📑

Bất Không Mani cúng dường chân ngôn

image

Bất Không Mani cúng dường chân ngôn

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp! .

Theo Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Kinh đã ghi chép, công đức lợi ích của chân ngôn này bất khả tư nghì như sau:

(1) Trước khi tu pháp bất kì, trì tụng chú này, có thể khiến trong hư không pháp giới hiện lên thánh vật cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghì. (Đây là lợi ích và công đức của chú này.)

(2) Nếu lấy ví dụ về phúc đức chỉ tụng mỗi câu chú này thì dùng thất bảo đầy ắp cả tam thiên đại thiên thế giới, rải đầy hoa vàng bạc, mỗi ngày ba thời cúng dường Như Lai ở khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng một phần mười sáu phúc đức chỉ tụng mỗi câu chú này.

(3) Sáng tối mỗi lần tụng 7 biến thì nghiệp tội vô gián cũng được giải thoát.

(4) Hóa sinh hoa sen, vĩnh viễn không thai sinh, và có thể nhớ lại các kiếp trước. Về sau luôn luôn được hóa sinh từ hoa sen, vĩnh viễn không thai sinh, không còn chuyển thế nữa. Lại có thể nhớ được nhân duyên của kiếp trước, có thể nói là túc mệnh thông. Cái này chính là công đức.

Bất Không Mani cúng dường đà-la-ni được thấy trong Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Kinh (Phẩm Bất Không Mani cúng dường chân ngôn): “Khi ấy, Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thấy uy đức thần biến của tất cả đại mandala samaya quảng đại thần thông này. Trong sát-na xuất hiện đầy ắp mười phương. Sau đó trao thanh tịnh liên hoa cho Minh Vương xong. Liền nói Bất Không Mani cúng dường chân ngôn.”

“Bất Không Mani cúng dường đà-la-ni chỉ niệm 3 biến là tương đương với quảng đại cúng dường, khi đi ra ngoài du lịch có thể niệm chú này 3 biến. Ôm. A-mo-ga. Pu-ja. Ma-ni. Pad-ma. Wa-ji-la. Ta-tha-ga-ta. Vi-lo-ki-te. Sa-man-ta. Pra-sa-ra. Hùm.”

Theo ghi chép của Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quỹ: “Bất Không Mani cúng dường đà-la-ni quảng đại này. Mới tụng ba biến. Lập tức trở thành ở trong tập hội của Vô Lượng Thọ Như Lai và trong các cõi Phật nhiều như vi trần. Trút mưa vô lượng quảng đại cúng dường. Gọi là đủ loại phấn thơm nhiều như biển mây. Đủ loại mũ hoa nhiều như biển mây. Đủ loại hương thơm nhiều như biển mây. Đủ loại thức ăn kỳ diệu nhiều như biển mây. Đủ loại thiên y kỳ diệu nhiều như biển mây. Đủ loại đèn nến mani sáng rực nhiều như biển mây. Đủ loại cờ phướn, màn che quý, ô lọng quý nhiều như biển mây. Đủ loại thiên nhạc kỳ diệu nhiều như biển mây. Đầy khắp các hội của chư Phật Bồ Tát. Thành quảng đại cúng dường chân thực. Đều nhờ kết thủ ấn và tụng chân ngôn cúng dường này. Mà tập hợp được vô lượng phúc. Giống như hư không không biên giới.”

Quan Thế Âm Bồ Tát nói với Chấp Kim Cang Bí Mật Chủ: “Mani cúng dường chân ngôn này, nếu người nào thường xuyên vào sáng sớm tu pháp quán tưởng tướng tự tại và tụng trì cúng dường, đủ nghìn vạn biến không gián đoạn, thì có thể sinh ra đại cúng dường nhiều như biển mây. Chân ngôn này có đầy đủ các loại thần thông lực, giống như cây ngọc Mani có thể sinh ra vô lượng vô tận các vật tối thắng, sức mạnh công đức vô tận như biển mây.”

Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Chấp Kim Cang Bí Mật Chủ: “Mani cúng dường chân ngôn này. Nếu có người như pháp lấy giấy trắng, thẻ tre, lụa, tấm bảng viết chân ngôn này. Sẽ được tiêu trừ sạch sẽ năm nghiệp vô gián tích lũy trong quá khứ. Nếu có hữu tình nào thấy hoặc nghe được chân ngôn này. Cũng được diệt trừ dơ bẩn, chướng ngại, nghiệp tội, phiền não. Người viết chép, nếu sau khi mệnh chung, được sinh về Tây phương Cực Lạc quốc thổ. Cho đến khi bồ đề cũng không đọa vào thai, noãn, thấp, hóa sinh. Được thọ sinh làm hoa sen sống trong các cõi Phật, đắc túc trụ trí.”

Bất Không Mani cúng dường đà-la-ni là Quan Thế Âm Bồ Tát từ thần thông lực của Đại Huyễn Hóa Võng Tam ma địa hóa hiện ra, là tập hợp phúc tối thắng bất khả tư nghì của chân ngôn giới, là sức mạnh đại từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát khi cứu tế chúng sinh khỏi khổ hải.

image

Trò hỏi Thầy đáp - Tương tác chính là sức mạnh - Tập 44.

Ngày 06/09/2020, Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn chủ trì đại pháp hội Hộ Ma Diêu Trì Kim Mẫu tại Cầu Vồng Lôi Tạng Tự, và khai thị Đạo Quả - bài giảng số 331.

Câu hỏi 233: Xin Sư Tôn khai thị. Đệ tử vì các việc như du lịch và công tác mà thường xuyên phải đi nước ngoài, khi tu pháp cúng dường đôi khi không có cúng phẩm, vì thế nghĩ đến Bất Không Mani cúng dường chân ngôn của Bất Không Quyến Sách Quan Âm Bồ Tát. Chú cúng dường bí mật này chỉ niệm 3 biến là tương đương với quảng đại cúng dường. Chú là: “Ôm. A-mo-ga. Pu-ja. Ma-ni. Pad-ma. Wa-ji-la. Ta-tha-ga-ta. Vi-lo-ki-te. Sa-man-ta. Pra-sa-ra. Hùm.” Lại thỉnh Sư Tôn vì lợi ích đại chúng mà khai thị giới thiệu công đức và ứng dụng của chú này, và thỉnh cầu phương thức hồi hướng. Bình thường chú này dùng như thế nào?

Theo Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Kinh đã ghi chép, công đức lợi ích của chân ngôn này bất khả tư nghì như sau:

(1) Trước khi tu pháp bất kì, trì tụng chú này, có thể khiến trong hư không pháp giới hiện lên thánh vật cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghì. (Đây là lợi ích và công đức của chú này.)

(2) Nếu lấy ví dụ về phúc đức chỉ tụng mỗi câu chú này thì dùng thất bảo đầy ắp cả tam thiên đại thiên thế giới, rải đầy hoa vàng bạc, mỗi ngày ba thời cúng dường Như Lai ở khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng một phần mười sáu phúc đức chỉ tụng mỗi câu chú này.

(3) Sáng tối mỗi lần tụng 7 biến thì nghiệp tội vô gián cũng được giải thoát.

(4) Hóa sinh hoa sen, vĩnh viễn không thai sinh, và có thể nhớ lại các kiếp trước.

Trả lời 233: Kiếp trước, tương đương với có túc mệnh thông, rất nhiều đời bạn đều có thể nhớ lại được. Chà! Theo Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Kinh đã ghi chép, công đức lợi ích của chân ngôn này bất khả tư nghì như vậy. Liên Hoa Dung Thừa Minh này đã nói ra lợi ích của chú ngữ này rồi. Vì anh ta đã nói ra, anh ta sẽ có công đức. Người này sẽ có công đức, khiến mọi người biết được có câu chú này. Ai đã từng đọc câu chú này rồi? Có mấy đồng môn từng đọc rồi, họ đều tụng chú này, rất tốt.

“Thỉnh Sư Tôn vì lợi ích đại chúng mà khai thị giới thiệu công đức và ứng dụng của chú này, và thỉnh cầu phương thức hồi hướng.” Chú ngữ này là Bất Không Mani cúng dường chân ngôn của Bất Không Quyến Sách Quan Âm Bồ Tát, bạn có thể niệm chú này, tức là Bất Không Quyến Sách Quan Âm Bồ Tát quán đảnh thì sẽ có tác dụng. Mọi người biết Bất Không Quyến Sách Quan Âm, phàm là người đã từng nhận quán đảnh thì mọi thỉnh cầu đều không hỏng, cho nên khi nào làm Hộ Ma của vị này thì rất nhiều người sẽ làm chủ cầu. Bất Không Quyến Sách Quan Âm, rất nhiều người sẽ làm chủ cầu vì mọi người cũng biết lợi ích của ngài. Còn về quảng đại cúng dường của ngài, niệm chú này “Ôm. A-mo-ga. Pu-ja. Ma-ni. Pad-ma. Wa-ji-la. Ta-tha-ga-ta. Vi-lo-ki-te. Sa-man-ta. Pra-sa-ra. Hùm.” Trước kia mẹ tôi cũng niệm chú này. Công đức của chú này tôi đã giảng rồi.

(1) Trước khi tu pháp bất kì, trì tụng chú này, có thể khiến trong hư không pháp giới hiện lên thánh vật cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghì. (Đây là lợi ích và công đức của chú này.)

(2) Nếu lấy ví dụ về phúc đức chỉ tụng mỗi câu chú này thì dùng thất bảo đầy ắp cả tam thiên đại thiên thế giới, rải đầy hoa vàng bạc, mỗi ngày ba thời cúng dường Như Lai ở khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng một phần mười sáu phúc đức chỉ tụng mỗi câu chú này.

(3) Sáng tối mỗi lần tụng 7 biến thì nghiệp tội vô gián cũng được giải thoát.

(4) Hóa sinh hoa sen, vĩnh viễn không thai sinh, và có thể nhớ lại các kiếp trước.

Về sau luôn luôn được hóa sinh từ hoa sen, vĩnh viễn không thai sinh, không còn chuyển thế nữa. Lại có thể nhớ được nhân duyên của kiếp trước, có thể nói là túc mệnh thông. Cái này chính là công đức. Anh ta đã viết ra rồi.

Ứng dụng ra sao? Ứng dụng đã có ngay ở đây rồi. “Sáng tối mỗi lần tụng 7 biến thì nghiệp tội vô gián cũng được giải thoát.” Đây chính là ứng dụng.

Phương thức thỉnh cầu hồi hướng, bạn có thể hồi hướng theo cách như sau. Cái gọi là phương thức bất không hồi hướng, niệm chú xong, bạn có thể làm hồi hướng, tôi cũng vừa mới nói về hồi hướng rồi. Trọng điểm hồi hướng tôi cũng vừa mới nói, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, gặp dữ hóa lành, đạo tâm kiên cố, đây chính là hồi hướng. Công đức của chú đã nằm trong đó rồi, ứng dụng cũng ở trong đó rồi. Phương thức thỉnh cầu hồi hướng, dùng như thế này là được rồi. Chính bản thân anh ta đã nói ra rồi. Tôi không cần nói lại nữa. Có lợi ích lớn như vậy, hy vọng mỗi người đều có thể trì tụng, chỉ một câu là được, từ này về sau luôn được hóa sinh làm hoa sen, không còn thai sinh. Ngoài ra, công đức lớn như vậy — nghiệp tội vô gián cũng có thể được giải thoát, sớm tối mỗi lần niệm bảy biến, nghiệp tội vô gián cũng có thể giải thoát, đây là công đức rất lớn.

Còn tôi bình thường thì sao? Bản thân tôi quán tưởng, trong thangka của chúng ta chẳng phải có đồ cúng sao? Trên mỗi bức thangka, ví dụ bức Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang này, ở bên dưới có một cúng phẩm (ở chỗ thấp nhất), chính là mấy cái vại hình tròn bên trên có nắp, có mấy cái liền với nhau, đó chính là cúng phẩm, thất trân bát bảo, các loại thuốc, thứ gì cũng ở trong đó, sau đó quán tưởng thành cúng dường mây, rồi niệm bảy biến, đó chính là quảng đại cúng dường. Bạn có biết đó là thứ gì không? Mọi người có nhìn thangka không? Thangka ở đây có hay không? Mọi người nhìn xem ở bên dưới thangka có cái nắp tỏa ra ánh lửa, hơi giống mấy quả đào tiên được bày ở đây, rồi bên trên có lửa. Cái bình có nắp hơi giống quả đào, bên trong đều là cúng phẩm. Bạn hãy quán tưởng cúng phẩm này biến thành cúng dường mây, sau đó lại niệm bảy biến chân ngôn cúng dường của Bất Không Quyến Sách Quan Âm.

Chính là quán tưởng và trì chú, làm theo phương thức này. (Máy quay chiếu trực tiếp vào bên dưới thangka). Đúng rồi đúng rồi, chính là những thứ đó, những thứ đó chính là cúng phẩm. Quán tưởng những thứ đó biến hóa thành cúng dường mây. Các bạn có biết đó là những thứ gì không? Không có ai biết à? Đó chính là ngọc mani, trong chú ngữ này cũng có. Trong câu chú vừa nãy, cái đó gọi là ngọc mani, biến ngọc mani thành cúng dường mây, sau đó niệm bảy biến, mỗi lần làm quán tưởng như vậy thì niệm bảy biến thì tức là quảng đại cúng dường.