📑

Pháp Đại cúng dường Chân Phật Tông

image

Pháp Đại cúng dường Chân Phật Tông

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Công đức của pháp

Hành giả Mật tông mỗi lần tu pháp, nhất định phải dâng cúng dường, trong pháp Tứ gia hành, đây chính là pháp cúng dường mandala.

Liên Sinh Hoạt Phật từng nói: “Con người thế gian, nếu muốn có được phúc báo lớn nhất thì phải cúng dường Thượng sư, Tam Bảo, Kim cang, Hộ pháp. Bởi vì nguyên do là cúng dường biểu thị sự cung kính của hành giả, cung kính Tam Bảo vô thượng, nên có thể có được sức mạnh che chở của Thượng sư và Tam Bảo, và có được phúc báo vô cùng.”

Trước kia pháp sư Thích Huệ Linh từng nói với tôi: Trước Phật cúng hoa — đời sau xinh đẹp phi phàm, tướng mạo anh tuấn. Trước Phật cúng hương — đời sau thân thể thơm tho. Trước Phật cúng đèn — đời sau trí tuệ siêu việt, quang minh vô tận. Trước Phật cúng trà — đời sau tài phúc vô tận, nguồn tài nguyên không dứt. Trước Phật cúng quả — đời sau ăn uống không phải lo nghĩ, có dư thừa.

Liên Sinh Hoạt Phật nói: “Một người nếu muốn có được phúc báo lớn nhất của nhân gian, đời sau trở thành quốc vương của nhân gian, hoặc thành người giàu có nhất, chỉ cần người đó học được pháp Chân Phật đại cúng dường thì sẽ được thành tựu như vậy. Chỉ tu trì mỗi pháp Chân Phật đại cúng dường thì đã có thể có được phúc báo vô cùng tận.”

Nghi quỹ

Pháp cúng dường mandala của Mật tông như sau:

Hành giả tiến vào mật đàn thì ngồi xuống, hai tay kết ấn cúng dường. Trước tiên đặt một ít gạo lên lòng bàn tay trái.

Kết ấn cúng dường — Hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau, hai ngón út đan chéo nhau (đều là tay phải ở ngoài). Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út.

Quán tưởng núi Tu Di trong vũ trụ ở chính giữa, bốn cõi trời đông tây nam bắc ở xung quanh núi Tu Di, và ở phía đông tây của núi Tu Di có mặt trăng mặt trời.

Lại quán tưởng gạo trong tay mình biến thành thất trân bát bảo, đầy ắp cả núi Tu Di và bốn cõi trời đông tây nam bắc. Quán tưởng tất cả trân bảo đều dâng cúng chư tôn.

Thế rồi niệm bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kỳ diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Trì thêm chú cúng dường:

Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Niệm xong chú cúng dường thì nâng thủ ấn lên trên, ấn vào thiên tâm một cái. Khi giải ấn thì có thể trực tiếp tung gạo lên không trung. Như vậy được xem là đã hoàn thành pháp cúng dường mandala.

Liên Sinh Hoạt Phật truyền thụ tâm yếu khẩu quyết của pháp

Liên Sinh Hoạt Phật từng dạy mọi người bí mật của pháp Chân Phật đại cúng dường. Ví dụ chúng ta cúng dường một ngọn đèn, thắp đèn sáng lên, nhập đàn tay kết ấn cúng dường.

Đầu tiên nghĩ đến ngọn đèn dầu này ở trong đầu, sau đó từ một ngọn đèn dầu hóa thành một hàng, sau đó đèn dầu lại biến hóa thành một mặt phẳng, thậm chí biến hóa thành mười phương trên dưới cả vũ trụ đều đầy ắp đèn dầu thắp sáng.

Quán tưởng chư tôn tiếp nhận cúng dường đèn dầu sáng của bạn. Trong tâm niệm thầm chú cúng dường, sau đó đưa thủ ấn chạm vào thiên tâm rồi giải ấn.

Ví dụ chúng ta cúng dường một bông hoa, nhập đàn tay kết ấn cúng dường, đầu tiên nghĩ đến bông hoa này ở trong đầu, rồi quán tưởng hoa biến thành một hàng hoa, rồi từ một hàng lại biến thành một mặt phẳng hoa, thậm chí là mười phương trên dưới cả vũ trụ đều đầy ắp hoa. Quán tưởng chư tôn trong vũ trụ, mỗi vị Phật đều cầm một bông hoa của bạn trên tay, đầy ắp cả bầu trời vũ trụ. Trong tâm niệm thầm chú cúng dường rồi chạm thủ ấn vào thiên tâm, sau đó giải ấn.

Đây chính là từ một biến thành nhiều, lần lượt hóa hiện như mây, như biển. Kết quả là đủ loại cúng dường vô tận, một lần Chân Phật đại cúng dường như thế này là thù thắng vi diệu nhất, thanh tịnh và kỳ diệu nhất, quảng đại vô tận nhất. Đương nhiên là phúc báo có được cũng vô cùng vô tận.

Chân Phật Tông chúng ta bày bát cúng là: vỏ ốc nhỏ, trái cây, phấn thơm, đèn, ba que đàn hương, năm bông hoa đỏ, nước tắm, nước sạch, bày từ phải sang trái. Còn ngũ cúng là hoa, hương, đèn, trà, quả. Hai kiểu này đều được.

Thật ra theo như trong kinh Phật, nghi thức cúng dường rất phiền phức, và cúng phẩm cũng có nhiều loại, có cái gọi là năm món cúng, bảy món cúng, tám món cúng, hai mươi bảy món cúng, ba mươi bảy món cúng. Mỗi loại bảo vật đều xem là cúng phẩm, ví dụ pháp luân cũng là một bảo vật, trân châu cũng là một bảo vật, cây lạ cũng là một bảo vật, voi quý cũng là một bảo vật. Tôi cho rằng chỉ cần là thứ mà bạn cho là có giá trị thì đều có thể biến hóa để dâng lên cúng Phật.

Có đệ tử hỏi tôi là không có thứ gì quý hiếm để cúng dường Phật, phải làm sao? Tôi trả lời như sau, đây là bí mật trong bí mật của Chân Phật đại cúng dường. Khi chúng ta thiếu những món đồ thật để cúng Phật, chúng ta cũng có thể kết ấn cúng dường, rồi nghĩ ra những thứ tốt đẹp nhất, những thứ mà chúng ta nhìn thấy trên đường, hoặc là những thứ nhìn thấy trong nhà người khác, đều có thể ghi nhớ vào trong đầu chúng ta. Chúng ta cũng biến hóa một thành nhiều, nhiều hóa thành vô tận, rồi cũng cúng dường chư tôn trong vũ trụ. Trì thêm chú cúng dường, sau đó giải ấn. Cũng vẫn sẽ có công đức to lớn.

Có ba trọng điểm của pháp Chân Phật đại cúng dường, tức là thủ ấn, chân ngôn, quán tưởng. Kì thực điểm chính yếu thật sự vẫn là tâm cung kính. Chúng ta một lòng biến hóa cúng phẩm thành vô lượng vô tận, tự nhiên phúc phần có được cũng vô lượng vô tận, cho nên nhất tâm quán tưởng là quan trọng nhất.

Pháp Chân Phật đại cúng dường là mật pháp để có được phúc vô lượng. Pháp Chân Phật đại cúng dường là mật pháp để có được sức mạnh gia trì của Thượng sư và Tam Bảo. Pháp Chân Phật đại cúng dường là mật pháp Kim cang Hộ pháp hộ thân. Pháp Chân Phật đại cúng dường là từ cúng dường Phật Bồ Tát mà sản sinh ra tâm bố thí, sau đó chuyển thành bố thí chúng sinh, là đại mật pháp để phát bồ đề tâm quảng đại. Pháp Chân Phật đại cúng dường là từ cúng dường mà có được sự che chở của chư tôn, từ sự che chở đó lại có được thành tựu.

Hoạt Phật Tây Tạng cho rằng pháp cúng dường mandala phải tu tập 100.000 biến, thậm chí nhiều hơn, đây cũng là khóa trình mà mỗi hành giả Mật tông phải tu. Ngoài ra, cúng dường Thượng sư cũng chính là biểu thị sự tôn kính, lòng hoan hỷ và không rơi vào việc “cầu xin suông” (hoặc có điều thỉnh cầu, hoặc cầu nguyện, đều phải cúng dường để biểu thị một chút tâm ý).

Bởi vì Thượng sư là đại diện cho Phật, pháp, tăng. Chúng ta đi theo Thượng sư mới có thể tu hành học pháp, cho nên cúng dường Thượng sư là cực kì quan trọng. Thượng sư chân chính sẽ không tham cúng dường, tất cả cúng dường đối với Thượng sư, Thượng sư sẽ dùng thái độ “lấy của chúng sinh, dùng cho chúng sinh” để mà xử lý, dùng vào việc hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh.

Pháp Chân Phật đại cúng dường là một mật pháp tôn kính, gần gũi, phụng sự, từ đó mà có được lực gia trì che chở, có được lực gia trì che chở rồi thì tu bất kì mật pháp gì cũng đều đắc thành tựu, không có lực gia trì che chở thì tu bất kì mật pháp gì cũng đều sẽ không sản sinh sức mạnh.

Tôi viết một bài kệ:

Cúng dường là tâm mềm mại nhất Kiền thành tự sẽ đến địa đầu Vô cùng vô tận đại phúc báo Hiện lên thù thắng chẳng lo âu.