc có thể dùng bát hoặc khay bình thường.

1. Nhập đàn niệm chú thanh tịnh. 2. Niệm chú triệu thỉnh. 3. Chân Phật đại lễ bái pháp 4. Chân Phật tứ quy y pháp. 5. Chân Phật đại cúng dường pháp. 6. Mặc bia giáp hộ thân pháp. 7. Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh. (1~3 biến) 8. Tay kết thủ ấn Liên Hoa Đồng Tử (tay trái là ấn cầm hoa sen, tay phải là ấn thuyết pháp).

Niệm 3 biến: Nam mô guru Liên Sinh Hoạt Phật. Trong sát-na, Liên Sinh Hoạt Phật từ Phạn huyệt đi vào trong tim mình. Liên Sinh Hoạt Phật và bản thân không hai không khác. Trì chú: “Ôm ah hùm gu-ru-pây a-ha-sa-sa-ma-ha lién-sâng sit-đi hùm.” (108 biến) Quán tưởng từ tim mình ánh sáng trắng chiếu đến bát gạo. Bát gạo biến thành báu vật to lớn vô biên. Gạo trong bát biến thành trong suốt, hóa thành biển cam lộ của trí huệ vô lậu.

9. Tụng kệ:

Xa rời ô nhiễm, thân tinh trắng. Mắt bi từ ái xót chúng sinh. Chính giác Liên Sinh tới gia trì. Nay ta, Hoạt Phật thân đồng thể. Đặc biệt ở đây cúng các người. Toàn bộ nợ nần từ vô thủy. Hết thảy chủ nợ có oán thù. Nhiếp triệu mau mau đến tại đây.

10. Dùng ấn móc câu — hai tay đan ngoại phộc, ngón trỏ tay phải giơ ra thành hình cái móc.

Niệm chú: “Ôm ben-za-la a-mô-li-ta-yi ta-li ha-na-ha-na hùm.” (3 biến) Nghĩ đến tất cả oan thân trái chủ đến trước mặt hành giả Mật tông. Lần lượt từng chủ nợ hóa thành những bóng đen đứng trước mặt hành giả. Hành giả Mật tông niệm 3 biến “Ôm ah hùm” để gia trì cho bát gạo. Đưa tay ra nắm lấy một ít gạo rồi vẩy ra bốn xung quanh. Khi vẩy gạo xong thì niệm chú: “Na-mô sa-la-mô ta-tha-ga-ta-a mô-lô-chi-tưa sa-pa-la sa-pa-la hùm.” (3 biến)

11. Hồi hướng: Gạo đây biến cúng thuần cam lộ. Dâng tới chủ nợ với oan thân. Nhận xong cam lộ tâm vui vẻ. Chướng ngại biến tiêu hết oán thù.

Và: Đây là đại lực bố thí pháp. Mong cho trái chủ cùng quyến thuộc Chuyển hóa huệ quang tăng cát tường. Mọi điều nói nghĩ đều thành tựu. Oán phiền tất cả được tiêu tan. Nguyện cho chúng sinh nhận thí pháp. Phúc huệ tư lương được đủ đầy. Cùng nhau bay tới cõi liên hoa.

12. Vỗ tay, giải tán oan thân trái chủ.

13. Đại lễ bái Phật. Xuất đàn.

Cát tường viên mãn.

Khai thị của Liên Sinh Hoạt Phật:

Bí mật thành công của Chân Phật mễ cúng pháp thí quán đó là, đầu tiên thỉnh cầu Liên Sinh Hoạt Phật đại gia trì, tự thân biến hóa thành Liên Sinh Hoạt Phật. Sau đó dùng ánh sáng của tâm luân gia trì cho bát gạo, hóa thành nước cam lộ. Dùng pháp nhiếp triệu để gọi oan thân trái chủ của kiếp trước đến. Bởi vì từ vô thủy tới nay nghiệp chướng rất nhiều, cho nên oan thân trái chủ cũng rất nhiều, lần lượt quán tưởng họ ở trước mặt. Vẩy gạo để bố thí, giải trừ nghiệp chướng, kẻ thù, v.v…

Chân Phật mễ cúng pháp thí quán nhìn thì giống như chỉ là tiêu nghiệp chướng mà thôi, thật ra tu trì thành tựu pháp này thì tất cả oan thân trái chủ sẽ không đến làm hại, oan thân trái chủ sẽ biến thành bạn tốt trợ duyên, đây là pháp an yên cát tường, là pháp thanh tịnh.

Chân Phật mễ cúng pháp thí quán là một đại pháp tiêu nghiệp, cũng có tính chất siêu độ, bao hàm tất cả tính chất đặc biệt, cho nên không thể coi thường pháp này, đây là pháp quảng đại siêu việt, là thực hiện lòng bác ái, có thể phá bỏ những trở ngại về tri kiến của người phàm, có tính khai mở.

Liên Sinh Hoạt Phật cho rằng một khi trừ được nghiệp chướng thì ánh sáng trí huệ tự nhiên bừng sáng và bộc lộ, phúc phần tự nhiên giáng xuống, pháp quán đây có lợi ích lớn. Sở dĩ tôi liệt pháp này vào trong sách này mà không bỏ đi là vì đây là Đại Phúc Kim Cang pháp thí quán.

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!