📑

Đại bạch hào quang ấn

image

Đại bạch hào quang ấn

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Liên Sinh Hoạt Phật truyền thụ Đại bạch hào quang ấn

Đại bạch hào quang ấn

Còn nhớ Căn bản Thượng sư của tôi từng nói: “Muốn đắc được định thần thông như ý, nhất định phải có bốn thần túc, bốn thần túc này chính là bốn như ý túc.”

Bốn thần túc này như sau:

Dục thần túc — mong mỏi yêu thích dục lạc. Cần thần túc — tinh tấn không gián đoạn. Tâm thần túc — nhất tâm chính niệm. Quán thần thúc — tâm không tản mát.

Ưa thích dục lạc cũng chính là vì đạt được nguyện vọng, có một một dạng lý tưởng và sáng tạo. Tinh tấn không gián đoạn cũng chính là phải nỗ lực rèn luyện nhục thể và tinh thần. Nhất tâm chính niệm cũng chính là tiến vào sự sáng tỏ tiềm ẩn bên trong. Tâm không tản mát cũng chính là khai phá năng lực ở tầng sâu.

Siêu năng lực của tôi (Liên Sinh Hoạt Phật) có thể gia tăng phi thường, hơn nữa tôi thật sự có nhiều loại pháp lực thần bí, là vì pháp lực của tôi phát huy một cách thích hợp, tất cả đều được ứng dụng thỏa đáng.

Nói cách khác là, tôi vận dụng bốn loại thần định, nỗ lực tu hành đạt đến cảnh giới thành Phật, có thể bước ra ngoài phổ độ chúng sinh, trợ giúp và cứu tế người khác.

Tôi từng ở chỗ của Phật Nhiên Đăng học được một thủ ấn, thủ ấn này chính là Đại bạch hào quang ấn, vị Phật Nhiên Đăng này có biệt hiệu chính là Định Quang Như Lai, Phổ Quang Như Lai.

Vào 91 kiếp trước, Phật Thích Ca Mâu Ni tên là Nho Đồng, đã mua năm bông hoa sen để dâng lên vị Phật này, Phật Nhiên Đăng khi đó đã thọ ký cho Phật Thích Ca Mâu Ni rằng tương lai ngài chắc chắn có thể thành Phật.

Phật Nhiên Đăng từng xuất hiện trong thiền định của tôi, truyền thụ: Đại bạch hào quang ấn. Đại bạch hào quang chú. Muốn tôi (Liên Sinh Hoạt Phật) quán tưởng ba vị Phật của Phật bộ, tức là Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, Nhị Vạn Đăng Minh Phật, Tam Vạn Đăng Minh Phật. Ấn Đại bạch hào quang này là một trong những thủ ấn bí mật nhất của tôi.

Tôi có thể tam mật hợp nhất mà phóng quang khắp nơi, đó là ứng dụng bốn thần túc, siêng tu pháp ấn chú Đại bạch hào quang, cho đến khi bản tính tự tịnh tự định, nhìn thấy các cảnh tâm cũng không loạn, luôn luôn có cảm giác về niềm vui và sự tự tại rất an tường và ninh tịnh.

Tôi từng ở sân bay quốc tế Đào Viên. Các đệ tử vây xung quanh. Có một đệ tử hỏi: ”Sư Tôn, Đại bạch hào quang ấn phải kết như thế nào?” Khi ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức kết ấn đặt tại đỉnh đầu. Niệm một câu chân ngôn bí mật. Quán tưởng ba vị Phật của Phật bộ. Trong sát-na, các đệ tử đều im lặng nhìn chăm chú. Kì thực: Ấn này giơ lên. Quang minh đã lộ. Tam mật hợp nhất. Trời người bối rối.

Bình thường tôi (Liên Sinh Hoạt Phật) ứng dụng pháp ấn chú Đại bạch hào quang đã cực kì thuần thục rồi, hễ dùng pháp này thì lập tức có vùng hào quang màu trắng bao trùm tất cả, tất cả diện mạo vốn có sẽ hiển lộ ra. Pháp môn vi diệu này từ lâu đã vượt qua sự tưởng tượng của con người, hoàn toàn chỉ có thể hiểu ngầm và không có cách nào phân tích được. Đó là một dạng cộng hưởng. Là sự cộng hưởng của ba thứ: ấn, chú, ba vị Phật. Đại bạch hào quang tư trên trời giáng xuống!

Thực tướng vốn vô tướng, Đại bạch hào quang ấn đã lộ tướng rồi!