📜

Thất Phúc Thần niệm tụng pháp

image

Thất Phúc Thần niệm tụng pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Mở đầu:

  • Quán Không.
  • Quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư trụ tại đỉnh đầu phóng quang gia trì. Trì 7 biến Liên Hoa Đồng Tử tâm chú, thỉnh cầu tu pháp viên mãn.
  • Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm.

  • Quán tứ vô lượng tâm:

Quán tưởng bên tay phải của hành giả là những người thân phụ hệ, bên tay trái là những người thân mẫu hệ, sau lưng có ân nhân, sư trưởng, bạn bè thân hữu, trước mặt có oan thân trái chủ, xung quanh có lục đạo chúng sinh quây vòng quanh, tất cả cùng tu Mật pháp, cùng thành tựu Phật đạo.

  • Làm thủ ấn đánh thức: vỗ tay 2 lần, bắt chéo hai tay, búng ngón tay.

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Niệm chú triệu thỉnh

Ôm ah hùm sô-ha. (3 biến)

Phụng thỉnh: Nam mô Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam mô Chân Phật Tông lịch đại truyền thừa tổ sư. Nam mô Thất Phúc Thần.

(Các phân đường ở các địa phương có thể chiếu theo các vị Phật, Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp được thờ phụng tại đàn thành của mình mà lần lượt phụng thỉnh.) Nam mô đại ân Chân Phật Tông căn bản lịch đại tổ sư, nguyện mọi chúng sinh được an lạc. Nam mô Ngũ Phật Bổn tôn và đàn thành, nguyện mọi chúng sinh thoát mọi khổ. Nam mô thập phương tam thế tất cả chư Phật, nguyện mọi chúng sinh luôn từ bi và vui vẻ. Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ chính pháp, nguyện mọi chúng sinh buông bỏ tâm phân biệt. Nam mô thập phương tam thế tất cả Thánh - Hiền - Tăng, nguyện mọi chúng sinh đắc chính giác. Nam mô Chính Giác Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, nguyện con và lục đạo chúng sinh trong sát-na đốn ngộ chứng vô thượng giác, tiếp tục quy về Liên Sinh Phật địa.

Phần 3: Đại lễ bái

Một: bái Căn bản Truyền thừa Thượng sư và thập phương tam thế tất cả chư Phật - kết thủ ấn Phật Kham (tháp Phật)

Quán tưởng ở phía trên trước mặt mình có Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, xuất hiện như muôn nghìn vì sao lấp lánh đầy khắp hư không.

Dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm (vị trí giữa hai lông mày), quán tưởng thiên tâm của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng trắng đi vào thiên tâm của chính mình. Dùng thủ ấn chạm vào họng, quán tưởng vị trí họng của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng đỏ đi vào họng của mình. Dùng thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của Căn bản Truyền thừa Thượng sư phóng ra một vệt ánh sáng lam đi vào tâm luân của hành giả. Lại dùng thủ ấn chạm vào thiên tâm, giải ấn. Quán tưởng thân thể của mình nằm trên mặt đất để lạy hết Căn bản Truyền thừa Thượng sư và chư Phật mười phương.

Hai: bái chư Bồ Tát - kết thủ ấn Liên Hoa (hoa sen)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ba: bái Hộ Pháp Kim Cương - kết thủ ấn Tam Xoa Xử (chày ba chấu)

Cũng quán tưởng như trên. Cách dùng thủ ấn cũng giống như trên. Lạy hết tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

Bốn: khấu đầu - thủ ấn bình đẳng

Dùng thủ ấn cúi lạy một cái, rồi chạm vào thiên tâm giải ấn.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại lễ bái, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 4: Đại cúng dường

Kết ấn cúng dường: hai ngón áp út giơ thẳng. Hai ngón giữa đan chéo nhau. Hai ngón út đan chéo nhau. Hai ngón trỏ móc và đè hai ngón giữa xuống. Hai ngón cái đè lên hai ngón út. Kết ấn đặt trước ngực. Sau khi quán tưởng xong thì chạm vào thiên tâm giải ấn.

Quán tưởng cúng dường như sau: quán tưởng cúng phẩm ở trước đàn thành biến hóa thành hàng ngang, sau đó lại biến thành một mặt phẳng, nhiều vô lượng vô biên. Sau đó lại biến thành đầy ắp hư không vũ trụ. Thành tâm cúng dường toàn bộ đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, lịch đại truyền thừa tổ sư, tám đại Bổn tôn, thập phương tam thế tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên.

(Quán tưởng chi tiết có liên quan đến đại cúng dường, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Đọc bài kệ cúng dường:

Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa mọi trân bảo cúng dường Phật Trân quý kì diệu bao công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng bồ đề.

Niệm chú cúng dường: Ôm sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta i-ta-mu gu-ru na-na mên-ta-la kham ni-ri-yê ta-ya-mi.

Phần 5: Tứ quy y

Quán tưởng quán đảnh: quán tưởng Căn bản Truyền thừa Thượng sư, tổ sư truyền thừa các đời, tất cả chư Phật, pháp bảo, tăng bảo, kết hợp lại thành ánh sáng trắng lớn quán đảnh cho hành giả.

Niệm chú tứ quy y: (3 biến) Na-mô gu-ru pây. Na-mô pút-ta yê. Na-mô ta-mô yê. Na-mô sâng-kya yê.

(Khai thị có liên quan đến quy y và sức mạnh nương dựa duy nhất vào dòng truyền thừa, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 6: Bia giáp hộ thân

Kết thủ ấn Tam Xoa Xử, đặt thủ ấn trước trán. Niệm chú: Ôm bua-rưa lan chưa-li. (7 biến) Quán tưởng phòng hộ: quán tưởng Hộ Pháp, Kim Cương thờ phụng tại đàn thành biến hóa thành bốn vị, ở trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải để bảo vệ cho hành giả. Dùng thủ ấn chạm vào trán, họng, tim, vai trái, vai phải, sau đó chạm vào thiên tâm giải ấn.

Phần 7: Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân. Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp.

Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú. Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.

Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.

Lục phương lục Phật danh hiệu: Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật. Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật. Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật. Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật. Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật. Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.

Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. Tiêu trừ chư độc hại.

Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát.

Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết: “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”. (7 biến)

Thập phương Quan Thế Âm. Nhất thiết chư Bồ Tát. Thệ nguyện cứu chúng sinh. Xưng danh tất giải thoát. Nhược hữu trí tuệ giả. Ân cần vị giải thuyết. Đãn thị hữu nhân duyên. Độc tụng khẩu bất xuyết. Tụng kinh mãn thiên biến. Niệm niệm tâm bất tuyệt. Hỏa diễm bất năng thương. Đao binh lập tồi chiết. Khuể nộ sinh hoan hỉ. Tử giả biến thành hoạt. Mạc ngôn thử thị hư. Chư Phật bất vọng thuyết. Cao Vương Quan Thế Âm. Năng cứu chư khổ ách. Lâm nguy cấp nan trung. Tử giả biến thành hoạt. Chư Phật ngữ bất hư. Thị cố ưng đính lễ. Trì tụng mãn thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt. Hậu phúc kiên tín giả. Chuyên công thọ trì kinh.

Nguyện dĩ thử công đức. Phổ cập ư nhất thiết. Tụng mãn nhất thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt.

Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh (chung)!

Phần 8: Niệm chú vãng sinh: (7 biến)

(Tay kết ấn Đại hải siêu độ.)

Na-mô a-mi-tô-pô-yê tô-tha-ga-tô-yê Tô-tây-ya-tha A-mi-ni-tô pô-pi A-mi-ni-tô si-tam pô-pi A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tê A-mi-ni-tô pi-ka-ran-tô Ka-mi-ni ka-ka-na Chê-tô ka-ni sô-ha.

Phần 9: Niệm kệ Tứ vô lượng tâm

Nguyện hết thảy chúng sinh có đầy đủ niềm vui và nguyên nhân của niềm vui, là từ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh thoát ly đau khổ và nguyên nhân đau khổ, là bi vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh vĩnh viễn sống trong an vui không đau khổ, là hỉ vô lượng. Nguyện hết thảy chúng sinh không còn yêu ghét, sống trong bình đẳng, là xả vô lượng.

Phần 10: Phát bồ đề tâm

Đọc văn phát bồ đề tâm:

Đệ tử Liên Hoa ……. kể từ khi quy y Căn bản Thượng sư, Tam Bảo, hướng thẳng đến bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Mọi điều thiện lớn nhỏ đều hồi hướng cho chúng sinh mau chóng thành Phật đạo.

Niệm phát bồ đề tâm chân ngôn: (3 biến)

Ôm bô-đi-chi-ta ben-za sa-ma-ya ah hùm.

Phần 11: Kim cang tâm

Đọc bài kệ sám hối: (3 biến)

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Đều vì vô thủy tham sân si Đều sinh ra từ thân ngữ ý Nay con hết thảy xin sám hối.

Niệm chú sám hối: (108 biến)

Ôm ben-za sa-ma-ya su-tô ah.

Phần 12: Niệm tâm chú Căn bản Truyền thừa Thượng sư

Cầm chuỗi hạt quán tưởng:

(Hai tay cầm chuỗi hạt đặt trước ngực, khi niệm dùng ngón tay cái để lần hạt.) Quán tưởng tay trái thành chuông kim cương, quán tưởng tay phải thành chày kim cương, quán tưởng hạt Phật đầu thành Đa Bảo Phật tháp, quán tưởng bốn hạt lớn hơn ở giữa thành Tứ Đại Thiên Vương, quán tưởng sợi tua rua thành liên hoa thủ (Phật thủ - bàn tay Phật), quán tưởng sợi dây xuyên chuỗi hạt thành vòng ánh trắng của bản tính Kim Cang Tát Đỏa. Khi trì chú, mỗi khi lần một hạt thì đều quán tưởng thành một vị Căn bản Truyền thừa Thượng sư đến trước mặt mình.

Liên Hoa Đồng Tử tâm chú:

Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm. (108 biến)

Phần 13: Kết ấn và Quán tưởng

image

Kết ấn: thủ ấn Thất Phúc Thần

Cổ tay phải đặt trước cổ tay trái, hai bàn tay úp lưng vào nhau, hai ngón cái giơ thẳng, các ngón tay còn lại giơ thẳng và đan vào nhau.

Quán tưởng:

Đầu tiên quán không, niệm chú quán không: Ôm sư-pa-wa su-ta sa-ơ-wa ta-ơ-ma sư-pa-wa su-tô hằng. (3 biến)

(1) Trên mặt biển lớn trời xanh vạn dặm không mây, nguyệt luân từ mặt biển nhô lên hư không, trong nguyệt luân có chủng tử chữ “Hum” phóng tỏa ánh sáng màu vàng.

(2) Chữ “Hum” trong nguyệt luân xoay tròn, hóa thành một con thuyền báu xuất hiện trên mặt biển lớn, trên con thuyền báu có chở vô số vàng bạc tài bảo và bao gạo, thuyền báu chở bảy vị Phúc Thần: Huệ Bỉ Thọ, Biện Tài Thiên, Bì Sa Môn Thiên, Thọ Lão Nhân, Phúc Lộc Thọ, Đại Hắc Thiên, Bố Đại Hòa Thượng.

Huệ Bỉ Thọ là thần thương nghiệp, nét mặt tươi cười, có thể phù hộ kinh doanh hưng thịnh, hình tượng của ngài là mặc đồ săn bắt, tay phải cầm cần câu, tay trái ôm một cái đầu cá to.

Bì Sa Môn Thiên là thần tài của cõi trời, hình tượng của ngài là mặc áo giáp, một tay cầm bảo tháp, một tay cầm bảo kích.

Biện Tài Thiên là vị nữ thần duy nhất trong số bảy vị Phúc Thần, tinh thông âm luật, tài hùng biện vô ngại, hình tượng của ngài là đầu đội mũ tám hoa sen, ôm đàn tì bà.

Phúc Lộc Thọ là thần của phúc phần, hậu lộc, trường thọ, hình tượng của ngài giống với Tiên Ông Nam Cực của Trung Quốc, tay cầm tích trượng, thường làm bạn với chim hạc trắng.

Thọ Lão Nhân là thần trường thọ bất lão, là hóa thân của Đạo gia Lão Tử, hình tượng của ngài là mặt gầy râu dài, tay cầm bảo trượng, thường có hươu đi theo bầu bạn.

Đại Hắc Thiên là thần khai vận chiêu phúc, có thể đuổi ác thần, bảo vệ con người bình an, hình tượng của ngài là đầu đội khăn đen, vai khoác túi vải, tay cầm dùi vạn bảo có thể gõ ra vô tận tài phúc.

Bố Đại Hòa Thượng là thần hồng phúc cát tường, hình tượng của ngài là bụng to, mập mạp, cầm túi vải to.

(3) Quán tưởng bảy vị Phúc Thần giáng xuống đàn thành. Hành giả quán tưởng Huệ Bỉ Thọ trụ trên đỉnh luân của mình, Biện Tài Thiên, Bì Sa Môn Thiên trụ tại thượng nguyên cung (thượng đan điền) của mình, Thọ Lão Nhân, Phúc Lộc Thọ trụ tại trung nguyên cung (trung đan điền) của mình, Đại Hắc Thiên, Bố Đại Hòa Thượng trụ tại hạ nguyên cung (hạ đan điền) của mình.

image

Phần 14: Trì tâm chú Thất Phúc Thần

Tâm chú: Ôm ma-ha-ka-la-ya sô-ha. (108 biến)

Phần 15: Làm Cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa

Cửu tiết Phật phong:

(1) Quán tưởng ánh sáng trắng từ lỗ mũi phải đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch phải đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch trái, thoát ra từ lỗ mũi trái, lúc này đã trở thành khí đen. (2) Ánh sáng trắng từ lỗ mũi trái đi vào, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, theo mạch trái đi tới đan điền, sau đó đi ngược lên theo mạch phải, thoát ra từ lỗ mũi phải, lúc này đã trở thành khí đen. (3) Ánh sáng trắng đi vào từ cả hai lỗ mũi, khi đến họng thì biến thành ánh sáng đỏ, đi xuống theo mạch hai bên tới đan điền rồi đi vào trung mạch, khí đi ngược lên đến đỉnh luân sau đó lại đi xuống đan điền, từ đây khí chia ra hai mạch, đi lên đến mũi và thoát ra từ hai lỗ mũi, lúc này đã trở thành khí đen. (4) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2). (5) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (6) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (7) Khí đi vào từ cả hai lỗ mũi (như 3). (8) Khí đi vào từ lỗ mũi phải, đi ra từ lỗ mũi trái (như 1). (9) Khí đi vào từ lỗ mũi trái, đi ra từ lỗ mũi phải (như 2).

Quán tưởng Nhập ngã:

(1) Quán tưởng Bổn tôn trụ tại Phạn huyệt trên đỉnh đầu hành giả. (2) Bên trong thân mình, hoa sen trên tâm luân ở trung mạch nở ra, trên hoa sen có một đĩa mặt trăng, trong đĩa mặt trăng có chủng tử tự của Bổn tôn (chữ Hum), chủng tử tự phóng quang. (3) Quán tưởng Bổn tôn ở đỉnh đầu biến thành một hạt ngọc ánh sáng to cỡ hạt gạo, từ Phạn huyệt đi vào trong trung mạch của mình, thuận theo trung mạch đi thẳng xuống, tới tâm luân thì dừng lại tại hoa sen ở tâm luân. (4) Bổn tôn tại hoa sen ở tâm luân của mình từ từ biến to ra, cho tới khi to bằng chính mình. Quán tưởng chính mình biến thành Bổn tôn giống y hệt. Bản thân chính là Bổn tôn, không hai không khác.

Quán tưởng Ngã nhập:

Quán tưởng chính mình là Bổn tôn, từ trung mạch đi lên và thoát ra, tiến nhập vào trong hư không, dung nhập vào biển ánh sáng của vũ trụ. Quên hết toàn bộ bản thân mình (tọa vong) bằng cách tiến nhập vào trong hư không, tiến nhập vào ý thức vũ trụ, tiến nhập vào biển ánh sáng, bản thân không còn nữa, hoàn toàn hòa tan vào trong hư không và biển ánh sáng của vũ trụ (ngã nhập). Ý thức vũ trụ chính là ý thức của mình. Đàn thành và vũ trụ tỏa ánh sáng rực rỡ. Nếu không thể ngồi tọa vong, lập tức quán tưởng bản thân mình là Thất Phúc Thần, sau khi quán tưởng rõ ràng thì quên luôn chính mình, lại tiến nhập vào trong hư không. “Nhất chỉ nhất quán” như vậy gọi là “chỉ quán song vận”.

Quán đếm hơi thở:

Dùng ý nghĩ để đếm hơi thở của chính mình, cho đến khi đạt đến trạng thái dừng bặt không còn suy nghĩ, tiến nhập vào cảnh giới định tọa vong.

(Chi tiết có liên quan đến quán tưởng tam quang bao trùm, trì tâm chú căn bản, cửu tiết Phật phong, nhập Tam ma địa, đếm hơi thở, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 16: Xuất định

Trình tự quán tưởng xuất định và Nhập ngã - Ngã nhập ngược nhau. Quán tưởng chính mình từ hư không tiến nhập vào thân thể, Bổn tôn thu nhỏ lại, ngồi trên hoa sen ở tâm luân của mình, rồi lại hóa thành viên ngọc ánh sáng, từ trung mạch đi ra từ Phạn huyệt trên đỉnh đầu. Bản thân đã xuất định.

Phần 17: Trì thêm những tâm chú khác

(Mỗi câu chú trì một lần, không cần kết thủ ấn, chắp tay là được.)

Ôm a-mi-đê-wa sê. (tâm chú A Di Đà Phật)

Ôm ma-ni pê-mi hùm. (tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát)

Ôm ha-ha-ha wây sa-mô-yê sô-ha. (Địa Tạng Vương Bồ Tát)

Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha. (tâm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu)

Ôm chân-pa-la cha-lâng-cha-na-ya sô-ha. (tâm chú Hoàng Tài Thần)

Ôm ah hùm ben-za gu-ru pê-ma sit-đi-hùm sê. (tâm chú Liên Hoa Sinh Đại Sĩ)

Ôm ah hùm gu-ru pây a-ha-sa-sa-ma-ha lián-shâng sit-đi hùm (tâm chú căn bản Liên Hoa Đồng Tử)

Tê-ya-tha ôm bê-cát-chư-ya bê-cát-chư-ya ma-ha bê-cát-chư-ya la-cha sa-mu ca-tưa-lê-ya sô-ha. (tâm chú Dược Sư Phật)

Phần 18: Niệm Phật

Nam mô 36 vạn tỉ 11 vạn 9 nghìn 5 trăm đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. (3 biến)

Phần 19: Tụng bách tự minh chú:

Ôm ben-za sa-tô sa-ma-ya Ma-nu-pa-la-ya ben-za sa-tô tê-nô-pa ti-cha Chê-chô mê-pa-wa su-tô ka-yô mê-pa-wa Su-pô ka-yô mê-pa-wa A-nu-ra-tô mê-pa-wa Sa-ơ-wa sit-đi mê-pô-ra-ya-cha Sa-ơ-wa ka-ma su-cha-mê Chi-ta-mu si-ri-ân ku-ru hùm Ha-ha-ha-ha-hơ pan-ga-guân Sa-ơ-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-mi mân-cha Pê-chư pa-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah hùm pây. (3 biến)

Phần 20: Hồi hướng

Nguyện người cùng niệm Phật Cùng sinh cõi Cực Lạc Trên báo bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Thấy Phật thoát sinh tử Như Phật độ tất cả.

Đệ tử …….. nguyện đem công đức tu pháp này hồi hướng đến Căn bản Truyền thừa Thượng sư, cầu nguyện Sư Phật thường trụ thế gian, không nhập niết bàn, mãi chuyển pháp luân, Phật thể an khang. Kính chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành. Mong tất cả mọi ước nguyện đều được viên mãn. Mong tất cả tai nạn tiêu tan. Uân!

(Quán tưởng và chi tiết có liên quan đến hồi hướng, xin tham khảo cuốn “Mật giáo đại quang hoa” - giảng thuyết tỉ mỉ về nghi quỹ tu trì Chân Phật Mật Pháp hoàn chỉnh.)

Phần 21: Đại lễ bái

(Giống đại lễ bái ở phần 3.)

Phần 22: Niệm chú viên mãn

Ôm bu-lin. (3 biến) Ôm ma-ni pê-mi hùm.

image

Giới thiệu pháp tướng Thất Phúc Thần

Trên mặt biển lớn có một con thuyền báu chở vô số vàng bạc tài bảo và bao gạo, cùng với bảy vị Phúc Thần: Huệ Bỉ Thọ, Biện Tài Thiên, Bì Sa Môn Thiên, Thọ Lão Nhân, Phúc Lộc Thọ, Đại Hắc Thiên, Bố Đại Hòa Thượng.

Huệ Bỉ Thọ là thần thương nghiệp, nét mặt tươi cười, có thể phù hộ kinh doanh hưng thịnh, hình tượng của ngài là mặc đồ săn bắt, tay phải cầm cần câu, tay trái ôm một cái đầu cá to.

Bì Sa Môn Thiên là thần tài của cõi trời, hình tượng của ngài là mặc áo giáp, một tay cầm bảo tháp, một tay cầm bảo kích.

Biện Tài Thiên là vị nữ thần duy nhất trong số bảy vị Phúc Thần, tinh thông âm luật, tài hùng biện vô ngại, hình tượng của ngài là đầu đội mũ tám hoa sen, ôm đàn tì bà.

Phúc Lộc Thọ là thần của phúc phần, hậu lộc, trường thọ, hình tượng của ngài giống với Tiên Ông Nam Cực của Trung Quốc, tay cầm tích trượng, thường làm bạn với chim hạc trắng.

Thọ Lão Nhân là thần trường thọ bất lão, là hóa thân của Đạo gia Lão Tử, hình tượng của ngài là mặt gầy râu dài, tay cầm bảo trượng, thường có hươu đi theo bầu bạn.

Đại Hắc Thiên là thần khai vận chiêu phúc, có thể đuổi ác thần, bảo vệ con người bình an, hình tượng của ngài là đầu đội khăn đen, vai khoác túi vải, tay cầm dùi vạn bảo có thể gõ ra vô tận tài phúc.

Bố Đại Hòa Thượng là thần hồng phúc cát tường, hình tượng của ngài là bụng to, mập mạp, cầm túi vải to.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị lai lịch và sự thù thắng của Thất Phúc Thần

Thất Phúc Thần không có liên quan lớn với Nhật Bản, trong số bảy vị Phúc Thần, chỉ có một vị là Huệ Bỉ Thọ là Thổ Địa Công của Nhật Bản, còn sáu vị khác đều là thần của Trung Quốc.

Vị thứ nhất Huệ Bỉ Thọ là Thổ Địa Công của Nhật Bản. Vị thứ hai Biện Tài Thiên chính là Diệu Âm Thiên, còn gọi là Tài Nghệ Thiên, là nữ thần duy nhất trong số bảy vị Phúc Thần. Vị thứ ba là Bì Sa Môn Thiên, là Bắc Phương Đa Văn Thiên trong số Tứ Đại Thiên Vương của Trung Quốc. Vị thứ tư là Phúc Lộc Thọ, ở Đài Loan thì nói Phúc Lộc Thọ là ba vị thần, ở đây thì Phúc Lộc Thọ hợp lại thành một vị thần, mang hình tướng Tiên Ông Nam Cực. Vị thứ năm là Thọ Lão Nhân, thật ra chính là Lão Tử của Trung Quốc. Lão Tử là lão tổ sư của Đạo gia, địa vị rất cao. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ chính là ba vị lão tổ sư của Đạo giáo, trong đó một vị biến thành Thọ Lão Nhân trong số bảy vị Phúc Thần của Nhật Bản. Vị thứ sáu là Đại Hắc Thiên, chính là Mahakala của Mật tông Tây Tạng. Đại Hắc Thiên ở Tây Tạng là một vị Kim Cang Thần rất hung ác, nhưng ở Nhật Bản thì lại biến thành một vị rất hiền hòa, cầm cái búa (cái dùi) của Thất Phúc Thần, ý nghĩa của cái búa này là càng gõ thì càng có tiền. Vị thứ bảy là Bố Đại Hòa Thượng, thật ra Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát, ngài có cái bụng to to, khuôn mặt tươi cười.

Ý nghĩa của Thất Phúc Thần chính là để tu Tư lương đạo, thỉnh cầu phúc báo của nhân gian, mà tu Tư lương đạo tức là để cho mọi người có tư lương trước, có phúc phần trước, thân thể khỏe mạnh, sống lâu, có nghệ thuật, có tài ăn nói, có âm nhạc… những thứ trên đều có thể độ hóa chúng sinh.

Cho nên có tiền có thể độ hóa chúng sinh, có phúc có thể độ hóa chúng sinh, có thân thể khỏe mạnh thì có thể độ hóa chúng sinh, có tuổi thọ, sức khỏe đều có thể độ hóa chúng sinh. Ý nghĩa của Thất Phúc Thần chính là ở đây. Nhập thế trước sau đó mới xuất thế.

Vì thế đầu tiên tu Tư lương đạo, Gia hành đạo, Kiến đạo, Tu đạo, Cứu cánh đạo, tu hành của Phật pháp có năm giai đoạn như vậy. Tư lương đạo nằm trong sự cai quản của Thất Phúc Thần, toàn bộ những điều trên đều gọi là Tư lương đạo.

“Thất thánh tài” trong Phật pháp chính là xuất thế, còn gọi là “pháp tài”. Bảy loại pháp tài là: Tín tài - bạn tin Phật giáo tức là biểu thị bạn có được loại tài này; sau khi tin tưởng Phật giáo rồi, bạn giữ giới luật, cái tài này gọi là Giới tài; bạn sám hối quá khứ, đây cũng gọi là làm việc tài, gọi là Sám tài; bạn đã ăn năn rồi, làm lại từ đầu, đây gọi là Quý tài [quý trong từ ăn năn hối lỗi]; bạn nghe được Phật pháp chính là Vấn tài; bạn làm công đức bố thí chính là Thí tài; bạn có được trí huệ của Phật gọi là Huệ tài. Đây chính là bảy loại pháp tài, xuất xứ từ kinh Pháp Cú.

Về thủ ấn, bạn kết thủ ấn của Đại Hắc Thiên, chú ngữ của Đại Hắc Thiên cũng làm chú chung của Thất Phúc Thần, đó là “Om mahakalaya soha”.

Bất kể tu Đạo hay là học Phật, bạn phải biết cái gọi là tam điền tam cung, thượng đan điền ở mi tâm, trung đan điền ở tâm luân, hạ đan điền ở tề luân, đây gọi là tam điền tam cung.

Quán tưởng Huệ Bỉ Thọ ở trên đỉnh đầu, Biện Tài Thiên và Bì Sa Môn Thiên ở thượng nguyên cung, tâm luân chính là Thọ Lão Nhân và Phúc Lộc Thọ, ở bên dưới tề luân là Đại Hắc Thiên và Bố Đại Hòa Thượng.

Khi bạn đã quán tưởng rõ ràng rồi, bạn hãy bắt đầu niệm chú của Đại Hắc Thiên, kết thủ ấn của Đại Hắc Thiên. Khi nhập tam ma địa, bạn hãy giữ suy tưởng bảy vị Phúc Thần ở các vị trí trên thân thể bạn. Đây là khẩu quyết lớn nhất mà hôm nay tôi giảng, khẩu quyết tu pháp chính là ở đây.

Có quán tưởng, có trì chú, có kết thủ ấn, có ba điều này thì sẽ trở thành một pháp của Mật giáo.

Pháp này là do Thất Phúc Thần đến dạy cho tôi, thượng nguyên cung chính là thượng đan điền, trung nguyên cung chính là trung đan điền, hạ nguyên cung chính là hạ đan điền, không có phân biệt lớn nhỏ.

Tôi cũng rất có duyên với Thất Phúc Thần, bởi vì lo liệu cho pháp hội Thất Phúc Thần cho nên Thất Phúc Thần cũng bảy lần giáng lâm lên người tôi, nói cho tôi biết nơi mà các vị sống ở bộ phận nào trên thân thể. Bạn cần làm quán tưởng như vậy, nếu mà giữ được sự suy tưởng ấy lâu thì sẽ cực kì có duyên với Phúc Thần.

Trong số bảy vị Phúc Thần này, một mình Biện Tài Thiên đã là cực kì rồi, Biện Tài Thiên tức là rất giỏi biện luận, có thể đến đài truyền hình để làm người dẫn chương trình đó! Bạn thỉnh Biện Tài Thiên đến thượng nguyên cung của bạn thì tự nhiên bạn biết vẽ tranh, tự nhiên biết đánh dương cầm, đàn gì cũng biết, bởi vì ngài là Tài Nghệ Thiên Nữ, bạn sẽ có được rất nhiều tài nghệ. Hơn nữa Tài Nghệ Thiên Nữ còn cực kì xinh đẹp nữa, Tài Nghệ Thiên Nữ, Biện Tài Thiên Nữ, Diệu Âm Thiên Nữ hát rất giỏi, bạn sẽ trở nên hát rất hay, bạn sẽ trở thành người rất có tài nghệ, bạn sẽ trở thành người rất giỏi ăn nói. Chỉ riêng một vị thôi mà bạn đã hưởng phúc vô tận rồi. Còn có Bì Sa Môn Thiên nữa, cực kì giàu có đó! Tứ Thiên Vương là giàu có nhất trong thiên giới, có nhiều tiền nhất đó! Nếu bạn có thể duy trì suy tưởng Bì Sa Môn Thiên ở thượng nguyên cung của bạn thì tài phúc tương lai của bạn sẽ cực kì dồi dào.

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!