📑

Trường Thọ Tam Tôn tâm chú

image

Trường Thọ Tam Tôn tâm chú

Trường Thọ Phật tâm chú: Ôm a-ma-rua-ni chu-wân-ti-yê sô-ha. Tôn Thắng Phật Mẫu tâm chú: Ôm bờ-rừm sô-ha. Ôm a-mi-ta a-yu-la ta-tê sô-ha. Bạch Độ Mẫu tâm chú: Ôm ben-za gu-ru ya sô-ha.

Trường Thọ Tam Tôn của Mật giáo chính là Tôn Thắng Phật Mẫu, Trường Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu, bạn tu pháp của ngài sẽ được trường thọ, có thể kéo dài tuổi thọ, có pháp lực uy đức vô lượng, có thể lợi ích tất cả chúng sinh.

image

Hình tướng của Trường Thọ Tam Tôn

Trường Thọ Phật: pháp tướng của ngài là một đầu hai tay, thân màu đỏ, tóc buộc thành búi, đội mũ Ngũ Phật, trên khoác thiên y, dưới mặc váy lụa, thân đeo chuỗi trân bảo, có đủ mọi tướng trang nghiêm của Báo thân Phật, hai tay kết định ấn đặt trên đầu gối, trên tay cầm bảo bình trường thọ, hai chân khoanh lại ngồi tư thế kiết già trên nguyệt luân hoa sen.

Tôn Thắng Phật Mẫu: ba mặt tám tay, trên mỗi khuôn mặt có ba con mắt, khuôn mặt ở giữa màu trắng tịch tĩnh trang nghiêm là Tôn Thắng Phật Mẫu, khuôn mặt bên phải màu vàng tươi cười vui vẻ là Quán Tự Tại Bồ Tát, khuôn mặt bên trái màu lam tướng phẫn nộ là Kim Cang Thủ Bồ Tát.

Tôn Thắng Phật Mẫu thân như trăng mùa thu, trắng trong không tì vết, tướng mạo như thiếu nữ tuổi thanh xuân, ngồi ngay ngắn trên nguyệt luân hoa sen, thiên y, vòng hoa, mũ miện, chuỗi vòng, trang nghiêm hiền từ, có vô lượng tịnh quang màu trắng tỏa ra. Tám cánh tay của Tôn Thắng Phật Mẫu đều cầm pháp khí, tay phải thứ nhất cầm chày kim cang chữ thập giữ trước ngực, tay phải thứ hai nâng hoa sen bên trên có A Di Đà Phật, tay phải thứ ba cầm tên, tay phải thứ tư kết ấn ban nguyện đặt trước đùi phải. Tay trái thứ nhất kết ấn phấn nỗ quyền cầm sợi thừng, tay trái thứ hai giơ lên cao làm ấn vô úy, tay trái thứ ba cầm cung, tay trái thứ tư kết định ấn nâng bảo bình cam lộ.

Bạch Độ Mẫu: thân màu trắng, một đầu hai tay, tay phải kết ấn ban nguyện, tay trái kết ấn cầm hoa, cầm hoa upala màu hồng, hoa nở ba đóa, một đóa chưa nở, một đóa nở hé, một đóa nở bung. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, thiên tâm đều có một con mắt, tổng cộng có bảy con mắt. Tướng mạo như thiếu nữ thanh xuân, tóc buộc sau đầu, bên phải rủ xuống một lọn tóc, thân mặc thiên y váy lụa, đeo các loại chuỗi vòng, ngồi kiết già, sau lưng có nguyệt luân, xinh đẹp phi phàm.

Liên Sinh Hoạt Phật truyền thụ tâm yếu khẩu quyết

Trường Thọ Phật

Trường Thọ Như Lai còn gọi là Tây Phương Vô Lượng Thọ Như Lai, là do A Di Đà Phật biến hóa ra. Ngài có đặc trưng là bình cam lộ trường thọ, nếu có thể uống cam lộ trường thọ trong bình cam lộ trường thọ thì có thể sống lâu và khỏe mạnh.

Trường Thọ Phật có bốn vị Không Hành Mẫu tức-tăng-hoài-tru ở xung quanh, dùng móc câu để triệu tập tinh hoa, thọ mệnh, phúc đức, trí huệ của đất, nước, lửa, gió, không khí.

Trường Thọ Như Lai có thể ngăn chặn những tai nạn của chúng ta, tiếp dẫn chúng sinh u minh vãng sinh Phật quốc thanh tịnh. Ánh sáng của Trường Thọ Như Lai vô cùng sâu xa, có ánh sáng lớn màu đỏ, có thể khiến chúng sinh tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng phúc phần, diệt trừ bệnh nghiệp, gia trăng kính ái, khiến gia đình vui vẻ hòa hợp, tất cả tai nạn và thù địch đều có thể tiêu tan.

Ánh sáng của Trường Thọ Như Lai cũng có thể tiếp dẫn mọi chúng sinh u minh vãng sinh Phật quốc thanh tịnh, vì thế vị Phật này cũng là Bổn tôn siêu độ tốt nhất.

Kinh Vô Lượng Thọ

“Vô Lượng Thọ Phật uy thần quang minh tối tôn đệ nhất. Ánh sáng của chư Phật không thể sánh bằng.”

Trong kinh Phật nói, trì tụng chú Trường Thọ Phật, có thể tăng trưởng thọ mệnh và phúc đức trí huệ. Tránh được những tai nạn bất ngờ hoặc chết yểu. Tiêu trừ mọi nghiệp tội, chứng thành tựu vô tử hoặc trụ sinh tại Tây phương Cực Lạc thế giới tịnh thổ. Tu trì Trường Thọ Phật có thể tiêu trừ bệnh tật, phúc thọ kéo dài, thiện duyên tăng trưởng, ác duyên tiêu trừ, khiến sự nghiệp pháp thế gian trường thọ.

Chủ yếu nhất là Phật cầm bình cam lộ, thủ ấn của ngài là định ấn thông thường, chính là định ấn của A Di Đà Phật, nhưng không vòng ngón tay lại, tay phải ở trên, tay trái ở dưới, hai ngón cái chạm vào nhau. Chú ngữ của ngài là “Om ama ruani chuantiye soha.” Hình tướng của ngài là thân màu đỏ, ngài vốn là A Di Đà Phật, và A Di Đà Phật vốn dĩ còn gọi là Trường Thọ Phật. Có hình tướng, có thủ ấn, chú ngữ thì sẽ có niệm tụng pháp của Bổn tôn Trường Thọ Phật.

Đặc trưng chủ yếu nhất của Trường Thọ Phật là bình cam lộ mà ngài cầm trên tay. Bản thân bình cam lộ có thể gia trì cho chúng sinh, cũng có thể tiếp dẫn chúng sinh. Ngài còn có tác dụng thanh tịnh, có tác dụng trị bệnh, tác dụng trường thọ và tác dụng khỏe mạnh. Còn có rất nhiều tác dụng bất khả tư nghì nữa. Cho nên, Trường Thọ Phật còn được gọi là Cam Lộ Vương Như Lai, cũng còn gọi là A Di Đà Như Lai, Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Đại Quang Phật, đều là tên gọi của vị Phật này.

Tín đồ Phật giáo gặp nhau thường hay nói “A Di Đà Phật”. Các đạo sĩ Đạo giáo hoặc đạo trưởng gặp nhau thì đều nói “Vô Lượng Thọ Phật”. Thật ra, cả hai vị đều như nhau. A Di Đà Phật chính là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang.

Trường Thọ Phật, Tôn Thắng Phật Mẫu, Bạch Độ Mẫu đều là hóa thân của đại từ đại bi, có thể đem đến sức khỏe và bình an, may mắn cho con người, gọi chung lại là Tam Trường Thọ Phật hoặc Trường Thọ Tam Tôn.

Hôm nay chúng ta nói về Trường Thọ Như Lai là rất quan trọng. Vì sao bạn có thể sống lâu? Bởi vì bạn sẽ không gặp tai nạn bất ngờ, thân thể bạn không gặp những điều ngoài ý muốn. Đi ra ngoài làm mọi thứ cũng không xảy ra điều bất trắc. Không chỉ là thân thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà ngay cả khi đi ra ngoài cũng sẽ không gặp chuyện không may. Lái xe cũng không gặp tai nạn.

Vì thế, mọi lúc chúng ta đều có Hộ pháp của mình ở bên cạnh để bảo vệ. Hoặc bạn có thể đeo thẻ hộ thân của Hộ pháp, hoặc thẻ hộ thân của Bổn tôn, thẻ hộ thân của Thượng sư. Nếu như bạn đã tương ứng, tự nhiên sẽ có Bổn tôn ở bên cạnh bạn, bạn sẽ không gặp những tình huống ngoài ý muốn, điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta tu hành chính là cần tu đến khi Hộ pháp ở bên cạnh bạn, Bổn tôn ở bên cạnh bạn, Thượng sư ở bên cạnh bạn. Một ngày bạn đạt được như vậy rồi thì thân tâm của bạn sẽ an định.

Bạn muốn khỏe mạnh thì cần biết tu Trường Thọ Như Lai. Điều mà Trường Thọ Như Lai dạy bạn thật ra chính là dạy: đừng lừa dối người khác, đừng ganh đua. Bởi vì ganh đua sẽ có một bên bị hại. Đừng sỉ nhục người khác, bạn sỉ nhục người khác sẽ làm tổn thương người khác. Bạn không thể sát sinh, tâm bạn cần phải rất từ bi, rất nhân từ, rất tốt bụng, phải có lòng nhân từ. Cần có tâm nghĩ cho người khác, như thế bạn chính là Bồ Tát, như vậy chính bạn sẽ có thể trường thọ. Bằng không, nếu bạn có tâm sát sinh, lại muốn sỉ nhục người khác, lại muốn ganh đua, lại muốn lừa gạt người, vậy thì thân tâm bạn sẽ bất an, làm sao có thể trường thọ được chứ? Đây chính là điểm quan trọng về Trường Thọ Như Lai đó!

Tôn Thắng Phật Mẫu

Tôn Thắng Phật Mẫu là sự hóa hiện vô thượng đỉnh của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng chính là thân khẩu ý của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chính là một vị Bồ Tát do ánh sáng vô lượng, trí huệ vô lượng, đỉnh vô lượng của Thích Ca Mâu Ni Phật tổng hợp lại mà biến hóa ra, ngài còn được gọi là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu.

Vô thượng đỉnh của Thích Ca Mâu Ni Phật là trí huệ của Đại Nhật Như Lai, vô lượng quang của A Di Đà Phật, đại diện cho trí huệ vô thượng của Như Lai là “Không” và “Vô”.

Vì thế, Tôn Thắng Phật Mẫu là ba thân trong một của Quan Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát và Tôn Thắng Phật Mẫu, có đầy đủ mọi pháp, là tổng hợp của trí huệ, phẫn nộ, hàng phục và từ bi, dựa vào vô thượng đỉnh của Như Lai mà hiển hóa, có đầy đủ đại uy thần lực, có thể nói là thể, tướng, dụng đều có sẵn.

Trong kinh điển gọi Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu là Tối Thắng Phật Đỉnh, mật hiệu là Trừ Ma Kim Cang.

Trường Thọ Tam Tôn của Mật giáo chính là Tôn Thắng Phật Mẫu, Trường Thọ Phật, và Bạch Độ Mẫu. Bạn tu pháp của ngài thì có thể sống lâu, kéo dài tuổi thọ, có pháp lực vô lượng uy đức, có thể lợi ích mọi chúng sinh.

Sức mạnh đại công đức của Tôn Thắng Phật Mẫu:

1. Trừ tất cả phiền não nghiệp chướng.

2. Có thể phá trừ tất cả ma đạo và khổ ách của chúng sinh.

3. Có thể khiến chúng sinh được tất cả Bồ Tát đồng tâm bảo hộ, trong đời hiện tại sẽ không bị bệnh tật và các việc phiền não gây trở ngại.

4. Chú này có thể phá tất cả khổ của địa ngục, của Diêm La Vương giới và bàng sinh, có thể hồi hướng thiện đạo.

5. Người đoản mệnh có thể được trường thọ.

6. Người trì chú này đều có thể diệt trừ tất cả nghiệp tội trong trăm nghìn kiếp, nơi họ sinh ra luôn gặp được chư Phật và thậm chí đắc vô thượng bồ đề, bỏ thân này và lập tức được vãng sinh đến các sát thổ vi diệu của chư Phật.

7. Nếu người nào có thể trì tụng đà-la-ni, người này đều phá trừ và tiêu diệt được mọi khổ của địa ngục, súc sinh, Diêm La Vương giới, ngạ quỷ.

Bạch Độ Mẫu

Bạch Không Hành Mẫu thì sao? Là thầy dạy giới của tôi, ngài dạy tôi rất nhiều giới luật bí mật, ngài chính là Bạch Độ Mẫu. Bản thân Bạch Độ Mẫu còn là bạn đạo tu hành của Sư Tôn, hơn nữa còn là sư phụ dạy giới, cho nên, ngài vô cùng tôn quý, không thể quên ngài.

Bạch Độ Mẫu Bạch Không Hành Mẫu cũng là Thất Nhãn Phật Mẫu, hai mắt của ngài cộng thêm con mắt thiên tâm, mỗi lòng bàn tay có thêm một con mắt, lòng bàn thân có thêm một con mắt, tổng cộng là bảy con mắt, cho nên, biệt hiệu của ngài chính là Thất Nhãn Phật Mẫu.

Bạch Độ Mẫu là hóa thân từ giọt nước mắt bi mẫn của Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài cũng là một trong số 21 vị Thánh Cứu Độ Mẫu, hay còn gọi là Tăng Thọ Cứu Độ Phật Mẫu, cùng với Trường Thọ Phật, Phật Đảnh Tôn Thắng Phật Mẫu được gọi là Trường Thọ Tam Tôn. Bạch Độ Mẫu là một trong các vị Bổn tôn chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ trong Phật giáo. Thân tướng màu trắng của ngài có ý nghĩa là tiêu tai, toàn thân có bảy con mắt, con mắt thứ ba nằm ở chính giữa hai lông mày, có thể chiếu kiến tất cả duyên khởi của dịch bệnh, từ đó mà diệt trừ.

Vì chúng sinh vô cùng khó độ, mà trái tim của Quan Thế Âm Bồ Tát vô cùng từ bi, vì thế, ngài bộc lộ tình cảm từ bi của mình, từ con mắt chảy ra hai giọt nước mắt, một giọt hóa thành Lục Độ Mẫu, một giọt hóa thành Bạch Độ Mẫu. Bạch Độ Mẫu chính là vị Phật Mẫu được hóa sinh ra từ giọt nước mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát, vì thế, lai lịch của Bạch Độ Mẫu và Quan Thế Âm Bồ Tát là giống nhau, từ bi cứu độ chúng sinh. Màu trắng là gốc của tiêu tai, chính là tiêu diệt tai nạn, có thể tiêu diệt ác nghiệp của chúng sinh.

Công đức thề nguyện và tâm chú của Bạch Độ Mẫu chủ yếu là để tiêu diệt bệnh khổ của chúng sinh, tiêu trừ những bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh và các chứng bệnh do oan nghiệp, si nghiệp, ma chướng gây ra. Ngài cũng có thể đối trị với các bệnh tật do cổ độc hay chú thuật gây ra, giúp tu hành giả trừ bỏ nghịch duyên, tăng trưởng thọ lượng, giải thoát sinh tử luân hồi.

Chú của Bạch Độ Mẫu nên phân tách âm ra để niệm như sau: “Om, guru, ye, soha”. “Guru” và “ye” đọc tách nhau ra.

Bạch Độ Mẫu có nhân duyên rất sâu dày với Lư Sư Tôn. Trong cuốn văn tập Lư Thắng Ngạn số 214 “Bảo kiếm của Yogi”, toàn bộ cuốn sách này đều nói về Bạch Độ Mẫu, chính là “giới luật của Mật giáo” do chính ngài dạy. Mọi người đọc cuốn sách “Bảo kiếm của Yogi” thì có thể làm kiên cố đạo tâm của mọi người.

Tu pháp kiện khang của Bạch Độ Mẫu, bạn phải quán tưởng Bạch Độ Mẫu trụ đỉnh, chữ “Pang” biến thành bông hoa sen trắng, chữ “Tang” trong hoa sen biến thành Bạch Độ Mẫu, thế rồi hô “Cha, Hum, Ban”, ngài trụ trên đỉnh đầu bạn, cuống hoa sen trắng cắm trên đỉnh đầu bạn. Thế rồi từng giọt từng giọt cam lộ màu trắng, pháp lạc màu trắng sẽ chảy đến nơi nào trong thân thể bạn có bệnh. Ví dụ, tim bạn có bệnh thì giọt cam lộ sẽ chảy vào tim, bạn quán tưởng cam lộ đi vào tim bạn, quán tưởng cam lộ tuần hoàn trong người bạn, quán tưởng nó ở trong tim, gan, tì, phổi, thận, chỗ nào có bệnh thì cam lộ màu trắng sẽ chảy đến chỗ đó. Mỗi lần làm quán tưởng ngài, bạn niệm chú của ngài “Om tare tutare ture soha. Om benza guru ye soha”. Quán tưởng như vậy, toàn bộ da dẻ của bạn biến thành màu trắng, toàn thân bạn biến thành màu trắng, pháp nhũ đầy ắp toàn thân bạn. Trong một cái búng tay, thân thể bạn chính là Bạch Độ Mẫu. Khi bạn ngồi thiền, bạn biến thành Bạch Độ Mẫu. Bản thân Bạch Độ Mẫu vô cùng khỏe mạnh và tràn trề tuổi thanh xuân, ngài có thể ban cho bạn sống lâu, trường thọ cũng đại diện cho khỏe mạnh mà.

Ngày xưa, Thượng sư Thubten Dhargye từng được Bạch Độ Mẫu hiện thân nói với ngài rằng phải đến Đài Loan tìm một người họ La, rồi truyền pháp cho người đó, kết quả là Thượng sư thật sự đã đến Đài Loan để tìm, nhưng không tìm được. Kết quả là Bạch Độ Mẫu lại giáng xuống và nói với Thubten Dhargye Thượng sư là đệ tử này đã ở bên cạnh ngài rồi đó, chính là Lư Thắng Ngạn, bởi vì ở Đài Loan, chữ “Lư” này phát âm thành “La”. Thubten Dhargye Thượng sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế là ngài đã xem Lư Thắng Ngạn (Thubten Qimo) là đệ tử chủ yếu của mình, và truyền mọi khẩu quyết nội mật cho đệ tử này, ban những quán đảnh không gì sánh bằng, sức mạnh gia trì liên tục không dứt.

Chú thích:

Trong cuốn văn tập Lư Thắng Ngạn số 202 “Nhìn xa nghìn dặm ”, Sư Tôn đã ghi lại rằng vào buổi tối ngày 1/3/2008, Bạch Không Hành Mẫu đã hạ giáng và giáo thị rằng: ”Nếu đệ tử Chân Phật muốn sinh về cõi Tịnh thổ, hãy dùng chữ “Tang” màu trắng để triệu thỉnh ta. Ta ngồi trên đỉnh đầu của đệ tử Chân Phật, mạch và mạch tiếp nối, đệ tử Chân Phật đóng lại tám lỗ, chỉ để lại thiên khiếu, dùng chữ “Tang” của tự tâm từ đỉnh đầu đi vào trong mạch của ta.

Bạch Độ Mẫu ta bay đến A Di Đà Phật tịnh thổ, đệ tử này tự nhiên sẽ được sinh ra ở tịnh thổ.”