📑

Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu

image

Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Nghi quỹ làm Hộ Ma Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu:

 1. Nhập đàn niệm chú thanh tịnh (ngồi trước lò Hộ Ma)
 2. Chú triệu thỉnh.
 3. Đại lễ bái. (quán tưởng đại lễ bái)
 4. Chân Phật tứ quy y pháp.
 5. Mặc bia giáp hộ thân.
 6. Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh. (1 -3 biến)
 7. Niệm tâm chú Căn bản Truyền thừa Thượng sư.

Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lién-sâng sít-đi hùm. (21 biến)

Quán tưởng Liên Sinh Hoạt Phật và tổ sư các đời giáng lâm phóng quang.

 1. Triệu thỉnh Thánh Độ Mẫu giáng lâm.

A. Thủ ấn triệu thỉnh: thủ ấn Lục Độ Mẫu. (như trên)

B. Niệm chú: Ôm ta-rê tu-ta-rê tu-rê sô-ha. (108 biến)

Độ Mẫu tổng chú: Ôm ta-rê tâng-mu sô-ha. (108 biến)

Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu chú: Ôm ta-rê tu-ta-rê tu-rê ma-ma sa-ơ-wa lan-cha tu-chinh chua-ta xin-tâng-mu gu-ru sô-ha.

 1. Quán tưởng Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu hạ giáng, một đầu hai tay, thân màu đỏ, đầu đội mũ Ngũ Phật nhỏ, trên đỉnh có một vị Hóa Phật, tay phải kết ấn ban nguyện, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có móc sắt. Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu ngồi tùy ý trên hoa sen tam cánh, toàn thân trang điểm bằng chuỗi vòng ngọc, phóng quang giáng xuống.
 2. Chân Phật đại cúng dường pháp.
 3. Kết giới. Vẩy nước chú vào bốn xung quanh lò Hộ Ma.
 4. Châm lửa.
 5. Bỏ cúng phẩm vào lò đốt: đồ cúng và gỗ hỏa cúng, v.v… (Chủ đàn Hộ Ma, vừa bỏ cúng phẩm vào lò đốt, vừa niệm chú Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu, vừa quán tưởng Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu đi vào trong lửa Hộ Ma, thụ hưởng đồ cúng. Người ngồi xung quanh kết ấn Lục Độ Mẫu, cùng niệm chú Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu.)
 6. Tĩnh tọa, nhập Tam ma địa: quán tưởng Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu phóng quang chiếu đến đến người thỉnh cầu, tất cả mọi điều mong cầu đều được như ý nguyện, ví dụ giải trừ kiện cáo thì quán tưởng từ móc sắt phóng ra ánh sáng đỏ chiếu đến người cầu nguyện, khi ánh sáng đỏ chạm đến họ thì tất cả hình phạt lao tù hay kiện cáo đều tiêu trừ biến mất, bản thân hành giả Chân Phật tắm trong ánh sáng đỏ.
 7. Xuất định. Hồi hướng:

Nguyện công đức lễ Hộ Ma này hồi hướng cho ABC, địa chỉ ở tại…, sinh vào giờ… ngày… tháng… năm… Thỉnh cầu Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu uy đức từ bi, vì người này tiêu trừ nạn kiện cáo lao tù, xin nương nhờ Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu từ bi, thành tâm cầu nguyện. (Nói 3 lần.)

 1. Niệm: Nguyện tất cả những ai tu trì đều mau chóng được thành tựu viên mãn. Nguyện tất cả điều mong cầu mau chóng như ý nguyện. Nguyện các tai nạn kiện cáo lao tù của ABC đều được đẩy lùi tiêu tan.
 2. Chú viên mãn.(3 biến)
 3. Đại lễ bái, rời khỏi đàn pháp.

Cát tường viên mãn.