📑

Giới thiệu Bất Động Minh Vương pháp

Giới thiệu Bất Động Minh Vương pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Chú ngữ

Chân ngôn: Nam-mô san-man-tô. Mô-zư-la-nai. Hằng. (Theo văn tập 076)

Nam-mô san-man-tô. Wa-zư-la. Hàn.

Nam-mô san-man-tô. Wa-zư-la. Lan. Hàn. (Câu chú làm xúc động tâm của Bất Động Minh Vương, theo khai thị ngày 20.09.2006.)

Nam-mô san-man-tô. Mô-thô-nam. Wa-zư-la. Lan. Han. (Theo khai thị ngày 02.12.2007)

Nam-mô san-man-tô. Mô-thô-nam. Wa-zư-la. Lan. Han. (Theo cuốn sách Chân Phật số 670)

Ngũ sắc Bất Động Minh Vương dựa theo Ngũ hành: trung ương - thổ - vàng; tây - kim - trắng; bắc - thủy - đen; nam - hỏa - đỏ, đông - mộc - xanh (lam). (Theo khai thị ngày 08.11.2022)

Kết giới của và Cửu tự chân ngôn của Ngũ sắc Bất Động Minh Vương: lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. (Theo khai thị ngày 01.01.2023)

Công đức của pháp

Bất Động Minh Vương chiếm vị trí thủ tọa trong số tám đại Minh Vương, là biến hóa thân và giáo lệnh luân của bộ chủ của hai bộ Kim cương bộ và Thai tạng bộ là Đại Nhật Như Lai (Biến Chiếu Kim Cang).

Bất Động Minh Vương là vị phẫn nộ nhất trong số 18 vị phẫn nộ. Bất Động Minh Vương khá phổ biến trong Đông mật, Tạng mật thì ít gặp, là vị quan trọng nhất trong số các vị Kim Cang Minh Vương của Đông mật, là vị Đại Minh Vương chủ yếu nhất.

Ngũ Phật hóa thành Ngũ Kim Cang, Bát Đại Bồ Tát hóa thành Bát Đại Kim Cang, vị số một trong đó, hóa thân của trung ương Tỳ Lô Giá Na Phật chính là trung ương đại thánh Bất Động Minh Vương. Có thể nói, đây là vị lớn nhất trong số các vị Minh Vương, và uy lực của vị này là mạnh nhất, cho nên Ngũ Đại Minh Vương, Bát Đại Minh Vương đều lấy vị này đứng đầu.

Lời thề của Bất Động Minh Vương là:

“Người nào thấy thân ta thì phát bồ đề tâm, người nào nghe tên ta thì bỏ ác tu thiện, người nào nghe ta nói thì đắc đại trí huệ, người nào biết tâm ta thì tức thân thành Phật.”

Ứng dụng Yết ma

Tu pháp Bất Động Minh Vương để đốt sạch nghiệp chướng của mình, có thể hàng yêu phục ma, phá chướng trừ tai, tăng phúc tăng huệ, quý nhân trợ giúp, gia đình viên mãn, sản sinh đại kính ái. Tinh tấn tu trì có thể tức thân thành Phật, là đại pháp vô cùng thù thắng.