📑

Đại luân nhất tự đà-la-ni chú

image

Đại luân nhất tự đà-la-ni chú

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Chú ngữ: Ôm. Bờ-rôm. [Om Bhrum] [Trong Chân Phật Tông thường được phát âm là Ôm bu-lin.]

Thủ ấn:

Thứ nhất: ngón trỏ trái giơ thẳng, các ngón khác nắm lại, ngón cái đè lên ba ngón kia. Ngón trỏ phải cong lại, đè lên chóp ngón trỏ trái, bốn ngón tay kia nắm lại.

Thứ hai: ngón trỏ trái giơ thẳng, các ngón khác nắm lại, ngón cái đè lên ba ngón kia. Ngón trỏ phải cong lại, đè lên chóp ngón trỏ trái, đầu ngón cái và ngón áp út phải chạm nhẹ vào ngón trỏ trái, hai ngón tay còn lại gập vào trong lòng bàn tay.

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị tâm yếu khẩu quyết:

Có người hỏi tôi: “Om Bhrum là chú gì?” Tôi đáp: “Chú này là “tâm chú một chữ” trong Văn Thù Nghi Quỹ Kinh, còn gọi là “đại luân nhất tự chú”, nó được phát âm là “bờ-rôm” [bu-lin].”

Lại hỏi: “Sau khi tu xong Chân Phật Mật Pháp, vì sao đều niệm chú này?” Tôi đáp: “Căn cứ theo kinh nói, nếu tụng tất cả chân ngôn, tu Mật pháp nhưng lo sợ rằng không thành tựu thì dùng chú này tụng sau cùng, tức là quyết định thành tựu. Nếu không thành tựu và không hiện linh nghiệm thì thần của chú này lập tức đầu sẽ bị vỡ làm bảy phần. Vì thế cần biết chú này có thể giúp tất cả chân ngôn mau đắc thành tựu.”

Hỏi: “Om Bhrum có công đức ra sao?” Đáp: “Ngoài có thể giúp tất cả chân ngôn mau đạt thành tựu ra, nếu tụng chú này, trong vòng năm trăm trạm dịch ở xung quanh, tất cả ác quỷ thần đều tháo chạy như bay, các sao xấu và các thiên ma cũng không dám đến gần. Và chú này lại giống như viên ngọc như ý, có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng, có thể hàng phục ác ma, có thể đẩy lùi tất cả ác chú của thế gian, có thể thí cho tất cả chúng sinh sự không sợ hãi, có thể dành cho tất cả chúng sinh niềm vui.”

Hỏi: “Vì sao Om Bhrum có công đức lớn như vậy?” Đáp: “Om Bhrum này là tâm của Văn Thù Bồ Tát, là đỉnh vô thượng của tất cả chư Phật.”

Nói về Đại luân nhất tự chú, thật ra chỉ là âm “Bhrum” mà thôi, còn “Om” có ý nghĩa là “cung kính quy y”. Bhrum mới là chú chính. Chú này tôi được Phổ Phương Thượng sư truyền thụ, vì thế mà tôi đặt nó làm câu chú sau cùng trong Chân Phật Mật Pháp, chủ yếu vẫn là để giúp tất cả chân ngôn mau đắc thành tựu và đạt hiệu ứng. Tại đây, chúng ta cần cảm tạ Phổ Phương Kim cương Thượng sư đã truyền thụ.

Còn nữa, cũng có người hỏi tôi, vì sao niệm ba biến “Om Bhrum” xong, lại còn niệm “Om mani padme hum” nữa. Tôi nói, Đại minh lục tự chân ngôn này ai ai cũng biết, muốn hiểu về chú Đại minh lục tự này thì có thể tự mình đọc kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương là sẽ hiểu. Sau cùng tụng chú này nghĩa là có vô lượng tam muội pháp môn, mau đắc quả vị Bồ Tát.

Tôi có thể nói thế này, toàn bộ vùng Tây Tạng đều niệm “Om mani padme hum” đó!