📜

Đại Chuẩn Đề Phật Mẫu niệm tụng pháp

image

Đại Chuẩn Đề Phật Mẫu niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

 • Quán Không.
 • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì đồng tu.
 • Quán tứ vô lượng tâm.
 • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Đại Chuẩn Đề Phật Mẫu. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. (Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại lễ bái, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tát cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kì diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Bia giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: quán tưởng Hộ Pháp, Kim Cương thờ phụng tại đàn thành biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả. Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Niệm thêm chú vãng sinh: (7 biến)

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha.

Phần 8: Quán tưởng tam quang bao trùm

image

Kết ấn: Chuẩn Đề Phật Mẫu căn bản ấn

Đan ngón út và ngón áp út nội phộc, hai ngón giữa dựng thẳng chạm vào nhau, hai ngón trỏ đặt vào lưng của hai ngón giữa, hai ngón cái tựa vào nhau. Đặt ấn trước ngực.

Quán tưởng:

Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

(1) Trên mặt biển lớn, trời trong vạn dặm không mây, một vầng mặt trăng từ dưới biển nhô lên không trung, ở chính giữa vầng mặt trăng có một chủng tự chữ Chuan (tiếng Phạn hoặc Tạng) màu trắng phóng ra ánh sáng vàng nhạt.

(2) Chữ Chuan ở giữa vầng mặt trăng quay tròn hóa thành Chuẩn Đề Phật Mẫu thân màu vàng nhạt, là một vị Đại Phật Mẫu có 3 mắt 18 cánh tay, đầu đội mũ miện, trên mũ miện có một vị Hóa Phật. Phật Mẫu khoác thiên y màu trắng, vai và cánh tay đeo trang sức. 18 cánh tay cầm nhiều loại pháp khí, từ phải qua trái thuận theo chiều kim đồng hồ lần lượt là: bảo tràng như ý, hoa sen, lu nước, dây thừng, bánh xe, vỏ ốc, bảo bình, hộp bát nhã, mũ đội đầu, ấn căn bản, chày kim cương, móc câu, rìu, thiên diệu quả, chuỗi tràng hạt, kiếm trí huệ, thí vô úy ấn. Hai tay kết ấn căn bản, nên tổng cộng có 18 tay. Chuẩn Đề Phật Mẫu thân sắc màu vàng trắng, 3 mắt 18 cánh tay, đầu đội bảo quán Hóa Phật, trang nghiêm xuất hiện và trụ tại hư không trước mặt hành giả Mật tông.

(3) Quán tưởng con mắt ở thiên tâm của Chuẩn Đề Phật Mẫu phóng ra một đường ánh sáng trắng cực mạnh chiếu dội đến thiên khiếu của hành giả, khiến toàn thân hành giả thanh tịnh thuần bạch.

(4) Lại quán tưởng con mắt thứ ba ở thiên tâm của Chuẩn Đề Phật Mẫu chiếu mãnh liệt đến thân tâm của hành giả, ở vị trí con mắt thứ ba liên tục hết sức quán tưởng. (Nếu ai muốn có được con mắt thứ ba thì phải quán tưởng cho đến khi có cảm giác tê tê ở thiên tâm.)

Phần 9: Trì tâm chú Bổn tôn Chuẩn Đề Phật Mẫu

Cầm chuỗi hạt quán tưởng:

(Hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái để lần hạt.) Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Chuẩn Đề Phật Mẫu đến trước mặt mình.

Chú ngữ:

Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (108 biến)

Phần 10: Làm Cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa

Cửu tiết Phật phong:

(1) Quán tưởng ánh sáng trắng từ lỗ mũi phải đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch phải đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch trái, thoát ra từ lỗ mũi trái, lúc này đã trở thành khí đen. (2) Ánh sáng trắng từ lỗ mũi trái đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch trái đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch phải, thoát ra từ lỗ mũi phải, lúc này đã trở thành khí đen. (3) Ánh sáng trắng đi vào từ cả hai lỗ mũi, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, đi xuống theo mạch hai bên tới đan điền rồi đi vào trung mạch, khí đi ngược lên đến đỉnh luân sau đó lại đi xuống đan điền, từ đây khí chia ra hai mạch, đi lên đến mũi và thoát ra từ hai lỗ mũi, lúc này đã trở thành khí đen. (4) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2). (5) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (6) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (7) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (8) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (9) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2).

Quán tưởng Nhập ngã:

(1) Quán tưởng Bổn tôn trụ tại Phạn huyệt trên đỉnh đầu hành giả. (2) Bên trong thân mình, hoa sen trên tâm luân ở trung mạch nở ra, trên hoa sen có một đĩa mặt trăng, trong đĩa mặt trăng có chủng tử tự của Bổn tôn (chữ Chuan), chủng tử tự phóng quang. (3) Quán tưởng Bổn tôn ở đỉnh đầu biến thành một hạt ngọc ánh sáng to cỡ hạt gạo, từ Phạn huyệt đi vào trong trung mạch của mình, thuận theo trung mạch đi thẳng xuống, tới tâm luân thì dừng lại tại hoa sen ở tâm luân. (4) Bổn tôn tại hoa sen ở tâm luân của mình từ từ biến to ra, cho tới khi to bằng chính mình. Quán tưởng chính mình biến thành Bổn tôn giống y hệt. Bản thân chính là Bổn tôn, không hai không khác.

Quán tưởng Ngã nhập:

Quán tưởng chính mình là Bổn tôn, từ trung mạch đi lên và thoát ra, tiến nhập vào trong hư không, dung nhập vào biển ánh sáng của vũ trụ. Quên hết toàn bộ bản thân mình (tọa vong) bằng cách tiến nhập vào trong hư không, tiến nhập vào ý thức vũ trụ, tiến nhập vào biển ánh sáng, bản thân không còn nữa, hoàn toàn hòa tan vào trong hư không và biển ánh sáng của vũ trụ (ngã nhập). Ý thức vũ trụ chính là ý thức của mình. Đàn thành và vũ trụ tỏa ánh sáng rực rỡ. Nếu không thể ngồi tọa vong, lập tức quán tưởng bản thân mình là Bổn tôn Chuẩn Đề Phật Mẫu, sau khi quán tưởng rõ ràng thì quên luôn chính mình, lại tiến nhập vào trong hư không. “Nhất chỉ nhất quán” như vậy gọi là “chỉ quán song vận”.

Quán đếm hơi thở:

Dùng ý nghĩ để đếm hơi thở của chính mình, cho đến khi đạt đến trạng thái dừng bặt không còn suy nghĩ, tiến nhập vào cảnh giới định tọa vong.

(Chi tiết có liên quan đến quán tưởng tam quang bao trùm, trì tâm chú căn bản, cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa, đếm hơi thở, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 11: Xuất định

Trình tự quán tưởng xuất định và Nhập ngã - Ngã nhập ngược nhau. Quán tưởng chính mình từ hư không tiến nhập vào thân thể, Bổn tôn thu nhỏ lại, ngồi trên hoa sen ở tâm luân của mình, rồi lại hóa thành viên ngọc ánh sáng, từ trung mạch đi ra từ Phạn huyệt trên đỉnh đầu. Bản thân đã xuất định.

Tụng tán:

Đại thánh Chuẩn Đề tôn, xót thương cho thế gian, thành tựu mọi tịnh thổ, nay con cung kính lễ. Đại từ Chuẩn Đề tôn, nay con vì Bổn tôn, phúc trì biển công đức, nay con cung kính lễ. Đại lực Chuẩn Đề tôn, lành thay Minh Trì Vương, hàng phục mọi ma nạn, nay con cung kính lễ. Đại phúc Chuẩn Đề tôn, ban vô hạn như ý, như có ngọc mani, nay con cung kính lễ.

Phần 12: Trì thêm những tâm chú khác

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật)

Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát)

Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát)

Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu)

Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần)

Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ)

Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử)

Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 13: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Phần 14: Tụng bách tự minh chú:

Ôm ben-za sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya ben-za sa-tô tê-nô-pa ti-cha Chê-chô mê-pa-wa su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-ơ-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-ơ-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-ân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ pan-ga-guân Sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah hùm pây. (3 biến)

Phần 15: Hồi hướng

Mong con định huệ chóng viên minh. Con mắt thứ ba mong sớm đắc. Trang nghiêm Bổn tôn đại tịnh thổ. Nguyện cùng chúng sinh thành Phật đạo.

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. xin đem công đức này hồi hướng. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

(Quán tưởng và chi tiết có liên quan đến hồi hướng, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 16: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 17: Niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

image

Giới thiệu pháp tướng Chuẩn Đề Phật Mẫu

Chuẩn Đề Phật Mẫu thân màu vàng nhạt, có 3 mắt 18 cánh tay, đầu đội mũ miện, trên mũ miện có một vị Hóa Phật. Những cánh tay Phật Mẫu đều đeo vòng trang sức, khoác thiên y màu trắng. 18 cánh tay cầm nhiều loại pháp khí, từ phải qua trái thuận theo chiều kim đồng hồ lần lượt là: bảo tràng như ý, hoa sen, lu nước, dây thừng, bánh xe, vỏ ốc, bảo bình, hộp bát nhã, mũ đội đầu, ấn căn bản, chày kim cương, móc câu, rìu, thiên diệu quả, chuỗi tràng hạt, kiếm trí huệ, thí vô úy ấn. Hai tay kết ấn căn bản (ấn tổng trì) nên tổng cộng có 18 tay. Có hai Long Vương làm thị giả, đứng phục vụ bên dưới tòa hoa sen, chính là Nan Đà Long Vương và Bạt Nan Đà Long Vương.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị lai lịch thù thắng của Đại Chuẩn Đề Phật Mẫu và tâm yếu tu trì

“Rập đầu quy y Susiddhi, kính lễ Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề.”

Chuẩn Đề Phật Mẫu đến từ cung Pháp Giới Tối Thắng của Đại Nhật Như Lai, vì thế, Chuẩn Đề Phật Mẫu có cùng một nguồn gốc với Liên Hoa Đồng Tử. Chuẩn Đề Phật Mẫu vô cùng nổi tiếng trong Trung mật, Đài mật, Đông mật, cũng được lấy làm chủ tôn tu pháp, nhưng trong Tạng mật thì tương đối ít gặp.

Lai lịch của Chuẩn Đề Phật Mẫu tương đối vĩ đại, là do Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đẳng hư không đại hải biến hóa thần thông tam muội tam ma địa, là mẹ của chư tôn trong Liên Hoa Bộ sinh ra Đại Chuẩn Đề Phật Mẫu. Các tôn xưng khác là Thất Câu Tri Phật Mẫu, Thiên Nhân Trượng Phu Quan Âm, v.v… tức là mẹ của bảy trăm triệu chư Phật Bồ Tát. Hai chữ Chuẩn Đề có nghĩa là thanh tịnh không gì sánh bằng. Vì Phật Mẫu có 18 cánh tay, lại có 3 con mắt, vì vậy pháp lực uy mãnh, mật hiệu là Tối Thắng Kim Cang, Như Ý Kim Cang, Thanh Tịnh Kim Cang.

Vì Chuẩn Đề Phật Mẫu là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên ngài có đủ mọi diệu tướng trang nghiêm, pháp lực vô cùng. 18 cánh tay của Chuẩn Đề Phật Mẫu tổng cộng có 18 bất cộng pháp, là 18 công đức thành Phật, đó là 18 bất cộng pháp. Đây cũng là biểu trưng bí mật của Chuẩn Đề Phật Mẫu, bao hàm lí lẽ thâm sâu vi diệu.

18 bất cộng pháp này có thể phá hủy tất cả những nghiệp mê hoặc của chúng sinh. Người có thể tu pháp Bổn tôn này thì diệt mọi tội, không có tai họa, đời này cầu gì, mọi điều thế gian và xuất thế gian, đều mau chóng thành hiện thực. Vì vậy, Chuẩn Đề Phật Mẫu có thể làm Bổn tôn, cũng có thể làm Hộ pháp. Thân sắc của ngài thuộc về màu trắng và màu vàng.

Chuẩn Đề Phật Mẫu có 8 đại Bồ Tát là quyến thuộc, chính là Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Trừ Cái Chướng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát.

Bí mật của Chuẩn Đề Phật Mẫu chính là nằm ở con mắt thứ ba. Hành giả Mật tông muốn tu con mắt thứ ba thì nhất định phải quán tưởng con mắt thứ ba của Phật Mẫu phóng đại tịnh quang màu trắng, chiếu đến con mắt thứ ba (bộ phận thiên tâm) của chính m ình, cho đến khi khu vực thiên tâm của mình tê ngứa. tu trì lâu ngày sẽ phát hiện thấy thiên tâm của mình xuất heiẹn kí hiệu của thiên nhãn. Phàm là người tu luyện thành tựu, dùng thien nhãn thông để quan sát thì không có gì là không thấy được, không có gì là không biết, nghìn dặm vạn lí đều nằm trong con mắt thứ ba! Đây là bí mật trong bí mật về con mắt thứ ba của Chuẩn Đề Phật Mẫu.

Trong bộ Đại Trí Độ Luận từng kể ra 18 bất cộng pháp là:

 1. Thân vô thất (tâm không mất).
 2. Khẩu vô thất (khẩu không mất).
 3. Niệm vô thất (suy nghĩ không mất).
 4. Vô dị tưởng (không nghĩ điều kì quái).
 5. Vô bất động tâm (không còn tâm lăng xăng lộn xộn).
 6. Vô bất tri dĩ xả (không còn vô tri, hiểu cách xả bỏ).
 7. Dục vô lậu (không còn dục vọng).
 8. Tinh tấn vô lậu (thường xuyên tinh tấn).
 9. Niệm vô lậu (ý thanh tịnh).
 10. Huệ vô lậu (đầy đủ trí huệ).
 11. Giải thoát vô lậu (đạt thành tựu giải thoát).
 12. Giải thoát tri kiến vô lậu (có đầy đủ nhận thức về giải thoát).
 13. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành (tất cả thân nghiệp đi theo trí huệ).
 14. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành (tất cả khẩu nghiệp đi theo trí huệ).
 15. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành (tất cả ý nghiệp đi theo trí huệ).
 16. Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại (trí huệ biết rõ đời quá khứ mà không có trở ngại nào).
 17. Trí huệ tri vị lai thế vô ngại (trí huệ biết rõ đời tương lai mà không có trở ngại nào).
 18. Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại (trí huệ biết rõ đời hiện tại mà không có trở ngại nào).

Liên Sinh Hoạt Phật nói Chuẩn Đề Phật Mẫu là diệu pháp vô thượng, nếu biết sử dụng 18 loại pháp khí để làm pháp thì hành giả cầu tiêu tai, trị bệnh, tăng ích, như ý, kính ái, hòa hợp, hàng phục, trừ ma đều sẽ vô cùng viên mãn.

Khi tu pháp nếu có pháp khí, có thể tay cầm pháp khí phóng quang chiếu chạm vào người và việc. Nếu không có pháp khí, có thể quán tưởng Chuẩn Đề Phật Mẫu tay cầm pháp khí phóng quang chiếu đến. Đây chính là bí mật trong bí mật.

Chuẩn Đề Phật Mẫu tổng nhiếp 5 bộ hoặc 25 bộ, vì thế thủ ấn của Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng là thủ ấn chung của rất nhiều Phật Bồ Tát, điểm này rất nhiều người không biết.

Chú ngữ của Chuẩn Đề Phật Mẫu là: Om dzelee dzulee zhunteh soha. Đây là chú ngữ ngắn nhất của ngài. Thủ ấn của ngài chính là ấn tổng trì, Phật Thích Ca Mâu Ni là tổng trì tất cả, vì thế thủ ấn của Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng là ấn tổng trì. Ấn tổng trì này nghĩa là bao hàm tất cả.

Thủ ấn của Chuẩn Đề Phật Mẫu gọi là ấn tổng trì. Mỗi lần làm Hộ Ma diễn hóa thủ ấn thì thủ ấn đầu tiên chính là ấn Chuẩn Đề Phật Mẫu - tức ấn tổng trì.

Ở đây có một cái gương Chuẩn Đề. Khi bạn tu pháp Chuẩn Đề Phật Mẫu, bạn có thể nhìn vào cái gương này mà tu pháp, tu đến khi cả cái gương phóng quang chiếu đến bạn, thậm chí là Chuẩn Đề Phật Mẫu xuất hiện ở trong gương.

Nếu bạn tu con mắt thứ ba, thì bạn quán tưởng Chuẩn Đề Phật Mẫu phóng quang chiếu đến mi tâm luân ở giữa hai lông mày của bạn, tu lâu ngày, bạn sẽ có được con mắt thứ ba. Chuẩn Đề Phật Mẫu có năng lực như vậy, ngài vô cùng vĩ đại.

Sư phụ truyền pháp Chuẩn Đề Phật Mẫu cho Lư Sư Tôn là Phổ Phương Thượng Sư. Bổn tôn của Phổ Phương Thượng Sư chính là Chuẩn Đề Phật Mẫu. Tại đảo Xã Tử ở Đài Bắc, thầy ấy đã xây dựng một ngôi chùa tên là Chùa Tổng Trì, Lư Sư Tôn có pháp bản của Chuẩn Đề Phật Mẫu mà Phổ Phương Thượng Sư truyền cho.

Bí mật trong bí mật của tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu - Cửu tự thánh quán

Om dzelee dzulee zhunteh soha

Om - mọi pháp vốn không sinh.

Dze - mọi pháp không sinh không diệt.

Lee - mọi pháp tướng là vô sở đắc.

Dzu - mọi pháp là vô khởi trụ.

Lee - mọi pháp thanh tịnh.

Zhun - mọi pháp là vô đẳng giác.

Teh - mọi pháp là vô thủ xả - không chọn lựa giữ hay bỏ.

Soha - mọi pháp bình đẳng không thể thuyết giảng bằng lời.

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!