📑

Nguyệt Quang Bồ Tát trừ bệnh chú

image

Nguyệt Quang Bồ Tát trừ bệnh chú

The Candraprabha’s Mantra

Nhật Quang Bồ Tát còn gọi là Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nguyệt Quang Bồ Tát là người hầu hạ bên phải của Dược Sư Phật ở Đông phương Lưu Ly Thế Giới, cùng với Nhật Quang Bồ Tát - người hầu hạ bên trái của Dược Sư Như Lai, là hai đại thị giả.

Dược Sư Như Lai, Nguyệt Quang Bồ Tát và Nhật Quang Bồ Tát, ba vị hợp lại gọi chung là Đông phương tịnh thổ Tam Thánh. Tương truyền, Dược Sư Như Lai và Nhật Quang, Nguyệt Quang Bồ Tát trong đời quá khứ vốn là cha con, từng ở chỗ của Điện Quang Như Lai chăm chỉ tu Phạm hạnh, được Điện Quang Như Lai dặn dò đổi tên thành Y Vương và Nhật Chiếu, Nguyệt Chiếu, phát đại nguyện vô thượng bồ đề, thề cứu lục đạo tất cả chúng sinh hữu tình xuất ly khổ luân hồi.

Nguyệt Quang Bồ Tát biểu thị tịch định, quang minh thấu triệt, thanh lương tịch tĩnh. Nguyệt Quang Bồ Tát có thể thu nạp rộng rãi vô vàn chúng sinh của đại thiên thế giới để tránh cho họ phải chịu phiền não bởi tham sân si. Kinh Dược Sư viết: “Ở trong nước ấy, có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát: một vị là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị là Nguyệt Quang Biến Chiếu, là thượng thủ của vô lượng vô số Bồ Tát.” Trong số vô lượng vô số quyến thuộc của Dược Sư Phật, Nguyệt Quang Bồ Tát và Nhật Quang Bồ Tát chiếm vị trí là Bồ Tát trọng yếu thượng thủ, hai vị nắm giữ chính pháp bảo tạng của Dược Sư Như Lai.

Nguyệt Quang Bồ Tát Đà-la-ni: “Samdheti tusutha ah jame ututha samkitha palautiyamejatha ututha kaulotitha kimotha svaha.” Đà-la-ni này xuất xứ từ Thiên Thủ Quan Âm Đại Bi Tâm Đà-la-ni Kinh. Chú này chính là trong quá khứ hằng hà sa số chư Phật đã nói, vì hộ trì các chúng sinh, trừ tất cả chướng nạn, trừ tất cả ác bệnh đau khổ, rời xa tất cả sợ hãi, thành tựu tất cả các pháp thiện.

Hành giả lấy sợi dây ngũ sắc, cúng trước Phật, tụng chú ngữ Nguyệt Quang Bồ Tát. Sau đó đem sợi dây ngũ sắc để ở chỗ đau nhức, hoặc buộc ở chỗ đau… như thế nỗi khổ đau nhức có thể được giảm nhẹ, thậm chí hoá thành vô hình. Lực từ bi và lực trong mát của Nguyệt Quang Bồ Tát khiến cho con người kinh ngạc. Bởi thế pháp loại bỏ đau đớn dùng chú lực của Nguyệt Quang Bồ Tát là tối cao, người tu trì không thể không biết.