📑

Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương chân ngôn

Pháp tu trì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương chân ngôn

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Chú ngữ

Tan-chi-tha. Ôm. A-na-lê. Vi-sa-thi. Bi-la. Pa-sa-la. Thua-li. Pan-thua-pan-thua-ni. Pa-sa-la. Bang-ni-ban. Hu-xin-tô-lu-yin-ban. Sô-ha.

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị tâm yếu khẩu quyết của pháp tu

Tôi đã được Phật Thích Ca Mâu Ni sờ đầu thọ ký, vì sao tôi lại được Phật Thích Ca Mâu Ni sờ đầu thọ ký? Bởi vì tôi đã tu trì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương chân ngôn.

Ngày nay, hành giả Mật tông nếu muốn được chư Phật quán đảnh sờ đầu thọ ký thì phải dựa theo phương pháp của tôi mà thực tu. Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người, pháp Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương chân ngôn có thể đạt được cái sờ đầu thọ ký của Phật.

Tuy nhiên, bày đàn pháp để tu trì pháp này là đặc thù nhất, cũng là khó nhất, trong cuốn sách “Hắc giáo hắc pháp” tôi từng kể một lần rồi, bây giờ tôi đặc biệt ghi ra như sau.

Phương thức lập đàn là một đàn thành hình bát giác, chu vi là một trượng sáu xích [tương đương khoảng 5,3 mét], chọn nơi tàng phong tụ khí và đào xuống mặt đất năm xích [khoảng 1,6 mét], lấy đất ở dưới lòng đất 5 xích, kết hợp với hương từ gỗ đàn hương, trầm thủy hương, huân lục hương, phong chi hương, thanh mộc, v.v…. cho thêm nước và trộn lẫn với nhau rồi trét lên mặt sân của đàn tràng (để làm thanh tịnh mặt sân).

Ở trung tâm đàn thành phải dùng vàng, bạc, đồng, gỗ để làm thành bốn bông hoa sen, trong mỗi bông hoa sen đặt một cái bát, bên trong bát đựng đầy sương của tháng tám. Trong bát nước sương có bỏ cánh hoa. Ngoài ra, lấy tám chiếc gương tròn bày ở tám hướng, chiếu về phía nhau. Bên ngoài gương thì đặt hoa sen. Lại chuẩn bị thêm 16 lư hương. (Bố trí lư hương hoa sen.)

Trên bức tường bên ngoài chu vi đàn thành phải treo danh hiệu và chú ngữ của Phật Bồ Tát. Bên trong thì treo bảo tướng của tất cả thập phương tam thế Như Lai và thánh tượng của tất cả Bồ Tát, tướng của các vị Phật Bồ Tát đó bao gồm Lô Xá Na Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Di Đà Phật, Di Lặc Tôn Phật, A Súc Phật, Bảo Sinh Phật, Bất Không Thành Tựu Phật, và tượng của các đại Bồ Tát. Ngoài ra, hai bên trái phải bày Kim Cang Tạng Bồ Tát, điểm này rất quan trọng. (Bố trí pháp tướng trang nghiêm.)

Cửa hai bên để ra vào đàn thành bố trí Hỏa Đầu Kim Cang, Thanh Diện Kim Cang, Tứ Đại Thiên Vương, Vi Đà Hộ Pháp, tám đại Kim Cang Minh Vương, Đế Thích Thiên Vương hoặc Sơ Thiền Thiên Chủ. Cuối cùng còn phải dùng tám chiếc gương treo trên không trung, để cho gương ở trong đàn và gương ở trên không chiếu soi lẫn nhau, trở thành vô cùng vô tận. (Đây là pháp thiên chuyển luân bố trí Hộ Pháp Kim Cang và gương phản xạ.)

Trước hết hành giả Mật tông phải bố trí xong đàn thành, sau đó phải học chú Lăng Nghiêm, thần chú tổng cộng có 427 câu, chú này được gọi là Vua Chú, là Phật Thích Ca Mâu Ni vì cứu A Nan tôn giả nên từ trong nhục kế trên đầu mình đã phóng ra hào quang bách bảo vô úy, trong ánh sáng tuôn ra hoa sen nghìn cánh, có một vị Như Lai ngồi trên hoa sen, vị Hóa Phật này chính là Đế Thù La Thi [Tejorazi], ngoài ra còn xuất hiện hằng hà sa số Nội mật Bồ Tát và Kim cang thần, đầy khắp hư không. (Toàn văn của chú Lăng Nghiêm rất dài, nên tôi không ghi ra đây, xin tự đi đến chùa Phật để thỉnh.)

Cách tu trì như sau:

Trì tụng chú Lăng Nghiêm vào sáng sớm tinh mơ, khoảng 4 giờ. 4 giờ sáng tắm gội tịnh thân rồi nhập đàn, thắp lên các loại hương, chí thành đảnh lễ chư Phật Bồ Tát, sau đó đi nhiễu quanh đàn tụng chú. Đầu tiên tụng 1 biến hoặc 3 biến toàn văn chú Lăng Nghiêm, sau đó trì tụng chú ngắn (tâm chú) của chú Lăng Nghiêm.

Tan-chi-tha. Ôm. A-na-li. Vi-sa-thi. Bi-lua. Pa-sưa-lua. Thua-li. Ban-thua-ban-thua-ni. Pa-sưa-lua. Pang-ni-ban. Hu-xin-tô-lu-yin-ban. Sô-ha.

Chú ngắn có thể trì 108 biến.

Tụng chú xong, tĩnh tọa, tay kết ấn Đại Phật đỉnh.

Lúc này quán tưởng nguyệt luân của thập phương Phật phóng ra lọng quý, từng chiếc lọng quý hiện hình ở trong gương, hình thành vô lượng trùng trùng những chiếc ô trắng lớn di chuyển đến phía trên đầu hành giả, tự thân biến thành thân tâm minh tịnh như lưu ly. Quán tưởng này cần phải tu tập mỗi ngày, từng thứ một đều phải rõ ràng.

Tu tập pháp này 21 ngày, đến khi thân tâm minh tịnh của mình nhập định, thập phương Như Lai sẽ cùng xuất hiện, ở nơi ánh gương giao nhau, thập phương Phật sẽ hiện ra tay Phật để sờ đầu thọ ký cho hành giả Mật tông. Thậm chí có người có duyên Phật lớn, người kiếp trước có tu hành, người có căn khí lớn và sắc bén, chỉ cần tu trì pháp này, công phu đủ 100 ngày, lập tức đắc chứng tứ quả A La Hán. Vì thế, pháp này cũng là một trong số đại pháp vô thượng mật.

Tu tập pháp này, đương nhiên không chỉ được Phật đến sờ đầu thọ ký, thậm chí bất kì thiên ma nào cũng không có cách nào đến làm hại, vĩnh viễn biến thành không có ma sự, bởi vì nhờ sự hộ trì của Đại Phật Đỉnh Lăng Nghiêm nên tất cả đều có thể cát tường như ý, tất cả mọi độc cũng vĩnh viễn không thể chạm tới thân. Hành giả Mật tông có tám vạn bốn nghìn Kim Cang Thần bảo vệ từng giờ từng phút.

Pháp sư Hiển giáo không kết thủ ấn, không làm quán tưởng lọng quý sờ đầu, không nhập Tam ma địa, chỉ mỗi trì Đại Phật Đỉnh Lăng Nghiêm chân ngôn mà cũng có được công đức rất lớn, cũng sẽ có chúng thần bảo hộ, thì huống hồ có kết thủ ấn, lại có quán tưởng, nhập Tam ma địa, Phật nhất định sẽ đến sờ đầu thọ ký, tương lai nhất định thành Phật là điều không nghi ngờ gì.

Tôi được Phật Tổ sờ đầu khai đỉnh, tôi có “trên đầu hóa tay Phật”, nhận được sự phó thác của Phật, và rất nhiều người tu đạo thấy thế thì ghen tỵ, thật ra cũng không cần phải ghen tỵ với tôi. Tôi dạy mọi người pháp tu trì Đại Phật Đỉnh Lăng Nghiêm chân ngôn, người người cũng chắc chắn được Phật Tổ đến sờ đầu thọ ký. Chỉ cần kiền thành thực tu theo mật pháp mà tôi đã dạy, mười người tu, mười người được, trăm người tu, trăm người được, nghìn người tu, nghìn người được.

Trọng điểm của mật pháp này nằm ở bố đàn, nhất là ánh sáng gương giao nhau chính là pháp thiên chuyển luân, bí mật của hoa sen nghìn cánh nằm trong đó. Bố trí đàn pháp tốt thì Phật Bồ Tát nhất định vào lúc bạn dâng cúng sẽ giáng xuống pháp đàn và đi qua đi lại.

Tôi viết một bài kệ:

Đàn thành bát quái như đình gác Ánh gương phản chiếu Phật hiện hình Sờ đầu tâm linh tôn hình tướng Thân như lưu ly ở thiên đình.