📜

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát niệm tụng pháp

image

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

  • Quán Không.
  • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì. Trì 7 biến Liên Hoa Đồng Tử tâm chú, thỉnh cầu tu pháp viên mãn.
  • Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm.

  • Quán tứ vô lượng tâm:

Quán tưởng bên tay phải của hành giả là những người thân phụ hệ, bên tay trái là những người thân mẫu hệ, sau lưng có ân nhân, sư trưởng, bạn bè thân hữu, trước mặt có oan thân trái chủ, xung quanh có lục đạo chúng sinh quây vòng quanh, tất cả cùng tu Mật pháp, cùng thành tựu Phật đạo.

  • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. Nam mô Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát. (Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại lễ bái, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kì diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Bia giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: quán tưởng Hộ Pháp, Kim Cương thờ phụng tại đàn thành biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả. Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Thập phương Quan Thế Âm. Nhất thiết chư Bồ Tát. Thệ nguyện cứu chúng sinh. Xưng danh tất giải thoát. Nhược hữu trí tuệ giả. Ân cần vị giải thuyết. Đãn thị hữu nhân duyên. Độc tụng khẩu bất xuyết. Tụng kinh mãn thiên biến. Niệm niệm tâm bất tuyệt. Hỏa diễm bất năng thương. Đao binh lập tồi chiết. Khuể nộ sinh hoan hỉ. Tử giả biến thành hoạt. Mạc ngôn thử thị hư. Chư Phật bất vọng thuyết. Cao Vương Quan Thế Âm. Năng cứu chư khổ ách. Lâm nguy cấp nan trung. Tử giả biến thành hoạt. Chư Phật ngữ bất hư. Thị cố ưng đính lễ. Trì tụng mãn thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt. Hậu phúc kiên tín giả. Chuyên công thọ trì kinh.

Nguyện dĩ thử công đức. Phổ cập ư nhất thiết. Tụng mãn nhất thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt.

Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh (chung)!

Phần 8: Niệm chú vãng sinh: (7 biến)

(Tay kết ấn Đại hải siêu độ.)

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha.

Phần 9: Niệm kệ Tứ vô lượng tâm

Nguyện hết thảy chúng sinh có đầy đủ niềm vui và nguyên nhân của niềm vui, là từ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh thoát ly đau khổ và nguyên nhân đau khổ, là bi vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh vĩnh viễn sống trong an vui không đau khổ, là hỉ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh không còn yêu ghét, sống trong bình đẳng, là xả vô lượng.

Phần 10: Phát bồ đề tâm

Đọc văn phát bồ đề tâm:

Đệ tử Liên Hoa ……. kể từ khi quy y Căn bản Thượng sư, Tam Bảo, hướng thẳng đến bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Mọi điều thiện lớn nhỏ đều hồi hướng cho chúng sinh mau chóng thành Phật đạo.

Niệm phát bồ đề tâm chân ngôn: (3 biến)

Ôm bô-đi-chi-ta ben-za sa-ma-ya ah hùm.

Phần 11: Kim cang tâm

Đọc bài kệ sám hối: (3 biến)

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Đều vì vô thủy tham sân si Đều sinh ra từ thân ngữ ý Nay con hết thảy xin sám hối.

Niệm chú sám hối: (108 biến)

Ôm ben-za sa-ma-ya su-tô ah.

Phần 12: Niệm tâm chú Căn bản Truyền thừa Thượng sư

Cầm chuỗi hạt quán tưởng:

(Hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái để lần hạt.) Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Căn bản Truyền thừa Thượng sư đến trước mặt mình.

Liên Hoa Đồng Tử tâm chú:

Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm. (108 biến)

Phần 13: Kết ấn và Quán tưởng tam quang bao trùm

image

Kết ấn:

Kết ấn cơ bản của Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát: hai tay đang nội phộc, hai ngón trỏ dựng thẳng chạm vào nhau, hai ngón giữa quấn lấy hai đầu ngón trỏ, đầu ngón tay chạm vào nhau. Hai ngón cái cũng dựng thẳng, giữ ấn trước ngực.

Quán tưởng:

Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

(1) Quán tưởng trong tim mình sinh ra một chữ “Ah”, chữ Ah phóng quang từ lỗ đỉnh đầu đi ra, biến thành một vầng mặt trăng.

(2) Từ trong mặt trăng sinh ra một chủng tử tự chữ “Ma”, chữ Ma phóng ra ánh sáng màu vàng kim, hóa thành Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát. Quán tưởng Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát phóng ba lần ánh sáng trắng, đỏ, lam chiếu đến hành giả.

(3) Quán tưởng pháp ẩn hình:

image

Kết thủ ấn ẩn hình: tay trái nắm lại, ngón cái chạm nhẹ vào ngón tay trỏ giống như tạo thành một cái khuyên, còn ba ngón tay kia thì nắm chặt vào lòng bàn tay, đặt tay trước ngực. Quán tưởng thân mình thu nhỏ lại và rút vào trong lòng bàn tay trái của chính mình. Sau đó lòng bàn tay phải úp lên trên nắm tay trái. Lúc này, chính mình đã ẩn mình vào trong thủ ấn ấn hình.

Trong cách quán tưởng này, thủ ấn ẩn hình chính là pháp thân của Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, hành giả đã ẩn mình vào trong tâm của Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, tu trì một cách nhất tâm chuyên chú. Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát phóng ra ánh sáng trắng che kín lấy chính mình.

Phần 14: Trì tâm chú Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát

Tâm chú: Ôm ma-ri-chi-yi sô-ha. (108 biến) Chú dài: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm ma-ri-chi yi sô-ha. (Hai câu chú này có công đức như nhau.)

Phần 15: Làm Cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa

Cửu tiết Phật phong:

(1) Quán tưởng ánh sáng trắng từ lỗ mũi phải đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch phải đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch trái, thoát ra từ lỗ mũi trái, lúc này đã trở thành khí đen. (2) Ánh sáng trắng từ lỗ mũi trái đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch trái đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch phải, thoát ra từ lỗ mũi phải, lúc này đã trở thành khí đen. (3) Ánh sáng trắng đi vào từ cả hai lỗ mũi, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, đi xuống theo mạch hai bên tới đan điền rồi đi vào trung mạch, khí đi ngược lên đến đỉnh luân sau đó lại đi xuống đan điền, từ đây khí chia ra hai mạch, đi lên đến mũi và thoát ra từ hai lỗ mũi, lúc này đã trở thành khí đen. (4) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2). (5) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (6) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (7) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (8) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (9) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2).

Quán tưởng Nhập ngã:

(1) Quán tưởng Bổn tôn trụ tại Phạn huyệt trên đỉnh đầu hành giả. (2) Bên trong thân mình, hoa sen trên tâm luân ở trung mạch nở ra, trên hoa sen có một đĩa mặt trăng, trong đĩa mặt trăng có chủng tử tự của Bổn tôn (chữ Ma), chủng tử tự phóng quang. (3) Quán tưởng Bổn tôn ở đỉnh đầu biến thành một hạt ngọc ánh sáng to cỡ hạt gạo, từ Phạn huyệt đi vào trong trung mạch của mình, thuận theo trung mạch đi thẳng xuống, tới tâm luân thì dừng lại tại hoa sen ở tâm luân. (4) Bổn tôn tại hoa sen ở tâm luân của mình từ từ biến to ra, cho tới khi to bằng chính mình. Quán tưởng chính mình biến thành Bổn tôn giống y hệt. Bản thân chính là Bổn tôn, không hai không khác.

Quán tưởng Ngã nhập:

Quán tưởng chính mình là Bổn tôn, từ trung mạch đi lên và thoát ra, tiến nhập vào trong hư không, dung nhập vào biển ánh sáng của vũ trụ. Quên hết toàn bộ bản thân mình (tọa vong) bằng cách tiến nhập vào trong hư không, tiến nhập vào ý thức vũ trụ, tiến nhập vào biển ánh sáng, bản thân không còn nữa, hoàn toàn hòa tan vào trong hư không và biển ánh sáng của vũ trụ (ngã nhập). Ý thức vũ trụ chính là ý thức của mình. Đàn thành và vũ trụ tỏa ánh sáng rực rỡ. Nếu không thể ngồi tọa vong, lập tức quán tưởng bản thân mình là Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, sau khi quán tưởng rõ ràng thì quên luôn chính mình, lại tiến nhập vào trong hư không. “Nhất chỉ nhất quán” như vậy gọi là “chỉ quán song vận”.

Quán đếm hơi thở:

Dùng ý nghĩ để đếm hơi thở của chính mình, cho đến khi đạt đến trạng thái dừng bặt không còn suy nghĩ, tiến nhập vào cảnh giới định tọa vong.

(Chi tiết có liên quan đến quán tưởng tam quang bao trùm, trì tâm chú căn bản, cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa, đếm hơi thở, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 16: Xuất định

Trình tự quán tưởng xuất định và Nhập ngã - Ngã nhập ngược nhau. Quán tưởng chính mình từ hư không tiến nhập vào thân thể, Bổn tôn thu nhỏ lại, ngồi trên hoa sen ở tâm luân của mình, rồi lại hóa thành viên ngọc ánh sáng, từ trung mạch đi ra từ Phạn huyệt trên đỉnh đầu. Bản thân đã xuất định.

Phần 17: Trì thêm những tâm chú khác

(Mỗi câu chú trì một lần, không cần kết thủ ấn, chắp tay là được.)

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật)

Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát)

Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát)

Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu)

Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần)

Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ)

Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử)

Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 18: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Phần 19: Tụng bách tự minh chú:

Ôm ben-za sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya ben-za sa-tô tê-nô-pa ti-cha Chê-chô mê-pa-wa su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-ơ-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-ơ-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-ân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ pan-ga-guân Sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah hùm pây. (3 biến)

Phần 20: Hồi hướng

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. nguyện đem công đức tu pháp này hồi hướng đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, cầu nguyện Sư Phật thường trụ thế gian, không nhập niết bàn, mãi chuyển pháp luân, Phật thể an khang. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

(Quán tưởng và chi tiết có liên quan đến hồi hướng, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 21: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 22: Niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

image

Giới thiệu pháp tướng Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát mặc thiên y màu đỏ, trên người đeo đầy trang sức trân quý tô điểm vẻ trang nghiêm của ngài.

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát có ba khuôn mặt, ba mắt, tám cánh tay (tay bên trái cầm cuộn dây thừng, cung, nhánh cây vô ưu, bó sợi, tay bên phải cầm chày kim cang, cây kim, móc câu, mũi tên). Khuôn mặt thẳng có tướng thiện lành, mỉm cười, màu vàng đậm, mở mắt, môi đỏ thắm, có tướng dũng mãnh tự tại. Khuôn mặt bên phải có màu đỏ đậm giống như liên hoa bảo sắc của trăng tròn mùa thu, tỏa ra ánh sáng tối thượng, nét mặt hiền từ dịu dàng, tướng như một trinh nữ. Khuôn mặt bên trái là mặt lợn, phẫn nộ và đáng sợ, miệng nhe răng nhọn, mặt màu xanh đen, nhíu mày, thè lưỡi, trông rất đáng sợ, thị hiện tướng đại phẫn nộ. Bồ Tát đứng hoặc ngồi trên chiến xa do lợn vàng kéo.

Ma Lợi Chi Thiên với hình tượng thiên nữ: Bồ Tát ngồi hoặc đứng trên tòa hoa sen, tay trái cầm quạt trời, giống như cái quạt của Duy Ma Cật Tiền Thiên Nữ, tay phải buông xuôi, lòng bàn tay hướng ra ngoài, là ấn bố thí và ban nguyện. Vị Bồ Tát này thân khoác thiên y màu trắng, cũng có thể tưởng tượng bên cạnh Bồ Tát có hai thiên nữ tay cầm phất trần màu trắng đứng phục vụ hai bên.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch vĩ đại của Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát và khẩu quyết tu trì

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát là hóa thân của Đại Nhật Như Lai Vairocana, có sức mạnh thần thông tự do ẩn hình, là quyến thuộc của Đế Thích Thiên, thường ở phía trước mặt trời, đi trước mặt trời.

Ma Lợi Chi Thiên là vị Kim Cang có lời thề sẽ hộ trì Chân Phật Tông, tên hiệu là Chiến Uy Kim Cang, hoặc là Dương Uy Kim Cang, là vị vô năng thắng, ngài có sức mạnh rất lớn, sức mạnh vô cùng vĩ đại. Bồ Tát này là một vị thần đại chiến đấu, người tu trì pháp Ma Lợi Chi Thiên có thể đánh thắng các cuộc chiến, luôn giành chiến thắng, uy phong hiển hách, như một vị vua sư tử tất thắng, dũng mãnh vô địch.

Ngày xưa, tôi (Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn) từng gặp lúc nguy nan, nhờ sự bảo vệ và cứu hộ của Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, cho nên đến nay tất cả mới được bình yên vô sự.

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát và Lư Sư Tôn đã có khế ước với nhau, “hễ là đệ tử của Chân Phật Tông, ngài đều sẽ bảo vệ, bảo vệ mỗi một đệ tử của Chân Phật Tông”.

Ma Lợi Chi Thiên chưởng quản Bắc Đẩu Thất Tinh, 28 vì tinh tú, 36 thiên cang, 72 địa sát, man thiên hoa cái, mặt trời mặt trăng, ngài quản lí tất cả tinh tú quỷ thần, cho nên được gọi là Phát Man Tinh Chủ. Ma Lợi Chi Thiên trong Đạo giáo được gọi là Đẩu Mẫu Tinh Quân, trong Mật giáo được gọi là Bồ Tát Marici, đạo Bà La Môn cũng tôn sùng Ma Lợi Chi Thiên, gọi ngài là Marici Dewa. Đông mật của Nhật Bản tôn sùng nhất là vị này, lão tổ sư ninja đã bái vị này, ninja kết thủ ấn chính là thủ ấn Ma Lợi Chi Thiên. Tất cả ninja Nhật Bản đều tôn sùng Ma Lợi Chi Thiên.

Ma Lợi Chi Thiên có pháp khắc tượng, có thể trừ nạn, có tác dụng bảo vệ và trừ khử tai nạn.

Pháp khắc tượng có thể điêu khắc tượng cao một tấc, hai tấc, ba tấc đều được, không câu nệ chất liệu, chuyên môn trừ nạn, bất kì tai nạn nào ngài cũng đều có thể tiêu trừ. Có thể tiêu trừ: 1. Vương nạn, nạn liên quan đến chính trị. 2. Tặc nạn, những tai nạn liên quan đến trộm cắp cướp bóc. 3. Hành nạn, tai nạn khi đi ra ngoài, du lịch, đi tàu thuyền, máy bay. 4. Tai nạn liên quan đến đất nước lửa gió. 5. Nạn đao binh. 6. Nạn quỷ thần, xung phạm. 7. Nạn trúng thuốc độc. 8. Nạn ác thú. 9. Nạn oan gia ác nhân, đối phương chuyên môn hại bạn nhưng không hại được.

Trong kinh Ma Lợi Chi Thiên viết: “Ma Lợi Chi Thiên thường đi trước mặt trời, không ai nhìn thấy được vị này, không ai có thể bắt được, không ai có thể bịa chuyện dối trá, không ai có thể trói buộc, không ai có thể nợ nần tài vật của vị ấy, oan gia sẽ chẳng có cơ hội thuận lợi để làm hại.”

Còn nữa: “Ma Lợi Chi Thiên trong lúc đi đường sẽ bảo vệ ta, trong lúc không đi đường cũng bảo vệ ta, ban ngày bảo vệ ta, ban đêm bảo vệ ta, gặp oan gia cũng bảo vệ ta, trong vương nạn bảo vệ ta, trong tặc nạn bảo vệ ta, mọi nơi mọi lúc đều bảo vệ ta.” ”Phật bảo các tì kheo, nếu có người có thể chép và đọc tụng, người thọ trì, thì giống như ở trong búi tóc, giống như ở trong quần áo, có thể ẩn mình mà đi, tất cả mọi điều ác xấu đều thối lui.”

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị: làm Hộ Ma Chiến Uy Kim Cang, bạn cần có hai loại pháp khí tượng trưng cho Chiến Uy Kim Cang, một là cung, hai là tên. Nhưng với mũi tên này, bạn không được dùng sắt để rèn, sắt thì không đốt được, cho nên bạn làm bằng giấy là được, bạn hãy dùng giấy để làm thành mũi tên, dùng giấy để làm thành một cái cung nhỏ, sau đó đem đốt, biểu thị rằng đây là Chiến Uy Kim Cang. Nhưng không được ăn thịt lợn, bởi vì lợn là con vật để ngài cưỡi.

Pháp khí gì mà tay ngài cầm đều có thể dùng giấy trắng để vẽ, bỏ vào lò đốt thì sẽ bắt đầu biến hóa thành pháp khí của ngài.

Xin chớ coi thường Ma Lợi Chi Thiên, “thiên” này cũng là bất hoại thiên giới, là sự diễn hóa từ Thập Kim Cang tâm nhập vào trong thánh đàn kiên cố, là bất nhị thiên giới. Tôn sùng Ma Lợi Chi Thiên, cung kính ngài, cúng dưỡng ngài, cầu nguyện ngài, trì niệm chú ngữ của Ma Lợi Chi Thiên, bạn tương ứng với ngài, bạn cầu nguyện ngài, niệm: “Om marici sắc lệnh (nêu sự việc gì đó) hoàn thành soha.” Tất cả đều có thể thành tựu.

Ma Lợi Chi Thiên có thể ẩn thân, có pháp ẩn thân, uy mãnh vô cùng. Chúng ta làm đệ tử nên học tập Ma Lợi Chi Thiên, bởi vì không một ai có thể bắt nạt được Ma Lợi Chi Thiên. Bạn học pháp của ngài thì sẽ không bị người khác sỉ nhục, sẽ không bị người khác ức hiếp, sẽ không bị người khác trộm cướp, không ai có thể thắng được ngài. Tu trì pháp Ma Lợi Chi Thiên có thể chiến thắng mọi ngăn trở, vị Bồ Tát này chắc chắn sẽ làm chúng sinh mãn nguyện.

Câu chú “Om marici yi soha” này ít nhất cũng phải trì 100.000 biến đến 300.000 biến, lúc này nếu làm pháp thì đều sẽ có hiệu quả. Chỉ cần có cảm ứng rồi thì bất kì việc gì cũng sẽ ứng nghiệm. Bạn tu pháp Ma Lợi Chi Thiên thì bất kì việc gì cũng đều làm được.

Nếu như bạn muốn ẩn thân, hoặc muốn loại bỏ cơn buồn ngủ, chú ngữ là: “Om amitiye mariciyi soha.”

Ma Lợi Chi Thiên không chỉ quản lí mọi cõi trời mà còn quản lí tất cả u minh, cho nên ngài là vua của mọi linh, đây là bí mật của ngài. Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn vào năm 1999 tại Seattle từng truyền thụ một pháp rất bí mật là pháp “Bách linh tương trợ”, có thể khiến sức mạnh của một người biến thành sức mạnh của trăm người, có thể phát huy sức mạnh vô cùng tận, hết sức trân quý. Nhưng có phải là ai cũng đều có thể tu không? Đương nhiên, cần xem bản thân mình có phát tâm vĩ đại không, có phải mình muốn quảng độ chúng sinh không. Pháp này là bất cộng đại pháp của Chân Phật Tông, phải chọn người mà truyền.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn từng truyền Ma Lợi Chi Thiên bất cộng đại pháp, pháp ẩn thân, pháp loại trừ buồn ngủ, pháp kết ấn hộ thân, pháp khắc tượng trừ nạn, pháp khâu miệng khâu mắt kẻ ác, pháp trừ bệnh, pháp lấy vật, pháp bách linh tương trợ, v.v…

image
image

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!