📑

Tam muội da giới chân ngôn

image

Tam muội da giới chân ngôn

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp! Căn bản Thượng sư đích thân quán đảnh, chú ngữ cũng không thể quán đảnh từ xa.

Chú ngữ:

Ôm. Sa-ma-ya. Sư-tô-fan-mu.

Công đức của pháp:

Tam muội da giới cũng là bình đẳng Phật giới. Vô thượng bồ đề lấy giới làm nền tảng, hành giả phải tự thanh tịnh ý, yên lặng an trụ. Lúc này tụng tam muội da giới chân ngôn: Ôm. Sa-ma-ya. Sư-tô-fan-mu.

“Thiền Yếu” viết: “Tụng ba biến đà-la-ni này tức giống như nghe giới. Là pháp bí mật. Cũng có thể có đầy đủ tất cả các luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát. Các đại công đức không thể nói hết.”

“Thí Ngạ Quỷ Kinh” viết: “Khi tụng chú này, nên quán tưởng chữ màu trắng (tức là ở tâm nguyệt luân có một chữ “fan-mu” bằng tiếng Phạn màu trắng), phóng ánh sáng mạnh mẽ, chiếu khắp chúng sinh hữu tình. Ánh sáng chiếu đến thân cũng tức là tam thế chư Phật giới ba-la-mật cùng lúc viên mãn, là chân Phật tử.”

Khi tụng, quán tưởng tất cả chúng sinh đều nhận được ánh sáng kim cang của tam muội bảo giới, tâm được thanh tịnh, thân như Bồ Tát.

“Đại Nhạc Kim Cang Tam Muội Kinh” viết: “Tam muội còn gọi là bản thệ, cũng gọi là thời, gọi là kỳ khế, hoặc mandala. Vì có các tên gọi khác nhau, cho nên có bốn loại: 1. Đại; 2. Tam muội da; 3. Pháp; 4. Yết ma. Mandala này là tổng nhiếp tất cả mandala.”

Còn nữa, tam muội da cũng có bốn trí ấn, tức là: Đại thủ ấn, Tam muội da trí ấn, Pháp trí ấn, Yết ma trí ấn. “Thần Biến Nghĩa” chú thích rằng: “Tam muội da là bình đẳng nghĩa, là bản thệ nghĩa, là trừ chướng nghĩa, là cảnh giác nghĩa. Khi nói người bình đẳng gọi là Như Lai hiện chứng tam muội này, tất cả chúng sinh các loại thân ngữ ý, đều ngang bằng với Như Lai. Trí huệ thiền định và thân thực tướng cũng bình đẳng rốt ráo. Khi mới phát tâm và khi địa ba-la-mật viên mãn, cũng bình đẳng rốt ráo. Cho nên Xuất Thành Đế nói với chúng sinh, nếu điều ta nói chắc chắn không hư giả, cũng lệnh cho tất cả chúng sinh khi nói đạo lý thiện ý này, cũng được tam mật gia trì, vô tận trang nghiêm và bình đẳng với Như Lai. Nhờ nhân duyên này mà có thể làm sự nghiệp kim cang, vì thế gọi là tam muội da.”

“Kinh Cương Đỉnh Kinh” viết: “Nếu tụng 1 biến chú này, như nhập đàn luân chứng samadhi, tất cả pháp thiện đều đầy đủ, tam tụ tịnh giới cũng đồng thời viên mãn, thân giống như Phổ Hiền ngồi trên đại nguyệt luân, tất cả chư Phật nhớ đến lời thề gốc ngày xưa mà quan sát hộ niệm. Có người từng thọ Phật giới, bị ác tâm phá hủy không còn thanh tịnh nữa, nếu tụng chú này 17 biến, ô uế của tội phá giới đều được thanh tịnh, tất cả giới phẩm lại được như xưa.”