📑

Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni pháp

image

Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Từng có ba vị tiên nhân Bà-la-môn sống trong khu rừng ở Bảo Sơn để tu hành. Vì phát đại bồ đề tâm nếu đắc chính quả, nguyện phổ độ tất cả hữu tình. Phật Thích Ca Mâu Ni biết chuyện liền đến trong không trung. Trong không trung, ngài hướng về ba vị tiên nhân tuyên thuyết “Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni”. Thế là ba vị tiên nhân liền tu hành pháp này. Tu đến cuối cùng, toàn thân của ba vị tiên nhân phát ra ba đường ánh sáng trắng, thế rồi ánh sáng xuyên vào trong đất. Chỗ ba đường ánh sáng xuyên vào trong đất đó mọc lên ba cây trúc, ba cây trúc này lớn lên mười tháng sau thì tự động tách ra, từ trong mỗi thân trúc có một đồng tử thân màu vàng kim chạy ra, tướng mạo trang nghiêm tuyệt diệu. Thế rồi ba vị kim đồng này ngồi tư thế kiết già bên dưới cây trúc, nhập vào chính định, liền thành tựu chính đẳng chính giác. Vị Phật thứ nhất tên là Ma Ni Bảo Hoa Tràng Vương Như Lai, vị Phật thứ hai tên là Chủng Chủng Ma Ni Như Lai, vị Phật thứ ba tên là Kim Cang Siêu Dũng Vương Như Lai. Còn ba cây trúc ở trong rừng đó đều biến thành ba tòa tháp trang sức bằng thất bảo. Đồng thời trong hư không lại hiện lên chữ vàng “Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni”. Lúc này thập phương chư Phật hiện lên tại không trung, tán thán sự vĩ đại huyền diệu của chú ngữ này.

Chú căn bản: “Nam-mô sa-ơ-wa. Ta-tha-ga-ta-na-mu. Ôm. Pây-pu-la-ka-ơ-bi. Ma-ni-pu-la-bi. Ta-tha-ka-tha. Ni-tia-ơ-sha-ni. Ma-ni-ma-ni. Su-pu-la-bi. Bi-ma-ni. Sha-ka-la. Can-pây-ni. Hùm-hùm. Chua-la-chua-la. Pu-ta-wa-yê lua-gưa-yê-tia. Gu-ha-yê. Ya-ti-chư-ta. Ka-ơ-bi. Sô-ha.”

Tâm chú: Ôm. Ma-ni. Ben-za. Hum.

Tùy tâm chú: Ôm. Ma-ni. Ta-lia. Hùm. Pây.

Tổng nhiếp tâm chú: Ôm. Ma-ni. Chưa-cha. Hùm.

Hành giả có thể tự chuẩn bị một tòa tháp thất bảo, bên trong tháp viết chú ngữ bằng tiếng Phạn, mỗi lần tu trì thì đặt tháp lên tay, có thể tăng tốc sức mạnh cảm ứng.

Pháp này không chỉ lợi ích tất cả chúng sinh hữu tình ở trong rừng mà cũng có thể lợi ích tất cả tứ sinh hữu tình. Nếu có thiện tri thức muốn tu pháp, nên đọc “Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni”, dùng chữ Phạn viết lên tràng phan, viết lên điện đường, viết lên giấy treo, viết lên cổng chào ở tất cả các nơi. Nếu có chúng sinh nhìn thấy, dùng tay chạm vào, thân thể chạm vào, hoặc ai nghe được âm thanh chú đó, thậm chí bụi rơi trên người đi qua, thì có thể tiêu trừ được các loại trọng tội.

image

Người tu pháp này, thân hiện tại không chịu tất cả các bệnh khổ của thế gian, bệnh nghiệp đều được đẩy lùi và khỏi bệnh. Vì thế, “Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni” là chú ngữ huyền diệu và bất khả tư nghì. Chú này vốn là câu chú của Phật bộ, bắt nguồn từ bản tâm của Phật Thích Ca Mâu Ni, độ hóa ba tiên nhân. Người đời sau theo đây mà tu, tự đắc thành tựu tất cả.