📑

Văn cầu thỉnh Liên Sinh Hoạt Phật gia trì

image

Văn cầu thỉnh Liên Sinh Hoạt Phật gia trì

Chuẩn bị

Đại lễ bái Một lễ bái chư Phật mười phương. Hai lễ bái chư Bồ Tát. Ba lễ bái Hộ Pháp Kim Cang. Bốn bái Bình đẳng một cúi đầu.

Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn Ôm, su-ri, su-ri, ma-ha-su-ri, su-su-ri, sô-ha [Om suri suri mahasuri susuri soha]

Tịnh thân nghiệp chân ngôn Ôm, su-đô-ri, su-đô-ri, su-mô-li, su-mô-li, sô-ha [Om sudori sudori sumoli sumoli soha]

Tịnh ý nghiệp chân ngôn Ôm, va-zờ-ra-đam, hô-hô-hùm [Om vajradam ho ho hum]

Chính văn cầu thỉnh Liên Sinh Hoạt Phật gia trì

Ôm A Hùm [Om Ah Hum] Kính đem thân khẩu ý thanh tịnh. Cúng dường Tỳ Lô Giá Na Tôn.

Pháp thân Phật Nhãn Phật Mẫu Thánh. Báo thân Liên Hoa Đồng Tử thân. Ứng Thân giáo chủ Liên Sinh Phật. Ba thân không khác, đại Phật ân.

Cung kính Chân Phật đại truyền thừa. Thần thông ban trải đầy thế giới. Phóng quang chiếu rọi khắp ba thời. Hóa hiện không ngừng chứng nhất như. Đệ tử tha thiết thường cầu tới. Soi chiếu quang minh, phúc huệ tăng.

Xưa đến thọ ký, Phật Thích Ca. Phó thác ân cần, A Di Đà. Di Lặc Bồ Tát ban hồng quán. Liên Hoa Đại Sĩ mật pháp truyền. Thánh Tôn xin thỉnh đừng quên nguyện. Cứu độ chúng sinh chúng con đây. Hộ niệm như thế xin nhiếp thọ. Thành tựu nhanh nhanh thỉnh gia trì.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Phật Nhãn Phật Mẫu. Nam mô Liên Hoa Đồng Tử. Nam mô Liên Sinh Hoạt Phật. Nam mô Chân Phật hải hội thập phương tam thế chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

Niệm thánh cáo (3 lần) Tây phương Liên Trì hải hội, Ma Ha Song Liên Trì, thập bát đại Liên Hoa Đồng Tử, Bạch Y Thánh Tôn, Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng sư, Chủ Kim Cương Chân Ngôn Giới Bí Mật Chủ, Đại Trì Minh Đệ Nhất Thế Linh Tiên Chân Phật Tông. Lư Thắng Ngạn mật hành tôn giả.

🌟

Bài văn cầu thỉnh rất ngắn này không thể xem thường. Nếu có thể trì tụng một lần trước khi tu pháp thì công đức sâu như biển, pháp lực cao như núi Tu Di. Mỗi ngày có thể trì tụng văn cầu thỉnh này thì cũng có thể hiển hiện sức mạnh bất khả tư nghì.

Công đức của văn cầu thỉnh này như sau:

  1. Phật hiện kim thân.
  2. Quang minh phổ chiếu.
  3. Người chết thăng thiên.
  4. Bệnh tật tiêu trừ.
  5. Giải thoát khổ ách.
  6. Miễn giảm nghiệp chướng.
  7. Tăng trưởng phúc phần.
  8. Đầy đủ trí tuệ.
  9. Mong cầu như ý.
  10. Nhanh đạt thành tựu.

(Văn cầu thỉnh này là một khẩu quyết rất quan trọng.)

🌟

Ngày xưa.

Vào giờ Ngọ, ngày 18 tháng 5 năm Ất Dậu, Liên Sinh Hoạt Phật đã hạ sinh tại nhân gian. Năm 26 tuổi, ngài đã được Diêu Trì Kim Mẫu khai mở thiên nhãn. Ngài tận mắt nhìn thấy:

Diêu Trì Kim Mẫu. A Di Đà Phật. Địa Tạng Bồ Tát.

Mỗi vị nói một câu: "Nhất tâm học Phật. Nhất tâm học Pháp. Nhất tâm hướng thiện." Đế Thích Thiên Chủ ban cho hai chữ "trung nghĩa". Sau đó, ngài đã được chỉ dẫn để tận mắt thấy tiền thân của mình là Liên Hoa Đồng Tử.

Từ đó ngài đã bái nhiều vị cao tăng đại đức làm thầy, học tập Phật pháp, Hiển giáo Mật giáo đều đạt thành tựu lớn. Ngài sáng lập Chân Phật Tông, thiết lập pháp tràng. Sau khi thành tựu, ngài thị hiện thần thông, tự do tự tại, cải tử hoàn sinh, hô mưa gọi gió, trị bệnh trừ ma, phân thân vô số, trên trời dưới đất, làm thầy của trời người.

Pháp tràng đã có, Pháp vũ muôn nơi, Chúng sinh được độ, Năm trăm vạn người.

Ngài đã xây dựng hơn 70 tòa Lôi Tạng Tự, để lại dấu vết khắp nơi trên thế giới, khắp năm châu. Ngài quán đảnh cho hàng vạn người, diễn thuyết Mật pháp, cứu độ chúng sinh vô số, tổ chức các sự kiện pháp hội lớn chưa từng có.

(Văn cầu thỉnh nói đến ở trên chỉ cần mỗi ngày tụng một lần thì sẽ có được cảm ứng liên miên, đây cũng là khẩu quyết trọng yếu.)

Liên Sinh Hoạt Phật - Lư Thắng Ngạn

Sheng-yen Lu 17102 NE 40th CT REDMOND WA 98052 U.S.A