📑

Thất Phật Dược Sư ngũ đàn pháp

Thất Phật Dược Sư ngũ đàn pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Công đức của pháp:

Trong tu trì pháp của Chân Phật Tông, có pháp Bổn tôn Dược Sư Như Lai, ngoài ra, Liên Sinh Thánh Tôn còn có Thất Phật Dược Sư ngũ đàn pháp, đây là đại pháp của Đài mật, đàn ở chính giữa là Đại Thánh Bất Động Minh Vương, đàn phía nam là Quân Đồ Lợi Dạ Xoa Minh Vương, đàn phía bắc là Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương, đàn phía đông là Hàng Tam Thế Minh Vương, đàn phía tây là Đại Uy Đức Minh Vương. Đại pháp này không những có thể cứu người mà cũng có thể cứu nước, cứu thế giới.

Liên Sinh Hoạt Phật cho rằng, muốn đạt được lợi ích tất cả hữu tình, cứu độ chúng sinh, có thể tu Thất Phật Dược Sư ngũ đàn pháp.

Bảy vị Phật là: Thiện Xứng Danh Cát Tường Vương Như Lai, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Âm Tự Tại Vương Như Lai, Kim Sắc Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Năm đàn là: ở giữa Đại Thánh Bất Động Minh Vương, phía nam là Quân Đồ Lợi Dạ Xoa Minh Vương, phía bắc là Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương, phía đông là Hàng Tam Thế Minh Vương, phía tây là Đại Uy Đức Minh Vương.

Ngoài ra còn có đại pháp Dược Sư 12 thần tướng dựa theo Mật pháp của 12 giờ theo địa chi.

Pháp này thuộc Sơ quán Ngoại pháp.