📜

Hồng Tài Thần niệm tụng pháp

image

Hồng Tài Thần Red Jambhala niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

  • Quán Không.
  • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì. Trì 7 biến Liên Hoa Đồng Tử tâm chú, thỉnh cầu tu pháp viên mãn.
  • Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm.

  • Quán tứ vô lượng tâm:

Quán tưởng bên tay phải của hành giả là những người thân phụ hệ, bên tay trái là những người thân mẫu hệ, sau lưng có ân nhân, sư trưởng, bạn bè thân hữu, trước mặt có oan thân trái chủ, xung quanh có lục đạo chúng sinh quây vòng quanh, tất cả cùng tu Mật pháp, cùng thành tựu Phật đạo.

  • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. Nam mô Hồng Tài Thần.

(Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại lễ bái, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kì diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Bia giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: quán tưởng Hộ Pháp, Kim Cương thờ phụng tại đàn thành biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả. Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Thập phương Quan Thế Âm. Nhất thiết chư Bồ Tát. Thệ nguyện cứu chúng sinh. Xưng danh tất giải thoát. Nhược hữu trí tuệ giả. Ân cần vị giải thuyết. Đãn thị hữu nhân duyên. Độc tụng khẩu bất xuyết. Tụng kinh mãn thiên biến. Niệm niệm tâm bất tuyệt. Hỏa diễm bất năng thương. Đao binh lập tồi chiết. Khuể nộ sinh hoan hỉ. Tử giả biến thành hoạt. Mạc ngôn thử thị hư. Chư Phật bất vọng thuyết. Cao Vương Quan Thế Âm. Năng cứu chư khổ ách. Lâm nguy cấp nan trung. Tử giả biến thành hoạt. Chư Phật ngữ bất hư. Thị cố ưng đính lễ. Trì tụng mãn thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt. Hậu phúc kiên tín giả. Chuyên công thọ trì kinh.

Nguyện dĩ thử công đức. Phổ cập ư nhất thiết. Tụng mãn nhất thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt.

Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh (chung)!

Phần 8: Niệm chú vãng sinh: (7 biến)

(Tay kết ấn Đại hải siêu độ.)

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha.

Phần 9: Niệm kệ Tứ vô lượng tâm

Nguyện hết thảy chúng sinh có đầy đủ niềm vui và nguyên nhân của niềm vui, là từ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh thoát ly đau khổ và nguyên nhân đau khổ, là bi vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh vĩnh viễn sống trong an vui không đau khổ, là hỉ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh không còn yêu ghét, sống trong bình đẳng, là xả vô lượng.

Phần 10: Phát bồ đề tâm

Đọc văn phát bồ đề tâm:

Đệ tử Liên Hoa ……. kể từ khi quy y Căn bản Thượng sư, Tam Bảo, hướng thẳng đến bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Mọi điều thiện lớn nhỏ đều hồi hướng cho chúng sinh mau chóng thành Phật đạo.

Niệm phát bồ đề tâm chân ngôn: (3 biến)

Ôm bô-đi-chi-ta ben-za sa-ma-ya ah hùm.

Phần 11: Kim cang tâm

Đọc bài kệ sám hối: (3 biến)

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Đều vì vô thủy tham sân si Đều sinh ra từ thân ngữ ý Nay con hết thảy xin sám hối.

Niệm chú sám hối: (108 biến)

Ôm ben-za sa-ma-ya su-tô ah.

Phần 12: Niệm tâm chú Căn bản Truyền thừa Thượng sư

Cầm chuỗi hạt quán tưởng:

(Hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái để lần hạt.) Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Căn bản Truyền thừa Thượng sư đến trước mặt mình.

Liên Hoa Đồng Tử tâm chú:

Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm. (108 biến)

Phần 13: Kết ấn và Quán tưởng

image

Kết ấn: thủ ấn Hồng Tài Thần

Hai tay đan nội phộc, sau đó giơ hai ngón cái lên tựa vào nhau, ngón út giơ thẳng chạm vào nhau.

Quán tưởng:

Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

(1) Đầu tiên quán tưởng trong một cái búng tay, bản thân đã biến thành một vị căn bản. Trong hư không có một chủng tự chữ Chuan (tiếng Phạn hoặc Tạng) màu trắng (chủng tự của Chuẩn Đề Phật Mẫu) hóa thành một đàn tế bánh xe như ý, ở chính giữa đàn tế là hoa sen tám cánh. Trên hoa sen có chữ Cang (tiếng Phạn hoặc Tạng) màu đỏ biến thành Hồng Tài Thần.

(2) Hồng Tài Thần có thân màu đỏ, đầu voi, bốn cánh tay, tay phải thứ nhất cầm củ cải, tay phải thứ hai cầm rìu hàng ma, tay trái thứ nhất cầm lá củ cải, tay trái thứ hai cầm chuỗi niệm hạt. Hồng Tài Thần đứng trên chuột nhả tài bảo màu lam, còn chuột nhả tài bảo ở trên hoa sen tám cánh.

(3) Quán tưởng tâm của hành giả phóng ánh sáng lam. Chữ Cang trong tâm của Hồng Tài Thần phóng ánh sáng đỏ. Hai ánh sáng hòa nhập vào nhau.

Phần 14: Trì tâm chú Hồng Tài Thần

Tâm chú: Ôm ga-na-ba-ti-yê sô-ha. (108 biến)

Phần 15: Làm Cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa

Cửu tiết Phật phong:

(1) Quán tưởng ánh sáng trắng từ lỗ mũi phải đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch phải đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch trái, thoát ra từ lỗ mũi trái, lúc này đã trở thành khí đen. (2) Ánh sáng trắng từ lỗ mũi trái đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch trái đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch phải, thoát ra từ lỗ mũi phải, lúc này đã trở thành khí đen. (3) Ánh sáng trắng đi vào từ cả hai lỗ mũi, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, đi xuống theo mạch hai bên tới đan điền rồi đi vào trung mạch, khí đi ngược lên đến đỉnh luân sau đó lại đi xuống đan điền, từ đây khí chia ra hai mạch, đi lên đến mũi và thoát ra từ hai lỗ mũi, lúc này đã trở thành khí đen. (4) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2). (5) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (6) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (7) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (8) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (9) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2).

Quán tưởng Nhập ngã:

(1) Quán tưởng Bổn tôn trụ tại Phạn huyệt trên đỉnh đầu hành giả. (2) Bên trong thân mình, hoa sen trên tâm luân ở trung mạch nở ra, trên hoa sen có một đĩa mặt trăng, trong đĩa mặt trăng có chủng tử tự của Bổn tôn (chữ Cang), chủng tử tự phóng quang. (3) Quán tưởng Bổn tôn ở đỉnh đầu biến thành một hạt ngọc ánh sáng to cỡ hạt gạo, từ Phạn huyệt đi vào trong trung mạch của mình, thuận theo trung mạch đi thẳng xuống, tới tâm luân thì dừng lại tại hoa sen ở tâm luân. (4) Bổn tôn tại hoa sen ở tâm luân của mình từ từ biến to ra, cho tới khi to bằng chính mình. Quán tưởng chính mình biến thành Bổn tôn giống y hệt. Bản thân chính là Bổn tôn, không hai không khác.

Quán tưởng Ngã nhập:

Quán tưởng chính mình là Bổn tôn, từ trung mạch đi lên và thoát ra, tiến nhập vào trong hư không, dung nhập vào biển ánh sáng của vũ trụ. Quên hết toàn bộ bản thân mình (tọa vong) bằng cách tiến nhập vào trong hư không, tiến nhập vào ý thức vũ trụ, tiến nhập vào biển ánh sáng, bản thân không còn nữa, hoàn toàn hòa tan vào trong hư không và biển ánh sáng của vũ trụ (ngã nhập). Ý thức vũ trụ chính là ý thức của mình. Đàn thành và vũ trụ tỏa ánh sáng rực rỡ. Nếu không thể ngồi tọa vong, lập tức quán tưởng bản thân mình là Hồng Tài Thần, sau khi quán tưởng rõ ràng thì quên luôn chính mình, lại tiến nhập vào trong hư không. “Nhất chỉ nhất quán” như vậy gọi là “chỉ quán song vận”.

Quán đếm hơi thở:

Dùng ý nghĩ để đếm hơi thở của chính mình, cho đến khi đạt đến trạng thái dừng bặt không còn suy nghĩ, tiến nhập vào cảnh giới định tọa vong.

(Chi tiết có liên quan đến quán tưởng tam quang bao trùm, trì tâm chú căn bản, cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa, đếm hơi thở, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 16: Xuất định

Trình tự quán tưởng xuất định và Nhập ngã - Ngã nhập ngược nhau. Quán tưởng chính mình từ hư không tiến nhập vào thân thể, Bổn tôn thu nhỏ lại, ngồi trên hoa sen ở tâm luân của mình, rồi lại hóa thành viên ngọc ánh sáng, từ trung mạch đi ra từ Phạn huyệt trên đỉnh đầu. Bản thân đã xuất định.

Tụng tán

Tài Thần tư lương chủ Nạp phúc đại thần lực Mật chú triệu thỉnh ngài Pháp theo tôi như ý.

Phần 17: Trì thêm những tâm chú khác

(Mỗi câu chú trì một lần, không cần kết thủ ấn, chắp tay là được.)

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật)

Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát)

Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát)

Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu)

Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần)

Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ)

Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử)

Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 18: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Phần 19: Tụng bách tự minh chú:

Ôm ben-za sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya ben-za sa-tô tê-nô-pa ti-cha Chê-chô mê-pa-wa su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-ơ-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-ơ-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-ân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ pan-ga-guân Sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah hùm pây. (3 biến)

Phần 20: Hồi hướng

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. nguyện đem công đức tu pháp này hồi hướng đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, cầu nguyện Sư Phật thường trụ thế gian, không nhập niết bàn, mãi chuyển pháp luân, Phật thể an khang. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

(Quán tưởng và chi tiết có liên quan đến hồi hướng, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 21: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 22: Niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

image

Giới thiệu pháp tướng Hồng Tài Thần Red Jambhala

Hồng Tài Thần có thân sắc màu đỏ, đầu voi, bốn cánh tay, tay phải thứ nhất cầm củ cải, tay phải thứ hai cầm rìu hàng ma, tay trái thứ nhất cầm lá củ cải, tay phải thứ hai cầm chuỗi niệm hạt.

Hồng Tài Thần đứng trên chuột nhả tài bảo màu lam, còn chuột nhả tài bảo ở trên hoa sen tám cánh. (Hình tượng Hồng Tài Thần còn có hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, mười hai tay.)

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị lai lịch và khẩu quyết tu pháp Hồng Tài Thần

Hồng Tài Thần Ganesh vốn là Thần Tài của Ấn Độ Bà La Môn giáo, là một trong bốn đại thần của Ấn Độ. Ấn Độ ban đầu có ba đại thần, một là Thần Hủy Diệt Shiva (Đại Tự Tại Thiên), một là Thần Sáng Tạo Brahma (Đại Phạm Thiên), một là Thần Bảo Hộ Vishnu (Biến Tịnh Thiên). Ngoài ra còn có một vị chủ tư lương cực kì nổi tiếng chính là vị Thần Tài Mũi Voi này, ngài cũng chính là Ganesh con trai của Shiva.

Ở Ấn Độ và Tây Tạng ngài đều rất có uy tín. Khi Mật tông hưng thịnh, ngài được liệt vào là một trong Ngũ Tính Tài Thần của Mật tông, được gọi là Tạng Mật Tư Lương Chủ, có đại pháp lực, có thể thí tài bảo, là vua ban phúc. (Ngũ Tài Thần của Mật giáo là: Hoàng Tài Thần, Hồng Tài Thần, Lục Tài Thần, Bạch Tài Thần, Hắc Tài Thần.)

Tu pháp Hồng Tài Thần quan trọng nhất là cúng dường làm sao để khiến Hồng Tài Thần vui thích. Đầu tiên hành giả quán tưởng chính mình biến thành Bổn tôn tu pháp, sau đó mở tâm của mình ra, dùng bốn thiên nữ cúng dường điệu múa kim cang, bài ca kim cang, mũ hoa kim cang, trò chơi kim cang để cúng dường Hồng Tài Thần, khiến cho Hồng Tài Thần vui vẻ. Sau đó vừa trì tâm chú Hồng Tài Thần (Ôm ga-na-ba-ti-yê sô-ha) vừa sờ vào cái mũi voi của Hồng Tài Thần, tổng cộng ba biến. Quán tưởng những thứ mình thỉnh cầu đều từ mũi của Hồng Tài Thần đi ra. Chỉ cần thành tâm cúng dường, khiến cho Hồng Tài Thần vui thích, bất luận là danh vị hay tài phúc thì bạn cầu gì sẽ đều được như ý nguyện.

Trì chú của Hồng Tài Thần, kết thủ ấn là thủ ấn của Thần Tài Mũi Voi. Khi thỉnh cầu ngài giáng lâm, hai ngón tay út của bạn phải cử động giống như là mũi voi, biểu thị rằng bạn đã làm tâm của Hồng Tài Thần xúc động. Hai ngón út xoa vào nhau, động đậy, để làm xúc động tâm của Hồng Tài Thần Ganabathiye. Mũi của ngài sẽ tuôn ra tài bảo từ trên trời xuống như thế này.

Tu trì pháp Hồng Tài Thần, quán tưởng chày kim cang ở trên đỉnh đầu ngài, sau đó cầu nguyện ngài, sờ mũi ngài, pháp lực của ngài quan trọng nhất là nằm ở mũi, mũi ngài có thể sinh ra mọi tài bảo, có thể tuôn ra tất cả vàng bạc tài bảo và tư lương.

Mũi ngài có thể phun ra nước cam lộ, có thể thanh tịnh bệnh nghiệp của chúng sinh, thân tâm đều thanh tịnh. Chúng sinh u minh vì được nước cam lộ này làm thanh tịnh mà có thể vãng sinh Phật quốc tịnh thổ. Hồng Tài Thần chỉ cần móc lấy chúng sinh và đưa đến chỗ Bổn tôn của ngài, Bổn tôn của ngài chính là Ngũ Phật, cho nên ngài cũng có thể làm siêu độ.

Ganabathiye và Biện Tài Thiên (Diệu Âm Thiên Nữ) là bạn thân, chú ngữ của Biện Tài Thiên là “Ôm sa-ra-sa-ti-yê sô-ha”. Hai vị là bạn bè nam nữ, cho nên niệm tên của bạn gái Ganabathiye trước, sau đó mới niệm tên của Ganabathiye, thế thì Ganabathiye sẽ rất vui mừng, sẽ ban cho chúng ta mọi điều như ý cát tường. “Ôm sa-ra-sa-ti-yê sô-ha. Ôm ga-na-ba-ti-yê sô-ha.”

Mọi người có thể quán tưởng Thần Tài Mũi Voi, ngài có màu đỏ, có hai tay, cũng có hình tướng bốn tay, sáu tay, nhiều cánh tay hơn đều có. Bản thân ngài hiển hiện ở tư thế đang múa ở trên hoa sen, chân dẫm lên chuột nhả tài bảo.

Thủ ấn của Hồng Tài Thần là nội phộc, hai ngón út giơ lên chạm vào nhau, hai ngón út làm thành mũi voi chìa ra thế này. Yêu mến người nào thì đi móc người đó, thế là sẽ yêu kính lẫn nhau. Cho nên có thể đi móc vào sếp, gái đẹp, tổng giám đốc, hoặc móc vào người mà bạn yêu mến, quán tưởng họ, thì họ lúc nào cũng sẽ nhớ đến bạn, điều này rất quan trọng. Người làm kinh doanh làm như vậy thì đơn hàng sẽ đến lập tức.

Hồng Tài Thần rất thích đếm lá củ cải, thì ra đếm lá củ cải không ngờ lại là đang tính toán tài phúc của thế nhân. Ví dụ như mỗi người trong đời này có thể được bao nhiêu tài phúc, có thể được bao nhiều quần áo, có thể ăn được bao nhiêu thứ, có được bao nhiêu đất đai nhà cửa, có bao nhiêu vàng bạc châu báu, Thần Tài Đầu Voi đều có thể lần lượt nói ra phúc phần của họ, biết rõ như lòng bàn tay, không sai một li. Ngài cũng rất thích ăn chuối. Cà rốt hay củ cải ngài đều thích ăn.

Tu pháp Hồng Tài Thần nhấn mạnh việc phải phát bồ đề tâm thanh tịnh, cũng phải rộng rãi kết thiện duyên, siêng làm bố thí, lợi ích rộng rãi chúng sinh thì tài phúc sẽ tăng trưởng, tất cả các việc kính ái đều có thể thành tựu, không có chướng ngại, được hưởng thụ tất cả.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị nguyên do Hồng Tài Thần thân người đầu voi

Ấn Độ giáo có ba đại Thần - Shiva Đại Tự Tại Thiên chính là Thần Hủy Diệt, Brahma Đại Phạm Thiên là Thần Sáng Tạo, Vishnu Biến Tịnh Thiên là Thần Bảo Hộ. Shiva và Parvati (Thiên Hậu) sinh ra con trai chính là Ganapathiye. Khi ấy, khi ngài vừa được sinh ra thì đã mang hình dáng cực kì cường tráng uy vũ. Có một hôm, Shiva từ bên ngoài trở về nhà, đúng lúc Parvati đang tắm trong phòng tắm, Ganapathiye thì đứng ngoài cửa canh chừng. Kết quả là Shiva trở về nhìn thấy một người đàn ông cao to cường tráng như vậy đứng bên ngoài cửa phòng tắm của Parvati để bảo vệ thì cho rằng Parvati có vấn đề. Shiva liền phi thanh kiếm qua chém bay đầu Ganapathiye.

Parvati tắm xong đi ra ngoài nhìn thì thấy con trai mình đã bị chém đầu rồi. Bà liền nói với Shiva: “Ông đã chém đầu con trai của ông đó!” Shiva hết sức đau buồn, liền đi thỉnh cầu Thần Bảo Hộ Vishnu. Vishnu nói với Shiva rằng: “Trên con đường kia vào một ngày đó, hãy chém cái đầu đầu tiên mà ông nhìn thấy để gắn vào làm đầu cho con trai ông, cậu ta có thể sống lại.” Shiva làm theo ý của Vishnu. Vào buổi sáng ngày hôm đó, ông ấy đi đến con đường kia, nhìn thấy một con voi lớn bèn chặt đầu con voi, gắn lên làm đầu cho con trai mình. Cho nên con trai của Shiva đã biến thành đầu voi thân người. Ganapathiye chỉ huy toàn bộ quyến thuộc của Đại Tự Tại Thiên, nên có thể nói vị đại Thần thứ tư của Ấn Độ chính là Ganapathiye.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị nguồn gốc của Đại Thắng Tự Tại Hoan Hỷ Thiên

Nguồn gốc song thân của Đại Thắng Tự Tại Hoan Hỷ Thiên chính là vì vị này là Thiên Tử Ma trong số các quyến thuộc của Shiva, là con trai cả của Đại Tự Tại Thiên, điều khiển toàn bộ quyến thuộc của Đại Tự Tại Thiên, hắn có tính hủy diệt rất mạnh, hắn đi cản trở mọi chúng sinh, hại vô số chúng sinh, gây trở ngại cho việc tu hành của con người, ngăn cản thiện tâm của con người, phá hoại sinh mạng của con người, là một hung thần rất lợi hại, vốn dĩ là rất hung ác.

Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi chúng sinh, ngài nhìn thấy Ganapathi đang làm hại các chúng sinh thì phát tâm từ bi, ngài đã hy sinh chính mình. Quan Thế Âm Bồ Tát tiến vào trong thân của Ganapathi, biến hóa thành Ganapathi nữ, sau đó nói với Ganapathi nam rằng: “Anh phải quy thuận Phật, học tập Phật pháp, bảo hộ chúng sinh thì tôi sẽ kết hôn với anh.”

Ganapathi nam thấy vậy thì cảm thấy cực kì bị mê hoặc, thật sự là không có cách nào kháng cự được, bèn nói: “Được thôi! Sau này ta sẽ thay đổi thói quen của mình, biến việc tàn sát chúng sinh thành yêu thương bảo vệ chúng sinh.” Từ đó về sau, họ trở thành Đại Thắng Tự Tại Hoan Hỷ Thiên hộ trì Phật pháp, ban phúc cho chúng sinh.

image

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!