📑

Pháp Bảy ngày thành Phật

image

Pháp Bảy ngày thành Phật

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Chủng tự và quán tưởng

Chủng tử tự: chữ Ah và chữ Hum

Quán tưởng:

Quán chủng tử tự của tất cả chư Phật chính là quán chữ Ah. Lúc sắp lâm chung thì cần quán tưởng mặt trăng, trong mặt trăng có một chữ Ah, như thế là xong.

Chủng tử tự này đại diện cho Phật. Quán chữ Ah, chữ Ah quán thế nào? Ở bên này chẳng phải có một cái nét giống số 5 sao? Chẳng phải có một cái móc sao? Lúc lâm chung, nghĩ đến chữ Ah xuất hiện, còn quán tưởng chính bạn thành cái gì? Nghĩ một chữ Hum xuất hiện, chính là hai chữ Ah và Hum mà thôi.

Bạn quán tưởng thân thể mình biến thành chữ Hum, ở trên đầu bạn quán tưởng thành nhật luân, cái gì là nhật luân? Chính là phần đầu của chữ Hum này, chữ Hum chẳng phải là có một cái vòng tròn sao? Ở bên trên vòng tròn chẳng phải là có một cái chấm sao? Đúng không? Có một vòng tròn, một cái móc, bạn phải quán tưởng đầu mình thành cái móc tròn tròn, thân thể bạn thì biến thành chữ Hum. Trong hư không, trong nguyệt luân có một chữ Ah, cái móc của chữ Ah sẽ chìa ra, móc lấy cái vòng tròn của chữ Hum trên đầu bạn.

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị về pháp Bảy ngày thành Phật

Trong kinh A Di Đà có nhắc đến bảy ngày niệm Phật, nhất tâm bất loạn thì có thể vãng sinh Tây phương Cực Lạc thế giới.

(Chú thích: đoạn trích này là “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói đến A Di Đà Phật mà trì danh hiệu của ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người này lúc lâm chung, A Di Đà Phật và các Thánh chúng sẽ hiện lên trước người ấy. Người này khi chết tâm không điên đảo, lập tức được vãng sinh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc thổ.”)

Đây là pháp Bảy ngày thành Phật của Hiển giáo, cũng chính là vào mấy ngày trước lúc lâm chung, bạn một lòng niệm Phật không tán loạn, cảm ứng được Tây phương Tam Thánh, Tây phương Tam Thánh sẽ hiện lên để tiếp dẫn bạn, bạn sẽ vãng sinh về Tây phương.

Trong Mật giáo cũng có pháp Bảy ngày thành Phật rất bí mật, pháp này rất đặc biệt. Ai đã từng học rồi nói thử xem? Trong Mật giáo cũng có pháp Bảy ngày thành Phật, có ai từng học chưa? Giả sử nếu có người từng học rồi thì tôi không cần phải nói nữa. Không có ai từng học thì mới nói. Đã học chưa? Đều chưa ai từng học. Hôm nay tôi để cho mọi người giành được lợi thế, bảy ngày là các bạn có thể thành Phật, lần này đi nghe giảng một chuyến rất có giá trị, đáng tiền vé máy bay khứ hồi.

Thật ra, pháp Bảy ngày thành Phật của Mật giáo vô cùng đơn giản, đơn giản giống như pháp Bảy ngày thành Phật của Hiển giáo. Bạn nghĩ mà xem, Hiển giáo niệm Phật, một đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn là có thể thành Phật.

Bảy ngày thành Phật của Mật giáo là thế nào? Chỉ là dùng quán tưởng thôi, quán cái gì? Quán chủng tử tự của tất cả chư Phật - chính là chữ Ah. Quán chữ Ah này. Lúc sắp lâm chung, cần quán tưởng mặt trăng, trong mặt trăng có một chữ Ah, như thế là xong.

Chủng tử tự này đại diện cho Phật. Quán chữ Ah, chữ Ah quán thế nào? Ở bên này chẳng phải có một cái nét giống số 5 sao? Chẳng phải có một cái móc sao? Lúc lâm chung, nghĩ đến chữ Ah xuất hiện, còn quán tưởng chính bạn thành cái gì? Nghĩ một chữ Hum xuất hiện, chính là hai chữ Ah và Hum mà thôi.

Bạn quán tưởng thân thể mình biến thành chữ Hum, ở trên đầu bạn quán tưởng thành nhật luân, cái gì là nhật luân? Chính là phần đầu của chữ Hum này, chữ Hum chẳng phải là có một cái vòng tròn sao? Ở bên trên vòng tròn chẳng phải là có một cái chấm sao? Đúng không? Có một vòng tròn, một cái móc, bạn phải quán tưởng đầu mình thành cái móc tròn tròn, thân thể bạn thì biến thành chữ Hum. Trong hư không, trong nguyệt luân có một chữ Ah, cái móc của chữ Ah sẽ chìa ra, móc lấy cái vòng tròn của chữ Hum trên đầu bạn. Như vậy có làm được không? Rất dễ quán tưởng đúng không?

Chính là chữ Ah trong hư không buông cái móc giống hình số 5 xuống, xuyên qua nguyệt luân của chữ Hum trên thân thể bạn. Bạn phải nghĩ đến hai chữ, nằm xuống và nghĩ đến hai chữ Ah và Hum này, niệm hai chú tự này.

Chữ Ah thì rất dễ niệm. Bởi vì chúng ta khi ra đời, chữ khác thì không biết nói, tất cả đều kêu lên “a”. Vừa sinh ra là đã kêu “a” rồi. Hễ bị đánh là kêu “a”! Đánh bạn một cái, bạn liền kêu “A, đau quá!”. Khi chết, bạn thấy đau một chút, thế là cũng kêu “A, chịu không nổi rồi!”, không chịu nổi, muốn chết luôn, cũng kêu lên “a”. Bạn xem, lũ quạ ở Seattle ngày nào cũng đều kêu “a”, quạ ở Seattle, buổi sáng kêu “a” cũng là chữ Ah này đó. Đây là chữ nguyên thủy, tất cả chủng tử tự đều tư chữ Ah sinh ra. Con người chúng ta vừa sinh ra đã kêu “a” rồi, khi chết cũng là “a”.

Cho nên, bạn hãy ghi nhớ chữ Ah này móc vào chữ Hum của bạn, vậy thì sẽ không đọa lạc nữa, vì chữ Ah đã móc chặt bạn rồi mà. Bạn vừa chết, vừa ngừng thở, móc chặt lại, kéo lên trên, thế là thành Phật! Đây chính là pháp Bảy ngày thành Phật của Mật giáo.

Bạn chỉ cần quán tưởng thành thục, Ah, Hum, Ah… Bạn bị chữ Ah - chính là chủng tử tự của Phật, chủng tử tự chung của tất cả Phật Bồ Tát, móc chặt lấy bạn, bạn sẽ không đọa lạc nữa, sẽ vãng sinh Tây phương.

Người già, cả đời không học Phật, bạn dạy họ một chữ Ah này, họ sẽ nghĩ, nghĩ chữ đó ra, bạn lại dạy họ một chữ Hum này, nghĩ chữ đó ra, dạy họ về cái móc của chữ Ah này đi móc vào cái vòng tròn của chữ Hum. Sau đó niệm Ah Hum Ah Hum… hai chữ này là được, thì sẽ không đọa lạc nữa, nhất định sinh về Tây phương.

Bởi vì một khi bạn đã chết, khi ngừng thở, bạn quán chữ Ah thành thục rồi, chữ Hum thành thục rồi, móc vào một cái là sinh về Tây phương. Bởi vì chữ Ah chính là Phật, Phật đã móc lấy bạn rồi, làm sao bạn có thể rơi vào trong địa ngục được chứ? Lục đạo bàng sinh bạn đều sẽ không đi tới đó. Đây chính là pháp Bảy ngày thành Phật của Mật giáo.

Hiển giáo thì phải nhất tâm bất loạn niệm Phật, niệm đến khi Tây phương Tam Thánh đến, tiếp dẫn bạn đi thành Phật, các vị không đến thì bạn có thể xuống địa ngục đó, đúng không?

Mật giáo thì khác. Chữ Ah chính là Phật rồi, ngài nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì đây là bạn quán tưởng ra. Chữ Ah nhất định sẽ xuất hiện, bởi thân thể bạn đã biến thành chữ Hum rồi, một ngày từ sáng tới tối bạn đều niệm Ah Hum Ah Hum… Nghĩ chính mình biến thành chữ Hum, chữ Ah móc lấy bạn, móc lấy thần thức của bạn, thì chắc chắn sẽ sinh về Tây phương.

Đây là một bí quyết, rất ít người biết được. Chính là cái móc của chữ Ah móc vào nhật luân của chữ Hum rồi treo bạn lên, sinh về Tây phương.

Nhất tâm bất loạn thì chắc chắn thành Phật. Bạn quán tưởng thành thục thì nhất định thành Phật. Rất đơn giản! Một ngày là bạn có thể thành tựu, là có thể thành Phật rồi, không cần bảy ngày. Khi không kịp, trong sát-na, bạn liền có thể thành Phật, bởi vì móc chắc rồi mà! Chủng tử tự của Phật đã móc chặt lấy bạn rồi.

Công đức này rất lớn đó! Bình thường, các Hoạt Phật và Lama Tây Tạng chỉ dạy bạn một phương pháp lúc lâm chung, còn những cách khác họ không nói. Hãy mau nghĩ đến chữ Ah xuất hiện, sau đó nghĩ thân thể bạn biến thành một chữ Hum, nhanh chóng móc lấy chữ Ah, móc chắc lấy chữ Hum là bạn.

Vì sao làm như vậy thì sẽ có công đức? Bởi vì chữ Phạn, chữ Tạng đều từ cõi trời đưa xuống, cũng chính là do bản thân Đại Phạm Thiên Vương xuống và truyền dạy, cũng chính là ý thức của bản thân Phật, cái này đều có công đức rất lớn. Chữ Ah thường dùng trong quán tưởng của Mật giáo, ở đây đều có công đức rất lớn.

Bình thường bạn cứ quán chữ Ah, đến lúc cần là dùng luôn, biến thân thể mình thành chữ Hum, móc vào một cái thế là thành Phật rồi.

Om mani padme hum.

Chú thích: muốn tu pháp này, chỉ cần được quán đảnh pháp Quán chữ Ah là được.