📑

Cam Lộ Quân Đồ Lợi chân ngôn

image

Cam Lộ Quân Đồ Lợi chân ngôn

Quân Đồ Lợi Minh Vương là một trong Ngũ Đại Minh Vương của Mật giáo, còn gọi là Cam Lộ Quân Đồ Lợi Minh Vương, dịch nghĩa là Cam Lộ Minh Vương, Cam Lộ Tôn. Vì Minh Vương hiển tướng phẫn nộ cho nên còn gọi là Quân Đồ Lợi Dạ Xoa.

Ý nghĩa của Quân Đồ Lợi là từ bảo bình chảy ra nước trí huệ cam lộ, gột rửa phiền não, và chuyển tính tướng ngu si ngạo mạn tương ứng với thức thứ bảy của ta thành bình đẳng tính trí, vì thế trong các nghi quỹ hay gọi vị này là Cam Lộ Quân Đồ Lợi.

Quân Đồ Lợi Minh Vương có vị trí trong mandala Kim cương giới, thuộc hệ thân giáo lệnh luân của Bảo Sinh Phật, hiện thân phẫn nộ, nằm ở góc Tây Nam của Hàng Tam Thế Hội. Hình tượng của ngài là một mặt ba mắt tám tay, tay cầm vũ khí, lưng cõng ngọn lửa, dùng rắn quấn quanh thân thay cho chuỗi vòng.

Quân Đồ Lợi Minh Vương ở trong viện La Tô Tất Địa của mandala Thai tạng giới là Kim Cang Quân Đồ Lợi, mật hiệu là Cam Lộ Kim Cang, thuộc hệ sứ giả của Phật bộ, hình tượng là màu vàng, kết ấn trước ngực, ngồi trên hoa sen màu đỏ.

Quân Đồ Lợi Minh Vương ở trong viện Quan Âm là Liên Hoa Quân Đồ Lợi, mật hiệu là Hàng Phục Kim Cang, thuộc hệ sứ giả của Liên Hoa bộ, hình tượng là màu xanh, tay trái cầm hoa sen chưa nở, mặc thiên y.

Quân Đồ Lợi Minh Vương ở trong viện Kim Cang Thủ cũng là Kim Cang Quân Đồ Lợi, mật hiệu là Cam Lộ Quân Đồ Lợi, thuộc hệ sứ giả của Kim Cang bộ, hình tượng màu vàng, hai tay làm ấn tam cổ, bắt chéo ôm trước ngực.

Bởi vì Cam Lộ Quân Đồ Lợi Minh Vương trong Mật giáo là vị Minh Vương làm việc rất nổi tiếng, Liên Sinh Hoạt Phật thường tu tập. Người phụng pháp này có thể loại trừ các loại bệnh của ma bệnh, xà chướng, nhiệt não, yếm thực, u ám, về phương diện trị bệnh, vị Minh Vương này rất có công lực.

Bình thường tu pháp đàn tràng kết giới thanh tịnh, có thể trì Quân Đồ Lợi Minh Vương chú thủy, niệm Quân Đồ Lợi Minh Vương tiểu chú: “Ôm a-mi-li-tơ hùm pây” 7 biến, quán tưởng đi vào trong nước, dùng ngón tay vẩy nước về bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, còn bản thân cũng uống một chút nước chú Quân Đồ Lợi Minh Vương, biểu thị Đông Nam Tây Bắc Trung tất cả thanh tịnh.