📑

Quang minh chân ngôn

image

Quang minh chân ngôn

Có một chân ngôn tên gọi là Quang minh, công đức độ vong của chân ngôn này rất lớn. Có bài kệ rằng: ”Nghe âm diệt tội. Rải cát độ vong. Thường tự mình tụng. Tội diệt thiền tăng. Vãng sinh Tây phương.”

Kinh Mật Giáo viết: ”Nếu các chúng sinh đã gây ra mười ác năm nghịch bốn loại tội, khi thân hoại mạng chung, đọa vào các ác đạo, dùng chân ngôn này gia trì cho cát 108 biến, rải lên xác người chết, hoặc rải lên mộ, người chết lập tức được vãng sinh Tây phương Cực Lạc quốc thổ. Còn nữa, nếu có chúng sinh nghe được chân ngôn này 21 biến, đi vào tai, lập tức được trừ diệt tất cả tội chướng.”

Tên gọi gốc của chân ngôn này là: Tỳ Lô Giá Na Phật đại quán đảnh quang chân ngôn. Chân ngôn như sau: ”Ôm a-mô-ka vai-rô-cha-na ma-ha mu-đra ma-ni pat-ma ji-wa-la bra-wa-ta-ya hùm.”

Chú này chính là Quang minh chân ngôn. Khi tụng chú phải quán tưởng trong tâm nguyệt luân [Mật giáo quán tưởng quả tim là vầng trăng tròn sáng, cũng là chỉ tâm bồ đề tròn đầy thanh tịnh như mặt trăng] có một chữ Phạn Ah màu vàng kim phóng quang chiếu khắp tất cả chúng sinh, những người được chiếu đến đều lìa khổ được vui.

Quang minh chân ngôn, căn cứ theo ghi chép trong “Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh”, trì tụng chú này có thể diệt tất cả trọng tội, chúng sinh hễ nghe chú này là lập tức diệt tất cả tội chướng. Dịch theo ngữ nghĩa có thể giải thích là: Ôm [quy mệnh] a-mô-ka [Bất Không Vô Gián] vai-rô-cha-na [Tỳ Lô Giá Na Phật, quang minh biến chiếu, Đại Nhật Như Lai] ma-ha [đại] mu-đra [thủ ấn] ma-ni [bảo châu] pat-ma [hoa sen] ji-wa-la [quang minh] bra-wa-ta-ya [chuyển thành] hùm [mãn nguyện bồ đề].