📑

Pháp cúng dường khi đi ra ngoài

image

Pháp cúng dường khi đi ra ngoài

🪷 Khai thị của Sư Tôn tại Đài Loan Lôi Tạng Tự ngày 7/4/1993.

Pháp cúng dường bí mật

Hôm nay vì đã đến Lôi Tạng Tự rồi nên tôi cũng muốn dạy mọi người một pháp đơn giản. Mọi người đều biết pháp cúng dường thông thường rồi, Sư Tôn đã từng dạy rồi, vậy vì sao vẫn phải dạy nữa? Pháp cúng dường này thì khác, đó là pháp cúng dường khi đi ra ngoài. Những quy tắc ở trong Mật giáo của chúng ta có rất nhiều nghi quỹ. Nói chung Hiển giáo thông thường đi ra ngoài không có pháp cúng dường gì, khi đi vắng thì Phật Bồ Tát ở trong nhà sẽ đói mấy ngày, đi vắng một tháng thì sẽ đói một tháng, chi bằng tự mình đi vào tủ lạnh mà lấy đồ ăn.

Mật giáo thì không như vậy, trong Mật giáo có bức tượng Phật rất nhỏ, bạn cầm ngài trên tay, quán tưởng tất cả các vị ở đàn thành đều hóa thành ánh sáng, toàn bộ đều thu vào trong tim của bức tượng này, rồi cất đi, đem ngài đi theo. Khi đi đến đâu, thắp hương, chắp tay, tu pháp, làm cúng dường, cũng không khác gì bạn đang làm cúng dường ở trước tất cả các vị ở đàn thành. Khi trở về nhà thì cũng đem bức tượng Phật nhỏ đặt trở lại Mật đàn, quán tưởng trong tim ngài phóng ánh sáng xoay tròn, từ trong ánh sáng đó tuôn ra các vị, như thế là các vị lại trở về rồi. Đây là một pháp cúng dường.

Bạn chuẩn bị một bức tượng nhỏ, là Bổn tôn cũng được, bức tượng Liên Hoa Đồng Tử nhỏ cũng được, toàn bộ các vị quán tưởng đi vào trong tim bức tượng nhỏ này, bạn đi tới đâu cũng đều có thể tu pháp. Như vậy thì bạn không phải sợ các vị ở đàn thành của bạn sẽ bị đói bụng.

“Ký đỉnh pháp” cúng dường

Giả sử bản thân bạn không có bức tượng Phật nhỏ, cho rằng mang theo bức tượng nhỏ đó để trong hành lý thì không tiện, mang theo trên người cũng không tiện, vậy thì cũng có thể dùng pháp ký đỉnh [gửi tại đỉnh đầu]. Có nghĩa là hành giả ngồi yên lặng, từ tâm luân của mình phóng quang, kêu gọi các vị ở đàn thành đi vào tim bạn, toàn bộ đều giấu trong tim bạn. Như thế thì bạn cúng dường chính mình cũng như đang cúng dường các vị, như thế thì tiện lợi quá rồi! Thật ra không phải như vậy, đây là tôi nói đùa thôi! Khi bạn muốn cúng dường, hoa sen trong tim nở ra, các vị hóa thành các điểm xếp thành đường thẳng, từ trung mạch đến đỉnh đầu, ở tại đỉnh đầu của bạn biến thành đàn thành của bạn. Trên đỉnh đầu bạn biến thành các vị ở đàn thành, kết ấn cúng dường, niệm chú cúng dường, làm cúng dường xong thì lại thu đàn thành về trong tim mình, đây là cúng dường theo cách ký đỉnh. Đây là phương pháp thứ hai.