📑

Đại Nhật trí huệ pháp

Đại Nhật trí huệ pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Chú ngữ: Ôm. Ben-za ta-tu. Fan. (Ah. Ưa. La. Hùm. Khan.)

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị tâm yếu khẩu quyết:

Đại Nhật trí huệ pháp

Một ngày tu ba lần, lúc mặt trời mọc tu một lần, buổi trưa tu một lần, lúc mặt trời lặn tu một lần, tổng cộng ba lần.

Tu 1 năm, bệnh tật đều khỏi. Tu 5 năm, thân hiện ánh sáng cầu vồng. Tu 18 năm, đắc đạo.

Ở dưới ánh nắng mặt trời, ánh nắng không chiếu thấy được bóng của hành giả, trăm nghìn tai nạn không để đến gần, thọ mạng tăng trưởng. Khi duyên phận tại thế gian hết thì phi thân đến Đại Nhật tịnh thổ.

Tu pháp như sau: nhắm mắt ngồi im, quán tưởng trong tim mình có mặt trời, kích cỡ của mặt trời to bằng đồng xu, ở trong tim của mình hiển hiện màu đỏ và tỏa ra ánh sáng.

Lại quán tưởng mặt trời di chuyển đi lên phía họng, đến giữa răng thì dừng lại, nhưng không từ miệng đi ra ngoài mà lại quay trở về đi xuống đến bụng. Duy trì quán tưởng mặt trời ở vùng bụng thật lâu và rõ ràng. Nhổ ra uế khí. Nuốt nước bọt 39 lần. Cát tường viên mãn.

(Pháp này vốn là cực kì bí mật, là pháp phải truyền trực tiếp từ miệng qua tai, là pháp bí mật của Thanh Liên Hoa Đồng Tử. Người thường tu pháp này sẽ có kỳ hạn đắc giải thoát, đối với người có tâm thì chỉ có thể bí mật chỉ dạy.)