📜

Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu niệm tụng pháp

image

Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

  • Quán Không.
  • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì đồng tu.
  • Quán tứ vô lượng tâm.
  • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. Phụng thỉnh Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu. Phụng thỉnh Ngũ phương Ngũ Phật. Phụng thỉnh Bát Đại Bổn tôn. (Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại lễ bái, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tát cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kì diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Bia giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: quán tưởng Hộ Pháp, Kim Cương thờ phụng tại đàn thành biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả. Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Phần 8: Niệm chú vãng sinh: (7 biến)

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha.

Phần 9: Niệm tâm chú Căn bản Truyền thừa Thượng sư

Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm. (108 biến)

Phần 10: Kết ấn và Quán tưởng

image

Kết ấn:

Tay phải đặt năm ngón tay ngang bằng nhau, tay trái nắm lại và dựng thẳng ngón ttỏ, úp lòng bàn tay phải và đặt lên đầu ngón trỏ tay trái (giống như hình cái ô), và đặt ấn trước ngực.

Quán tưởng:

Đầu tiên quán Không, niệm chú quán Không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

Quán tưởng toàn bộ hư không là màu trắng, có một vòng bánh xe chú, ở giữa có một chữ “Om” (tiếng Phạn). Chữ “Om” quay tròn hóa thành Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu, một đầu, hai tay, ba mắt, tay trái cầm ô, tay phải kết ấn thí nguyện. Cũng có thể quán tưởng Phật Mẫu ngồi tư thế kiết già trên đài hoa sen.

Quán tưởng nhập định: Cha: Trong hư không hiển hiện Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu. Hum: Phật Mẫu di chuyển đến phía trên đầu hành giả. Ban: Ở vùng tim nở ra hoa sen trắng, ở giữa hoa sen có một chữ Om. Chữ Om phóng ra ánh sáng trắng ba lần. Lúc này Phật Mẫu từ từ tiến vào trong tim, sau đó Phật Mẫu từ từ biến to ra. Ho: Trong sát-na, chính mình biến thành Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu, bay lên hư không, biến hóa ra chiếc ô, quán tưởng chiếc ô phóng tỏa ánh sáng trắng che chở bảo vệ cho những người cần được bảo vệ, cho nơi ở hoặc thành phố.

Phần 11: Trì tâm chú Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu

Cầm chuỗi hạt quán tưởng:

(Hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái để lần hạt.) Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu đến trước mặt mình.

Chú ngữ:

Chú ngắn: Hùm ma-ma hùm ni sô-ha.(108 biến) Chú dài: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta a-ni-ka si-ta-ta-pa-cha hùm pây hùm ma-ma hùm ni sô-ha.”

Phần 13: Xuất định

Trình tự quán tưởng xuất định và Nhập ngã - Ngã nhập ngược nhau. Quán tưởng chính mình từ hư không tiến nhập vào thân thể, Bổn tôn thu nhỏ lại, ngồi trên hoa sen ở tâm luân của mình, rồi lại hóa thành viên ngọc ánh sáng, từ trung mạch đi ra từ Phạn huyệt trên đỉnh đầu. Bản thân đã xuất định.

Tụng tán:

Mọi pháp đều không, không trụ tướng Bạch Tản Cái Mẫu thân màu trắng Một đầu hai tay ba con mắt Thân khoác thiên y đội mũ miện Trên mỗi tay chân một con mắt Tay trái cầm ô, phải thí nguyện Ngồi thế kim cang trên tòa sen. Om benza samaya cha Cha hum ban ho hợp nhất thể Từ trong chữ Om phát bạch quang.

Phần 14: Trì thêm những tâm chú khác

(Mỗi câu chú trì một lần, không cần kết thủ ấn, chắp tay là được.)

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật) Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát) Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát) Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu) Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần) Ôm ah hùm pê-cha gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ) Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lién-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử) Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 15: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Phần 16: Tụng bách tự minh chú:

Ôm pê-cha sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya, pê-cha sa-tô tê-nô-pa tê-cha Chư-chô mê-pa-wa Su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-rân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ, pa-ga-uân Sa-wa ta-tha-ga-ta pê-cha ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya Sa-tô ah hùm pây. (3 biến)

Phần 17: Hồi hướng

Gia trì tu pháp đạt thành tựu Trăm bệnh tiêu trừ phúc huệ tăng Mong cùng Bổn tôn hợp làm một Chúng sinh thế giới được an vui.

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. xin đem công đức này hồi hướng. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

(Quán tưởng và chi tiết có liên quan đến hồi hướng, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 18: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 19: Niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

image

Giới thiệu pháp tướng Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu

Có nhiều hình tượng Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu: một mặt hai cánh tay, ba mặt sáu cánh tay, và nghìn mặt nghìn cánh tay.

Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu với một mặt hai tay ba mắt có sắc thân màu trắng thuần khiết, tay trái cầm ô, tay phải kết ấn thí nguyện, Phật Mẫu ngồi thế kiết già trên pháp tọa hoa sen.

Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu với nghìn mặt nghìn tay nghìn chân có sắc thân màu trắng thuần khiết, tóc đính ngọc và đeo chuỗi ngọc, đủ loại trang sức. Hình tượng của ngài là: khuôn mặt ở chính giữa có màu trắng và ba con mắt, bên trái bên phải mỗi bên có hai khuôn mặt, có màu đỏ, vàng, đỏ, xanh, và đều có ba con mắt. Phía trên đỉnh đầu của khuôn mặt chính có năm khuôn mặt nữa, bên trái bên phải mỗi bên có chín tầng.

Hai cánh tay chủ yếu ở chính diện, tay trái cầm ô lớn màu trắng ở trước ngực, tay phải cầm pháp luân (hoặc chày kim cang), bốn xung quanh có nhiều cánh tay, phân ra cầm vô số pháp khí các loại như chuông, chày, pháp luân, móc câu, dây thừng, cung, tên,… hình dáng giống như bánh xe nghìn nan hoa, bên ngoài có ngọn lửa cháy hừng hực.

Phật Mẫu mặc thiên y váy xếp, trang sức bằng trăm loại báu vật trang nghiêm, nghìn chân đứng uy mãnh, bên dưới chân đầy âm thiên nhân và các chúng sinh hữu tình.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị lai lịch vĩ đại của Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu và khẩu quyết tu trì thù thắng

Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu là Kim Cang Đỉnh Kế Đại Hồi Già Mẫu, là nghìn tay nghìn mặt nghìn mắt nghìn chân, vốn là như một với Đại Bạch Mẫu lớn lao với hàng vạn tướng rực cháy, nắm giữ tất cả chúng sinh trong tam giới. Phật Mẫu có đại uy lực, có thể phóng ánh sáng bao phủ tất cả chúng sinh, dùng chiếc ô lớn làm tam muội da hình, vì vậy gọi là Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu.

Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu là do vị Đại Phật Mẫu được hóa thân từ ánh sáng vô thượng trên đỉnh đầu của Phật Thích Ca Mâu Ni, rất được tôn sùng trong Tạng mật. Tôn Thắng Phật Mẫu, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát cùng có đại pháp lực ngăn chặn tất cả tai nạn.

Nguồn gốc của Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu là: “Thời kì Đế Thích Thiên và Atula chiến tranh, Đế Thích Thiên thất bại, cầu cứu Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ đỉnh đầu của Thích Tôn đã hóa hiện ra Đại Phật Mẫu vô địch có màu trắng với nghìn tay nghìn mặt nghìn chân. Thích Tôn tuyên thuyết Đại Bạch Tản Cái đà-la-ni chú, Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu đã che chắn toàn bộ Đế Thích Thiên, vì thế Atula chúng không có cách nào tấn công được, nên lần này phải tạm ngừng chiến.”

Bản thân Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu có uy lực kim cương vô địch. Gọi là vô địch tức là ngay cả đến Atula Vương hùng mạnh cũng bị đánh bại, cho nên uy lực của ngài là vô cùng, vì thế mà gọi là vô địch. Uy lực của Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu có thể khiến cho mọi kẻ thù tự động rút lui, Thiên Ma tà ma rút lui, hơn nữa còn phá hủy tất cả bùa chú lời nguyền, có thể nhờ A Di Đà Phật mà tăng thêm thọ mạng, phá Tam ma thiên-địa-thủy, phàm tất cả bệnh tật tai ách, giấc ngủ bất an, quỷ quái hiện hình đều có thể phá trừ.

Đại Bạch Tản Cái Hồi Già Mẫu trong kinh điển có ghi chép, ngài là hộ pháp của mọi Phật Bồ Tát, là Hộ Pháp Mẫu, bởi vì sự hộ trì của ngài đã xuất sinh ra rất nhiều Phật.

Năng lực quan trọng nhất của Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu chính là hồi già. Thế nào gọi là hồi già? Hồi có nghĩa là anh có dùng pháp lực lớn thế nào để đánh thì ngài cũng sẽ trả lại cho anh. Thế nào gọi là già? Già nghĩa là anh có dùng pháp lực lớn thế nào để đánh thì ngài cũng đều che chắn hết. Người ta giáng bùa chú lên bạn, chỉ cần bạn tu trì pháp Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu, nếu có Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu bảo vệ bạn, bạn sẽ ở bên dưới cái ô trắng lớn, bất kì bùa chú gì cũng không có cách nào xâm nhập. Thậm chí bất kì quỷ thần nào cũng đều không có cách gì xâm nhập. Cho nên, ngài còn được gọi là Hồi Già Mẫu, hồi già là một điểm quan trọng.

Trước kia tôi không muốn giảng về chú hồi già lắm, bởi vì đây là một bí mật, thật ra chỉ cần đọc ngược lại, “ha so ni hum ma ma hum” thì đây chính là chú hồi già của Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu. Chỉ cần bạn biết chú hồi già này thì đối phương sẽ bị thương ngay. Bạn không biết chú hồi già này thì đọc bình thường sẽ là bảo vệ chính mình, che chắn chính mình, không có phản trở lại người khác.

Nếu bị bỏ bùa, bạn thỉnh cầu Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu dùng chiếc ô trắng lớn che chở cho bạn, sau đó niệm chú hồi già, người bỏ bùa bạn sẽ lập tức ngã lăn.

Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát, Mã Đầu Minh Vương, Tôn Thắng Phật Mẫu, Sư Diện Không Hành Mẫu, năm vị này đều có chú hồi già. Những vị khác, các bạn đừng niệm bừa. Thời Luân Kim Cang cũng có, có một vài vị Kim Cang Thần cũng có chú hồi già.

Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu có thể dùng quán tưởng tương đối đơn giản, tức là quán tưởng Phật Mẫu màu trắng, cầm chiếc ô lớn màu trắng, tay phải kết ấn ban nguyện, một đầu hai tay. Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu cũng có Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu ba đầu sáu tay, cũng có nghìn tay nghìn đầu nghìn chân, ngài là biến hóa thân từ đỉnh đầu Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ánh sáng trắng, ngài có nguồn gốc của ngài. Có hình tướng, có thủ ấn, có chú ngữ của ngài “Hum mama hum ni soha”, bạn có thể tu Bổn tôn niệm tụng pháp của ngài.

Kiên giáp chú của Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu, ý nghĩa của kiên giáp nghĩa là cái ô, giống như một tấm áo giáp kiên cố. “Hum mama hum ni soha” là pháp bí mật nhất của Mật tông, có thể dùng vào các mục đích tiêu tai, tăng ích, kính ái, hàng phục (tức-tăng-hoài-tru), có thể trấn hộ quốc gia, đẩy lùi kẻ địch, có thể ngăn chặn tai nạn đất, nước, lửa, gió, không khí.

Tu trì pháp Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu có thể quán tưởng chiếc ô lớn màu trắng bay lên không trung, dùng tấm màn kim cương che chắn, tất cả ác pháp đều không thể đến gần mình, tất cả kiếp số không tốt đều sẽ tránh được, tất cả mọi thứ không tốt đều sẽ bị chặn và phản hồi. Vì thế, ngài thuộc chủ tôn hàng phục, không chỉ là hàng phục bùa chú giáng đầu, mà cũng có thể hàng phục tất cả ác quỷ, tất cả ma, thậm chí Atula, tất cả ác nghiệp đều sẽ không sản sinh.

Khi có bệnh nếu tu Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu, ánh sáng của ngài có thể tiêu trừ mọi bệnh nghiệp, khiến thân tâm của bạn được an lạc.

Tu trì pháp Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu có hai bản dịch lớn là Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh, Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh.

Bài kệ tán thán Phật Mẫu là:

Sức mạnh Phật Mẫu là vô địch Đại uy thần lực quét sạch bay Ngọn lửa uy lực cháy hừng hực Đại Bạch Cái Mẫu đại lực Mẫu Thiên y trắng và ngọn lửa cháy Thánh Cứu Độ Mẫu tên Kim Cương Xưng danh Kim Cương xưng Đỉnh Kế Liên Hoa Nhãn và Nguyệt Quang Mẫu.

image

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mục lục