📜

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ niệm tụng pháp

image

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

  • Quán Không.
  • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì đồng tu.
  • Quán tứ vô lượng tâm.
  • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. (Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại lễ bái, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tát cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kì diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Bia giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: quán tưởng Hộ Pháp, Kim Cương thờ phụng tại đàn thành biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả. Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Niệm thêm chú vãng sinh: (7 biến)

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha.

Phần 8: Quán tưởng tam quang bao trùm

image

Kết ấn: Liên Hoa Sinh Đại Sĩ kim cương ấn

Trước tiên hai tay bắt chéo úp lưng vào nhau, hai ngón út móc vào nhau, hai ngón trỏ giơ thẳng hướng lên không trung, hai ngón cái đè lên ngón giữa và ngón áp út thành vòng tròn. Đặt ấn trước ngực.

Quán tưởng:

Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

(1) Trên mặt biển lớn, trời trong vạn dặm không mây, một vầng mặt trăng từ dưới biển nhô lên không trung, ở chính giữa vầng mặt trăng có một chủng tự chữ Seh (tiếng Phạn hoặc Tạng) màu đỏ phóng ra ánh sáng màu hồng.

(2) Chữ Seh ở giữa vầng mặt trăng quay tròn hóa thành một vị Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đội bảo quán, thân màu hồng nhạt, tay phải cầm chày, tay trái ôm trượng ba chấu, bàn tay trái cầm thiên linh cái, trong thiên linh cái đựng đầy châu báu và cam lộ. Ngài ngồi trên đài hoa sen trên nguyệt luân, an trụ tại hư không đối diện với hành giả.

(3) Quán tưởng nước cam lộ hóa thành ánh sáng trắng, tạo thành vòng cung, chiếu dội đến hành giả. Cam lộ này tiêu diệt hết tất cả nghiệp chướng, bệnh khổ, ma chướng của hành giả, hành giả đắc đại tự tại.

Phần 9: Trì tâm chú Bổn tôn Liên Hoa Sinh Đại Sĩ

Cầm chuỗi hạt quán tưởng:

(Hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái để lần hạt.) Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đến trước mặt mình.

Chú ngữ:

Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi hùm sê. (108 biến)

Phần 10: Làm Cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa

Cửu tiết Phật phong:

(1) Quán tưởng ánh sáng trắng từ lỗ mũi phải đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch phải đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch trái, thoát ra từ lỗ mũi trái, lúc này đã trở thành khí đen. (2) Ánh sáng trắng từ lỗ mũi trái đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch trái đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch phải, thoát ra từ lỗ mũi phải, lúc này đã trở thành khí đen. (3) Ánh sáng trắng đi vào từ cả hai lỗ mũi, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, đi xuống theo mạch hai bên tới đan điền rồi đi vào trung mạch, khí đi ngược lên đến đỉnh luân sau đó lại đi xuống đan điền, từ đây khí chia ra hai mạch, đi lên đến mũi và thoát ra từ hai lỗ mũi, lúc này đã trở thành khí đen. (4) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2). (5) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (6) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (7) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (8) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (9) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2).

Quán tưởng Nhập ngã:

(1) Quán tưởng Bổn tôn trụ tại Phạn huyệt trên đỉnh đầu hành giả. (2) Bên trong thân mình, hoa sen trên tâm luân ở trung mạch nở ra, trên hoa sen có một đĩa mặt trăng, trong đĩa mặt trăng có chủng tử tự của Bổn tôn (chữ Seh), chủng tử tự phóng quang. (3) Quán tưởng Bổn tôn ở đỉnh đầu biến thành một hạt ngọc ánh sáng to cỡ hạt gạo, từ Phạn huyệt đi vào trong trung mạch của mình, thuận theo trung mạch đi thẳng xuống, tới tâm luân thì dừng lại tại hoa sen ở tâm luân. (4) Bổn tôn tại hoa sen ở tâm luân của mình từ từ biến to ra, cho tới khi to bằng chính mình. Quán tưởng chính mình biến thành Bổn tôn giống y hệt. Bản thân chính là Bổn tôn, không hai không khác.

Quán tưởng Ngã nhập:

Quán tưởng chính mình là Bổn tôn, từ trung mạch đi lên và thoát ra, tiến nhập vào trong hư không, dung nhập vào biển ánh sáng của vũ trụ. Quên hết toàn bộ bản thân mình (tọa vong) bằng cách tiến nhập vào trong hư không, tiến nhập vào ý thức vũ trụ, tiến nhập vào biển ánh sáng, bản thân không còn nữa, hoàn toàn hòa tan vào trong hư không và biển ánh sáng của vũ trụ (ngã nhập). Ý thức vũ trụ chính là ý thức của mình. Đàn thành và vũ trụ tỏa ánh sáng rực rỡ. Nếu không thể ngồi tọa vong, lập tức quán tưởng bản thân mình là Bổn tôn Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, sau khi quán tưởng rõ ràng thì quên luôn chính mình, lại tiến nhập vào trong hư không. “Nhất chỉ nhất quán” như vậy gọi là “chỉ quán song vận”.

Quán đếm hơi thở:

Dùng ý nghĩ để đếm hơi thở của chính mình, cho đến khi đạt đến trạng thái dừng bặt không còn suy nghĩ, tiến nhập vào cảnh giới định tọa vong.

(Chi tiết có liên quan đến quán tưởng tam quang bao trùm, trì tâm chú căn bản, cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa, đếm hơi thở, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 11: Xuất định

Trình tự quán tưởng xuất định và Nhập ngã - Ngã nhập ngược nhau. Quán tưởng chính mình từ hư không tiến nhập vào thân thể, Bổn tôn thu nhỏ lại, ngồi trên hoa sen ở tâm luân của mình, rồi lại hóa thành viên ngọc ánh sáng, từ trung mạch đi ra từ Phạn huyệt trên đỉnh đầu. Bản thân đã xuất định.

Tụng tán:

Liên Sư tổng trì đại quang minh Vị đại Tổ sư thỉnh là đến Ánh sáng chiếu rọi tâm chúng sinh Bồ đề đại tâm mãi hộ trì.

Phần 12: Trì thêm những tâm chú khác

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật)

Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát)

Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát)

Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu)

Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần)

Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ)

Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử)

Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 13: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Phần 14: Tụng bách tự minh chú:

Ôm ben-za sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya ben-za sa-tô tê-nô-pa ti-cha Chê-chô mê-pa-wa su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-ơ-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-ơ-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-ân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ pan-ga-guân Sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah hùm pây. (3 biến)

Phần 15: Hồi hướng

Mong đem đại nguyện tu hành này Mau thành đại giác Liên Hoa Sinh Cả hai hợp nhất không phân biệt Quảng độ chúng sinh đến Phật địa.

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. xin đem công đức này hồi hướng. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

(Quán tưởng và chi tiết có liên quan đến hồi hướng, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 16: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 17: Niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

Giới thiệu pháp tướng Liên Hoa Sinh Đại Sĩ

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đội mũ miện, thân có màu hồng, tay phải cầm chày, tay trái cầm thiên linh cái, bên trong có đầy bảo vật và cam lộ, khuỷu tay trái đỡ lấy trượng ba chấu (kachangka, ý nghĩa là cây quyền trượng), ngồi xếp bằng trên nguyệt luân hoa sen, toàn thân phóng ra trăm ánh sáng quý.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị lai lịch vĩ đại của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ và khẩu quyết tu pháp

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, tức Liên Sư, còn được gọi là Hải Sinh Kim Cang, là một vị Liên Hoa Đồng Tử hóa sinh từ hoa sen ngũ sắc bên biển Đạt Lạp Quách Khiếu ở tây Ấn Độ, là vị Kim Cang ứng hóa thân của tam mật thân-khẩu-ý A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni Phật tương ứng.

Ngài sinh ra trên biển Đạt Lạp Quách Khiếu, Ấn Độ cổ đại gọi hồ là biển, ở trên mặt biển rất rộng lớn, ngài sinh ra từ bên trong một bông hoa sen rất lớn, vì vậy gọi là Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, ngài thật sự là một vị Liên Hoa Đồng Tử.

Ngày xưa, Liên Hoa Sinh Đại Sĩ nhận lời mời của vua Trisong Detsen từ Ấn Độ vào Tây Tạng hoằng pháp, từng hàng phục mọi thần của Bon giáo, biến họ thành những vị hộ pháp của Mật giáo, đồng thời truyền bá Kim cương thừa (Mật giáo) đi khắp thế giới, trở thành vị tổ sư đời thứ nhất của Tạng mật.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ ở tại Tây Tạng hoằng pháp 50 năm, xây dựng tu viện Samye (chùa Nhậm Vận), nhận được sự tôn sùng của bốn đại giáo phái lớn ở Tây Tạng, được người Tạng gọi là Guru Rinpoche, là vị tổ sư tôn quý vĩ đại nhất. Mật tông Tây Tạng cho đến ngày nay vẫn đang hoằng dương chính là nhờ Liên Sư đã khởi đầu nền móng ban đầu của nó, cũng là nhờ đại gia trì của Liên Sư.

Nếu tương ứng với Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, có thể lấy ngài làm Thượng sư, Bổn tôn, Hộ pháp.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ là căn bản thượng sư tôn truyền của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Trong thiền định của Liên Sinh Hoạt Phật, Liên Sư cũng từng đội mũ miện đỏ cho Sư Tôn, ban cho hiệu là Hồng Quán Kim Cương Bảo Miện Mật Hành Tôn Giả. Trong thiền định của Liên Sinh Hoạt Phật, Liên Sư cũng từng đưa Liên Sinh Hoạt Phật đến Nhất Kim mộ huyệt, truyền thụ đại pháp vô thượng tối cao của phái Nyingma, tức là pháp Đại Viên Mãn. Cho nên, Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn thật sự có được chân truyền của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ từng ban hai đại quán đảnh thù thắng cho Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn

  1. Ngài biến Liên Sinh Hoạt Phật thành minh điểm, rồi nuốt vào từ miệng của Liên Sư, rồi lại thoát ra từ mật luân của Liên Sư. (Ý nghĩa là, Liên Sư là tôi, tôi là Liên Sư, không hai không khác, tôi tức là minh điểm hóa sinh của Liên Sư.)
  2. Lỗ chân lông trên toàn thân Liên Sư phóng quang, những ánh sáng này lần lượt đi vào bên trong lỗ chân lông của toàn thân Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. (Ý nghĩa là, tất cả pháp tu hành thành tựu của Liên Sư lần lượt phóng quang, biến hóa quán đảnh trên thân tôi, tôi có được toàn bộ quán đảnh của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ.)

“Kính sư, trọng pháp, thực tu” chính là sáu chữ mà Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đã để lại cho thế giới Ta Bà. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ có pháp kim cương đại bí mật trên người, có tính kim cương, vì thế có thể chế phục mọi ngoại đạo, có thể tiêu diệt yêu ma, tất cả quỷ thần đều nghe lệnh của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Bí mật lớn nhất là “kim cương tính hàng ma”, Liên Hoa Sinh Đại Sĩ có kim cương tru pháp, nếu có yêu tà tác quái, chỉ cần tu pháp của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, dùng ấn kim cương của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ phóng ra ánh sáng đỏ chạm vào thì yêu tà sẽ chạy tán loạn, không dám lại đến làm hại người lương thiện.

Bí mật của pháp Bổn tôn Liên Hoa Sinh Đại Sĩ là có thể trừ bệnh, trường thọ, ăn mặc đầy đủ, đắc phúc báo lớn, có thể tiêu trừ tất cả tai nạn, tất cả tai vạ bấ ngờ không xảy ra, gia vận đại cát tường, có thể nói là cầu con được con, cầu tiền được tiền.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ vốn đã thành tựu đẳng chính giác, chứng ngũ trí Phật, phương tiện độ sinh đều đầy đủ. Có thể mãn nguyện chúng sinh, phổ lợi hữu tình. 5 vị Phật Mẫu của ngài chính là Yeshe Tsogyal, Mandarawa, Kala Siddhi, Sakya Dewa, Tashi Tenzin.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đã dung hòa Hiển Mật, không để có sự không thống nhất, tất cả những pháp nghĩa rốt ráo trong kinh Hiển giáo và nghi quỹ Mật giáo đều thành tựu vô thượng, đều có được khẩu quyết kế thừa từ Thích Ca Như Lai, có huyết mạch chân chính. Mọi kim cương thân ngữ ý tam nghiệp, tam thân pháp báo ứng, đều chứng được bí quyết, và phương tiện độ sinh, tức tăng hoài tru, đều viên mãn.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ là người đầu tiên đem Mật giáo vào Tây Tạng, bất kể là Hồng giáo, Hoàng giáo, Bạch giáo, Hoa giáo, bốn đại giáo phái này đều rất tôn sùng ngài. Những pháp mà Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đã truyền vô cùng nhiều, trong số đó pháp lớn nhất chính là pháp Đại viên mãn của Mật giáo.

Hành giả tương ứng với Liên Hoa Sinh Đại Sĩ rồi thì thứ nhất, có thể trường thọ, thọ mạng vô lượng, thứ hai là vĩnh viễn thanh xuân, hơn nữa còn có pháp lực.

Chỉ cần bạn tương ứng với Liên Hoa Sinh Đại Sĩ rồi thì cũng tương đương như tương ứng với Phật Thích Ca Mâu Ni, tương ứng với A Di Đà Phật, tương ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát, tương ứng với tất cả chư Phật! Vì thế, ngài là một vị vô cùng vĩ đại, vô cùng quan trọng!

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!