📑

Cam lộ thủy chân ngôn

image

Cam lộ thủy chân ngôn

Cam lộ là một dạng tỉ dụ của giáo pháp Như Lai, trong kinh Pháp Hoa, phẩm “Dược Thảo Dụ” có nói: “Ta là Thế Tôn, không ai sánh bằng, vì yên chúng sinh, nên hiện trên đời, vì chúng sinh nói cam lộ tịnh pháp, pháp ấy nhất vị, giải thoát niết bàn.”

Đây là: Đạo của đại giác. Tịch diệt vô tướng. Vị ấy như thần. Ví như cam lộ.

Vậy ai là Cam Lộ Vương? Thì ra Cam Lộ Vương là chỉ A Di Đà Phật, chú của A Di Đà Phật gọi là cam lộ chú. A Di Đà Phật là Cam Lộ Vương Như Lai, bởi vì A Di Đà Phật hóa thân thuyết pháp, ban mưa cam lộ, vì thế gọi đây là công đức của ngài.

Chúng ta tu Mật pháp biết Quân Trà Lợi Minh Vương có ba loại: 1. Kim Cang Quân Trà Lợi Minh Vương. 2. Liên Hoa Quân Trà Lợi Minh Vương. 3. Cam Lộ Quân Trà Lợi Minh Vương.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn của Chân Phật Tông từng truyền thụ Cam Lộ Quân Trà Lợi Minh Vương cúng dường niệm tụng thành tựu nghi quỹ, còn truyền thụ mười chú cam lộ.

Cam lộ thủy chân ngôn cơ bản nhất là: ”Na-mô su-lu-pô-yê ta-tha-yê-tô-yê ta-chi-tha ôm su-lu-su-lu pô-la-su-lu sô-ha.”

Đây là gia trì nước, khiến cho nước thanh tịnh trong veo, vẩy khắp pháp hội, khiến các loài ngạ quỷ cổ họng tự mở ra, chúng sinh pháp giới cùng lúc đều được uống cam lộ.

Chúng ta mong rằng cam lộ thủy này: ”Mong đều sung túc bỏ tham lam Mau thoát u minh sinh tịnh thổ Quy y Tam Bảo phát bồ đề Sau cùng đắc thành vô thượng đạo Công đức vô biên tận ngày sau Tất cả Phật tử cùng hưởng pháp.”

Pháp môn này là: Các vị trời trí huệ Thương xót loài chúng sinh Năng mở cửa cam lộ Quảng độ cho tất cả.