📜

Thánh Quan Âm Đệ Nhất Phú Hào pháp

image

Thánh Quan Âm Đệ Nhất Phú Hào pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

Trước tiên thỉnh cầu căn bản truyền thừa gia trì: thả lỏng thân tâm, sau đó quán tưởng truyền thừa Chân Phật Tông: Nam mô Đại Nhật Như Lai. Nam mô Phật Nhãn Phật Mẫu. Nam mô Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Liên Sinh Hoạt Phật.

  • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì. Tay kết thủ ấn Liên Hoa Đồng Tử, trì tâm chú Liên Hoa Đồng Tử 7 biến. Thỉnh cầu truyền thừa đại gia trì, tu pháp viên mãn.

Chú dài: Ôm a hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm.

Chú ngắn: Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm.

  • Văn thỉnh cầu Liên Sinh Hoạt Phật gia trì (1 biến)

Ôm A Hùm [Om Ah Hum] Kính đem thân khẩu ý thanh tịnh. Cúng dường Tỳ Lô Giá Na Tôn.

Pháp thân Phật Nhãn Phật Mẫu Thánh. Báo thân Liên Hoa Đồng Tử thân. Ứng Thân giáo chủ Liên Sinh Phật. Ba thân không khác, đại Phật ân.

Cung kính Chân Phật đại truyền thừa. Thần thông ban trải đầy thế giới. Phóng quang chiếu rọi khắp ba thời. Hóa hiện không ngừng chứng nhất như. Đệ tử tha thiết thường cầu tới. Soi chiếu quang minh, phúc huệ tăng.

Xưa đến thọ ký, Phật Thích Ca. Phó thác ân cần, A Di Đà. Di Lặc Bồ Tát ban hồng quán. Liên Hoa Đại Sĩ mật pháp truyền. Thánh Tôn xin thỉnh đừng quên nguyện. Cứu độ chúng sinh chúng con đây. Hộ niệm như thế xin nhiếp thọ. Thành tựu nhanh nhanh thỉnh gia trì.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Phật Nhãn Phật Mẫu. Nam mô Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Chân Phật hải hội thập phương tam thế chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  • Quán tứ vô lượng:

Quán tưởng bên trái hành giả là cha và người thân bên nội, bên phải hành giả là mẹ và người thân bên ngoại, sau lưng có ân nhân sư trưởng, bạn bè thân hữu, trước mặt có oan thân trái chủ, xung quanh có lục đạo chúng sinh vây xung quanh, cùng tu Mật pháp, cùng thành Phật đạo.

  • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh và An thổ địa chân ngôn

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. (Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Hoặc chắp tay cung kính niệm: Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tát cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kỳ diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Mặc giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn. Quán tưởng Kim Cang Thủ Bồ Tát biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Phụng thỉnh bát đại Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Thập phương Quan Thế Âm. Nhất thiết chư Bồ Tát. Thệ nguyện cứu chúng sinh. Xưng danh tất giải thoát. Nhược hữu trí tuệ giả. Ân cần vị giải thuyết. Đãn thị hữu nhân duyên. Độc tụng khẩu bất xuyết. Tụng kinh mãn thiên biến. Niệm niệm tâm bất tuyệt. Hỏa diễm bất năng thương. Đao binh lập tồi chiết. Khuể nộ sinh hoan hỉ. Tử giả biến thành hoạt. Mạc ngôn thử thị hư. Chư Phật bất vọng thuyết. Cao Vương Quan Thế Âm. Năng cứu chư khổ ách. Lâm nguy cấp nan trung. Tử giả biến thành hoạt. Chư Phật ngữ bất hư. Thị cố ưng đính lễ. Trì tụng mãn thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt. Hậu phúc kiên tín giả. Chuyên công thọ trì kinh.

Nguyện dĩ thử công đức. Phổ cập ư nhất thiết. Tụng mãn nhất thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt.

Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh (chung)!

Phần 8: Niệm thêm chú vãng sinh

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha. (7 biến)

Phần 9: Niệm kệ Tứ vô lượng tâm

Nguyện hết thảy chúng sinh có đầy đủ niềm vui và nguyên nhân của niềm vui, là từ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh thoát ly đau khổ và nguyên nhân đau khổ, là bi vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh vĩnh viễn sống trong an vui không đau khổ, là hỉ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh không còn yêu ghét, sống trong bình đẳng, là xả vô lượng.

Phần 10: Phát bồ đề tâm

Niệm văn phát bồ đề tâm (1 biến):

Đệ tử Liên Hoa ……. kể từ khi quy y Căn bản Thượng sư, Tam Bảo, hướng thẳng đến bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Mọi điều thiện lớn nhỏ đều hồi hướng cho chúng sinh mau chóng thành Phật đạo.

Niệm phát bồ đề tâm chân ngôn: (3 biến)

Ôm bô-đi-chi-ta ben-za sa-ma-ya ah hùm.

Phần 11: Kim Cang Tâm (bài kệ và chú sám hối)

Đọc bài kệ sám hối: (3 biến)

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Đều vì vô thủy tham sân si Đều sinh ra từ thân ngữ ý Nay con hết thảy xin sám hối.

Niệm chú sám hối: (108 biến)

Ôm ben-za sa-ma-ya su-tô ah.

Phần 12: Trì Liên Hoa Đồng Tử tâm chú

Đầu tiên quán tưởng ba ánh sáng bao trùm gia trì, sau đó cầm chuỗi niệm hạt quán tưởng (hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái lần hạt).

Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật đến trước mặt mình.

Liên Hoa Đồng Tử tâm chú: Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm. (108 biến)

༄༅༎ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་སམ་སིདི་ཧཱུྃ༎

Phần 13: Kết ấn và Quán tưởng

image

Kết ấn:

Hai tay đan nội phộc, riêng ngón cái tay phải giơ thẳng lên.

Chủng tử tự: chữ Seh màu vàng.

Quán tưởng:

Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

(1) Quán tưởng hư không óc một nguyệt luân màu xanh lam, trong nguyệt luân có chủng tử chữ Seh màu vàng phóng tỏa ánh sáng vàng.

(2) Trong nguyệt luân, chữ Seh xoay tròn, hóa thành Thánh Quan Âm. Thánh Quan Âm thân có hai tay, kim thân màu vàng nhạt, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau thành vòng tròn, ba ngón còn lại giơ thẳng.

(3) Quán tưởng Thiên tâm của Thánh Quan Âm phóng ra một đường ánh sáng trắng, chiếu đến Thiên tâm của chính mình, họng phóng ra một đường ánh sáng đỏ chiếu đến họng của mình, Tâm luân phóng ra một đường ánh sáng lam chiếu đến Tâm luân của mình. Ba ánh sáng trắng, đỏ, lam đi vào thân tâm chính mình.

Phần 14: Trì tâm chú Thánh Quan Âm

Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt đều quán tưởng thành một vị Thánh Quan Âm đến trước mặt mình.

Chú ngữ: Ôm ma-ni-pát-mi-hùm. Ta-cha-pu-chưa ku-lu-ya sô-ha. (108 biến)

Phần 15: Cửu tiết Phật phong, Nhập ngã ngã nhập, Nhập Tam ma địa

(1) Quán tưởng Thánh Quan Âm trụ tại Phạn huyệt ở đỉnh đầu mình.

(2) Trong thân mình, hoa sen trên Tâm luân ở trung mạch nở ra, trên hoa sen có một nguyệt luân, trong nguyệt luân có chủng tử chữ Seh của Thánh Quan Âm, chủng tử tự phóng tỏa ánh sáng vàng.

(3) Quán tưởng Thánh Quan Âm ở trên đỉnh đầu biến thành một viên ngọc ánh sáng to bằng hạt gạo, từ Phạn huyệt đi vào trung mạch của chính mình, thuận theo trung mạch đi thẳng xuống dưới, giáng xuống Tâm luân, tọa trên hoa sen ở Tâm luân.

(4) Thánh Quan Âm ở trên hoa sen trong Tâm luân của mình từ từ biến to ra, đến khi to bằng chính mình. Quán tưởng chính mình biến thành giống hệt Thánh Quan Âm, mình chính là Thánh Quan Âm, không hai không khác.

Phần 16: Xuất định

Phần 17: Trì thêm những tâm chú khác

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật)

Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát)

Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát)

Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu)

Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần)

Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ)

Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử)

Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 18: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Có thể niệm thêm Văn cầu nguyện thỉnh Phật trụ thế.

Phần 19: Hồi hướng

Vàng bạc tài bảo dùng không cạn. Ngũ cốc hoa màu ăn không xuể. Y phục ngũ sắc mặc không hết.

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. xin đem công đức này hồi hướng. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

Phần 20: Tụng bách tự minh chú:

Ôm ben-za sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya ben-za sa-tô tê-nô-pa ti-cha Chê-chô mê-pa-wa su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-ơ-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-ơ-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-ân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ pan-ga-guân Sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah hùm pây. (3 biến)

Phần 21: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 22: Rời đàn thành, niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

Làm thủ ấn giải tán: vỗ tay hai lần, bắt chéo tay, búng ngón tay. Tu pháp viên mãn. Như ý cát tường.

image

Giới thiệu pháp tướng Thánh Quan Âm:

Thánh Quan Âm có hai tay, kim thân màu vàng nhạt, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau thành vòng tròn, ba ngón còn lại giơ thẳng.

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị khẩu quyết tu pháp Thánh Quan Âm

Pháp Thánh Quan Âm Đệ Nhất Phú Hào trọng điểm nằm ở thủ ấn của Thánh Quan Âm, ngài kết thủ ấn “đệ nhất”. Thủ ấn là hai tay đan nội phộc, riêng ngón cái tay phải giơ thẳng lên, đây chính là người giàu có số một thiên hạ. Ngón cái tay phải giơ thẳng lên trời, mọi người phải hiểu đây là thủ ấn “số một thiên hạ”.

Pháp Thánh Quan Âm thiên hạ đệ nhất phú hào có hai ý nghĩa: Thứ nhất: Bạn thành Phật Bồ Tát, đây là đệ nhất phú hào ở cõi trời. Thứ hai: Trong cuộc đời ngắn ngủi tại thế giới Ta Bà, bạn có thể trở thành người giàu có số một ở nhân gian.

Báo danh làm chủ cầu, bạn tương ứng với Thánh Quan Âm, tự nhiên bạn sẽ đạt đến là người giàu số một trong thiên hạ. Người giàu số một ở cõi trời, người giàu số một ở nhân gian, bạn đều có thể đạt được, đây là Thánh Quan Âm đặc biệt từ bi chúng sinh, để bạn từ tham mà tu, đạt thành người giàu có số một.

Thủ ấn của ngài là thủ ấn thiên hạ đệ nhất phú hào, ấn này có thể lệnh cho toàn bộ Tài Thần trong thiên hạ đến giúp đỡ bạn.

Trọng điểm thứ hai nằm ở chú ngữ. Chú ngữ là: “Ôm ma-ni-pát-mi-hùm. Ta-cha-pu-chưa ku-lu-ya sô-ha.” “Ôm ma-ni-pát-mi-hùm” chính là Thánh Quan Âm. ”Ta-cha-pu-chưa” nghĩa là tất cả đại tư lương đầy đủ, đại tài phúc đầy đủ. ”Ku-lu-ya” là number one, số một. ”Sô-ha” nghĩa là viên mãn nguyện vọng này. Bất kể hành giả trì tụng bao nhiêu biến chú ngữ, chỉ cần tu trì tương ứng rồi thì cả đời này bạn sẽ “phát”. Phát (tài) thế nào? Có tiền tiêu, tiêu không hết, tùy ý tiêu.

Nếu bạn tu pháp này thì tiền từ đâu đến? Đến từ trúng số! Đều sẽ trúng số.

Bạn tu pháp này, cúng phẩm cũng rất quan trọng. Nhất định phải cúng ba khay đồ rất đặc biệt. Khay thứ nhất là ngũ bảo, gồm: vàng, bạc, trân châu (ngọc trai), đá quý, thủy tinh. Khay thứ hai là vải lụa năm màu sắc, vải lụa hoặc vải tơ đều được. Khay thứ ba là ngũ cốc: gạo, lúa mì, đại mạch, tiểu mạch, đậu, vừng (mè). Khi cúng dường, phải quán tưởng ngũ bảo biến vô cùng vô tận. Sau cùng khi hồi hướng phải niệm: Vàng bạc tài bảo dùng không cạn. Ngũ cốc hoa màu ăn không xuể. Y phục ngũ sắc mặc không hết. Các bước tu pháp hoàn toàn giống như các pháp tu Bổn tôn khác. Đời này không thành tựu thì đời sau chắc chắn thành tựu.

⁉️ Sau buổi pháp hội truyền thụ pháp này, rất nhiều đệ tử có thắc mắc, vì thế, Tông Ủy Hội Chân Phật Tông vào ngày 20.09.2023 đã thỉnh Sư Tôn chỉ thị, giải đáp, và vào ngày 25.09.2023, Tông Ủy Hội đã có thông báo chính thức như sau:

Q1: Xin hỏi xem đoạn video phát lại Căn bản Thượng sư ban quán đảnh pháp Thánh Quan Âm hoặc xem video toàn bộ pháp hội có phải là có được quán đảnh trực tiếp không?

A1: Xem video phát lại không thể coi là đã có được quán đảnh, chỉ có thể có sự gia trì. Nhưng, Sư Tôn Liên Sinh Hoạt Phật có chỉ thị đặc biệt: (người có được pháp lưu, xem là đã được quán đảnh).

Chú ý 1: Nếu sau này có cơ duyên, tốt nhất là tự mình có thể thỉnh cầu Sư Tôn đích thân quán đảnh.

Chú ý 2: Theo quy định về Mật pháp mới được truyền lần đầu của tông phái chúng ta, phải đợi 6 tháng sau lần truyền pháp đầu tiên, đợi Tông Ủy Hội công bố liệu pháp này có thể quán đảnh từ xa được không, sau đó các bạn mới viết thư cầu quán đảnh từ xa.

Q2: Những cúng phẩm bắt buộc mà Căn bản Thượng sư đã truyền dạy, ngoài ngũ cốc ra, ngũ bảo và vải ngũ sắc, có cần mỗi lần tu một đàn pháp lại phải đổi cúng phẩm mới không?

A2: Người có nhiều tư lương (tức là có điều kiện tài chính), thì nửa tháng thay mới một lần. Người có ít tư lương thì ba tháng thay mới một lần.

Ba khay cúng phẩm (ngũ bảo, vải lụa ngũ sắc, ngũ cốc) thay mới cùng lúc. Thời gian thay mới do hành giả tự mình quyết định.

Q3: Vải lụa ngũ sắc có thể dùng chỉ ngũ sắc để thay thế không?

A3: Không được dùng chỉ ngũ sắc thay cho vải lụa ngũ sắc.

Q4: Cúng phẩm của pháp Thánh Quan Âm, về phương diện tài bảo vàng bạc, đá quý và thủy tinh có chỉ định số lượng bao nhiêu không? (1 cái hay là 5 cái) Về phương diện màu sắc thì là đá quý và thủy tinh 1 màu hay là 5 màu?

A4: Số lượng, màu sắc tùy ý.

Q5: Ba lại cúng phẩm quan trọng (vàng bạc tài bảo, ngũ cốc hoa màu và tơ lụa ngũ sắc) phải bày trên đàn thành như thế nào? Bày cùng với bát cúng hay sao? Hay là có cách bố đàn đặc biệt nào không? Ví dụ như đàn thành của Khổng Tước Minh Vương và Kỵ Long Bạch Tài Thần.

A5: Lấy ba khay riêng, bày ba loại cúng phẩm tại đàn thành để cúng dường là được.

Tông Ủy Hội Chân Phật Tông Thế Giới trân trọng kính báo.

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!