📑

Nhất tự kim luân Phật đỉnh pháp

image

Nhất tự kim luân Phật đỉnh pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Chú ngữ: Brum.

Thủ ấn: Ấn trí quyền (thủ ấn Kim Cương Giới Đại Nhật Như Lai)

Tay trái nắm lại, giơ ngón trỏ lên. Năm ngón tay phải nắm lấy ngón trỏ tay trái, ngón cái đè lên trên đỉnh của ngón trỏ tay trái.

Quán tưởng: "Trong sát-na, từ bánh xe trí huệ biến thành thân Kim Cang Luân Vương Biến Chiếu Như Lai, thân hình ngài như trăng sáng, đầu đội mũ miện kim cang, những lọn tóc vòng tròn là đồ trang sức, tất cả tướng tốt, có đủ mọi trân bảo trang nghiêm, giữ đại ấn trí quyền, pháp tọa của ngài là bạch liên hoa tọa nhật luân sư tử.”

Lợi ích tu pháp:

Nếu có người thành tâm thành ý tu trì pháp này, cho dù là người mắc bệnh nặng như điên khùng hay câm điếc, đều có thể khỏi bệnh, sinh đẻ cũng được bình an. Công đức của pháp này vô cùng lớn, hơn nữa còn thù thắng quảng đại.

"Trong sát-na, từ bánh xe trí huệ biến thành thân Kim Cang Luân Vương Biến Chiếu Như Lai, thân hình ngài như trăng sáng, đầu đội mũ miện kim cang, những lọn tóc vòng tròn là đồ trang sức, tất cả tướng tốt, có đủ mọi trân bảo trang nghiêm, giữ đại ấn trí quyền, pháp tọa của ngài là bạch liên hoa tọa nhật luân sư tử.”

Nghi quỹ:

Tu trì pháp Nhất tự kim luân Phật đỉnh có thể dựa theo:

  1. Nhất tự kỳ đặc Phật đỉnh kinh.
  2. Nghi quỹ niệm tụng Nhất Tự Đỉnh Luân Vương.
  3. Nhất Tự Phật Đỉnh Luân Vương kinh.
  4. Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Du Già kinh.
  5. Pháp niệm tụng Kim Luân Vương Phật Đỉnh yếu lược.
  6. Kim Cương Đỉnh kinh Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Du Già - nghi quỹ niệm tụng thành Phật mọi lúc mọi nơi.
  7. Đại Đà-la-ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú kinh.

Thủ ấn là: Trí quyền đại ấn.

Quán tưởng là: "Trong sát-na, từ bánh xe trí huệ biến thành thân Kim Cang Luân Vương Biến Chiếu Như Lai, thân hình ngài như trăng sáng, đầu đội mũ miện kim cang, những lọn tóc vòng tròn là đồ trang sức, tất cả tướng tốt, có đủ mọi trân bảo trang nghiêm, giữ đại ấn trí quyền, pháp tọa của ngài là bạch liên hoa tọa nhật luân sư tử.”

Chú ngữ là: Brum.

Chú này và Đại Nhật kim luân, Thích Ca kim luân là bản thể đồng nhất, hơn nữa còn có liên quan đến chú Phật Nhãn Phật Mẫu, kinh nói rằng: “Đại thiện nam tử, nếu nơi sở tại có người trì chú Phật đỉnh này, năm trăm do tuần xuất thế tại thế gian tất cả chú vương đều không thành trụ.”

Lại nói: “Tất cả các đại Bồ Tát thập địa cũng khiếp sợ thần lực uy đức của chú này, huống hồ là chư thiên có uy lực nhỏ. Nếu thường xuyên tụng chú Nhất tự Phật đỉnh luân vương, mỗi lần trước khi tụng thì niệm đủ bảy biến chú Phật Nhãn, rồi an tâm tụng chú Nhất tự Phật đỉnh luân vương cho đến khi đủ số biến, lại tụng bảy biến chú Phật nhãn, như vậy sẽ được an ổn, không có gì phải lo lắng.”

Pháp Nhất tự kim luân Phật đỉnh này là một trong sáu đại Mật pháp của Đài mật, nếu có người thành tâm thành ý tu trì pháp này, cho dù là người mắc bệnh nặng như điên khùng hay câm điếc, đều có thể khỏi bệnh, sinh đẻ cũng được bình an. Công đức của pháp này vô cùng lớn, hơn nữa còn thù thắng quảng đại.