📑

Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú

Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú

Tông Ủy Hội thông báo pháp vụ

Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú

1. Khởi nguồn: Ngày 28.07.2019, khi Liên Sinh Hoạt Phật khai thị Đạo Quả, lần đầu tiên truyền pháp hoàn tịnh bằng Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú. Nay xin chỉnh lý Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú và những việc có liên quan cần chú ý như sau.

2. Chú văn:

Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú - Chú dài (hành giả nam dùng)

Ôm pê-cha hây-lu-ka sa-ma-ya. Ma-nu-pa-la-ya. Hây-lu-ka tê-nu-pa-ti-cha. Chưa-chô-mê-pa-wa. Su-tô ka-yu mê-pa-wa. Su-pu ka-yu mê-pa-wa. An-nu ra-tô mê-pa-wa. Sa-ơ-wa. Sit-đi. Mê-pu-ra-ya-cha. Sa-ơ-wa. Ka-ơ-ma. Su-cha-mê. Chi-ta-mu. Si-ri-rân ku-ru-hùm. Ha-ha ha-ha hơ. Pa-ka-wân. Pê-cha hây-lu-ka ma-mê-mân-cha. Hây-lu-ka-pa-wa. Ma-ha sa-ma-ya. Sa-tô-ah. Hùm pây.

Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú - Chú dài (hành giả nữ dùng)

Ôm pê-cha ta-chi-ni hây-lu-ka sa-ma-ya. Ma-nu-pa-la-ya. Ta-chi-ni hây-lu-ka tê-nu-pa-ti-cha. Chưa-chô-mê-pa-wa. Su-tô ka-yu mê-pa-wa. Su-pu ka-yu mê-pa-wa. An-nu ra-tô mê-pa-wa. Sa-ơ-wa. Sit-đi. Mê-pu-ra-ya-cha. Sa-ơ-wa. Ka-ơ-ma. Su-cha-mê. Chi-ta-mu. Si-ri-rân ku-ru-hùm. Ha-ha ha-ha hơ. Pa-ka-wân. Pê-cha ta-chi-ni hây-lu-ka ma-mê-mân-cha. Ta-chi-ni hây-lu-ka-pa-wa. Ma-ha sa-ma-ya. Sa-tô-ah. Hùm pây.

3. Thánh Tôn chỉ thị các việc cần chú ý

(1) Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú có thể dùng để sám hối, tịnh trừ hành giả Chân Phật đã vi phạm 14 giới đọa cơ bản của Mật giáo và các giới samaya đã phạm.

(2) Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú phải được quán đảnh mới có thể trì tụng. (Có thể gửi thư cầu Thánh Tôn quán đảnh từ xa.)

(3) Cho dù là hành giả Chân Phật mới quy y, sau khi nhận quán đảnh Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú xong, nếu có vi phạm giới samaya, cũng có thể niệm chú này để hoàn tịnh.

(4) Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú này nam nữ hành giả đều có thể trì tụng, nhưng hành giả nữ khi trì tụng, trước mỗi cụm “hây-lu-ka” đều phải trì thêm “ta-chi-ni”. (Tức là Không hành mẫu - Dakini.)

(5) Khi trì Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú, không cần có quán tưởng đặc biệt, nhưng phải chuẩn bị cúng phẩm cúng dường, các loại cúng phẩm chỉ cần là cúng phẩm thường ngày cúng Phật là được.

(6) Nếu phạm giới samaya và muốn hoàn tịnh, chí ít phải thành tâm trì niệm 200 biến Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú hoặc hơn, hồi hướng cho tội đã phạm được tiêu trừ.

(7) Trong Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú, tuy rằng cụm từ “hây-lu-ka” chỉ xuất hiện 4 lần, Thánh Tôn khai thị điều này cũng được.

(8) Bách tự minh chú mà bình thường đệ tử Chân Phật trì tụng gọi là Tịch tĩnh tôn Bách tự minh chú, cùng với Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú đều có sự bổ khuyết cho nhau, có công đức tịnh trừ lỗi lầm và tội chướng, nhưng bình thường lúc tu pháp vẫn dùng Tịch tĩnh tôn Bách tự minh chú là chính.

Tông Ủy Hội Chân Phật Tông thế giới trân trọng thông báo.