📗

077. Tiên Thiên phù bút

image

Tiên thiên phù bút

Văn tập số: 077 Xuất bản năm: N/A Tác giả: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

🔎 Văn bản đang trong quá trình hiệu đính!!!

Lời mở đầu

Phù lục tuôn chảy từ tự tâm Liên Sinh Hoạt Phật

Tâm yếu vẽ phù của Chân Phật Mật Pháp

Khẩu quyết quan trọng nhất của việc vẽ phù là: “tâm thành tắc linh” (thành tâm sẽ linh nghiệm). Vì thành tâm sẽ linh nghiệm nên cũng có nghi quỹ của vẽ phù, không thể vẽ tùy tiện được. Trong bản văn ngắn này, tôi đặc biệt thuật lại chi tiết tâm yếu vẽ phù của Chân Phật Mật Pháp.

Thứ nhất: Sự thanh tịnh của đạo cụ Công cụ vẽ phù của chúng ta quan trọng nhất là giấy, bút, nghiên, mực. Bốn công cụ này cần phải được thanh tịnh, có ba cách thanh tịnh công cụ:

  • Đốt một đụn giấy vàng mã, sau đó lấy giấy, bút, nghiên, mực nhanh chóng hơ qua lửa. Có thể dùng tay cầm giấy, bút, nghiên, mực nhanh chóng di chuyển qua lửa. Cho qua lửa xong rồi chính là “thanh tịnh”.
  • Đốt hương trước bàn thờ Phật, đem giấy, bút, nghiên, mực, dùng khói hương để xông qua. Xông qua khói trắng chính là “qua hương hỏa”. Qua hương hỏa như vậy chính là “thanh tịnh”.
  • Bày giấy, bút, nghiên, mực ngăn nắp, người vẽ phù dùng ấn “kiếm chỉ” hoặc “kim cương chỉ”, chỉ vào đạo cụ mà sắc hóa thanh tịnh. Sắc hóa thanh tịnh này chính là phương pháp thứ ba.

Thứ hai: Sự thanh tịnh của bản thân Hành giả trong lúc vẽ phù cũng cần phải giữ thân tâm thanh tịnh. Trịnh trọng hơn nữa là phải trai giới tắm rửa sạch thân thể, sau đó mới nhập mật đàn vẽ phù. Đây là điều rất cần thiết.

Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn: Om suri-suri, maha-suri, su-suri, soha. (Ôm, su-ri, su-ri, ma-ha-su-ri, su-su-ri, sô-ha)

Tịnh thân nghiệp chân ngôn: Om sudori-sudori, sumoli-sumoli, soha. (Ôm. su-đô-ri, su-đô-ri, su-mô-li, su-mô-li, sô-ha)

Tịnh ý nghiệp chân ngôn: Om vajra-dam, ho-ho, hum. (Ôm, va-zờ-ra-đam, hô-hô-hùm)

An thổ địa chân ngôn: Namo sa-man-ta, buddha-nam. Om duru-duru devi, soha. (Nam mô, sa-man-ta, bu-đa-nam. Ôm, đu-ru, đu-ru, đê-vi, sô-ha)

Thứ ba: Đốt sớ văn hoặc cầu nguyện Chúng ta cầu phù, bước này không bỏ qua được, đầu tiên có thể viết xong sớ văn. Ý chính của sớ văn phải đơn giản rõ ràng, ví dụ: Người nào đó, địa chỉ ở đâu, năm nay mấy tuổi, sinh vào giờ nào ngày nào tháng nào năm nào, hiện giờ bị bệnh gì. Cầu nguyện xin phù dùng để chữa bệnh. Cầu xin Phật quang soi chiếu, thân thể hồi phục khỏe mạnh. Nếu hồi phục khỏe mạnh, sẽ hoàn nguyện ra sao, như thế này thế kia.

Đây là sớ văn cơ bản nhất, tại mật đàn đọc một lần rồi đốt đi. Nếu không biết viết sớ văn thì đọc họ tên, địa chỉ, ngày sinh của người bệnh hoặc người xin phù. Cầu xin loại phù nào hãy bẩm báo hết toàn bộ trước chư Phật.

Thứ tư: Hành giả Chân Phật cầm bút lên quán tưởng Người vẽ phù dùng bút chấm mực, giơ bút cao quá chân mày, rồi quán tưởng bổn tôn xuất hiện ở trong hư không. Bổn tôn phóng quang chiếu vào bút của hành giả. Màu sắc ánh sáng mà bổn tôn phóng ra được phân ra theo từng loại phù khác nhau. Tức tai: Ánh sáng màu trắng. Tăng ích: Ánh sáng màu vàng. Kính ái: Ánh sáng màu đỏ. Hàng phục: Ánh sáng màu xanh dương.

Ánh sáng này vừa chiếu vào bút, bút liền xuất hiện ánh sáng màu. Cần ngay lập tức đặt bút xuống vẽ phù, vẽ phù tốt nhất nên vẽ một mạch là thành.

Thứ năm: Cầu xin chư tôn phóng quang Tấm linh phù có hiệu nghiệm hay không toàn bộ nằm ở điểm mấu chốt này. Vẽ xong phù rồi, hành giả Chân Phật có thể tiếp tục quán tưởng bổn tôn phóng quang. Màu ánh sáng này vẫn phân làm bốn màu của Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục, chiếu lên trên lá phù. Cầu xin loại phù nào, bổn tôn sẽ phóng quang màu ánh sáng đó.

Hành giả Chân Phật có thể quán tưởng bổn tôn phóng quang chiếu lên phù, mà trên giấy vẽ phù cũng xuất hiện ánh sáng.

Có chư tôn phóng quang chiếu lên phù thì phù này chắc chắn linh nghiệm. Không có chư tôn phóng quang chiếu lên phù, phù này chắc chắn không linh nghiệm. Đây gọi là “chư tôn bố quang”, phù mới trở thành linh phù.

Thứ sáu: Hành giả tự mình phóng quang Hành giả Chân Phật khi đã vẽ xong phù phải hà một hơi vào đuôi bút, sau đó đóng dấu, cũng tức là chấm một cái là đầu và đuôi phù, đại diện chân khí đã đi vào trong phù. Tiếp theo dùng ấn “chỉ ấn” phóng quang, hoặc dùng “kim cương chỉ” phóng quang chiếu ánh sáng.

Kiếm chỉ: Ngón trỏ và ngón giữa của tay phải giơ thẳng, ngón đeo nhẫn và ngón út gấp vào trong lòng bàn tay, dùng ngón tay cái giữ chặt, ấn này là “kiếm chỉ ấn”.

Kim cương chỉ: Ngón giữa của bàn tay phải giơ thẳng, ngón trỏ, ngón đeo nhẫn và ngón út gấp vào trong lòng bàn tay, dùng ngón cái giữ chặt, ấn này là “kim cương ấn”.

Hành giả Chân Phật có thể chọn bất kì một ấn nào, chỉ vào trong phù rồi phóng quang, quán tưởng ánh sáng (có màu sắc) từ trong ngón tay phóng ra và chiếu lên trên lá phù. Quán tưởng thế này cũng tức là dùng ý niệm, cách này trong phù pháp được gọi là “sắc hóa”. Người biết khởi linh có thể dùng ấn, dùng linh lực để phóng quang.

Thứ bảy: Cúng dường Những hành giả vẽ phù như chúng ta, khi thỉnh mời chư tôn đến phóng quang, nhớ là nhất định phải cúng dường. Cúng dường có thể làm trước bước thứ tư, cũng có thể làm sau bước thứ sáu. Phải kết cúng dường thủ ấn, quán tưởng cúng phẩm biến hóa, niệm cúng dường chú. Giả sử hành giả Chân Phật nhập mật đàn, phải bắt đầu từ thanh tịnh chú, triệu thỉnh chú, đại lễ bái, tứ quy y, đại cúng dường, bia giáp hộ thân, Cao Vương Quan Thế Âm chân kinh, rồi tiếp đến mới bắt đầu từ bước thứ ba. Lễ nghi như vậy thì càng đầy đủ hơn. Nói tóm lại, về cơ bản vẫn là “tâm thành tắc linh”.

Tôi viết một bài kệ, hãy ghi nhớ: Phù thị thiên địa bí. Chân Như quang minh châu. Như thử bí mật môn. Dụng thành độ chúng sinh.

Dịch kệ: Phù đây bí mật đất trời. Chân Như tỏa sáng rạng ngời ngọc châu. Mật môn bí mật pháp này. Dùng thành khéo độ chúng sinh được nhờ.

Mùa xuân năm 1988, tôi sống trong một ngôi nhà ở Mỹ, từ hồ Sammamish dọn đến hồ U Linh. Và chính là ở hồ U Linh viết ra một cuốn sách mới tên là “U Linh Hồ Chi Dạ” (Đêm ở hồ U Linh). Cuốn sách này thuật lại chi tiết quá trình trải nghiệm của bản thân tôi từ Ma Ha Song Liên Trì hạ sinh đến thế giới Ta Bà.

Tôi hoàn toàn nhớ được tất cả mọi chuyện của tiền kiếp. Tôi dựa vào thiền định quán sát. Ở trong tâm linh vô niệm, bay qua đường xa muôn trùng, trong phút chốc đi vào một đường hầm xưa cũ, sự thần bí trong đó không thể đo lường được!

Trải nghiệm hạ sinh của tôi, chính là: Thánh tôn nhớ tiền kiếp. Toàn ở trên thiên đình. Giáng hạ liên tục xuống. Mang từ bi tình thương. Thị hiện Chân Phật Pháp. Phổ độ chúng sinh linh. Ma Ha Song Liên Trì. Giáo hóa không gì sánh.

Liên Sinh Hoạt Phật trong khi thiền định quán sát, tại Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ, một nơi chốn rất đẹp trong thiên hà, nhìn thấy một cây bằng ngọc. Cây này hoa rất đỏ, quả rất vàng, lá rất xanh, cành thì lại có màu trắng trong. Cây cao rất hùng vĩ mà các nhánh cây mọc cong xuống, rủ xuống giống như một cái ô, vô cùng khác thường. Tôi hỏi tiên nhân: “Đây là loại cây tên gì?” Tiên nhân nói: “Đây là cây Phù.”

“Cây Phù? Chưa từng nghe nói đó.” “Cây này ở Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ có lịch sử năm nghìn năm. Năm nghìn năm tương đương mấy tỷ tỷ năm của thế giới Ta Bà. Cây Phù có rất nhiều tiên chúng, trên ngọn cây có tám mươi tiên nữ, trong cây có Kim Đào Tôn Giả, vô cùng trang nghiêm. Cây này cai quản phù lục trong thiên hạ, vì vậy mà có tên này.”

“Tôi muốn nhìn ngắm phù lục trong thiên hạ có được không?” “Cây Phù nở mỗi năm một mùa, đã hết mùa rồi, làm sao lại nở nữa được?”

Trong lúc tôi đang nói thì nhìn thấy từ trong cây Phù bước ra một vị tiên trưởng, tay cầm phất trần, tướng mạo trang nghiêm, toàn thân phát ra ánh hào quang vi tế, hát lên bài kệ: Hoang hoang hồng hồng nhất điểm vô. Phân biệt hồng mông vạn tượng thư. Tiên thị vô tướng hậu hữu tướng. Tiết lậu thiên cơ lưu phù đồ.

Dịch kệ: Cõi hoang sơ ấy, một điểm Không Phân giữa mông lung, vạn hình thông Đầu tiên không tướng, sau có tướng. Tiết lộ thiên cơ, có phù đồ.

Vị tiên trưởng này chính là Kim Đào Tôn Giả. Kim Đào Tôn Giả nói với tôi: “Tạo vật vô thường, cây Phù muốn đơm hoa kết quả, tuy một năm nở hoa một lần nhưng ngài nhìn đi, chẳng phải hoa này rất đỏ, chẳng phải quả này rất vàng hay sao? Đây là hai lần nở hoa, có thể thấy thánh tôn từ bi, cỏ cây có linh khí, cây Phù lại nở hoa rồi.”

“Làm sao để nhìn ngắm thiên hạ phù lục?” Tôi hỏi. “Kỳ diệu thay! Kỳ diệu thay! Cần hái một quả xuống, ăn vào là được.” Kim Đào Tôn Giả đáp.

Ngay lúc đó, Kim Đào Tôn Giả hái một quả xuống đưa cho tôi ăn. Kim Đào Tôn Giả nói: “Thánh tôn xuống cõi Ta Bà, công đức to lớn, bây giờ ăn quả của cây Phù, tiên thiên phù lục đều nằm ở trong tâm, tùy tâm tuôn chảy là được. Ngài muốn nhìn ngắm phù lục thì nhìn ngắm tâm của chính mình đi! Trong tâm sẽ tự có những tấm phù vàng lấp lánh, những tấm phù đỏ chói chang đó.”

Liên Sinh Hoạt Phật xuất định! Thế là sau cuốn “Đêm ở hồ U Linh”, tôi viết tiếp một cuốn tên là “Tiên thiên phù bút”. Đây là văn tập thứ 77 của Liên Sinh Hoạt Phật. “Tiên thiên phù bút” đích thực là không giống với phù lục của thế gian. Đây là những cái chưa từng có!!!

Tiên thiên phù sở dĩ đặc biệt là vì các loại phù là tự tâm Liên Sinh Hoạt Phật tuôn chảy ra, là cái trước giờ chưa từng có, là quả do cây Phù kết thành, là phù lục siêu vượt tất cả phù lục hữu hình và hậu thiên, phải nói là thù thắng vô thượng nhất. Học vẽ Tiên thiên phù phải dựa theo nghi quỹ vẽ phù, có thể thỉnh giáo vị Kim cương Thượng sư biết vẽ phù. Thiên tiên phù có thể tức tai, có thể cầu phúc, có thể trừ bệnh tật, có thể tăng ích, có thể kính ái, có thể hàng phục, có thể siêu độ… thực sự là thứ có thể tế thế cứu người.

Tiên thiên phù là thứ vô cùng thù thắng, đạo lý bên trong vô cùng thâm sâu. Phù lục có thể phát quang, có thể bay, làm trên trời rơi xuống vô số bông hoa trời đẹp tuyệt diệu, có thể giao tiếp với quỷ thần, có thể điều khiển gió mưa sấm chớp, có thể hiện ra các loại báu vật, có thể phòng trộm cắp, có thể giúp việc thắp hương thêm linh nghiệm, có thể chiêu thỉnh tiên Phật. Đây gọi là: Một tấm phù có thể hóa núi Tu Di. Một tấm phù có thể nuốt nhật nguyệt. Một tấm phù có thể ngừng dứt ba nghìn cõi. Một tấm phù có thể chưởng thiên ngoại thiên.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Sheng-yen Lu

17102 NE 40th CT REDMOND WA 98052 U.S.A

01. Phù sấm sét trong lòng bàn tay

(Chưởng tâm lôi phù)

Đây là một tấm “chưởng tâm lôi” phù vô cùng đặc biệt. Các loại phù “chưởng tâm lôi” có nhiều kiểu. Tại sao gọi là “chưởng tâm lôi”? Vì lá phù này phải vẽ trong lòng bàn tay.

Chưởng tâm lôi phù
image

Khi vẽ phù phải vừa vẽ vừa niệm chú ngữ. Chú ngữ niệm ở trong tâm không phát ra tiếng.

Chú ngữ chính là:

Đông khởi Thái Sơn Lôi. Nam khởi Hoành Sơn Lôi. Tây khởi Hoa Sơn Lôi. Bắc khởi Hằng Sơn Lôi. Trung khởi Tung Sơn Lôi. Ngũ Lôi tốc phát. Om. Hum. Hum.

Sau khi vẽ xong, tay nắm thành nắm đấm. Tay phải vẽ, tay trái nắm lại.

Tiếp đó bước đến một điểm, tay trái giơ ra phía trước và mở ra. Miệng đọc lớn thành tiếng: “Om. Hum. Hum.”

“Ngũ lôi phù” phát ra sẽ giống như một tiếng sấm vang giữa bầu trời trong xanh, yêu ma quỷ quái tháo chạy, còn gọi là “Phá tà linh phù”.

Liên Sinh Hoạt Phật từng vẽ phù này trong lòng bàn tay, tại ngôi miếu cổ giúp người khác bắt yêu hàng ma, giơ tay chỉ vào lư hương lớn dùng để thắp nhang ở ngoài sân, quát lên một câu “Om. Hum. Hum.” Từ trong lư hương chui ra một con rắn to, bò uốn éo trốn vào phía sau núi.

Ngôi miếu cổ vốn bị một tà vật thống soái núi này quấy nhiễu, người và vật nuôi đều không yên thân. Tà vật thống soái núi này chính là con rắn to. Con rắn này trốn vào phía sau núi, từ đó trở đi không dám xuất hiện nữa.

02. Phù triệu thỉnh quỷ thần

(Chiêu thỉnh quỷ thần phù)

Phù thức chiêu thỉnh quỷ thần vốn dĩ có rất nhiều, nhưng phù như hình dưới là linh nghiệm nhất, là xác thực, đáng tin nhất.

Phù này do bốn chữ tổ hợp thành, là “linh quỷ phi đáo” (Quỷ thần bay đến).

Chiêu thỉnh quỷ thần phù
image

Linh quỷ ở đây không hẳn là quỷ, mà chỉ là cách gọi chung của linh giới. Cao cấp thì gọi là thần, thấp cấp thì gọi là quỷ.

Khi vẽ phù, tay trái giữ thủ quyết, dùng ngón cái tay trái ấn vào chi thần của ngày hôm đó. (Chi thần có 12 vị trí.) Khi vẽ xong, miệng đọc:

Lôi đình hiệu lệnh. Cấp như tinh hỏa. Thập phương tam giới. Khuynh khắc diêu văn. Chân Phật sắc lệnh. Phần hương chiêu thỉnh. Linh quan truyền tấu. Luân niên trực nguyệt trực nhật. Thọ sự công tào, thông linh thổ địa, Văn ngô hiệu chiêu, hỏa tốc đáo đàn, Thính ngô pháp chỉ, hữu sự sai khiển Cấp cấp như luật lệnh.

Phù này đốt trước mật đàn.

Đốt phù xong, chắc chắn quỷ thần sẽ đến. Pháp sư muốn làm pháp gì, muốn làm chuyện gì, chỉ cần bẩm báo hết toàn bộ với thần tiên giáng xuống là được, vô cùng linh nghiệm. Phù thành tâm là linh nghiệm, thần nhất định đến, do vậy kị nhất là đùa giỡn xem thường. Nếu đùa giỡn xem thường thì đại họa sẽ giáng xuống đầu ngay.

Liên Sinh Hoạt Phật đặc biệt cảnh cáo tại đây. Cần phải thành kính, vô cùng tôn kính thì chuyện gì cũng linh nghiệm.

03. Phù hộ thân Kim Đào Tôn Giả

(Kim Đào Tôn Giả bảo mệnh phù)

Liên Sinh Hoạt Phật tại Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ cùng Kim Đào Tôn Giả đối đáp: “Có phù thức bảo mệnh hộ thân không?”

“Phù thức bảo mệnh hộ thân thì có rất nhiều, hầu hết các thần tiên đều có phù thức bảo mệnh hộ thân truyền lại.”

“Lấy gì làm cái cao nhất?”

“Phù thức thực sự không có tôn ti cao thấp, mà chủ yếu nằm ở duyên phận của người sử dụng với phù thức và thần tiên đó như thế nào.

Kim Đào Tôn Giả bảo mệnh phù
image

Ví dụ nếu người này và Thái Ất Chân Nhân có duyên rất lớn, khi sử dụng phù thức của Thái Ất Chân Nhân sẽ rất linh nghiệm nhờ nhân duyên này. Nếu có ít nhân duyên với Thiên Thượng Thánh Mẫu mà đeo phù thức của Thiên Thượng Thánh Mẫu thì sẽ bớt đi linh nghiệm.” Kim Đào Tôn Giả nói.

“Vậy phù thức bảo mệnh hộ thân của chính tôn giả thì sao?”

“Ta vốn là tôn giả cai quản cây Phù trên Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ, phù trong thiên hạ đều do ta quản lý chịu trách nhiệm. Bảo mệnh phù của ta xuất ra, mọi phù tà đạo giáng xuống trong thiên hạ toàn bộ đều phải lui tán. Nếu có ai đeo bảo mệnh phù của ta trên người, đồng nghĩa với phá tất cả phù tà đạo. Trong phù thức có bốn chữ ‘nguyên anh chính trung’, chính là sự thù thắng trong bảo mệnh phù của Kim Đào Tôn Giả.”

“Ôi! Quả thật là quá tốt.”

Bảo mệnh phù của Kim Đào Tôn Giả là lần đầu tiên tôi công bố với thế gian, là thứ vô cùng trân quý. Nếu người đeo phù bảo quản giữ gìn nguyên vẹn, có thể phá tất cả các loại phù tà đạo khác.

04. Phù thân phát kim quang

(Kim quang phù)

Đây là lần công khai thứ hai của phù này. Lần công khai thứ nhất là trong cuốn Linh Tiên Phi Hồng Pháp, tuy nhiên lần đó tôi chưa hề công khai pháp tu của nó. Phù này có thể được xem là một trong các đại pháp của con đường tu.

Pháp tu như sau: Hai tay bắt kim quang ấn, nâng lên ngang chân mày.

Kim quang ấn: “Hai ngón giữa, và hai ngón đeo nhẫn đan vào nhau. Ngón trỏ, ngón út, ngón cái, chụm lại giơ thẳng. Ngón trỏ, ngón út hướng lên trên, ngón cái hướng xuống dưới.”

Quán tưởng “kim quang phù” như phù thức, lấp lánh kim quang trong hư không ở trên đỉnh đầu.

Kim quang phù
image

Tiếp theo dùng kim quang ấn, hướng về toàn thân của mình bung tán ấn. Quán tưởng toàn thân của mình phóng chiếu kim quang.

Niệm chú: “Thiên địa huyền tông. Vạn khí bổn căn Quảng tu vạn kiếp Chứng ngô thần thông Tam giới nội ngoại Duy đạo độc tôn Phù hữu kim quang Tráo hộ ngô thân Thị chi bất kiến Thính chi bất văn Bao la thiên địa Dưỡng dục quần sinh Thọ trì nhất biến Thân hữu quang minh Tam giới thị vệ Ngũ đế ti nghênh Vạn thần triều lễ Dịch sử lôi đình Quỷ yêu tang đảm Tinh quái vong hình Nội hữu phích lịch Lôi thần ẩn hồng Thông huệ giao triệt Ngũ khí đằng đằng Kim quang tốc hiện Phục hộ chân nhân Cấp cấp như luật lệnh.”

Pháp tu này là bảo tu trì pháp của Đạo gia, là pháp bí mật vô cùng trân quý được tôi lần đầu tiên công khai.

05. Phù trấn áp Thủy cục sát khí

(Địa linh áp Thủy sát phù)

Đây là một trong những lá phù giải trừ tai họa về địa lý phong thủy. Giá trị của phù thực sự là không gì sánh nổi. Tôi trân trọng phù này, vốn dĩ không dễ dàng tiết lộ ra.

Địa linh áp Thủy sát phù
image

Thầy phong thủy có phù này sẽ như hổ thêm cánh.

Đây là “Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh ngũ bạch thanh tịnh thủy linh phù”. Khi thầy phong thủy đi thị sát phong thủy, nếu thấy có Lâm đầu thủy, Phản cung thủy, Dâm thanh thủy, Bát diệu thủy sát thì đều có thể sử dụng phù này trấn áp.

Lâm đầu thủy: Sau cuộc đất có thủy lộ hướng thẳng xuống dưới, hình dạng của nó như thác nước đổ lên đầu, hoặc có rãnh nước chảy thẳng xuống như kiểu xối lên đầu, đây là lâm đầu thủy. Nếu ở đây thì con cái gia chủ sẽ bất hiếu, người hầu lừa dối chủ, loạn luân phạm thượng.

Phản cung thủy: Nước chảy giống một cây cung tên. Phong thủy ở chỗ phản cung, phản cung vô tình sẽ có hung sát ngoài ý muốn, cũng không dễ phát đạt.

Dâm thanh thủy: Với dương trạch (nhà ở) và âm trạch (mộ phần), bên cạnh có nước chảy qua mà vì nước chảy xiết hoặc có gợn sóng làm cho nghe thấy tiếng âm thanh tí tí tách tách, suốt ngày không ngừng. Điều này không cát tường, giống như những lời lẳng lơ. Gia chủ sẽ “đào hoa” không ngừng, không giữ ngũ luân, lề thói, sẽ mất hết đạo đức.

Khi thầy phong thủy khảo sát phong thủy, nếu phát hiện những loại thủy cục trên, phải tìm ra điểm mấu chốt giữa “thủy” và “phong thủy”, đào bảy tấc đất, chọn “trừ nhật” hoặc “định nhật” mà chôn phù xuống. Chôn phù xuống rồi, sẽ không sinh hung sát, là đại pháp trừ hung.

Chú thích Ngũ luân: là 5 loại đạo đức về nguyên tắc luân lý của Nho gia, thường chỉ 5 cặp quan hệ sau: Vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè.

06. Phù trấn áp Thổ cục sát khí

(Địa linh áp Thổ sát phù)

Đây là một trong những phù giải trừ tai họa về địa lý phong thủy. Phù là “Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh ngũ bạch thanh tịnh thổ linh phù.”

Công dụng của loại phù này vô cùng rộng lớn. Lớn nhất là thổ sát trong toàn bộ phạm vi địa lý đều dùng được, nhỏ nhất là trấn áp sát khí trong việc động thổ khai công cũng có thể dùng.

Địa linh áp Thổ sát phù
image

Tóm lại, phàm tất cả những gì xung phạm thổ sát, dùng “Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh ngũ bạch thanh tịnh thổ linh phù” là không thể sai được.

Ngay đến con nít vì xung phạm thổ thần mà đêm khóc không ngừng, dùng phù này chôn vào trong đất, sẽ lập tức dừng khóc đêm, vô cùng hiệu nghiệm.

Trong phù có “ngũ bạch tứ thổ”, vốn có thần lực rất lớn. Nếu đất đai không thanh tịnh, có thổ sát, có tà linh dị linh ở trong đất, hãy dùng bốn lá phù này chôn ở bốn góc của miếng đất, chọn “trừ nhật” hoặc “định nhật” chôn vào trong đất sâu bảy thốn.

Đây chính là kết giới, làm cho tà linh dị linh không thể đi vào trong miếng đất này. Nếu cuộc đất có thủy sát cũng có thể dùng phù này đem chôn, tức là áp thổ sát, cũng có nghĩa là áp chế tác dụng của thổ sát, có công dụng thanh tịnh thổ sát.

“Thiên sư” chính là “Thiên Nhân Sư” còn “Khâm Phụng Thiên” chính là phụng theo pháp chỉ của trời.

Liên Sinh Hoạt Phật là Thiên Nhân Sư, cũng là phụng theo pháp chỉ của trời, vì vậy mà có thể sắc lệnh. Đây là một trong các phù lục chính thống của phù pháp.

07. Phù trấn áp Mộc cục sát khí

(Địa linh áp Mộc sát phù)

Đây là một trong những phù giải trừ tai họa về địa lý phong thủy. Sự linh nghiệm của lá phù thần kỳ bất khả tư nghì, là thứ có dùng trăm nghìn lượng vàng cũng khó mua được.

Địa linh áp Mộc sát phù
image

Tôi dùng phù này giải trừ được rất nhiều đau khổ và ngang trái cho người đời, thực sự là việc không thể nghĩ bàn.

Điểm chính yếu trong phù là “kim giáp áp mộc sát”, chỉ cần bị là bị ảnh hưởng bởi phong thủy, phù sẽ có hiệu quả ngay lập tức.

Nếu có rễ cây đâm xuyên vào trong mộ, vào trong hộp sọ (của người chết), con cháu sẽ đau đầu liên tục không dứt. Dùng phù này chôn vào trong mộ thì chứng đau đầu sẽ lập tức hết ngay, rất có hiệu nghiệm.

Nếu có rễ cây đâm xuyên vào trong mộ, vào trong mắt (của người chết), con cháu bị mù lòa mắt kém. Dùng phù này chôn vào trong mộ thì mắt sẽ sáng mắt sẽ khỏe, lập tức khỏi bệnh cũng rất thần tốc.

Nếu có rễ cây đâm xuyên vào trong mộ, vào trong miệng (của người chết), con cháu sẽ bị câm, nói lắp. Dùng phù này chôn vào trong mộ thì người câm có thể nói chuyện, giọng nói cũng sẽ bình thường trở lại.

Nếu có rễ cây đâm xuyên vào trong mộ, đâm xuyên hai tai trái phải (của người chết), con cháu sẽ bị điếc. Dùng phù này chôn vào trong mộ thì hai tai sẽ dần dần nghe được âm thanh mà khôi phục lại bình thường.

Nếu có rễ cây đâm xuyên vào trong mộ, quấn chặt tay chân (của người chết), con cháu sẽ bị bại liệt, người già sẽ bị đột quỵ. Dùng phù này chôn vào trong mộ thì đột quỵ có thể khỏe lại, người bị bại liệt sẽ dần dần khỏe mạnh bình thường.

Phù cần chôn vào ngày “định nhật”.

08. Phù trấn áp quỷ tại đất

(Địa linh áp quỷ đạo phù)

Phù hóa giải tai họa về địa lý phong thủy vốn có rất nhiều, trong đó phù này thường xuyên được dùng đến.

Địa linh áp quỷ đạo phù
image

Ví dụ: Năm nay là đại lợi hướng đông tây, bất lợi hướng nam bắc, nhưng hướng địa lý phong thủy của ta lại ở đúng ngay nam bắc, thì phải dùng đến phù này.

Ví dụ: Địa lý phong thủy mà ta tìm được là nơi đã có người sử dụng qua, không rõ nơi này có thanh tịnh không, âm linh đã đi hay chưa, ta cũng phải dùng đến phù này.

Vẽ phù thành bốn lá, chọn ngày “trừ nhật” mà chôn vào trong đất. Như vậy cho dù năm nay không có lợi hướng nam bắc, mà ta đã bị ở ngay hướng nam bắc thì cũng không bị ảnh hưởng của niên sát. Thậm chí niên sát, nguyệt sát, nhật sát, thời sát, ta cũng đều không bị ảnh hưởng.

Chôn bốn lá phù này xuống, âm hồn ở trong phạm vi này đều phải bỏ chạy, không thể ở lại trong miếng đất này. Tự nhiên là miếng đất này sẽ trở nên thanh tịnh.

Phù này có thể dùng làm kết giới.

Điểm chính yếu của áp quỷ đạo phù này nằm ở ký hiệu đóng dấu. Đây là dấu ấn bí mật của “ngũ phương doanh”, học giả từ giờ trở đi sẽ không thể không biết rồi.

Ký hiệu bí mật “ngũ phương doanh” được công khai lần đầu tiên.

09. Phù trấn áp Hỏa cục sát khí

(Địa linh áp Hỏa sát phù)

Hỏa sát chính là sản vật ở trong địa lý hỏa khanh. Về địa lý hỏa khanh cục, tôi đã từng nói rất rõ ràng trong cuốn Âm Trạch Địa Linh Huyền Cơ.

Ví dụ: Trong quan tài hoặc có nhiều nước bùn, hoặc thấy có đàn kiến trong hang tha đi, hoặc bị rắn rết xâm nhập, hay người chết có thây xác bị thối đen gần hết.

Địa linh của hỏa khanh ảnh hưởng rất lớn. Con cháu đời sau sẽ bị bệnh cùi, tổn hại nhân khẩu, thọ mệnh không lâu. Con cháu chết nơi đất khách hoặc gặp tai nạn về lửa, trong nhà không được yên ổn. Không chỉ bị cô độc mà còn có trẻ con câm điếc, thậm chí cả đời cũng phải chịu nghèo đói khó khăn, không kết hôn hay không mang thai được v.v.

Địa linh áp Hỏa sát phù
image

Phù này chính là “địa linh áp hỏa sát phù”. Đây chính là “thổ trung hỏa, dụng thần thủy áp chi.” (lửa trong đất phải dùng thủy thần trấn áp.)

Chọn ngày “trừ nhật”, chôn phù này vào bên trong chính giữa ngôi mộ là có thể khử được hỏa sát. Tất cả những ảnh hưởng của hỏa sát có thể lập tức được dừng lại.

Tôi viết một bài kệ như sau: Liên Sinh sắc lệnh áp sát. Thiên chỉ bất đắc bất tòng. Hỏa điền thần thủy lai khắc. Tòng thử gia trạch thung dung.

Dịch kệ: Liên Sinh lệnh áp sát. Thiên ý dám không làm? Thủy thần khắc chế hỏa. Gia trạch thong dong rồi.

Phù này cứu độ chúng sinh không thể đếm hết được, vô cùng trân quý.

10. Phù trấn áp Phong cục sát khí

(Địa linh áp Phong sát phù)

Lá phù này thật ra là mật bảo của Liên Sinh Hoạt Phật, đã cất giấu ở trong tâm rất lâu rất lâu rồi, còn chưa muốn công khai thế gian.

Địa linh áp Phong sát phù
image

Tại sao vậy?

Vì thầy phong thủy phải sợ phong sát, mà cái gọi là địa linh bảo địa cũng vốn chỉ là nơi tàng phong tụ khí mà thôi. Rất ít đại địa lý cục lại đồng thời có phong sát. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như địa khí là hình xoắn ốc thẳng đứng từ dưới thẳng lên trên, thẳng đến chóp đỉnh, đây là đại địa lý cục có hình dáng ngạo nghễ. Đất này có vòng xoáy, địa lý cục này vị trí như đế vương tam công, nhìn ra trăm nghìn ngọn núi.

Thông thường các thầy phong thủy không dám làm, riêng Liên Sinh Hoạt Phật lại dám làm.

Tôi vẽ phù này lên bốn phiến trúc, mặt phiến trúc hướng về bốn hướng, chọn ngày “định nhật” đem chôn xuống đất, chính là thu phong sát lại.

Người đời sau có được đại địa lý cục này, làm quan có thể đạt Đế vương tam công, đây là đại địa lý cục rất giá trị, thiên hạ hiếm có, rất khó tìm.

Các nhà phong thủy bình thường không dám sử dụng, chỉ có Liên Sinh Hoạt Phật dám dùng. Phù này đâu phải người tầm thường có thể nhìn thấy, đâu phải người tầm thường có thể sử dụng.

Đâu thể dùng giá trị để đo lường chứ! Trân quý phi phàm đó!

Chú thích Tàng phong tụ khí: nghĩa đen là giữ gió tụ khí lại, khí ở đây là sinh khí trong phong thủy. Đế vương tam công: đế vương tức là vua chúa, tam công là một chức quan rất cao trong triều, chuyên giúp vua xử lý việc nước.

11. Phù Đại Nhật - hộ thân nam giới

(Đại Nhật hộ thân phù)

Tấm Đại nhật hộ thân phù này vốn dĩ là hộ thân phù của Thái Dương Tinh Quân, đấng Vận Ý Thông Chứng Như Lai của Đông Phương Tối Thắng Thế Giới. Ký hiệu tối thắng là 12 ngôi sao, tượng trưng cho lệnh bảo hộ 12 tháng.

Đại Nhật hộ thân phù
image

Phù dùng để đeo trên người.

Vào thời của Phật Thích Ca Mâu Ni, khi ngài thuyết pháp tại Tịnh Cư Thiên cùng tập hội các Đế Thích, Phạm vương, Bát bộ, Tứ chúng, thì từ trong tâm của đấng Vận Ý Thông Chứng Như Lai đã tuôn chảy ra phù thức này.

Phù thích hợp cho nam giới đeo.

Nam giới mang phù này trong người sẽ giống như mặt trời, có thể nói ánh sáng huy hoàng khắp mọi nơi, tài vận và thiên phúc tự nhiên đến, vạn sự hợp hòa như ý, âm túy và tai nạn đều biến mất.

Tấm phù thức này tôi giữ ở trong tâm đã rất lâu, biết được diệu dụng của nó là Đại nhật hộ thân phù thiên hạ vô song. Nay tôi vì để cứu độ người đời, giúp mọi người cả đời được an khang, giảm bớt tai ương, nên đặc biệt công bố phù.

Xin hát một bài kệ: Thử phù bí mật tối vô thượng. Thiên vạn niên trung nan phùng ngộ. Nhữ kim kiến văn kỳ trung kỳ. Bội thân hộ mệnh đắc thọ ký.

Dịch kệ: Bí mật phù này vô thượng nhất. Vạn năm khó gặp khó tìm cầu Đeo thân, hộ mệnh được thọ ký. Gặp nay, kỳ diệu trong diệu kỳ.

12. Phù Thái Âm - hộ thân nữ giới

(Thái Âm hộ thân phù)

Cặp đôi với Đại nhật hộ thân phù, chính là Thái âm hộ thân phù. Thái âm hộ thân phù chính là phù thức tuôn chảy từ trong tâm của đấng Quan Âm Tự Tại Như Lai của Tây Phương Diệu Bảo Thế Giới.

Thái Âm hộ thân phù
image

Phù dùng để đeo trên thân, thích hợp nữ giới dùng.

Nữ giới sử dụng phù này, có thể nói là mọi chuyện ra vào đều được như ý, mọi tai ương xa lánh, sự tranh cãi đấu khẩu tự động được hóa giải, nguyệt hoa quang chiếu, thông minh lanh lợi.

Bé gái vừa sinh ra nếu đeo phù này thì mọi thứ dễ nuôi, lớn lên xinh đẹp phi phàm, có nhiều quý nhân trợ giúp, hòa hợp viên mãn, hôn phối cát tường, thậm chí cầu danh, cầu lợi, cầu học đều thuận lợi đạt được.

Thái âm hộ thân phù và Đại nhật hộ thân phù vừa hay là một cặp, là phù thức có uy đức lớn nhất trong các loại hộ thân phù ở trong cõi giới.

Trong tâm tôi giữ hai lá phù này từ lâu rồi, thấy trên đời có quá nhiều tai kiếp, trong lòng không thể chịu được, nên đặc biệt tiết lộ hai phù thức này để cứu thiên hạ quần sinh.

Từng có một cô gái bị tai nạn nghiêm trọng, hôn mê một tháng. Tôi vẽ phù này cho đeo trong người. Ngày hôm sau liền tỉnh lại.

Thái âm nguyệt hoa quang chiếu, thọ mệnh kéo dài, phước lực vô cùng, đây cũng là giá trị lớn lao của phù trên.

13. Phù hộ thân năm hành Mộc

(Mộc Đức hộ thân phù)

Kim Đào Tôn Giả từng nói với tôi rằng chư thiên chúng thần đều có hộ mệnh phù thức, nhưng tại sao có chúng sinh đeo trong người vẫn có hung sự không cát tường phát sinh, có phải là có sai sót gì không?

Kim Đào Tôn Giả nói: “Phù lục mà linh nghiệm thì nhất định là có chư thiên thần bố quang. Nhưng đeo phù vào mùa nào cũng có ảnh hưởng rất lớn vì đây còn là vấn đề duyên phận.

Ví dụ: Trong năm Mộc, nhưng bạn lại đeo hộ thân phù của Kim Đức Tinh Quân; trong năm hỏa, nhưng bạn lại đeo hộ thân phù của Thổ Đức Tinh Quân... Như vậy là nhân duyên không hợp.”

Đeo hộ thân phù vẫn cần phải tìm bổn tôn thích hợp với hành niên của năm đó. Nguyên do là vì sự tương hợp nhân duyên của thủ hộ thần.

Vì vậy, khi hành niên thuộc Mộc, tất nhiên thích hợp đeo Mộc Đức hộ thân phù.

Mộc Đức hộ thân phù
image

Mộc Đức hộ thân phù là phù thức được tuôn chảy từ trong tâm của đấng Kim Sắc Thành Tựu Như Lai của Viên Châu Thế Giới.

Đeo phù vào thì mọi tai họa dẫn tới đổ máu sẽ biến mất. Hôn nhân không hòa có thể hòa hợp trở lại, đây là đại hiệu nghiệm của phù.

Các bệnh về mắt cũng được chữa lành, đây là một công hiệu khác của phù này.

14. Phù hộ thân năm hành Hỏa

(Hỏa Đức hộ thân phù)

Những năm hành niên thuộc Hỏa, thích hợp đeo Hỏa Đức hộ thân phù.

Hỏa Đức hộ thân phù
image

Hỏa Đức hộ thân phù là phù thức tuôn chảy từ trong tâm đấng Quảng Đạt Trí Huệ Như Lai của Tịnh Trú Thế Giới.

Hiệu nghiệm tốt nhất của phù này là: Bệnh mụn nhọt ngoài da đều không bị nhiễm phải, không phát sinh tai nạn đổ máu - huyết quang chi tai. Tránh các nạn về pháp luật, ngục tù. Súc vật chăn nuôi bình an trưởng thành thuận lợi.

Theo như tôi biết, phàm là năm Liêm Trinh Cương Tinh đều là năm tai kiếp tương đối nhiều và tương đối nặng, nhiều tai ương nhiều khó khăn. Nhưng đeo Hỏa Đức hộ thân phù, ngược lại sẽ thăng quan tiến chức, doanh thương thuận lợi, cầu nam được nam, cầu nữ được nữ. Phù này còn là phù đắc trí huệ, thông minh.

Liên Sinh Hoạt Phật còn tiết lộ thêm bí mật của phù này. Trong Mật tông đốt hỏa cúng Hộ Ma, nếu trên giấy vàng mã nếu có in phù này rồi đem đốt thì các đệ tử tham gia Hộ Ma pháp hội, tất cả sẽ đều có được sự che chở của Hỏa Đức Tinh Quân. Đây là một bí mật lớn của phù.

Lửa đốt phiền não mộc, phiền não sẽ mất hết. Ánh sáng lửa soi sáng đó chính là lửa trí huệ.

15. Phù hộ thân năm hành Thổ

(Thổ Đức hộ thân phù)

Thổ Đức hộ thân phù vốn là phù lục tuôn chảy từ trong tâm đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai của Mãn Nguyệt Thế Giới. Vào những năm hành niên thuộc Thổ, rất thích hợp để đeo trên người.

Thổ Đức hộ thân phù
image

Phù này hiệu nghiệm nhất là: Thân thể khỏe mạnh, không nhiễm bệnh độc, đêm ngủ ngon giấc, tiểu nhân xa lánh, gia súc thuận lợi, kinh doanh như ý.

Trong cuộc đời Liên Sinh Hoạt Phật thường hay bị tiểu nhân hãm hại, xâm phạm rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không bị hại mà đều có thể bình an lui đi, đây là do có Thổ đức hộ thân phù.

Phù đeo trên người, tiểu nhân liền xa lánh đồng thời thân tâm bình an, rất có công hiệu.

Có một thương nhân đến cầu Liên Sinh Hoạt Phật. Tôi vào năm Thổ, đưa cho ông ấy phù này đeo trong người.

Ông ấy lại kinh doanh bất động sản, kết quả là giàu có đại phát rồi trở thành thương gia cỡ lớn.

Trong số các đệ tử của Liên Sinh Hoạt Phật, có rất nhiều vị có phù này. Có rất nhiều thương gia bất động sản nhờ phù này mà phát đạt.

Năm Thổ kinh doanh bất động sản, lại đeo Thổ Đức hộ thân phù, đâu có lý nào không phát đạt đúng không?

16. Phù hộ thân năm hành Kim

(Kim Đức hộ thân phù)

Kim Đào Tôn Giả nói với tôi: “Kim Đức hộ thân phù là hộ thân phù rất đặc biệt.”

“Đặc biệt như thế nào?”

“Khi hành niên thuộc Kim, nếu đeo phù này rồi hướng về phía Tây bái tế Kim Đức Tôn Giả, cầu gì ứng đó. Cầu nam được nam, cầu nữ được nữ, cầu hôn nhân được hôn nhân, cầu quý nhân được quý nhân, đây là phù bách linh bách nghiệm.”

“Lại có điều kỳ diệu như vậy sao!”

“Đúng vậy.”

Phù dùng đeo trên người.

Kim Đức hộ thân phù
image

Đây là phù thức tuôn chảy từ trong tâm đấng Pháp Hải Du Hí Như Lai của Pháp Ý Thế Giới.

Liên Sinh Hoạt Phật vào hành niên thuộc Kim từng vẽ phù này cho rất nhiều đệ tử đeo trên người, rồi yêu cầu đệ tử tế bái Kim Đức Tôn Giả ở Tây phương, mỗi người cầu một nguyện ước. Quả nhiên ai nấy đều được như nguyện.

Sự linh cảm của Kim Đức hộ thân phù quả nhiên có phản ứng rất nhanh. Bên trong còn có một bí mật, đó là bài vị bái tế Kim Đức Tôn Giả phải dùng giấy trắng vẽ thần vị của Tôn Giả vào, sau khi bái tế xong thì đem đốt.

Phù này tại sao lại tôn quý như vậy? Liên Sinh Hoạt Phật được biết, phía trên của lá phù này là tám ngọn đèn. Ngọn đèn hình thành hình vuông, ý nghĩa bí mật của nó là sự viên mãn không kẽ hở.

17. Phù hộ thân năm hành Thủy

(Thủy Đức hộ thân phù)

Thủy Đức hộ thân phù là phù thức tuôn chảy từ trong tâm đấng Tối Thắng Cát Tường Như Lai của Vô Ưu Thế Giới.

Thủy Đức hộ thân phù
image

Phù đeo trên người vào năm hành niên thuộc Thủy. Phù hộ thân, có thể đối trị:

Vận khí suy yếu. Tiểu nhân xâm phạm. Cãi vã kiện tụng. Đổ máu sinh khó. Tai nạn qua sông biển. (Bao gồm bơi lội nghịch nước).

Liên Sinh Hoạt Phật biết rằng phù này thật ra bao gồm pháp lực khai mở vận may. Nếu có tai kiếp bất lợi nhiều năm, nhiều chuyện không may mắn thì vào năm hành niên thuộc Thủy hãy đeo Thủy Đức hộ thân phù. Hiện tượng vận khí suy yếu sẽ lập tức chấm dứt, tiếp theo sẽ có được sự khai vận.

Vì thế Thủy Đức hộ thân phù còn là khai vận phù.

Bí mật của phù nằm ở bảy ngôi sao, ngôi sao chính giữa bất động, sáu ngôi sao còn lại mở rộng ra bốn mặt tám mặt, là sự vươn lên của sức sống, vì vậy cũng là khai vận phù.

Liên Sinh Hoạt Phật dùng phù này cứu thế đã lâu rồi! Có công hiệu rất lớn, khai vận đại pháp phù, không thể xem nhẹ được.

18. Phù trấn đàn Mật giáo - Hỏa Thiên

(Mật giáo Hỏa Thiên trấn đàn phù)

Có vị Ka-Mã-Gia-Cát Rinpoche đến chỗ tôi, tôi vẽ một lá phù rồi đưa cho ngài ấy xem.

Mật giáo Hỏa Thiên trấn đàn phù
image

Ka-Mã-Gia-Cát Rinpoche nói: “Đây là Mật giáo hỏa thiên trấn đàn phù. Ở trên mật đàn nếu treo phù này sẽ giống như là kết giới, tất cả thiên ma tà quỷ đều không thể đi vào.”

Ka-Mã-Gia-Cát Rinpoche nói: “Liên Sinh Hoạt Phật làm sao biết hỏa thiên trấn đàn phù?”

“Tự tâm tuôn chảy ra.” Tôi nói.

“Từ tâm tuôn chảy ra ư?” Ka-Mã-Gia-Cát Rinpoche bỗng nhiên sững người.

Phù này treo ở phía trên của mật đàn. Tên tiếng Phạn của hỏa thiên là Agni, là Hỏa Thiên, Hỏa Thần, Hỏa Quang Tôn. Hỏa trong Mật giáo là dùng để phục ma, ví dụ Kim cương hỏa, Kim cương võng, gọi chung là Kim cương hỏa võng.

Hành giả Mật tông thực hành pháp Kim cương hỏa võng, là một loại kết giới, đồng nghĩa với ở trong kết giới là thiện còn ở ngoài kết giới là ác.

Phía trên mật đàn treo phù, chính là Kim cương hỏa võng trấn đàn, có công lực đại uy thần.

Phù này không dễ dàng tiết lộ nhân gian, có thể xem là lần đầu tiên công khai, vô cùng trân quý.

Ở phía trên mật đàn hỏa tịnh Hộ Ma cũng có thể treo phù, trong phù có chú ngữ, có đại mật chú tự.

19. Phù trấn đàn Mật giáo - Thiên Địa

(Mật giáo Thiên Địa trấn đàn phù)

Ka-Mã-Gia-Cát Rinpoche lại hỏi tôi: “Có trấn đàn phù khác nữa không?”

“Có.” tôi trầm tư một lúc, rồi vẽ ra một lá phù trên giấy.

Mật giáo Thiên Địa trấn đàn phù
image

“Oa! Là Mật giáo thiên địa trấn đàn phù.” - Ka-Mã-Gia-Cát Rinpoche nói: “Lá phù này là một trong những bảo bối bí mật mà đạo sư của tôi cất giấu, không chịu dễ dàng cho người khác biết.

Đạo sư của tôi nói, đây là phù thức tuôn chảy từ trong tâm Đức Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Ở trên đời này chỉ có hai tấm, mà một trong hai tấm đó được đạo sư của tôi cất giấu. Liên Sinh Hoạt Phật, ngài làm sao có thể biết được trần đàn đại phù này?” “Tự tâm tuôn chảy ra.” Tôi mỉm cười, vẫn nói giống như vậy.

“Điều này là không thể, điều này là không thể.” Ka-Mã-Gia-Cát Rinpoche lắc đầu nói lẩm bẩm: “Sao ngài lại biết được chứ?”

Bây giờ, tôi đem Thiên địa trấn đàn phù hoàn toàn tiết lộ công khai, thực sự là vô giá, có giá trị liên thành rồi.

Phù này, ám tạng thiên địa nhật nguyệt tinh, lại có hàng phục ký, chính là kết giới của đất trời, có quang minh linh thần, có Đại Bạch Tản Cái, có đại pháp lực của đất trời.

Treo phù lên phía trên mật đàn chính là thiên địa kết giới. Phù này vừa xuất hiện, ma cung đại chấn động!

20. Phù trấn đàn Mật giáo - A Di Đà Phật

(Mật giáo A Di Đà Phật trấn đàn phù)

Từ trong tâm của Liên Sinh Hoạt Phật từng tuôn chảy ra rất nhiều trấn đàn phù lục của Mật giáo. Trong đó có một phù thức đẹp nhất, đó chính là A Di Đà Phật trấn đàn phù.

Mật giáo A Di Đà Phật trấn đàn phù
image

Phù này treo phía trên mật đàn, vô cùng trang nghiêm.

Khi Liên Sinh Hoạt Phật vẽ ra phù này, trong tâm vô cùng cảm động, giống như từ tâm phóng ra luồng ánh sáng lớn, ngay đến hai mắt cũng không thể nào mở ra.

Tôi biết là thập nhị đại quang minh của Phật A Di Đà giáng xuống, thập nhị quang minh này chính là:

Vô lượng quang. Vô biên quang. Vô ngại quang. Vô đối quang. Diễm vương quang. Thanh tịnh quang. Hoan hỷ quang. Trí huệ quang. Bất đoạn quang. Nan tư quang. Vô xưng quang. Siêu nhật nguyệt quang.

Những ánh sáng này hóa làm phù hiệu (ký hiệu trong phù), hiện ra ngay phía bên dưới phù lục. Mà chính giữa phù thức chính là nhất tự chân ngôn của Phật A Di Đà: Hri, hay cũng chính là Seh.

Khi Liên Sinh Hoạt Phật vẽ phù này, phía trên phù và góc phù đều hiện ra ý cảnh của Tây Phương, vô cùng bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn.

Trấn đàn phù này có nhất tự chân ngôn. Trấn đàn phù này có Tây Phương cảnh. Trấn đàn phù này có thập nhị đại quang minh, đại quang minh của mật đàn vô lượng vô tận.

Tiên Thiên Phù Bút của Liên Sinh Hoạt Phật có thể nói là phù pháp vô biên, Phật pháp vô biên, bí mật trong bí mật, kỳ lạ trong kỳ lạ, pháp trong pháp, Phật trong Phật.

21. Phù trấn đàn Mật giáo thứ 1 - Liên Sinh

(Mật giáo Liên Sinh Hoạt Phật trấn đàn phù)

Tôi viết một bài kệ trước: Dục đắc an mật đàn. Thử phù khả trường bảo. Nội tàng hàng phục tọa. Pháp lực phi bình thường.

Dịch kệ Mật đàn nếu muốn an. Nhờ bảo hộ từ phù. Ẩn trong,“hàng phục” tướng Pháp lực chẳng tầm thường.

Đây là phù thức tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật.

Mật giáo Liên Sinh Hoạt Phật trấn đàn phù
image

Trong đó là ký hiệu hàng phục, pháp lực uy mãnh, kim cương thể tính của giáo chủ, mật hiệu của chú ngữ, kim cương pháp tọa trấn áp thiên chủ và thiên hậu của Đại Tự Tại Thiên.

Phù có thể treo ở phía trên cao nhất của mật đàn, từ đó tự nhiên sẽ phóng ra pháp lực vô cùng. Phù này tượng trưng cho thân kim cương của Liên Sinh Hoạt Phật.

Có người nói, Liên Sinh Hoat Phật mang họ Lư, chữ Lư này là “hổ đầu nhân”, phía trên cùng là chữ Thượng.

Một người cầm một bảo kiếm - là chữ “ㄏ”, ngồi trên đài kim cương, đài kim cương này là chữ “mãnh”. Người này cũng mặc giáp trụ, chính là chữ “điền”.

Hình thức của phù này cũng rất giống như vậy. Phù có pháp lực uy mãnh, chính là Đại trấn đàn phù của Mật giáo Liên Sinh Hoạt Phật, không thể coi thường.

22. Phù trấn trạch Nhật Nguyệt

(Nhật Nguyệt trấn trạch phù)

Nhật Nguyệt trấn trạch phù này là phù thức tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật. Phù thức đơn giản nhưng thật ra rất phi phàm.

Nhật Nguyệt trấn trạch phù
image

Tôi viết một bài kệ: Mạc tiếu thử phù đạo. Giản dịch vô mật tung. Tạ hữu hữu ám ký. Nhất cộng hữu tứ trùng.

Dịch kệ: Chớ cười tấm phù trên, Giản dị mà không mật. Phải trái có ám ký, Tổng cộng có bốn tầng.

Phù có thể dán lên cửa chính, ra vào của nhà ở hoặc trên tường trong phòng khách (chính giữa nhà), hoặc là trên dưới trái phải bài vị của gia đình, hoặc là mật đàn đều được.

Trong phù là ấn ký của Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát. “Sắc lệnh hợp hộ cát tường” là yếu chỉ.

Trái phải tất cả có bốn tầng, đây là bí mật của phù này. Liên Sinh Hoạt Phật biết rõ bốn tầng này là được ân rọi chiếu sáng liền cả bốn tầng, với hàm nghĩa của quang minh rọi sáng. Dựa theo phù ký thì phù này bao hàm sự bảo hộ cho bốn đời ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái.

Muốn sử dụng Nhật Nguyệt trấn trạch phù, phải thỉnh mời hai vị đại bồ tát Nhật Quang và Nguyệt Quang.

23. Phù trấn đàn Mật giáo thứ 2 - Liên Sinh

(Mật giáo Liên Sinh Hoạt Phật trấn đàn áp sát phù)

Đây là phù thức tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật. Có ký hiệu nhật nguyệt, có ký hiệu Kỳ Long, dùng thân rồng để áp sát.

Mật giáo Liên Sinh Hoạt Phật trấn đàn áp sát phù
image

Phù này cũng là phù thức trấn mật đàn, không những trấn mật đàn, thậm chí tất cả sát khí đều có thể ngăn chặn ngay. Phù có ký hiệu rồng ở trong nên có thể trấn áp sát khí.

Phàm người nào treo phù này.

Trong tâm thường thanh tịnh. Tham lam hóa thành không. Tu pháp lập chính niệm.

Phù treo phía trên mật đàn, nhờ “rồng áp sát”, hành giả tu pháp trong mật đàn sẽ cảm thấy trong lòng hài hòa, thân tâm bình an, thâm sân si tam độc dần dần bị quét sạch. Trong lúc tu tập đạt được vô thượng pháp vị, có chính niệm chính hạnh.

Đương nhiên, nếu mật đàn có tà túy, gia trạch bất an, khi treo phù này lên thì các loại yêu ma quỷ quái đều bỏ chạy ngay. Pháp lực của “rồng áp sát” nằm ở đây.

24. Phù trấn áp sát khí phòng ngủ

(Lôi lệnh ngọa thất áp sát phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết một kệ trước: Khấp tiếu thiên bàn mộng. Phong vân nhất dạng không. Thử thời mê vụ bàn. Thân vấn ảnh hà tung.

Dịch kệ: Khóc cười nghìn kiểu mộng. Mây gió vẫn trống không. Lạc trong làn sương gió. Thân hỏi bóng ở đâu.

Tôi viết bài kệ này là muốn nói rằng người phàm nằm mơ, có lúc cười, có lúc khóc, có khi mây, có khi gió, nhưng khi tỉnh mộng, tất cả đều trống không như nhau.

Phòng ngủ của người phàm nếu có quỷ túy, âm túy, thì là khí rất không tốt tồn giữ ở bên trong. Đó cũng chính là phòng ngủ như lạc trong sương mù, thân tâm không bình an, đêm mơ điều kỳ quái, thân hỏi bóng đang ở đâu.

Đêm mơ toàn chuyện quái lạ ly kỳ thì khi tỉnh dậy tinh thần sẽ mệt mỏi, mất ngủ hoang tưởng, toàn thân đau nhức, chóng mặt hoa mắt, nhầm lẫn giữa trong mơ và đời thực, vợ chồng bất hòa v.v.

Những điều trên đều là do phòng ngủ có sát khí.

Lôi lệnh ngọa thất áp sát phù
image

Phù này gồm có “nguyệt lôi lệnh”. Có cặp đôi “bảo cái”. Dùng pháp lực để trấn áp sát khí. Phù dán ở cửa phòng ngủ hoặc dán lên tủ đầu giường hay chính đầu giường thì một cách tự nhiên, vạn sự sẽ chuyển nguy thành an.

25. Phù Hoa Cái trấn áp sát khí - Liên Sinh

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh Thiên chúng áp sát phù)

Đây là phù thức tuôn chảy tự nhiên từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật. Ký hiệu phía trên cùng của lá phù là Nhật-Nguyệt-Tinh tam quang.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh Thiên chúng áp sát phù
image

Để biết Liên Sinh Hoạt Phật tại sao lại có thể sắc lệnh thiên chúng, độc giả có thể xem cuốn sách Đêm Ở Hồ U Linh. Đó là bởi vì Liên Sinh Hoạt Phật có mang Thiên mệnh.

Cái gì là Thiên mệnh? Trong Mật tông gọi là Bí mật chủ, là Tổng trì tôn giả, là Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng sư.

Phù này là “Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh thiên chúng” làm chỉ lệnh. Dùng Hoa Cái đậy lại quỷ sát.

Phù có thể dùng để dán, dán vào nơi có quỷ sát. Tự nhiên chư thần ở trên trời thấy sắc lệnh mà hạ xuống phàm trần, dùng Hoa Cái đậy lại quỷ sát, khiến quỷ sát không thể hại người.

Đây là phù lục vô cùng chính tông.

Tôi viết một bài kệ: Hạ phàm Liên Sinh Phật. Thiên mệnh ứng tùy tòng. Kỷ thời tài quy đắc. Họa phù áp tà ma.

Dịch kệ: Giáng phàm Liên Sinh Phật. Thiên mệnh ứng xuống trần. Biết bao giờ quay lại. Vẽ phù, Ta trấn ma.

26. Phù ngăn loài có cánh bay vào nhà

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh phi cầm bất nhập ốc phù)

Tại đây, tôi lại phải nhắc nhở độc giả lần nữa. Khẩu quyết vẽ phù chính là “tâm thành tắc linh”.

Nghi quỹ không thiếu sót là có thể thỉnh thần giáng xuống phóng quang – còn gọi là bố quang.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh phi cầm bất nhập ốc phù
image

Phù sau khi được bố quang là linh nghiệm.

Phù Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh đều là phù lục tuôn chảy từ trong tâm. Trong đó không chỉ có Thiên mệnh mà còn có pháp lực, hơn nữa còn có rất nhiều ký hiệu bí mật, trong rất nhiều mục đích sử dụng đều có linh nghiệm cả.

Phù này dùng dán ở cửa. Trong phù có một ký hiệu đặc biệt, chính là “cầm điểu”. Cái này thể hiện rằng tất cả phi cầm (các loài bay, có cánh) không thể vào được trong nhà.

Ở Mỹ từng xảy ra hai chuyện: Thứ nhất, một đôi chim gõ kiến mỗi ngày đều bay vào trong nhà bổ gỗ, làm một căn nhà mới bị bổ thành trăm nghìn cái lỗ, chủ nhà vô cùng phiền não.

Thứ hai, có vô số con thiêu thân không đếm hết được, mỗi ngày đều bay vào trong nhà, bắt không thể bắt hết, đánh không thể đánh hết. Những con thiêu thân này không biết từ đâu bay đến, đeo bám không dừng, vô cùng phiền não.

Nếu phù dán ngoài cửa thì phi cầm sẽ không thể vào.

27. Phù ngăn dã thú vào nhà

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh dã thú bất nhập ốc phù)

Đây là phù thức tuôn chảy từ tự tâm Liên Sinh Hoạt Phật.

Người tu đạo sống trong núi, trong núi có hổ, sư tử, mãnh thú hoặc là heo rừng v.v. thì dán phù này ở trước cửa nhà, dã thú sẽ không thể vào nhà.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh dã thú bất nhập ốc phù
image

Dán phù ở ngoài cổng chùa thì hồ ly mèo rừng cũng không thể đi vào.

Đây là phù thức cho miếu tự hoặc nhà ở của người tu hành, phòng chống dã thú vào nhà rất hiệu nghiệm.

Ngoài ra trong hắc giáo hắc pháp của Tây Tạng có tà thuật ra lệnh dã thú nhân lúc đêm khuya đi hại người hoặc giết người. Nếu nhà dân dán phù này thì dã thú không thể vào nhà, tất yếu sẽ không bị hại.

Trong phù có hai chữ “nhị thú” là có hàm ý gì? Thật ra “nhị thú” chính là động vật thứ cấp, con người là vạn vật chi linh, nói cách khác chính là động vật bậc nhất, còn “nhị thú” chính là động vật bậc hai. Sự khác biệt giữa người và dã thú chỉ là sự khác biệt về linh tính mà thôi.

Nếu động vật bậc nhất mà hành vi lại giống động vật bậc hai thì linh tính của người này rất kém, không khác gì so với động vật bậc hai. Vậy thì con người đó cũng chính là loại chó lợn cầm thú. Bề ngoài là người nhưng hành vi nội tâm giống cầm thú, đây là kiểu mặt người dạ thú.

28. Phù ngăn sâu bọ rắn rết vào nhà

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trùng xà bất nhập ốc phù)

Thanh Chân đạo trưởng năm xưa sống ở núi, căn nhà rơm trên núi từng dán phù thức của phù này.

Trên núi có rất nhiều rắn, cũng có rất nhiều sâu bọ, có vô số con kiến, cũng có vô số con ong.

Người dân trên đỉnh núi thường xuyên phát hiện có rắn (loài Elaphe- carinata) đến ăn cắp trứng gà. Rắn lớn hơn một chút thì sẽ ăn luôn cả con gà. Hình dáng đặc điểm của rắn rất khó nhìn thấy. Rắn bò vào trong bồn tắm luôn làm chủ nhà giật mình hoảng sợ.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trùng xà bất nhập ốc phù
image

Dán phù này trước cửa nhà thì rắn sẽ không dám vào nhà, thậm chí sâu bướm, sâu róm, cuốn chiếu, con rết, bọ cánh cứng, con mối, ong bắp cày v.v. đều không thể bò vào nhà này. Người nhà có thể bình an mà ngủ.

Trong phù có ký hiệu bí mật của “trùng xà”. Có Bảo cái trấn áp “trùng xà”. Có pháp lực của Liên Sinh Hoạt Phật ở trong đó, cũng chính là sắc lệnh.

Viết một bài kệ: Sơn trung đa trùng xà. Đạp chướng dị vật địa. Phi môn thiếp thử phù. Như đồng thổ hỏa yên.

Dịch kệ: Trong núi nhiều rắn rết. Trên đất lắm loài kinh. Cửa nhà dán phù này. Như phun ra khói lửa.

29. Phù giúp vật nuôi an lành

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh lục súc bình an phù)

Lúc Liên Sinh Hoạt Phật còn nhỏ từng theo cha mẹ nuôi gà, nuôi gà là nghề phụ. Đang nuôi rất tốt cho đến phút cuối, do vì đi tham quan một trại gà đã bị trúng dịch tả gà (mà chúng tôi không biết) rồi về đến nhà mình, không ngờ rằng vì vậy mà gà nhà chúng tôi bị lây nhiễm vi khuẩn.

Phải biết rằng sự nguy hiểm của dịch tả gà là rất khó tưởng tượng, rất dễ dàng bị lây bệnh. Trong vòng một tuần ngắn ngủi, những con gà lớn nhỏ toàn bộ chết sạch hết, không sót lại một con nào.

Dịch tả gà đáng sợ, mà những dịch bệnh khác cũng vô cùng đáng sợ. Giới y học sử dụng cách tiêm vắc-xin và cách ly. Còn pháp lực vô hình chính là phù pháp. Phù này có thể dán trong vườn nuôi gà hoặc vườn nuôi vịt, nuôi ngỗng.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh lục súc bình an phù
image

Sáu chữ “tiểu quỷ” trong phù chính là ký hiệu vi khuẩn. Phía trên là Thiên mệnh pháp lực của Liên Sinh Hoạt Phật, là phù thức dùng thổ thần để áp chế sáu tiểu quỷ.

Cái cuối cùng là ký hiệu bí mật nhất, ký hiệu này nhìn rất phức tạp nhưng thật ra chính là ám ký hóa giải, không phải người vẽ phù lâu năm thì không thể nhìn ra được.

Pháp lực của phù này là bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn, dán vào là bình an như ý, chăm nuôi thuận lợi, không có bệnh dịch, lục súc bình an, tất cả vi khuẩn đều bị thổ thần đuổi đi sạch sẽ.

30. Phù hóa giải xung khắc trong nhà

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh gia nhân xung sát cát tường phù)

Đây là phù thức tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật. Giá trị của phù này thực sự không thể tính đếm được.

Chúng ta thường xuyên nghe thấy vợ chồng bát tự tương xung, cha mẹ bát tự tương xung, cha con bát tự tương xung, anh chị em bát tự tương xung.

Bát tự tương xung sẽ làm cho vợ chồng phân ly, cha mẹ ly dị, cha con bất hòa, anh chị em tranh chấp v.v. phá hỏng không khí vui vẻ hòa hợp của một gia đình.

Thậm chí người thân ra tòa gặp mặt, thưa kiện, tình thân hoàn toàn mất hết, đây đều là do bát tự tương xung gây ra. Phù thức tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật chính là phù lục khắc chế bát tự tương xung, chuyển xung sát thành cát tường.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh gia nhân xung sát cát tường phù
image

Ký hiệu trong phù: “hộ trung nhân chúng thôn sát”. Đây chính là người trong nhà nghe theo Thiên mệnh pháp lực của Liên Sinh Hoạt Phật, cùng nhau nuốt chửng xung sát giữa cả hai. Như vậy thì bát tự xung khắc hóa thành vô hình, giữa hai người không còn xung khắc nữa.

Phù này dùng để dán hoặc đeo trên người đều được.

Đây là một tấm phù lục vô cùng hữu dụng, giá trị của nó không gì so sánh được, là đại công khai bí mật vì từ bi chúng sinh mà hóa hiện ra tế độ chúng sinh.

Chú thích Bát tự: cũng tức là sinh thần bát tự, là ngày tháng năm sinh theo lịch Can Chi của một người.

31. Phù ngăn kẻ trộm đột nhập

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh phòng đạo tặc nhập gia phù)

Đây là phù lục tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật. Rất nhiều đệ tử ứng dụng phù này có linh nghiệm lớn.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh phòng đạo tặc nhập gia phù
image

Phù dùng để dán, có thể dán ở ngoài cửa nhà hoặc ngoài cửa nơi buôn bán, hoặc thần vị mật đàn, hoặc phòng khách trong nhà.

Phù này là sắc lệnh pháp lực của Liên Sinh Hoạt Phật, dùng “linh cương” để bảo vệ nhà ở, cửa tiệm, trấn áp tiểu nhân. Tiểu nhân này cũng chính là ám chỉ kẻ trộm.

Đã là kẻ trộm thì dù có đề phòng cũng không phòng được. Bọn họ không chỗ nào không vào, chỉ sơ suất một chút là thiệt hại nặng nề.

Tôi có một đệ tử mở cửa tiệm buôn bán, nhiều lần bị trộm lẻn vào, mấy lần đều bị tổn thất nghiêm trọng. Đệ tử này vô cùng buồn khổ, mà kẻ trộm cũng hình như nhắm vào cửa tiệm của cậu ấy, cứ cách một thời gian là lại đến khoắng một lần. Cửa tiệm này nhiều lần bị trộm ghé thăm thế, thật ra cũng có liên quan đến phong thủy.

Cuối cùng dán tấm phù này lên, nói ra thì cũng lạ, kẻ trộm không đến nữa.

Tác dụng của phù là kẻ trộm vừa nhìn vào nhà có dán phù liền không có hứng thú với nhà này, bỏ ý muốn trộm cắp hoặc lại cảm thấy nhà này không dễ trộm. Thậm chí cửa tiệm hoặc nhà ở còn bị tàng hình mất. Trong mắt của kẻ trộm sẽ vốn dĩ không có cửa tiệm hoặc nhà ở này.

Giá trị của phù này đương nhiên không gì sánh nổi, bất khả tư nghì, là vật phi phàm.

32. Phù Cửu Phụng phá uế trược, xú khí

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh Cửu Phụng phá uế phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết một bài kệ trước: Cửu Phụng tự thu nguyệt. Cao tường thanh kiểu khiết. Như thủy địch vạn vật. Vô vật kham bỉ luân.

Dịch kệ: Như trăng thu, Cửu Phụng. Bay bừng sáng không gian. Quét sạch như nước cuốn. Vật nào sánh được đây?

Trong quá khứ, Liên Sinh Hoạt Phật từng truyền dạy Cửu Phụng phá uế chân ngôn pháp. Cửu Phụng Pháp này là một trong các đại pháp vô thượng làm nước thanh tịnh. Nước Cửu Phụng mà chúng ta xin được có thể uống, giúp cơ thể người thanh tịnh, trừ tà uế, tiêu nghiệp chướng, làm cơ thể khỏe mạnh.

Nước Cửu Phụng có thể tưới trong sân nhà từ trong ra ngoài, lúc đó nhà ở trở nên thanh tịnh, khử tà phục ma, đó là linh nghiệm nhất. Ngôi nhà vốn dĩ có tà túy, biến thành bình an cát tường.

Tấm Cửu Phụng phá uế phù sau khi vẽ xong đem đốt cho vào trong nước, trở thành nước Cửu Phụng.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh Cửu Phụng phá uế phù
image

Phù này là sắc lệnh của Liên Sinh Hoạt Phật. Ký hiệu pháp lực bí mật của Cửu Phụng phá trừ ô uế làm nước thanh tịnh. Phù đối với tà uế là công hiệu nhất.

Dùng phù này để uống thì ma tà không vào người. Dùng nước phù này tưới trong nhà, ma tà không vào nhà. Đây chính là ý: “Quét sạch như nước cuốn. Vật nào sánh được đây?”

Chú thích Cửu Phụng: là một loại thần điểu (chim thần) trong truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, thường xuất hiện với chín cái đầu chim.

33. Phù chữa bệnh dị ứng hoa

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hoa phấn bệnh tốc dũ phù)

Tôi viết một bài kệ, như sau: Xuân chi hoa khai hậu. Độc phấn phân phân lạc. Thử hữu trầm mê khách. Hồn phách bị dụ hoặc.

Dịch kệ: Mùa xuân hoa nở thắm. Phấn độc bay tứ tung. Kẻ say sưa chìm đắm. Hồn phách bị dụ mê.

Tại Mỹ có rất nhiều người bị dị ứng phấn hoa. Mỗi khi đến mùa hoa nở, những người này đều sẽ bị khó chịu từ ba đến bốn tháng.

Triệu chứng của bệnh giống với cảm cúm, chóng mặt hoa mắt, chảy nước mắt nước mũi, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, da bị dị ứng, thậm chí hen suyễn mất ngủ v.v.

Đây là chứng bệnh gây ra do bào tử trong phấn hoa tác động khiến cơ thể và tinh thần khó chịu. Có trăm nghìn loại bào tử khác nhau cùng gây ra tình trạng giống như vậy, rất khó điều trị.

Vì vậy Liên Sinh Hoạt Phật từ tâm tuôn chảy ra một lá phù. Chính là Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh diệt trừ bào tử có ở phấn hoa. Phù này sau khi tuôn chảy từ trong tâm đã cứu độ được rất nhiều người.

Đệ tử Triệu Thiếu Đông ở Canada bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng, uống xong phù hoàn toàn khỏi bệnh.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hoa phấn bệnh tốc dũ phù
image

Phù đem đốt cho vào nước rồi cho người bệnh uống nước. Tốt nhất liên tiếp ba ngày, uống ba ly nước phù.

Phấn hoa có độc, đây đúng là sự cố tình trêu ngươi của vạn vật trong thiên hạ. Hoa đẹp như thế, mà phấn hoa lại có độc, ôi điều này có ngụ ý gì đây?

34. Phù giúp an thai, sinh đẻ tốt đẹp

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh an thai, sinh sản bình an phù)

Đây là phù lục tuôn chảy từ tự tâm Liên Sinh Hoạt Phật.

Tôi thường thương xót mà thấy: Thủy tử linh bị sẩy thai, thủy tử linh chết trong bào thai, thủy tinh linh do bị phá thai, thủy tử linh dị hình, thủy tử linh khó sinh.

Con người hiện đại bắt đầu xem trọng sự ảnh hưởng của thủy tử linh, cũng thay thủy tử linh siêu độ. Việc siêu độ này phổ thông và nhiều dần cũng là hiện tượng tốt. Chỉ cần cầu xin trong lòng thanh thản, rồi thì cũng không phải họa lớn.

Liên Sinh Hoạt Phật từ tâm tuôn chảy ra một tấm phù lục. Phù này là Liên Sinh Hoạt Phật Thiên mệnh phụng sắc lệnh, chỉ thị thai linh an trú trong bào thai của người mẹ được Tinh Quang bảo vệ, giữ thai kiên cố. Rồi khi sinh sản, mẹ con sẽ đều được bình an. Đây là một lá phù trước lúc sinh và sau khi sinh đều có ích.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh an thai, sinh sản bình an phù
image

Phù này sẽ do thai phụ đem đốt rồi cho vào nước để uống.

Liên Sinh Hoạt Phật được thừa hưởng tinh thần vô duyên đại bi, đồng thể đại bi của Phật Đà, từ tâm tuôn chảy phù thức, là một sự đền đáp, cũng là diệu bảo tế thế lợi sinh.

Phù vô cùng trân quý!

Chú thích Thủy tử linh: linh hồn thai nhi bị chết do các nhân tố sẩy thai, phá thai, khó sinh...

35. Phù trời ban tài phúc

(Thiên tứ tài phúc phù)

Liên Sinh Hoạt Phật nói: Người tu hành truy tìm Đạo, người thế tục theo đuổi Tài.

Mà hành giả Chân Phật Tông phải ghi nhớ thật kỹ: Đạo là thứ nhất, Tài là thứ hai. Tuy vậy Tài có thể trợ đạo, vì vậy có Tài thí.

Tôi thấu hiểu rằng phiền não của sự nghèo khó nhiều hơn phiền não của sự giàu có, vì vậy tôi đem phù này công khai. Đây chính là Thiên Tứ Tài Phúc phù.

Có ký hiệu của “trời”, có ký hiệu của “tài”, có ký hiệu “cấp tốc hạ giáng”, ký hiệu bí mật trong phù này rất nhiều.

Thiên tứ tài phúc phù
image

Phù dùng để mang theo người. Có phù này đeo trên người lâu ngày, tự nhiên sẽ có được linh nghiệm.

Phúc tự nhiên được trời ban, như trúng giải thưởng đặc biệt, giống như phù trúng thưởng.

Khi Phúc nhập tâm linh nghiệm, mỗi lần đầu tư chắc chắn đều kiếm được nhiều tiền. Phúc tự nhiên sinh, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, biến lỗ vốn thành lời to, khó khăn thành thuận lợi.

Người đeo lá phù này thì sẽ có các đôi mắt của chư thiên, thần linh luôn dõi theo mình. Nếu tâm địa lương thiện, hành sự công bằng, chắc chắn trời sẽ ban cho phúc lớn. Công khai phù này chính là tiết lộ bí mật lớn của thiên cổ.

36. Phù trời ban có thai

(Thiên tứ hữu dựng phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết một bài kệ trước: Thường hữu nga mi nữ. Châu bội hà san san. Tích thị vị lưỡng toàn. Thân thường bạn cô hàn.

Dịch kệ: Thường có cô gái xinh đẹp ấy. Áo đeo ngọc bội kêu lanh canh. Lưỡng toàn chưa vẹn, ôi đáng tiếc. Cô độc mỗi thân, bạn với mình.

Bài kệ này muốn nói, có rất nhiều cô gái giàu có cao sang, vẻ ngoài xinh đẹp phi phàm, hôn nhân cũng vô cùng mỹ mãn, đáng tiếc là gia đình này chỉ có hai vợ chồng, kết hôn nhiều năm mà không có con cái.

Đương nhiên có rất nhiều tác nhân gây vô sinh, tuy vậy những người từng cầu xin Liên Sinh Hoạt Phật ban phù sinh con trai con gái đều ứng nghiệm, nhiều như cá bơi trên sông, đây đều là pháp lực của lá phù này.

Thiên tứ hữu dựng phù
image

Phù đã cứu trợ cả trăm cả nghìn người.

Phù dùng để uống, vợ chồng cùng nhau uống một lá phù, đem đốt cho vào nước, rồi uống. Nếu uống vào ngày sinh thần (sinh nhật) của người vợ thì càng linh nghiệm.

Phù có ký hiệu của “dựng” (thai) ở trong, phù thức có một chữ “đẩu”, “đẩu” cũng tức là “đăng” (đèn), cũng chính là quang minh, là ánh sáng, “dựng” mà có ánh sáng thì sẽ có tin vui thôi!

Phù này vô giá, mang đến niềm vui cho người không có con cái.

37. Phù trời ban sống lâu

(Thiên tứ trường thọ phù)

Phù này biểu hiện ra ký hiệu rất rõ ràng.

Thiên tứ trường thọ phù
image

Phía trên là tinh chủ Bắc đẩu thất tinh. Bắc đẩu thất tinh vẽ như vậy không giống với những phù thông thường, tuy nhiên đây là ấn ký của “chủ thọ”, người thế tục không biết.

Phù thức trực tiếp hiển thị: Bắc đẩu thất tinh chủ thọ.

Phù đeo trên người, người đeo phù này sẽ trường thọ.

Liên Sinh Hoạt Phật cho rằng phù này tuy đơn giản nhưng ký hiệu thất tinh lại là một bí mật lớn, cũng được xem là đại công khai ký hiệu của chủ thọ tinh chủ. Nếu người muốn sống lâu đeo phù thức, mạng sống của người này không chết yểu, không gặp tai nạn, không đột phát bệnh tật, thân tâm dễ chịu thoải mái, cũng có thể kéo dài thọ mệnh.

Viết một bài kệ, xin nhớ kỹ: Tuấn kiệt đương cứu thế. Thọ mệnh nghi liễu trường. Mạc vị vô tử nhật. Thử phù thị hộ hàng.

Dịch kệ: Nhân tài đang cứu thế. Mệnh thọ như liễu dài. Đừng nghĩ không ngày chết. Phù này hộ mà thôi.

38. Phù giúp có vợ, có chồng

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hôn nhân cấp chí phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết một bài kệ trước: Hôn phối thị tự nhiên. Mạc tha ngộ giai kỳ. Niên tuế trục nhật nguyệt. Nhất triều thành khô hoàng.

Dịch kệ: Hôn nhân vốn thuận việc trời. Lỡ qua sẽ mất đoạn đời đẹp tươi. Tháng năm không đợi tuổi người. Một ngày nhìn lại bỗng ôi héo tàn.

Hôn nhân đại sự, nam nữ đến tuổi kết hôn, nếu như trì hoãn, lưỡng lự quá lâu cũng là một chuyện đáng tiếc. Trước giờ có rất nhiều trai xinh gái đẹp, hôn nhân cứ trì hoãn hết lần này lần khác, tuổi già ập đến lúc nào không hay, cuối cùng đã bỏ lỡ cả đời. Đây là đến chết cũng không được nếm trải, không biết thế nào là hôn nhân mỹ mãn.

Liên Sinh Hoạt Phật vì xót thương những chúng sinh như vậy, đặc biệt từ tự tâm tuôn chảy ra phù này. Phù là Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh, pháp lực cấp cấp chuyển hóa duyên phận như sợi tơ quấn chặt đôi bên nam nữ, cũng là phù nhanh có hôn nhân.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hôn nhân cấp chí phù
image

Trong phù có ký hiệu “sợi chỉ đỏ”, có ám ký của duyên phận nhanh thành.

Phù này là nam nữ cả hai đeo trên người.

Tôi tin rằng khi phù trên xuất hiện, Liên Sinh Hoạt Phật sẽ trở thành “nguyệt hạ lão nhân” (ông lão dưới trăng), là ông mai chuyên đi se dây tơ hồng.

Phù đây có hiệu nghiệm rất lớn, giúp cho hôn nhân của trai đơn gái chiếc trong thiên hạ được nhanh chóng viên mãn. Đeo phù này thì người có duyên sẽ nhanh chóng đến gặp gỡ, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ giai đoạn tốt đẹp.

39. Phù vợ chồng trăm năm hòa hợp

(Phu thê bách niên hợp hòa phù)

Lá phù này đã được cất giấu trong tâm Liên Sinh Hoạt Phật rất lâu rất lâu rồi, bởi vì đây là báu vật vô giá. Phía trên lá phù là “bát tinh song hoàn”, chính là ấn ký bí mật của “hợp hòa nhị tiên”. Ấn ký này được công khai lần đầu tiên.

Phu thê bách niên hợp hòa phù
image

Phù để nam nữ đôi bên đeo trên người vào ngày kết hôn. Cũng có thể đem phù dán trong phòng cưới của cặp vợ chồng mới cưới.

Phù này có ký hiệu nam nữ thiên địa nhật nguyệt hợp hòa ở trong. “Hợp hòa nhị tiên” chiếu mệnh.

Nếu như nam nữ đôi bên có bát tự xung sát nhau thì sau khi kết hôn sẽ luôn luôn xảy ra là nam khắc nữ, hoặc nữ khắc nam. Có hiện tượng người nam chết trước hoặc người nữ chết trước, hoặc nam nữ đôi bên không hợp, tạo nên bi kịch của gia đình, thì đây đều là do bát tự xung sát nhau mà ra.

Phù này chính là đại linh đơn. Liên Sinh Hoạt Phật muốn cặp vợ chồng có bát tự xung sát, vào ngày cưới đeo lá phù này trên người, tự nhiên sẽ có “hợp hòa nhị tiên” chiếu mệnh, chuyển xung sát thành hợp hòa, là sự bảo đảm mãi mãi cho vợ chồng trăm năm hòa hợp.

Phù xuất thế, vợ chồng trong thiên hạ được giải thoát. Là báu vật vô giá trong thiên hạ, phải trân quý, phải trân trọng, không được xem là trò đùa.

40. Phù trấn áp mệnh quá “đào hoa”

(Trấn nam nữ mệnh đào hoa phù)

Lá phù này trong xã hội hiện đại ngày nay là đúng lúc hợp thời. Liên Sinh Hoạt Phật dự đoán đây sẽ là phù thịnh hành nhất, thích hợp sử dụng nhất, cũng sẽ là phù phổ cập rộng rãi nhất, lưu truyền nghìn năm.

Trấn nam nữ mệnh đào hoa phù
image

Đây là một tấm “trấn đào hoa phù” thích hợp cho nam nữ sử dụng. Xã hội ngày nay không giống với xã hội thời xưa, các hoạt động xã giao giữa nam nữ vô cùng phổ biến. Vì vậy, việc ngoại tình tự nhiên cũng sẽ tăng lên một giới hạn mới. Nam giới ngoại tình, nữ giới ngoại tình, đây đều là nguyên nhân nam nữ mang mệnh đào hoa. Đàn ông đa tình và phụ nữ đa tình nếu đeo phù này, hoặc uống nước phù này, thì sẽ có tác dụng trấn áp sự đa tình. Phía trên cùng lá phù là bảo cái - lọng che của trấn áp, phía dưới lá phù là ám ký nam nữ đa tình. Lá phù này đặc biệt nhất chính là thực sự vẽ ra một đóa hoa. Đóa hoa này chính là hoa của đa tình, bị bảo cái áp chế sẽ không thể có kết quả mà nửa đường đứt đoạn. Sự linh nghiệm của phù này đã có rất nhiều người thử nghiệm, đều có được công hiệu vô cùng tốt.

41. Phù giúp thắng kiện tụng

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh quan ti tất thắng phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết một bài kệ trước: Thủ thiện diệc nan đắc. Bát phương động can qua. Tạc nhật tiếp khống thư. Bán lộ khốn hành giả. Dịch kệ: Giữ thiện được cũng khó. Tám hướng động gươm đao. Nhận hôm qua, đơn kiện. Hành giả khó giữa đường. Tôi viết bài kệ này là muốn nói, trong xã hội ngày nay muốn một mình tu dưỡng thân tâm, giữ thiện lành cũng rất khó, bởi vì sự giao tiếp giữa người với người phức tạp, chắc chắn sẽ có đấu đá, chắc chắc sẽ có thị phi. Bất luận trí thức, nông dân, công nhân, thương gia thì đều có thị phi, thậm chí đi, đứng, nằm, ngồi cũng có thị phi. Thị phi của người tu hành thời nay lại càng nhiều càng dày đặc. Vì vậy cứ hở một chút là ra tòa tố tụng hoặc thưa kiện. Ở nước Mỹ ngay đến chuyện rất nhỏ nhặt đều thưa kiện ra tòa. Kiện tụng dựa theo luật pháp, kiện tụng ở tòa án trở thành một phần của cuộc sống. Liên Sinh Hoạt Phật thương xót chúng sinh phải chịu nỗi khổ oan ức, cũng xót thương chúng sinh chịu nỗi khổ kiện tụng, chịu phiền não về kiện tụng, từ trong tâm tuôn chảy ra một lá phù. Đây là “Quan ti tất thắng phù”.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh quan ti tất thắng phù
image

Phù này người có minh nhãn nhìn vào thì sẽ liền biết ngay giá trị phi phàm. Phù đeo trên người khi ra tòa, tất thắng mà vô sự. Phù đã có rất nhiều người ứng dụng, quả nhiên linh nghiệm kỳ diệu.

42. Phù làm nước sái tịnh

(Đại Bi chú thủy thanh tịnh phù)

Liên Sinh Hoạt Phật thường xuyên dạy mọi người dùng nước Đại Bi Chú kết giới, hoặc dùng nước Đại Bi Chú tưới ở trong sân nhà, hoặc dùng nước Đại Bi Chú tưới Phật đường mật đàn. Nước chú này sái tịnh, có tác dụng thanh tịnh. Khiến yêu ma quỷ quái bỏ trốn, khiến tất cả ô uế biến thành thanh tịnh, khiến sát khí bị tiêu trừ, biến hung sát thành cát tường, hóa họa thành phúc. Tuy nhiên đệ tử của Liên Sinh Hoạt Phật nhiều vô số. Có một số đệ tử xa tận chân trời góc biển, có một số đệ tử ở nước ngoài, họ không biết niệm Đại Bi Chú, không cách nào xin được nước Đại Bi Chú. Thế là tôi cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát từ trong hư không hiện ra, giơ ngón tay ra vẽ một lá phù trên mây, phù này ở trong đám mây hư không, do mây tập hợp mà hiển hiện.

Đại Bi chú thủy thanh tịnh phù
image

Đây là Đại Bi Chú thủy thanh thịnh phù. Vô cùng rõ ràng mà dễ hiểu. Phù này đem đốt cho vào nước, dùng nước này sái tịnh là được, công hiệu của nước này giống với nước Đại Bi Chú của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là đại từ đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát hiển hiện. Trong phù có ký hiệu của “Đinh Giáp Thần”.

43. Phù cưỡi rồng xuất thần du ngoạn

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh kỳ long pháp tọa phù)

Liên Sinh Hoạt Phật biết rõ các hành giả dạo gần đây có vô số người muốn tu Thần túc thông. Họ hy vọng Hoạt Phật chỉ dạy cho họ cách xuất thần đi du ngoạn. Xuất thần du ngoạn không phải đơn giản, mà cần có pháp tọa. Nhưng có một bài kệ tả vô cùng tuyệt diệu: Nham tiền độc tĩnh tọa. Viên nguyệt tâm trung diệu. Vạn tượng ảnh hiện trung. Hàm hư phi huyền diệu. Dịch kệ: Độc cư thiền vách đá. Sáng chói trăng trong tâm. Hiện hình bao huyễn tượng. Diệu kì bay xuyên qua. Thần túc thông này cần phải có nguyên thần thanh tịnh, phải có tâm yếu khẩu quyết, phải niệm tuyệt bụi trần. Khi tất cả đã buông bỏ hết rồi chính là lúc bay đến thế giới kỳ diệu. Liên Sinh Hoạt Phật đưa cho đệ tử đạt trình độ như vậy một tấm “sắc lệnh kỳ long pháp tọa phù”. Giá trị của phù này rộng lớn như bầu trời. Trong phù có hiển thị ký hiệu bí mật “một con rồng”, ký hiệu bí mật của rồng này là lần đầu tiên công khai.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh kỳ long pháp tọa phù
image

Pháp tọa của rồng, bay đi mười phương. Hành giả đem đốt phù này rồi uống. Lúc xuất thần sẽ có một con rồng làm pháp tọa, cưỡi rồng mà bay đi, vô cùng kỳ diệu.

44. Phù chữa nghiện hút thuốc lá

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh cấm yên phù)

Thuốc lá đối với người tu hành trăm điều hại không điều lợi. Hút thuốc đặc biệt có hại đối với hành giả Mật tông. Hành giả Mật tông vì tu khí, tu mạch, tu điểm, lại càng phải để khí mạch thông suốt không được bị cản trở. Hút thuốc sẽ làm đường đi của kinh mạch bị hẹp lại, sẽ làm mạch bị tắc nghẽn, khí tức chuyết hỏa khó vào, bụi bẩn do bám rêu, ngăn cản quang minh phong mạch. Vì vậy người tu hành và hành giả Mật tông không cấm hút thuốc không được.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh cấm yên phù
image

Phù này từ tự tâm Liên Sinh Hoạt Phật tuôn chảy ra, là “sắc lệnh cấm yên phù”. Đem phù đốt rồi cho vào nước uống. Điểm chính yếu trong phù là chữ “tuyệt”, là ám ký của “trấn”. Cá nhân tôi thấy “cấm yên phù” phải phối hợp với nghị lực của cá nhân có ý muốn bỏ hút thuốc. Phải có nghị lực không đi mua thuốc lá, người khác cho thuốc cũng không được nhận. Đợi cơn thèm thuốc đi qua là thần khí tự tỉnh táo, lâu ngày tự nhiên cấm tuyệt. Viết một bài kệ: Kính trả khí nan qua. Đài niêm yên tạo thành. Tòng tư bách bệnh sinh. Cấm tuyệt tự an ổn. Dịch kệ: Đường hẹp khí khó qua. Rêu bám do khói thuốc. Nguồn cơn sinh trăm bệnh. Cấm tuyệt tự sẽ yên.

45. Phù chữa chứng nghiện rượu

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh cấm tửu phù)

Trước kia, tôi có ba người đệ tử thích uống rượu, nhưng rượu uống quá nhiều chắc chắn sẽ rối loạn. Người đệ tử đầu tiên một khi say rượu thì toàn bộ tâm trạng bất mãn đều bộc phát ra hết. Nhưng cũng vì thế mà dễ làm mất lòng người khác. Phàm những người ngồi cùng bàn uống rượu, anh ta đều chửi mắng cả. Cuối cùng thì mọi người đều xa lánh. Người đệ tử thứ hai một khi say rượu là không phân biệt lớn nhỏ, ngay đến tổ tông tám đời, cha mẹ, sư phụ, bạn tốt tất cả đều đem ra sỉ nhục, đến cả tam tự kinh cũng phun ra luôn. Còn có người bị nghiêm trọng hơn, bị xử thô bạo ngay tại chỗ, bị động tay động chân, bị chửi bới sư phụ cha mẹ. Mọi người đều hoảng sợ. Riêng bản thân anh ta thì dương dương tự đắc làm mọi người đều chán ghét. Người đệ tử thứ ba một khi uống say là đập cốc ném ghế, cầm được cái gì là ném cái đó, có nhiều lúc ngay đến đồ cổ cũng đập nát, thô lỗ hung hăng, còn kinh thiên động địa hơn hai người đệ tử kia. Thật ra ba người đệ tử này một khi tỉnh rượu, liền biết mình mất kiểm soát, giống như một vết xe, biến đổi vô thường như vậy. Liên Sinh Hoạt Phật cảm thương những đệ tử như vậy, từ trong tâm tuôn chảy ra một lá phù, chính là cấm tửu phù (phù cấm rượu).

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh cấm tửu phù
image

Phù đem đốt cho vào nước uống, người uống nước phù này phải phối hợp với nghị lực của bản thân, biết rõ bản thân mình uống rượu vào sẽ hỏng người hỏng việc, thì không nên đi rót rượu uống, một giọt cũng không uống. Phù này có pháp lực khiến người ta tự nhiên mất hết (cảm giác) mùi vị của rượu, không còn yêu thích nữa, tự mình thấy chán ghét. Tốt nhất là nên phối hợp với sự quyết tâm bỏ rượu của bản thân mà thực hiện.

46. Phù tìm người thân

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hồi tâm phù)

Đây là một lá phù tìm người. Một lần, có thiếu nữ và người nhà vì chuyện nhỏ mà tranh cãi. Thiếu nữ bỏ đi khỏi nhà liền ba năm không về. Người nhà tìm khắp nơi không thấy, đã tìm đến tôi làm pháp. Tôi đưa cho tấm “tầm nhân hồi tâm phù”, căn dặn khi bái tế tổ tiên, đem phù này đốt trước linh vị của tổ tiên.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hồi tâm phù
image

Phù này đốt xong, một tuần sau thiếu nữ tự động về nhà. Người nhà hỏi nguyên nhân? Thiếu nữ đáp: Cô thấy bà nội, người cô ấy yêu nhất nửa đêm đứng trước đầu giường, dịu dàng trò chuyện với cô ấy, căn dặn phải quay về nhà đoàn tụ, kêu cô ấy không được không nghe lời, cho nên đã quay về. Lúc bà nội còn sống yêu đứa cháu gái này nhất. Tất cả sức mạnh của hồn ma khiến phù thức hồi tâm vô cùng hiệu nghiệm. Phù này phải đốt trước linh vị tổ tiên, hoặc đốt trước thần linh cũng được. Tốt nhất là sau khi cúng bái xong rồi mới đem đốt, thần linh hoặc tổ tiên nhận được pháp chỉ thì sẽ đi tìm người. Cách tìm người này, phàm là người còn sống đều sẽ quay về. Nếu đã qua đời rồi thì sau một tuần cũng sẽ xuất hiện vào trong giấc mơ, vô cùng linh nghiệm.

47. Phù gây thương nhớ

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh tưởng niệm phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết một bài kệ trước: Nhân duyên kháo tưởng niệm. Tưởng niệm năng tương kiến. Kim nhật bằng không tưởng. Tha nhật tựu hữu nghiệm. Dịch kệ: Nhân duyên nhờ nhung nhớ. Tương tư dễ gặp nhau. Hôm nay dù không nhớ. Ngày sau rồi chẳng quên.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh tưởng niệm phù
image

Vẽ ra lá phù này, Liên Sinh Hoạt Phật phải suy nghĩ rất lâu, vì đây là một tấm tương tư phù khiến người khác nhớ nhung. Tôi đặc biệt nói rõ tại đây, người vẽ lá phù này không được có ý đùa giỡn mà phải thành tâm thành ý mới có thể sử dụng. Đây là Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh “quỷ lớn ôm quỷ nhỏ”, càng rõ ràng hơn nữa, là “quỷ nam ôm quỷ nữ”. Ôm nhau tức là nhung nhớ không tách rời. Người vẽ phù trước tiên quán tưởng chữ điền của “quỷ lớn” xuất hiện trên khuôn mặt của người nam; chữ “điền” của “quỷ nhỏ” xuất hiện trên khuôn mặt của người nữ, sau đó cho đối phương uống. Đem đốt, pha nước, lọc sạch. Nếu không có cách để cho đối phương uống, có thể bỏ vào dưới gối của mình, vẫn sẽ nảy sinh nghĩ tưởng về đối phương. Sau đó đối phương sẽ đột nhiên không hiểu vì sao lại nhớ đến bạn. Sự tương tư của đối phương là tình yêu thật lòng chân thành. Chúc phúc thành tựu một mối nhân duyên tốt đẹp.

48. Phù giúp ngủ ngon, mơ đẹp

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh dạ mộng bình an phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết hai bài kệ trước: Giấc mơ đẹp là: Mỹ thực mộng lý thụ. Diệu pháp giác ngộ thu. Tây quốc bất điều điều. Nhất khứ như thủy lưu. Dịch kệ: Món ngon hưởng trong mơ. Giác ngộ nhận diệu pháp. Tây quốc chẳng xa gì. Lướt đi như như nước chảy. Giấc mơ xấu là: Phong suy hựu bạo vũ. Vạn quỷ tác mệnh cấp. Kinh hách hựu bì bại. Tỉnh lại tự khốc đề. Dịch kệ: Gió thổi lại mưa bão. Nghìn quỷ đòi mạng gấp. Kinh hãi lại mệt mỏi. Tỉnh dậy tự khóc ròng. Vì vậy Liên Sinh Hoạt Phật từ tự tâm tuôn chảy ra một lá phù, chính là Dạ mộng bình an phù.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh dạ mộng bình an phù
image

Phù có thể dùng để dán ở đầu giường hoặc đem đốt cho vào nước rồi cho người thường xuyên mơ ác mộng uống, tự nhiên sẽ có cảnh mộng cát tường như ý, thoải mái bình an. Ngày hôm sau tinh thần rất tốt. Lá phù này, người có minh nhãn có thể nhìn ra được, có ám ký của “dạ”, có ám ký của “mộng”, đích thực là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì.

49. Phù khai mở Thiên nhãn thông

(Thiên nhãn thần thông phù)

Đây là phù thức bí mật được công khai khắp thiên hạ lần đầu tiên, giá trị phi phàm. Đây là “Tu đạo linh phù”, là “Thiên nhãn thần thông phù” mấy đời khó tìm.

Thiên nhãn thần thông phù
image

Phù cần phải phối hợp với người tu Thiên nhãn thông sử dụng. Phù đem đốt, pha nước rồi uống. Liên Sinh Hoạt Phật chỉ ra, phía trên cùng của phù này là “thiên địa mục”, không chỉ có thể thấy thiên đường, mà cũng có thể thấy địa ngục, là dùng sức mạnh của tâm để “kiến hình”, trong đó có ám ký thất tinh đan xen lẫn nhau. Ám ký thất tinh này, đan xen vào nhau là vô cùng đặc biệt chứ không tầm thường. Người có thể giải thích được ký hiệu bí mật này, trên đời này không có mấy người. Liên Sinh Hoạt Phật cho rằng, muốn tu tập Thiên nhãn thông cần phải có được hai nguồn tích tập về phúc, huệ. Phúc: Căn cơ của kiếp trước, phúc báu của kiếp này, đại từ đại bi đại thiện đại thí. Huệ: Đại trí huệ thực sự của tính không. Sự phát lộ của Thiên nhãn thông đặc biệt nằm ở sự thanh tịnh của tâm. Sự thanh tịnh của tâm là quan trọng nhất. Ánh sáng tâm một khi phát lộ sẽ đắc thiên nhãn, tất cả mọi chướng ngại biến mất. Tâm tưởng hiện ngay trước mắt, hiện ra rõ ràng trước mắt. Hai mắt nhắm lại, trên trời dưới đất đều có thể nhìn thấy, không một thứ gì là không thấy, có thể thấy thiên đường. Dù bất cứ thiên giới nào, tùy tâm mong muốn, từng cái một hiện ra ngay trước mắt. Đây là chuyện đích đích thực thực. Tu trì Thiên nhãn thông phải xin phép Kim cương Thượng sư đích thực, rồi phối hợp Thiên nhãn thần thông phù, như vậy sẽ nhất định đạt được đại thành tựu.

50. Phù khai mở Thiên nhĩ thông

(Thiên nhĩ thần thông phù)

Thiên nhãn thông có thể có được từ việc tu hành, giống như thiên nhãn của A Na Luật, đệ tử của Phật, chính là nhờ khổ tu mà có được. Phàm phu thánh nhân đều có thể tu được Thiên nhãn thông, nhưng Thiên nhãn thông mà A la hán có được, vốn là một trong tam minh, thì lợi hại hơn Thiên nhãn thông bình thường. Cái này chỉ thánh nhân mới có thể đạt được. Còn về Thiên nhĩ thông là nhĩ căn tu đắc rồi bình đẳng với thiên nhân trong Sắc giới. Người có Thiên nhĩ thông thì tất cả mọi âm thanh xa gần đều có thể nghe thấy, bao gồm cả ngôn ngữ thần tiên ở trên trời. Tấm Thiên nhĩ thần thông phù này chính là linh phù để tu luyện Thiên nhĩ thông.

Thiên nhĩ thần thông phù
image

Phù lục này được công khai lần đầu tiên, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Người có minh nhãn vừa nhìn phù này, sẽ thấy trong phù có biểu tượng của “thiên nhĩ”, có ký hiệu của “âm thanh”, nhưng cơ mật trong đó thì thiên hạ rất ít người biết. Lá phù đem đốt cho vào nước, dùng để uống. Người tu tập Thiên nhĩ thông cần tìm Kim cương Thượng sư đích thực để quy y, được Kim cương Thượng sư truyền thụ khẩu quyết tâm yếu, trong đó có nội minh tâm pháp, có nhĩ căn duyên pháp, còn có văn huệ pháp. Mỗi lần tu một đàn, liền uống một lá Thiên nhĩ thần thông phù. Liên Sinh Hoạt Phật biết rõ mật pháp này, duy pháp này phải là nhân tài thượng căn mới có thể tu đắc, và còn phải đích thân thọ nhận quán đảnh. Ngoài ra nhân phẩm của người học pháp lại càng quan trọng hơn. Thiên nhĩ thần thông phù là phù lục cực kỳ trân quý.

51. Phù khai mở Tha tâm thông

(Tha tâm thần thông phù)

Lá phù này là Tha tâm thần thông phù.

Tha tâm thần thông phù
image

Tha tâm thông chính là thần thông có thể biết được tất cả tâm tưởng của người khác. Người có được Tha tâm thông đối với nguồn gốc lai lịch của thế sự sẽ hiểu rõ mồn một, càng không phải lo sợ bị kẻ khác hãm hại. Thân tâm của chúng sinh phân làm hai giới nội ngoại, thân thể là ngoại giới, tâm ý là nội giới. Người có Tha tâm thông, đối với tất cả mọi tâm ý đều có thể nhìn thấu rõ ràng các ý. Sự công khai của lá phù này cũng là xưa nay chưa từng có. Phù này vô cùng kỳ diệu phi phàm, có ám ký của “chúng sinh”, có ám ký “tâm”, có ám ký của “sắc lệnh tri”. Phù đem đốt pha nước rồi uống. Nhưng Tha tâm thần thông phù cũng là tu đạo linh phù, cần phối hợp với quán đảnh truyền pháp của Kim cương Thượng sư, phối hợp tu đạo thì mới uống. Liên Sinh Hoạt Phật viết một bài kệ: Chúng sinh tâm bất đồng. Do như chúng sinh diện. Vi tế nhập kỳ trung. Diệc như chân thực kiến. Dịch kệ: Mọi người tâm khác biệt Vẻ ngoài cũng chẳng đồng Nhập sâu trong vi tế Mới nhận biết thực chân Bài kệ này, người có Tha tâm thông có thể lĩnh hội ý nghĩa của nó.

52. Phù khai mở Túc mệnh thông

(Túc mệnh thần thông phù)

Túc mệnh thần thông phù chính là phù cho người tu học Túc mệnh thông uống. Phù này trân quý phi phàm, lần đầu tiên công khai khắp thiên hạ.

Túc mệnh thần thông phù
image

Túc mệnh thông chính là có thể biết được quá khứ sinh tử, chuyển thế hết đời này sang đời khác của mình trong lục đạo. Biết việc chuyển thế hết đời này lại đến đời khác, thậm chí biết được quá khứ sinh tử của chúng sinh trong lục đạo. Người có được Túc mệnh thông thì những chuyện trong cuộc đời quá khứ đều có thể nhớ lại từng việc một, nắm rõ trong lòng bàn tay. Cuốn Đêm Ở Hồ U Linh của Liên Sinh Hoạt Phật chính là một cuốn sách Túc mệnh thông. Sách này là quá trình Liên Sinh Hoạt Phật hạ sinh Ta Bà ghi chép hồi ức các kiếp quá khứ của mình. Độc giả nếu đọc sách thì có thể hiểu cái gì là Túc mệnh thông. Liên Sinh Hoạt Phật sở hữu mật pháp Túc mệnh thần thông, muốn học đại mật pháp này nhất định phải phối hợp Túc mệnh thần thông phù. Người có minh nhãn nhìn vào sẽ thấy trong phù chính là nhân quả ba đời. Bên trong có ký hiệu “tứ tinh”, vả lại còn có ám ký “ý thức sâu nhất”. “Túc mệnh thần thông phù” là dùng pháp lực mở ra cuốn ghi chép nhân quả ba đời. Tu đạo pháp này, lại phối hợp với Túc mệnh thần thông phù, tu trì đắc chứng, thì chính là thần tiên. Thần tiên biết được nhân quả ba đời của con người, con người có biến thành thần tiên biết nhân quả ba đời, cũng là như vậy mà thôi.

53. Phù khai mở Lậu tận thông

(Lậu tận thần thông phù)

Lậu tận thông chính là cách gọi tắt của “Lậu tận trí chứng thông”. Lậu tận tức là ngưng bặt hết tất cả mọi phiền não. Như Lai có trí huệ “liễu tri” tự mình đã thực sự giải thoát. Đây là tự tính đã thành Phật, như như bất động, cũng chính là tự chứng tự tính pháp thân để thành tựu Như Lai. Phàm những ai đạt đến cảnh giới này đã là “ngũ tướng thành thân”. Một, thông đạt tâm. Hai, bồ đề tâm. Ba, kim cương tâm. Bốn, kim cương thân. Năm, vô thượng bồ đề. Lậu tận thần thông phù cũng là lần đầu tiên công khai với thiên hạ.

Lậu tận thần thông phù
image

Phía trên cùng lá phù là ký hiệu “tinh vân tùy vận”, xuống tiếp là ký hiệu “thân tâm vương”, xuống tiếp nữa là ký hiệu “ngũ thân thành thân”. “Tứ tinh” là ký hiệu cắt đứt hết mọi phiền não. Trong mật pháp của Liên Sinh Hoạt Phật có bí mật Lậu tận thông thành tựu như lai của “ngũ tướng thành thân”. Đây là vô thượng mật pháp, mà sự tu luyện của vô thượng mật pháp cũng có một lá phù, chính là Lậu tận thông. Phù đem đốt lên cho vào nước rồi uống. Trong khắp thiên hạ, Kim cương Thượng sư có thể biết mật pháp Lậu tận thông “ngũ tướng thành thân” đích thực không có mấy người, vì đắc được thần thông này chính là Như Lai vậy.

54. Phù giúp thiền định

(Thiền định tịch tĩnh phù)

Có người hỏi tôi: “Thiền định có phù không?” Tôi đáp: “Đương nhiên có.” “Nhờ đâu lại có?” “Vũ trụ vạn vật một khi cô đặc lại, đều thành ký hiệu, nên có phù.” Thiền có nghĩa là “tĩnh tức niệm lự”, từ trong thiền định sản sinh tâm tịch tĩnh an định. Phải biết rằng người trong Dục giới, người muốn thoát khỏi phiền não, dùng tư duy tu hành mà đắc định, chính là dừng tâm tại một cảnh giới mà thoát khỏi sự tán loạn. Có người nói: nhất tâm nghiên tu là Thiền, nhất tâm tịnh chỉ là Định. Tấm Thiền định tịch tĩnh phù này của Liên Sinh Hoạt Phật chính là tượng trưng cho sự nhất tâm nhập Tam Muội.

Thiền định tịch tĩnh phù
image

Phía trên cùng là “thân thiền”. Xuống tiếp là “tâm cương”. “Ngũ tinh” và “nhị quỷ” là ký hiệu bí mật trong bí mật, duy chỉ có Kim cương Thượng sư đích thực mới có thể giải thích được, người bình thường không thể nào biết được. Thiền định tịch tĩnh phù này cũng là công khai lần đầu tiên. Thiền định có phù, rất ít người biết. Phù này phối hợp tu thiền, đem đốt pha nước rồi uống. Chú thích Tịch tĩnh: cực kỳ yên tĩnh. Tĩnh tức niệm lự: yên tĩnh dừng lại suy nghĩ niệm tưởng.

55. Phù khai Thiền định phóng quang

(Thiền định phóng quang phù)

Các Thượng sư của Chân Phật Tông đều có thể phóng quang. Thậm chí đệ tử của Chân Phật Tông trong lúc ngồi thiền cũng có thể phóng quang. Và những em bé, trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ cũng có hiện tượng phóng quang. Việc phóng quang này là do có điện, có điện thì có ánh sáng, cũng có nhiệt. Phóng quang là vì tâm trí tập trung thành duy nhất, chuyển hóa thành năng lực, chiêu thỉnh pháp lưu của chư thần Bồ Tát giáng xuống, hai ánh sáng hòa trộn do lực của Giới - Định - Huệ mà tự nhiên hiện ra. Thượng sư do nhờ “đế sát” của lực tu Giới - Định - Huệ mà phóng quang. Các đệ tử vì sự tập trung của lực thiền định mà phóng quang. Trẻ con vì không phiền não lo nghĩ, vốn thuần khiết thanh tịnh mà phóng quang. Liên Sinh Hoạt Phật ở đây có một lá Thiền định phóng quang phù. Phù này là phù từ tâm thông bách mạch, cũng chính là phù quét sạch chướng ngại của bách mạch, dùng đấu phóng của ánh sáng, như ký hiệu của vô lượng ánh sáng, tứ thông và bát đạt. Do vì phiền não lo nghĩ được trừ sạch hết thảy, tự nhiên phóng quang.

Thiền định phóng quang phù
image

Phù này đem đốt, pha nước rồi uống. Người tu hành uống phù này rồi, sẽ tự triệu tập pháp lưu quang giáng xuống, tự tâm đạt đương thể hợp nhất, hòa hợp xoay chuyển, phóng đại quang minh. Dùng phù này lâu ngày sẽ phóng đại quang minh chiếu thế gian. Chú thích Đế sát: xét kĩ thể tính các pháp hư dối, vốn không sinh diệt, tin hiểu chân thực, tâm không vọng động.

56. Phù chữa bệnh đau đầu

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị đầu thống phù)

Có một đệ tử đau đầu 17 năm, Liên Sinh Hoạt Phật vẽ phù này cho uống. Giống như nhổ cỏ nhổ tận gốc rễ, từ đó người này không biết đau đầu là gì nữa.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị đầu thống phù
image

Phù này là phù “Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh pháp lực thu lại bệnh đau đầu”. Liên Sinh Hoạt Phật thấy trên đời có vô số người mắc phải chứng bệnh đau đầu. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đau đầu, vừa phức tạp vừa khó trị, vì vậy mà sinh lòng bi mẫn, thế là từ tự tâm tuôn chảy ra một lá phù, chính là “trị đầu thống phù”. Phù này có ký hiệu của “đầu”. Đem đốt, pha nước rồi uống. Về nguyên tắc, đau đầu là vô cùng phức tạp hỗn loạn, mà phù này là chấp giản tao phồn (dùng sự đơn giản để xử lý giải quyết những chuyện phức tạp), nhìn vào thấy hết, có thể nói là phù lục cô đọng tinh giản, tuy nhiên lại có đại pháp lực chữa lành lại. Viết một bài kệ miêu tả: Chi vị đầu thống khách. Đặc lưu thử bi tâm. Nhất phù đại ám ký. Vĩnh bất thương não cân. Dịch kệ: Thương mọi người đầu đau. Bi mẫn tâm tuôn chảy. Lá phù đại ám ký. Đau đầu hết sạch kỳ.

57. Phù chữa bệnh về mắt

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị nhãn bệnh phù)

Tôi cho rằng những người học Phật chúng ta phải có Tam nhãn: Nhãn Bất tịnh: Ngắm nhìn mỹ sắc của thế giới. Nhãn Từ bi: Quan hoài thương yêu lo lắng cho chúng sinh. Nhãn Trí huệ: Cái thấy trí huệ và thấu biết nhân duyên. Người học Phật chúng ta kị nhất là có đôi mắt sân hận tranh đấu cao ngạo. Đôi mắt cũng là cửa sổ của tâm hồn, là một sự biểu lộ của nội tâm. Chúng ta phải bảo vệ cửa sổ tâm hồn, không để nó bị tổn hại. Mắt cận thị, mắt viễn thị, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, loạn thị, viêm giác mạc, bệnh mắt đỏ, viêm kết mạc, uống phù này vào đều có công hiệu rất lớn.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị nhãn bệnh phù
image

Đây là phù lục Liên Sinh Hoạt Phật tự tâm tuôn chảy ra. Có ám ký “nhãn” ở trong đó. Có ám ký “thu khởi” ở trong đó. Phù chuyên trị bệnh mắt, người có bệnh về mắt có thể học vẽ phù này, kết hợp thêm phóng sinh nhiều, bố thí nhiều và phải kiêng dâm loạn. Giữ phẩm thập thiện, kiêm tu thiền định, càng có thể đắc được Thiên nhãn.

58. Phù chữa bệnh về tai

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị nhĩ bệnh phù)

Đây là phù lục Liên Sinh Hoạt Phật tự tâm tuôn chảy ra. Phù đem đốt pha nước rồi uống.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị nhĩ bệnh phù
image

Đại thiên cơ lớn nhất của phù này được công khai là ám ký của “nhĩ” (tai). Ám ký “nhĩ” này cũng là đại công khai bí mật thiên cổ. Nhưng tại sao lại dùng ám ký “tam nhĩ” (3 cái tai), đó là vì còn tính thêm cả Thiên nhĩ nữa vậy. Thu giữ bệnh tai là đại pháp lực của phù này. Bệnh tai bao gồm viêm tai, ù tai, đau tai, hỏng chức năng (tiền đình) thăng bằng v.v. Từng có một đứa bé bị điếc, sinh ra đã bị điếc rồi, đi khắp nơi tìm danh y mà không cách nào trị khỏi tận gốc, đến khi ba tuổi thì tìm đến Liên Sinh Hoạt Phật. Liên Sinh Hoạt Phật vẽ ra phù này, đem đốt pha vào nước, đích thân ban lực gia trì vào trong nước. Đứa bé bị điếc này liên tục uống bảy lá phù. Kỳ tích xuất hiện! Nghe được âm thanh, đã có phản ứng, thêm một tháng sau nữa, bệnh điếc được chữa khỏi khiến tất cả bác sĩ nổi tiếng đều vô cùng kinh ngạc, bất khả tư nghì - không thể nghĩ bàn. Phù này có đại thần lực, đại pháp lực, có ám ký “nhĩ” ở bên trong, không thể xem nhẹ được. Ứng dụng của phù này cần phối hợp với phóng sinh, bố thí, in kinh sách.

59. Phù chữa bệnh về mũi

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị tị bệnh phù)

Vì phù này, viết một bài kệ trước: Nhân vấn khí tức đạo. Thường thường lộ bất thông. Hạ nhật nùng vị thích. Đông nhật thủy mông lông. Dịch kệ: Người hỏi đường hơi thở. Thường xuyên mũi không thông. Hè dịch mũi chưa hết. Đông đã nước mịt mòng. Bài kệ này muốn nói về nỗi khổ của bệnh mũi như lỗ mũi không thông, viêm xoang, mũi chảy mủ, chảy nước mũi, dị ứng mũi, viêm mũi, chảy máu mũi… Ngày trước có rất nhiều người gọi Liên Sinh Hoạt Phật là đại sư bệnh mũi, bởi vì thực sự có vô số người phải chịu nỗi khổ về bệnh mũi đến tìm Liên Sinh Hoạt Phật. Tôi vẽ ra phù này cộng thêm chút kỹ năng, chữa khỏi cho tất cả bệnh nhân bệnh mũi. Tôi biết bệnh mũi rất khó chữa. Nhiều người khỏi hết toàn bộ, hoàn toàn là nhờ đại hiệu ứng của phù này.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị tị bệnh phù
image

Đây là phù thức Liên Sinh Hoạt Phật tự tâm tuôn chảy ra. Đem phù đốt, pha vào nước rồi uống. Các loại bệnh về mũi rất nhiều, nhưng phù này có đại áp sát lực. Có nhiều người uống đều có được đại hiệu nghiệm của thần thông cảm ứng. Phàm là bệnh mũi mà danh y chữa không khỏi, xin mời thành tâm thắp một nén nhang, tự vẽ tự cầu, tự có đại pháp lực không thể nghĩ bàn được sinh ra.

60. Phù chữa bệnh về miệng

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị khẩu bệnh phù)

Người học Phật kị nhất là phạm vào khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp chính là vọng ngôn, kỳ ngôn, hai lưỡi, ác khẩu. Người học Phật đương nhiên cần phải có lời nói thành thật, lời nói thẳng thắn, lời nói điều hòa, lời nói êm dịu. Khẩu nghiệp là nghiệp vô hình, từ đó bệnh của miệng tự nhiên càng nhiều hơn. Chúng ta đã hiểu được đạo lý họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Phải biết là bệnh của miệng vốn không phải chuyện nhỏ. Thế là Liên Sinh Hoạt Phật tự tâm tuôn chảy ra một lá phù, là phù lục chuyên trị khẩu bệnh.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị khẩu bệnh phù
image

Linh phù có ám ký bí mật của “khẩu”. Phù này đem đốt cho vào nước uống. Nếu trong khoang miệng tỏa ra mùi vị lạ, khoang miệng bị viêm sưng, lưỡi không nghe theo điều khiển (trong phù này cũng có ám ký của lưỡi), khô miệng, nói lắp, miệng không sạch sẽ v.v. đều có thể đem đốt phù này cho vào nước uống là trị khỏi. Từng có người bị câm bẩm sinh liên tục uống hai mươi lá phù, vậy mà có thể mở miệng ra phát âm. Từ phù chữa bệnh về miệng mà lại có thể chữa khỏi cho người câm bẩm sinh một cách kỳ tích như vậy. Đây là nguyên nhân miệng lưỡi có mối tương quan với nhau. Phù này nhìn đơn giản, thật ra hàm chứa sự đối trị của khoa thần kinh, méo miệng cũng có thể đối trị được.

61. Phù giúp mọc tóc

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh sinh phát phù)

Lá phù này có rất nhiều người xin Liên Sinh Hoạt Phật. Lá phù này không khác gì tin mừng, tin mừng cho người hói đầu. Có một nữ ca sĩ người Mỹ, trong lúc đạt được cả danh lẫn lợi thì lại bị rụng tóc rất nghiêm trọng. Mỗi một lần gội đầu, cô đều túm ra được một búi tóc lớn, đỉnh đầu hói mất một mảng. Sau này cô ấy nghe danh của tôi đã đích thân đến cầu phù. Tôi vẽ phù này cho cô ấy, ngày hôm sau liền không rụng tóc nữa, một tuần sau mọc tóc trở lại. Sự hiệu nghiệm của phù này giống như phản âm, đây là phù “Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh pháp lực khiến mọc lông mọc tóc”.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh sinh phát phù
image

Phù đem đốt pha vào nước rồi uống. Liên Sinh Hoạt Phật cho rằng có rất nhiều nhân tố làm hói đầu rụng tóc bởi vì con người hiện đại sống trong xã hội quá cạnh tranh. Phiền não hay lo nghĩ đều rất nhiều, vì nguyên nhân này mà tóc đều bạc trắng, cũng dễ bị rụng. Người có bệnh dễ rụng tóc hoặc người có bệnh không mọc được tóc đều có thể xin phù này. Từng có một bé gái vừa sinh ra đã giống như ngọn đồi trọc, một cọng tóc cũng không mọc tận hai năm. Bé cầu Liên Sinh Hoạt Phật, uống phù này vào, một tháng sau liền mọc tóc. Không chỉ mọc tóc mà tóc vừa đen vừa bóng mượt, ai gặp cũng yêu, khen không ngớt lời. Đây là phù của đại pháp mọc tóc.

62. Phù chữa khí quản viêm sưng, bướu cổ

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị khí quản viêm thũng phù)

Liên Sinh Hoạt Phật cho rằng, cái khổ của cuộc đời phân làm nội khổ và ngoại khổ. Nội khổ là: Bốn trăm bốn mươi bệnh là khổ của thân, ưu sầu phiền não là khổ của tâm. Ngoại khổ là: Bị trộm cắp và kẻ xấu hãm hại, thiên tai gió bão nóng lạnh. Hai cái khổ này đều rất khó chịu, đặc biệt là khi tứ đại không điều hòa, triền miên thuốc men chữa trị, thân tâm khổ sở. Về phương diện khí quản và cổ họng, tôi biết hai cái khổ này rất khó trị. Một là: bướu giáp (thường gọi là bướu cổ), hai là viêm sưng khí quản. Thế là Liên Sinh Hoạt Phật tự tâm tuôn chảy ra phù này, chính là phù đối trị bệnh khí quản và cổ họng.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị khí quản viêm thũng phù
image

Phù tiết lộ sự huyền bí của tiên thiên, trong đó có ký hiệu bí mật nhất của cổ họng. Ám ký cổ họng này vốn dĩ là không công khai, có thể thấy được giá trị của phù này. Phù này chỉ rõ “hóa viêm, hóa sưng”. Phù đem đốt, pha nước rồi uống. Nói riêng về bướu cổ khi phát triển tới giai đoạn sau sẽ làm nhãn cầu lồi ra, nước mắt tự chảy, não bộ tổn thương, phải chịu cái khổ không được yên ổn. Thông qua dùng phù này để cứu trị có rất nhiều người được chữa lành, cũng có công năng lập tức ngưng dứt, khiến bệnh không bị nặng lên - ác hóa nữa. Phù này là vật phi phàm, vật kỳ dị trân quý trên trời.

63. Phù chữa ho

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị khái thấu phù)

Phù này và phù trước (phù 62) thoạt tiên có vẻ giống nhau nhưng thật ra là khác nhau. Phù trước chủ yếu trị bướu cổ và viêm sưng khí quản, còn phù này thì chuyên trị ho.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị khái thấu phù
image

Lúc tôi ở Đài Loan thường nghe một câu nói: “Bác sĩ sợ trị ho, thợ xây sợ trị dột”. Câu nói này nguyên do là các bác sĩ sợ nhất là trị bệnh ho, còn thợ xây sợ nhất là sửa nhà bị dột nước. Ấy là vì bệnh ho vốn không dễ trị. Còn căn nhà bị dột nước, trám bít xong lại dột, trám không trám được hết, dột vẫn cứ dột. Ho cũng giống thế, uống thuốc tiêm thuốc cũng rất khó có công hiệu. Thế là Liên Sinh Hoạt Phật tự tâm tuôn chảy ra một phù, chính là “trị khái thấu phù”. Phù có ám ký của “cửu điểu thổ vương”. Cái gì là “cửu điểu thổ vương”? Đây là bệnh ho giống như “chín con chim bay trên bầu trời”. Mà đối trị dùng “thổ vương” để trấn áp. Tại sao lại dùng thổ vương? Vì thổ vương là khắc tinh của cửu điểu (chín con chim bay), khiến cửu điểu không thể bay lượn. Phù đem đốt, pha vào nước rồi uống. “Cửu điểu thổ vương” chỉ có ai là Phù tử tiên đích thực mới hiểu được. Uống phù này vào, bệnh ho giống như bị lấy đi mất.

64. Phù chữa say nôn ói

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị ẩu thổ phù)

Có một đệ tử mỗi lần đi máy bay thì chắc chắn bị nôn ói. Cô ấy nói với Liên Sinh Hoạt Phật rằng: “Khi bị nôn ói, cảm thấy giống như tứ đại phân chia, cũng giống như thân tâm nứt ra, không chỉ chóng mặt hoa mắt mà còn có cảm giác con đường trước mặt xa mịt mù.” Cô ấy vô cùng chán ghét nôn ói, nhưng sự ám ảnh về nôn ói cứ vây lấy nặng nề, muốn né tránh cũng không thể. Đây là: Thiên sinh như nhất hoa. Phiên cổn nhất địa tháp. Mỗi hồi ẩu thổ thời. Mãn địa cam giá chỉ. Dịch kệ: Trời sinh tựa đóa hoa. Chao liệng vòng đáp xuống. Nhưng nôn ói mỗi lần Bã mía đầy mặt đất. Thế là Liên Sinh Hoạt Phật tự tâm tuôn chảy ra một lá phù, phù chuyên trị nôn ói.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị ẩu thổ phù
image

Trước khi có nguy cơ bị nôn ói, trước khi đi tàu đi máy bay, thì đem đốt pha nước, dùng để uống. Uống phù này vào rất kỳ diệu, cảm giác nôn ói hoàn toàn tan biến. Cũng có nghĩa là về cơ bản không còn chóng mặt hoa mắt nữa, cũng không còn cảm giác lâng lâng nữa, hoàn toàn trấn định như thường. Trong phù thức này chỉ có hai chữ “trang nghiêm”. Hai chữ “trang nghiêm” này chính là trời sinh cây cao trăm thước, đứng ở giữa đất trời mà gió thổi không lay động, đứng kiên cố vững chắc. Bất động chính là đối trị nôn ói. Như vậy gọi là “trang nghiêm”.

65. Phù cầm máu

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị chỉ huyết phù)

Phù này có đại uy thần lực, bất khả tư nghì, vốn không thể nghĩ bàn.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị chỉ huyết phù
image

Trong phù có hai chữ vô cùng quan trọng, chính là hai chữ “hồi thiên” (quay lại cõi trời). “Hồi thiên” đại diện điều gì? Thiên giới có cõi trời Dục giới, cõi trời Tứ thiền hữu sắc, cõi trời Vô sắc giới. Đây là phạm vi của thiên đạo, vậy lá phù này có mối liên quan gì với “hồi thiên”? Thân thể của con người chúng ta là tượng trưng cho một vũ trụ nhỏ, nên hai chữ “hồi thiên” là vô cùng có ý nghĩa. Vì hồi thiên chính là “máu” chảy ngược lại, không chảy xuống dưới, mà là chảy ngược lên trên, là “hồi thiên”. Máu chảy ngược lên trên chính là ý nghĩa “huyết chỉ”, dừng chảy máu. Đây là phù lục từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật tuôn chảy ra, ý cảnh trong phù vô cùng rõ ràng. Phù đem đốt pha nước rồi uống. Cũng có thể lấy nước búng vào chỗ bị thương thì máu lập tức ngừng chảy. Lá phù này xuất hiện tại nhân gian là vì chư Bồ Tát từ bi thương xót chúng sinh, giúp chúng sinh không còn phiền não, giúp chúng sinh không còn tai nạn, giúp chúng sinh trong khoảnh khắc mà được cứu. Tế độ chúng sinh rất cấp tốc, đây là một lá phù cứu mạng khẩn cấp. Khi vẽ phù này có thể niệm danh hiệu của Liên Sinh Hoạt Phật hoặc A Di Đà Phật. Phù này là báu vật vô giá.

66. Phù chữa hen suyễn

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị khí suyễn phù)

Người bị hen suyễn chắc chắn biết cái khổ của hen. Hen suyễn thường gọi là sá quy. (cách gọi tại Đài Loan) Có một đệ tử bị hen suyễn lâu năm, viết thư nói với Liên Sinh Hoạt Phật: “Bệnh hen suyễn này là căn bệnh vô thường, không được yên ổn, không cách nào biến mất, giống như con thú hoang ăn thịt người ở bên cạnh, luôn luôn chuẩn bị tấn công. Đây là nỗi khổ thân tâm mệt mỏi khó mà tả nổi.” Khi hen thì giống như thân tâm co rút, sống chết cứ nối tiếp nhau, vạn niệm đều biến mất, muốn né tránh cũng không được, giống như ngồi trong tù vậy. Như Liên Sinh Hoạt Phật được biết, bên trong là vốn có nhân quả nghiệp chướng. Bệnh hen suyễn phát ra là nghiệp chướng hiện tại, phân tích kỹ lưỡng thì là chủng tử chướng, do chủng tử chướng mà hình thành tập khí chướng. Muốn loại bỏ căn bệnh “co rút” này phải dùng kinh lực, chú lực, Phật lực, cuối cùng mới dùng phù lực.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị khí suyễn phù
image

Đây là phù lục tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật, đem đốt pha nước, dùng để uống. Phù này là phù hiệu ứng tùy cơ xuất thế độ hóa chúng sinh, cần phải phối hợp với người bệnh mà ứng dụng. Người thượng căn thì có thể tự mình niệm kinh trì chú hoặc niệm Phật. Người trung căn có thể mời Sư Tôn hoặc các Thượng sư tu pháp giùm thì vẫn có hiệu lực. Phù này chữa “bệnh co rút”, vì vậy có “nghĩa tôn quý, nghĩa thù thắng, nghĩa hi hữu, nghĩa tự tại như ý”. Diệu dụng của phù này hơn tất cả mọi loại thuốc. Thuốc men chữa ngọn, phù này chữa rễ, phù đến bệnh hết mới hiển lộ được đại pháp lực của Liên Sinh Hoạt Phật.

67. Phù chữa bệnh tim

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị tâm tạng phù)

Sự tu hành của Liên Sinh Hoạt Phật là chuyên chú vào sự tu hành của Tâm, không câu nệ hình thức. Chữ Tâm đó không phải nói đến quả tim của con người. Tâm là đạo vô hình, còn chữ Tâm tạng mới là quả tim hữu hình. Tâm vô hình này là linh minh giác tính vốn có của chúng sinh. Tự tính vốn có hằng sa diệu đức (các “tính đức” đẹp nhiều như cát sông Hằng). Hằng sa diệu đức cùng với trời đất vốn dung hòa làm một. Tâm thực sự là “Nhấn bổn vạn thù, xúc hợp tự tại” (ý nói sự vật có muôn nghìn đặc thù khác nhau nhưng đều có chung một nguồn gốc. Chúng tiếp xúc, dung hòa với nhau một cách tự tại). Còn trái tim của cơ thể cũng là chủ của một con người. Tim chết người chết, tim dừng người vong. Tim không thể dừng lại được, phải hoạt động một cách không chút chướng ngại thì mới được.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị tâm tạng phù
image

Đây là phù lục tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật. Phù này người có minh nhãn nhìn vào liền biết: “nhật nguyệt hành”, vận động mãi không ngừng dứt, cũng là đạo thuận tự nhiên của trời. Phù có “nghĩa ly cấu”, cái gì là ly cấu? Chính là cơ tim tắc nghẽn, huyết quản tắc nghẽn đều được hóa giải mà thành ly cấu. (Rời xa được sự dơ bẩn, uế tạp) Cũng có “nghĩa tối thắng”, cái gì là tối thắng? Cũng chính là vận hành không ngừng nghỉ từ xa xưa, mọi thứ tự tại như chính nó. Phù đem đốt pha nước rồi uống. Sự xuất thế của phù này sẽ độ hóa cứu độ nhiều người phương Tây hơn, do vì người phương Tây chết vì bệnh tim rất nhiều.

68. Phù chữa bệnh dạ dày

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị vị bệnh phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết một bài kệ trước: Tam thời vô chỉ tức. Tiếp nạp toàn trượng tha. Toàn thân lai nguyên xử. Thử quân yếu hộ vu. Dịch kệ: Ba bữa liên tục, ngừng nghỉ đâu. Tiếp nạp dinh dưỡng, toàn cậy nhờ. Toàn thân trưởng dưỡng, nhờ nó đó. Bảo vệ hộ trì, như yếu nhân. Bài kệ này nói về sự quan trọng của dạ dày. Bởi vì dạ dày là nhân tố lao động và phân phối toàn bộ dinh dưỡng và dưỡng chất. Dạ dày giống như rễ của thực vật. Dạ dày nếu không tốt, “hoa” chắc chắn khô héo. Dạ dày tốt thì “hoa” cũng tươi đẹp.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị vị bệnh phù
image

Đây là phù lục tuôn chảy từ tâm Liên Sinh Hoạt Phật. Đem đốt pha vào nước rồi uống. Phù này chuyên trị viêm dạ dày, acid dạ dày, đau dạ dày, thủng dạ dày, tiêu hóa ở dạ dày. Trong phù có ba chữ “thực hỏa dư”, chính là ám ký bí mật trong bí mật. “Thực hỏa” tức “thực viêm”. “Thực dư” tức “tiêu hóa”. Những người đã được lá phù này cứu trợ thì không thể nào tính đếm hết được. Thậm chí tiêu hóa không tốt, uống phù này vào lập tức tiêu hóa tốt.

69. Phù chữa bệnh gan, lá lách

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị gan tỳ tạng phù)

Liên Sinh Hoạt Phật tự tâm tuôn chảy ra một lá phù kỳ lạ đặc biệt, phù này nhân gian ít thấy.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị gan tỳ tạng phù
image

Phía trên cùng là ám ký pháp lực của Liên Sinh Hoạt Phật, tiếp đến là ký hiệu “hộ trị”, xuống dưới nữa là bốn chữ “hòa gia ngũ thành”. “Hòa gia ngũ thành” này là gì? Liên Sinh Hoạt Phật đưa ra một ví dụ như sau: Quả tim nếu là pháp vương, thì pháp chính là gan và lá lách, pháp chính là phòng lưu trữ của cơ thể người. Pháp nương theo Vương mà tồn tại, Vương nương theo Pháp mà sinh. Chức năng của tim là vô cùng quan trọng, mà tim là do gan và lá lách nuôi dưỡng. Vì thế chúng là cùng một thể tính, năm thứ vốn chẳng khác, cần đến như nhau. Ý nghĩa của “hòa gia ngũ thành” đã rõ ràng rồi! “Hòa” cũng tức là thêm, “gia” tức là tăng, “ngũ” tức là ngũ tạng, “thành” tức là thành tựu. Công dụng của phù này rất lớn, khiến gan và lá lách không hư hoại, hoàn toàn sản sinh ra công dụng bảo hộ điều trị. Chức năng gan lá lách bình thường là sự đảm bảo của cơ thể khỏe mạnh. Phù đem đốt pha vào nước rồi uống.

70. Phù chữa bệnh phổi

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị phế tạng phù)

Đây là phù lục tuôn chảy từ

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị phế tạng phù
image

Tôi viết một bài kệ trước: Ngã quán phế tác dụng. Trọc khí kỷ độ thanh. Khí tẩu hoãn hoãn hành. Nhân sinh nhược phù bình. Dịch kệ: Tôi xem phổi, trọc khí. Có vài độ sạch thôi. Khí ra vào nhẹ lối. Đời người như bèo trôi. Lại kệ: Phế hành như luân hồi. Du du hà nhật liễu. Triều triều vô nhàn nhật. Quán chi tự minh liễu. Dịch kệ: Phổi “thở”, như luân hồi Liên miên, không dừng dứt. Nhàn nhã, chẳng một ngày. Quán chiếu tự thấy ngay. Hai bài kệ trên là sự cảm thán khi Liên Sinh Hoạt Phật quán tưởng khí của cơ thể người ra vào. Thân phàm phu là “liệt ứng thân”, thân mà tam thừa thánh nhân nhìn thấy, là “thắng ứng thân”. Phù có thể trị các bệnh quái ác như lao phổi, viêm phổi, phổi tích nước, kết hạch phổi, sưng phổi v.v. Có rất nhiều người dùng phù này đều hiệu nghiệm.

71. Phù chữa bệnh thận

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị thận tạng phù)

Liên Sinh Hoạt Phật cho rằng, thận có bệnh thường do phạm âm túy rất nhiều. Tôi cảm thấy khác biệt giữa phàm - thánh, nằm ở khác biệt tịnh - uế. Sự tịnh uế này là sự khác biệt về trí tuệ hay u mê. Người bị bệnh thận thường có nghiệp chướng rất nặng. Tôi cho rằng như thế này: Phòng phẫu thuật của bệnh viện lớn giống như là địa ngục biên địa, những dụng cụ phẫu thuật đó chính là hình cụ. Nói một cách khác, máy chạy thận chính là hình cụ tra tấn của địa ngục nhân gian. Tôi thấy người trong thế gian mắc phải bệnh thận tiết niệu, một tháng chạy thận không biết bao nhiêu lần, hoặc một tuần nhiều lần, không khác gì chịu hình phạt, nhìn thấy thảm thương không sao nhìn tiếp được, nhiều lần đã rơi nước mắt. Những chúng sinh đáng thương sống chịu nỗi khổ chạy thận, chết rơi vào ác đạo, làm sao có thể cắt đứt được một phút vô minh chứ! Kết quả, từ trong tâm Liên Sinh Hoạt Phật tuôn chảy ra một lá phù. Phù này chính là phù hộ trị bệnh thận. Trong phù có pháp lực lớn, chủ yếu nhất là “trảm tà quỷ sát”.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị thận tạng phù
image

Phù đem đốt pha nước rồi uống. Phù này tốt nhất phối hợp với cúng Thủy sám. Thủy sám là tụng niệm “từ bi tam muội thủy sám pháp”. Chính là: Sám hối như giặt quần áo. Lấy nước làm danh nghĩa, chí tâm đảnh lễ tội căn thanh tịnh. Tội sẽ diệt, phúc sẽ sinh. Huệ nhật phổ minh giác hải tính viên đăng. Nam Mô Viên Giác Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.

72. Phù trị bệnh đường ruột

(Trị tràng bệnh phù)

Liên Sinh Hoạt Phật nghiên cứu bệnh lý học biết cách trị bệnh có ba loại: 1. Phù hợp. (Điều dưỡng) 2. Điều phục. (Hóa giải) 3. Đối trị. (Áp chế) Trong ba cách này vốn có rất nhiều kiến thức, chưa kể các cách chữa trị của các y sĩ cũng không giống nhau nữa. Vì vậy y pháp cũng chỉ tạm lược giải mà phân chia ra như vậy. Phù lục của Liên Sinh Hoạt Phật, người có duyên sẽ được. Theo quy tắc lễ pháp thì nên quy y Liên Sinh Hoạt Phật trước, như vậy mới tính là phù hợp với sự truyền thừa, điều này là vô cùng quan trọng.

Trị tràng bệnh phù
image

Phù cũng phân Điều phục và Đối trị. Pháp điều phục là “nhu thuận pháp”, pháp đối trị là “cương bạo pháp”, trong này đều có kiến thức rất uyên thâm, có duyên sẽ truyền thụ. “Trị tràng bệnh phù” của Liên Sinh Hoạt Phật là linh phù rất đặc biệt. Trong đó có ám ký của “tràng”, ký hiệu này người tinh mắt nhìn vào là biết. Phía trên cùng có chữ kỳ văn. Còn chữ “Vũ” cũng tức là “Linh” vậy. Riêng hai vân vạch dích dắc ở dưới là lưu động. Chữ “Luật” tức là điều phục. Uống phù này vào thì bệnh ruột lập tức được điều phục, nhân gian hiếm được nhìn thấy một lần, là thứ rất đáng quý.

73. Phù chữa động kinh

(Điên giản phù)

Tôi viết một bài kệ trước: Kí túy đông đảo tà. Khẩu diệc loạn vân ngôn. Vân lôi cánh nhật hạ. Bất đắc tự tại nhân. Dịch kệ: Thân say đổ nghiêng ngả. Miệng tán loạn xà ngầu. Cả ngày đòi đánh đấm. Tự tại chẳng được đâu. Bài kệ này muốn nói người bị bệnh động kinh giống như người say rượu, ngã lên ngã xuống, miệng nôn bọt trắng, như cừu động kinh, như heo ái động kinh, như chuột rút. Trong một ngày bị vài lần, hoặc một tháng bị vài lần, khi trở thành nghiêm trọng thì là cả ngày đều như thế. Liên Sinh Hoạt Phật chữa trị bệnh điên nhiều vô cùng, bệnh này là sở trường của Liên Sinh Hoạt Phật. Có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh động kinh bẩm sinh thường đến gặp tôi, Liên Sinh Hoạt Phật. Tôi vẽ phù này, cứ hai ngày uống một phù, đem đốt pha nước rồi uống, một tháng sau bệnh được chữa khỏi. Người khỏi bệnh nhiều không thể đếm hết.

Điên giản phù
image

Phù này có hiệu ứng lớn. Huyền cơ trong phù có bốn chữ: “phong cảnh tự chế”. “Phong cảnh tự chế” chính là mọi thứ tự nhiên, mọi thứ tất cả đều gọn gàng đều đặn. Tôi thấy cha mẹ trong thiên hạ, những người có con mắc bệnh động kinh, vô cùng đau khổ. Vì vậy nảy sinh đại bi mẫn tâm, truyền lại phù này, phù này vừa công khai, chúng sinh liền được cứu.

74. Phù chữa bệnh phụ khoa

(Trị phụ khoa phù)

Liên Sinh Hoạt Phật tại Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ cùng Kim Đào Tôn Giả đối đáp: “Bệnh lý trong thiên hạ, bệnh nào khó ứng phó?” “Phụ khoa.” Kim Đào Tôn Giả đáp. “Vì nguyên nhân gì?” “Do nghiệp chướng kiếp trước của người nữ gây ra, phải chịu nỗi khổ như vậy.” “Làm sao đối trị?” “Ba chữ: nguyên sinh chủ.” Liên Sinh Hoạt Phật thấy ba chữ “nguyên sinh chủ” này hàm chứa cơ mật rất to lớn. “Nguyên sinh chủ” này chính là bí mật kiếp trước đầu thai của người nữ. Tôi nhận được giáo hóa của Kim Đào Tôn Giả, cùng mọi loại thần thông diệu dụng của cảnh giới thù thắng, bắt đầu biết đạo lý phương chính quảng đại của “chữ bí mật”. Phù điều trị tất cả bệnh về phụ khoa, tất cả đều có hiệu nghiệm cực kỳ to lớn. Phải biết là trong phù có ám ký “phụ nhân”, có ba chữ “nguyên sinh chủ”.

Trị phụ khoa phù
image

Phù này đem đốt pha nước rồi uống. Đại công khai phù này là một tin vui lớn cho giới nữ, uống phù này vào, “nguyên sinh chủ” được điều hòa, từ đó hoạt bát tự nhiên, vui vẻ hạnh phúc.

75. Phù chữa trúng gió, cảm mạo

(Trị phong tà cảm mạo phù)

Phong tà cảm mạo (cảm cúm, trúng gió độc) hình như chỉ là bệnh vặt, tuy nhiên biến chứng của phong tà cảm mạo thì rất nhiều, không thể xem thường. Sự biến hóa phân chia của những con vi rút này là vô cùng nhanh, cũng là một trong những chướng ngại phiền não của thân thể.

Trị phong tà cảm mạo phù
image

Rất lâu mới bị cảm một lần thì không sao cả. Tôi từng có một đệ tử, anh ta cả năm đều phong tà cảm mạo. Một tháng bị từ hai đến ba lần, cơ thể đặc biệt rất dễ bị nhiễm phong hàn. Anh ta cũng rất quan tâm chăm sóc cơ thể của mình nhưng vẫn là khách hàng thường xuyên của bác sĩ. Dùng hết mọi phương pháp cũng đều không thể diệt trừ được phiền não này. Khi có dịch cảm cúm, anh ta nhất định sẽ tham gia theo cơn dịch bệnh. Không có dịch cảm cúm, anh ta lại vẫn cứ bị cảm. Cuối cùng bệnh cảm của anh ta khiến tất cả mọi người đối với anh ta đều không thể chịu được. Phong tà cảm mạo chính là ngũ ấm bị đốt cháy, tứ đại không điều hòa, cơ thể phát sốt, đau đầu ê xương, ho và sổ mũi. Đây chính là nỗi khổ tai mắt không linh mẫn nữa. Người đệ tử đó được Liên Sinh Hoạt Phật cho dùng phù “trị phong tà cảm mạo”. Hóa đốt, pha một phù uống, không ngờ lại trị tận gốc một cách kỳ tích, từ đó không bị lại nữa. Bí mật của phù này nằm ở ám ký “phong tà thu khởi” trong lá phù. Phù này có hiệu nghiệm rất lớn.

76. Phù chữa bệnh về xương

(Trị cốt khoa phù)

Đây là lá phù chứa đựng rất nhiều huyền cơ bên trong. Người có minh nhãn có thể nhìn ra, người không có minh nhãn không thể nhìn ra được.

Trị cốt khoa phù
image

Trong lá phù có “xương đầu”, “xương tay”, “xương cột sống”, “gân cốt”, “xương háng”, “xương chân”… Xương của toàn thân đều có hết trong này. Phù có ám ký của “xương”. Phù đem đốt pha nước rồi uống, điều trị bệnh xương của toàn thân. Liên Sinh Hoạt Phật thấy nghiệp chướng của người đời càng lúc càng nặng, ngoài nứt xương, cong vẹo cột sống, lệch xương, viêm xương, mục xương, đau xương ra, giữa các đốt xương lại còn mọc ra xương nhỏ, hoặc là mọc xương ngay vị trí ban đầu của xương (gai xương). Vì vậy đặc biệt công khai phù chuyên trị về xương, đặc biệt là gai xương. Uống phù xong, gai xương trở nên mềm, rút nhỏ lại, rồi biến mất. Lá phù này là vô cùng quý giá, không chỉ là bí mật, thậm chí còn là báu vật tổ truyền, không thể trộn lẫn với những lá phù của thế tục được. Phù thậm chí còn vô cùng thần thánh, có pháp lực sinh thiện. Phù vương của “cốt phù” chính là phù này.

77. Phù trị suy thận

(Trị thận khuy phù)

Phù dùng để đốt đem pha nước rồi uống.

Trị thận khuy phù
image

Nếu có người uống phù này, sẽ xuất hiện hai nghĩa chân thật: Thứ nhất, là bí mật thực tướng. Trong lá phù có một ấn ký là thực tướng ấn, thực tướng ấn này chính là bất động. Nếu uống phù vào có thể phá các tướng hư vọng, ngoại duyên không thể hỗn tạp, thiên ma không thể xâm phạm, sắc tướng sẽ không thâm nhập, đây chính là lý thực tướng. Thứ hai, là bí mật hồi thu. Trong phù có một ấn ký là sự vận hành của khí, có ý nghĩa “bức trú”, có ý nghĩa “triệu tập”, có ý nghĩa “tịch tĩnh”, có ý nghĩa “hóa vô”, tập hợp hết bốn loại ý nghĩa này cũng tức là có thể Định, có thể “hồi thu”. Ngũ uẩn không thể phạm, tinh khí dung nhiếp lại, hoàn tinh bổ não. Người uống phù này thì sắc uẩn không thể nhập. Không có chuyện mộng tinh. Tất cả đều bất động. Phiền não thế tục biến thành thanh tịnh. Người dùng phù này phải kiêm thêm xem các sách tu dưỡng, hòa hợp với thiên nhiên, không nhìn sắc, không nghe sắc, không nói lời thô tục. Tự nhiên thân tâm thoải mái, đoạn tuyệt được tà sắc.

78. Phù trị bệnh da liễu

(Trị bì phu khoa phù)

Có bài thơ: Lâm u thiên tụ điểu. Khê khoát bổn tàng ngư. Dịch thơ: Rừng vắng luôn nhiều chim. Suối rộng thường lắm cá. Tôi viết là: Nhâm thấp đài tự trưởng. Phu trạch khuẩn diệc sinh. Dịch thơ: Đá ẩm rêu tự mọc. Da sáng khuẩn cũng sinh. Tại “Olympia” phía nam Seattle có một đứa bé toàn thân bị bệnh ngoài da, là bệnh chàm (Eczema). Bác sĩ khoa da liễu điều trị 9 năm không chữa được, đến cầu Liên Sinh Hoạt Phật. Thế là tôi vẽ phù này tổng cộng năm lá. Chỉ trong một tuần những chỗ mọc mụn nước trên da ở khắp cơ thể đều khô lại, phần da chết bong ra, toàn thân mọc ra lớp da mới, vậy là được chữa lành bệnh.

Trị bì phu khoa phù
image

Liên Sinh Hoạt Phật biết rằng các chủng loại về bệnh da liễu thì rất nhiều. Có bệnh do truyền nhiễm, có bệnh do thể chất, người mắc bệnh rất khó chữa lành, bởi vì vi khuẩn ở da vô cùng cứng đầu. Tuy nhiên phù này chính là Cửu Phụng phá uế, ăn sạch hết tất cả vi khuẩn ở da, diệt trừ được vi khuẩn là tự nhiên da sẽ lành lại. Phù từng chữa lành cho rất nhiều người, rất nhiều người. Đây là phù dùng cách thức nuốt chửng vi khuẩn, vi trùng, lục trùng, chúng vốn đại diện cho nội trùng và ngoại trùng, tức truyền nhiễm và thể chất.

79. Phù chữa đột quỵ

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị trung phong phù)

Liên Sinh Hoạt Phật viết một bài kệ: Thân tài cực khôi vĩ. Khả tích trung phong tùy. Tự cổ như thử đa. Quân kim tranh nại hà. Dịch kệ: Thân hình cực vạm vỡ. Nhưng đột quỵ bất ngờ. Xưa nay không phải hiếm. Anh tranh giành điều gì? Đây là Liên Sinh Hoạt Phật nhìn thấy những người bị đột quỵ trên đời nhiều đến như vậy, không nhẫn tâm, mới từ trong tâm tuôn chảy ra phù lục này.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh hộ trị trung phong phù
image

Phù lục này có Thiên mệnh. Lá phù vô cùng trân quý, trong phù có ám ký “não” ở bên trong, chính giữa có một chữ “khởi”, chữ “khởi” này ngồi trên xe lăn, cũng có thể đứng dậy. Phù giúp não vẫn có sức mạnh để duy trì trong từng sát-na, khiến thần thức A lại da thức vẫn có thể hoạt động. Não lực này là bộ phận thần kinh xuyên thông bộ phận vật chất. Phù đem đốt pha nước rồi uống. Phù lực sẽ lập tức chảy vào trong não thức, khiến thần kinh bị đột quỵ phát sinh tác dụng tiếp xúc. Thân tâm tiếp xúc với nhau mà sản sinh ra tác dụng cảm thọ, thần kinh chi phối giao cảm bắt đầu linh hoạt trở lại, khiến động tác của con người có thể trở nên bình thường. Phù này sẽ cứu độ những người đột quỵ trong khắp thiên hạ.

80. Phù chữa bệnh tiểu đường

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị đường niệu bệnh phù)

Sự trân quý của lá phù này không có gì sánh nổi, là từ tự tâm của Liên Sinh Hoạt Phật tuôn chảy ra.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị đường niệu bệnh phù
image

Liên Sinh Hoạt Phật biết thân thể con người là tam tế lục thô (ba thứ vi thế, sáu thứ thô lậu) điều hợp, chỉ cần có một chút ít hiện tượng mất điều hòa hoặc không cân bằng thì sẽ sản sinh ra bệnh “chi mạt vô minh”, ảnh hưởng đến sự lưu chuyển của hành uẩn. Cứ như vậy mà sản sinh ra các loại bệnh duyên nghiệp. Sau khi bị tích lũy sẽ thành thương đau chí mạng, sầu khổ bi não, mãi mãi không ngừng dứt. Bệnh tiểu đường khiến tôi nhớ đến trong Kinh Phật có giảng: “Chủng tử sinh xứ, nội ngoại thể tướng, không một cái nào là thanh tịnh. Lạc thọ hoại khổ, khổ thọ khổ khổ, xả thọ hành thiện. Tam tâm bất trụ, niệm niệm lưu chuyển, không có gì đáng nắm giữ. Sát-na sinh diệt, hư vọng không thực, tứ đại giai không.” Liên Sinh Hoạt Phật thấy chúng sinh có nhiều người chịu nỗi khổ của bệnh tiểu đường, trong tâm liền tuôn chảy ra phù này. Đây là phù lục của Thiên mệnh, trong đó có bí tự của “điều”, là ra mệnh lệnh cho “đã sinh bệnh thì ra lệnh dừng lại vĩnh viễn, còn chưa sinh bệnh thì ra lệnh không được sinh ra”. Đối với bệnh tiểu đường thì phù này là có công hiệu lớn nhất. Phù đem đốt pha vào nước rồi uống. Liên Sinh Hoạt Phật quan sát sự sinh ra của các loại bệnh, tâm xúc diệu lý, thọ Thiên mệnh, tâm tự sinh ra phù. Lá phù là trú ở chính lý, thẩm định chính xác không sai sót, có sức mạnh chữa trị kiên cố, là tấm linh phù có đại hiệu nghiệm.

81. Phù chữa bệnh thần kinh

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị tinh thần khoa phù)

Đây là một tấm phù lục từ tự tâm Liên Sinh Hoạt Phật tuôn chảy ra. Phù đem đốt pha nước rồi uống. Đây cũng là một lá phù Thiên mệnh cực kì trân quý.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị tinh thần khoa phù
image

Phù này có Ngũ lực: Tín lực: Không vì phiền não nghi hoặc mà dao động. Tấn lực: Không vì giải đãi hôn trầm mà gặp trở ngại. Niệm lực: Không vì thiên tà mê ám mà động tâm. Định lực: Không vì vọng tưởng tán loạn mà bị quấy nhiễu. Huệ lực: Không vì ngoại tà ngoại linh mà bị che mắt. Trong phù này có ám ký tinh thần rất đặc biệt, “chủ” ở trong phù đại diện cho bản thân, “tiểu” đại diện ngoại tà. Chữ “yểm” tức là: Vô gián vô tạp Tâm bất trì tán. Minh sát tự nhiên. Nhận thủ chân thực. Dịch kệ: Không dừng, chẳng tạp. Bất tán loạn tâm Tự nhiên quán sát Nhận nắm thực chân. Lá phù này sẽ cứu độ chúng sinh mắc bệnh thần kinh trong thiên hạ.

82. Phù cân bằng huyết áp

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh huyết áp bình hành phù)

Trong các phù lục Thiên mệnh trân quý, lá phù sắc lệnh “huyết áp bình hành” này cũng là cứu tinh của con người thời nay.

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh huyết áp bình hành phù
image

Đây là phù từ tự tâm Liên Sinh Hoạt Phật tuôn chảy ra. Đem đốt pha nước rồi uống. Trong lá phù có chữ “huyết”. Có ám ký của “thăng”, có ám ký của “giáng”. Trong đó lại còn có ám ký “bình hành”. Ám ký “bình hành” này là ám ký lần đầu tiên công khai khắp thiên hạ, là đại huyền cơ trong bí mật. Phù đã có nhiều người dùng thử nghiệm, hoàn toàn chữa khỏi bệnh, huyết áp khôi phục bình thường, cứu độ chúng sinh không thể đếm hết được. Phù này xuất hiện, các con ma bệnh trong thiên hạ hoảng sợ tháo chạy hết. Quả là bất khả tư nghì - không thể nghĩ bàn. Phù này chính là đối trị: Huyết xung thiên đài đỉnh. Cô cao xuất chúng quần. Phong diêu tùng trúc vận. Nguyệt hiện hải triều tần. Dịch kệ: Máu huyết xông lên não. Mắt hoa tay rụng rời. Gió lay thông trúc tới. Trăng hiện lên ngoài khơi.

83. Phù chữa ung thư, mọc u

(Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị nham lựu phù)

Liên Sinh Hoạt Phật vì muốn đạt được mục đích cứu độ chúng sinh bệnh khổ, bản thân luôn giữ phần quan trọng, chủ chốt nhất của tri giác ở trong thái không vũ trụ, cảm nhận tiếp nạp Thiên mệnh. Trong Thiên mệnh ngũ phù, từ tự tâm tuôn chảy ra “trị nham lựu phù” (Chữa ung thư, mọc u).

Liên Sinh Hoạt Phật sắc lệnh trị nham lựu phù
image

“Trị nham lựu phù” này cũng đích thực là báu vật hiếm có, là báu vật vô giá. Phù đem đốt pha nước rồi uống. Liên Sinh Hoạt Phật tại Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ hiểu rằng sự tạo thành khối u ung thư vốn dĩ là do ngũ ấm, ngũ uẩn sinh ra. Đây là do các chướng tích lũy lại mà kết thành. Sự thay đổi của thời đại này cũng sản sinh ra các tuyệt chứng về tế bào hoại tử, cũng có liên quan đến chướng tích lũy kết thành. Liên Sinh Hoạt Phật vì sự liên quan lẫn nhau của phương diện này đã đi lên Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ, biết sự tương đối giữa “bệnh” và “thể”, sản sinh ra sự tuôn chảy của tri giác. Vì vậy trong phù có ký hiệu bí mật khối u lớn nhất, ký hiệu bí mật khối u này chính là: “ác nguyệt”. Phù này chính là: “Liên Sinh Hoạt Phật Thiên mệnh, linh thần thu ác nguyệt.” Liên Sinh Hoạt Phật đã đem hàng vạn bệnh của thế gian thu gom không bỏ sót. Mọi loại bệnh quái ác đều có chữ bí mật, nhưng phải “thu khởi” là có thể điều trị vạn bệnh để cứu chúng sinh trong thiên hạ. “Trị nham lựu phù” này, phù thức của nó là bất khả tư nghì - không thể nghĩ bàn.

Phụ lục 1. Sự khai ngộ của Thượng sư Liên Trí

Bản văn là kết tinh khai ngộ của Thượng sư Liên Trí tu tập Chân Phật Mật Pháp đặc biệt tiết lộ, vì vậy vô cùng trân quý. “Thưa Sư Tôn, Sư Mẫu! Con xin chắp tay đảnh lễ! Lần này gặp được Sư Tôn, Sư Mẫu, Phật Thanh Phật Kỳ, trong lòng vô cùng vui mừng, lại có thể nhận được sự khai thị vô thượng của Sư Tôn, trong lòng càng thêm cảm kích vạn lần. Từ khi bắt đầu học Phật pháp, con rất tịnh tâm để thể hội mỗi một chữ mà Sư Tôn đã nói, là pháp ngữ mà Như Lai dạy. Mỗi ngày con đều gác hết mọi chuyện, đi thực hành học biết dần dần từng bước những đạo lý mà con hiểu được. Lần này đến chỗ Sư Tôn, con đột nhiên lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý, nhưng không có cách nào để nói ra. Con chỉ là cảm giác được tâm con như hư không, vô ngã, không hai. Tất cả nguyên lai là như vậy, tất cả nguyên lai là không có, vô sở đắc, pháp bổn vô pháp, nhân vô pháp cố, là vi vô thượng pháp. Tất cả nguyên lai, bổn lai, ta chính là Phật, Phật chính là ta! Một tức là tất cả, tất cả tức là một. Mọi thứ vốn dĩ cái gì cũng không có. Bản Pháp vốn không pháp, pháp là tùy duyên mà sinh. Tuy con hiểu nhưng con không nói ra được, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Thì ra pháp mà chư Phật đã dạy là tùy duyên độ chúng sinh mà sinh khởi tất cả các pháp, mà vì vậy mới thuyết pháp. Vạn pháp chính là như vậy đó, vốn không thể học, không thể chạm vào. Chỉ là trong tâm sản sinh ra trí huệ. Tâm vốn là vô hình, tất cả trí huệ từ trong vô hình mà đến, mà tất cả vạn duyên vạn pháp đều bao dung toàn bộ. Tâm sao lại như vậy chứ? Bản tâm vốn không tâm, tâm vì là ý thức của vũ trụ, nguyên lai bổn lai cái gì cũng không có, chỉ là tự mình dùng tâm tính vọng tưởng sai lầm mà hiển thị ra vạn duyên vạn tướng. Trong tâm con đã hiểu rõ tất cả, cũng biết được vô hạn nhưng không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt thành lời. Buổi chiều tối hôm đó, khai thị của Sư Tôn làm con đột nhiên khai ngộ. Con đột nhiên không biết là cười hay là khóc vì cuối cùng con đã hiểu rồi. Con thực sự thể hội được việc cười chính mình ngốc ra sao, rồi khóc là vì chúng sinh vẫn bị mê hoặc trong mọi thứ, không hay biết gì. Thì ra “Bát Nhã Tâm Kinh” thực sự là đậm đặc mùi vị Thiền. Con thể hội được “không tức thị sắc”, “sắc tức thị không”, “thọ tưởng hành thức diệc phục như thị”. Các pháp không tướng, không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm, “thị cố không trung vô sắc… dĩ vô sở đắc cố” vậy. Trong tâm con vô cùng, vô cùng cảm kích Sư Tôn, con sẽ tiếp tục thể hội lĩnh ngộ thật tốt, đạt đến vô trụ vô niệm. Mọi thứ con đều không chấp trước nữa, những gì nên đến thì đến, những gì không nên đến cũng tùy nó. Tất cả đều là do nhân quả nhân duyên mà sinh khởi. Con xin viết một bài kệ: Tâm như hư không đại. Tâm như minh cảnh đài. Tâm vô chấp trước tướng. Tướng bất lưu ngã ta. Vạn tướng vô ngã tướng. Ngã tướng hiện vạn tướng. Hữu duyên tắc tương hội. Vô duyên tắc hư không. Ngã hoàn như mộng. Chúng diệc như mộng. Vạn vạn nhất thiết. Hoàn ngã quy nhất. Tâm như khoát hải. Tâm như hư không. Thăng nhập hư không. Ngã Phật tức nhất. Nhậm vạn tướng chuyển khiếp. Nhậm vạn điểu phi tường. Nhậm tha duyên lý quá. Nhậm tha khứ lai trung. Vạn tướng thị ngã tướng. Ngã tức thị vạn tướng. Nhất tức thị nhất thiết. Chân lý tại kỳ trung. Tâm minh vạn tướng không. Không không bất chấp trước. Nhất thiết như sở mộng. Dã quy như hư không. Nhất thiết như sở đắc. Dã quy như hư không. Ngã tâm kí nhữ tâm. Tâm tâm như nhất tâm. Nhất tâm vũ trụ tâm. Chân lý tại kỳ trung. Thường tại định trung phản tỉnh. Thâm thâm liễu giải vô minh. Thường niệm chư quán phản chiếu. Minh liễu tự tính thanh tịnh. Thường diễn chư hành trí huệ. Nguyện vi chúng sinh chuyển luân. Dịch kệ: Tâm lớn tựa hư không. Tâm ví như gương sáng. Tâm không chấp trước tướng. Tướng chẳng giữ tâm ta. Vạn tướng không ngã tướng. Ngã tướng hiện vạn tướng. Có duyên thì tương hội. Vô duyên tất như không. Ta vốn như mộng. Chúng sinh cũng mộng. Vạn vật tổng kết. Quy nhất với Ta. Tâm như biển rộng. Tâm tựa hư không. Bay nhập không trung. Phật, Ta là một. Mặc vạn tướng chuyển kiếp. Như muôn chim bay lượn. Mặc nó tùy duyên qua. Mặc nó qua hay tới. Vạn tướng là ngã tướng. Ngã tướng là vạn tướng. Một tức là Tất cả. Chân lý ẩn nội hàm. Tâm sáng, vạn tướng không. Không không, không chấp trước. Tất cả như đã mộng. Quay lại như hư không. Tất cả như đã đắc. Quay lại như hư không. Tâm ta tức tâm người. Tâm tâm như một tâm. Một tâm vũ trụ tâm. Chân lý ẩn bên trong. Thường ở trong định tự kiểm điểm. Thấm sâu nghĩa giải Vô minh Thường quán xét tự thân bên trong. Thấu biết tự tính thanh tịnh. Thường phô bày hành năng trí tuệ. Nguyện vì chúng sinh chuyển luân. Mỗi lần Sư Tôn hỏi con rằng con muốn học cái gì? Con không dám học nhiều, bởi vì lúc đó tâm của chính con vẫn bất định, vẫn chưa thể thâm nhập lĩnh ngộ nghĩa chân thực của những pháp đó. Tuy tâm hiểu được một chút ít, nhưng đều ẩn giấu ở trong lòng. Tham sân si của bản thân con vẫn còn một số, vì vậy mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn thanh tịnh. Bây giờ, con đã hiểu tự tâm, liễu giải được nhiều hơn, cũng đắc được “chân không đại định”. Con sẽ hết lòng độ chúng sinh, chuyển pháp luân, đi truyền khẩu quyết của Chân Phật Mật Pháp. Con sẽ không tạo nghiệp trong nghiệp mộng này, bởi vì con đã hiểu được “vì vô trụ mà sinh kỳ tâm” rồi. Từ sau khi quy y Sư Tôn, con học ngồi tĩnh tọa. Cảnh giới của con rất nhiều, cũng nhất nhất bất động, như con đã thấy: - Mặt trời, mặt trăng xuất hiện, phóng quang xuống toàn thân. - Ngũ Phật hiển hiện trong hư không, hào quang ngũ sắc quán đảnh toàn thân, trong ánh sáng hóa chày kim cương, chuông kim cương. - Nhập vào Thiên trung thiên định, tắm trong ánh sáng của thiên hà. - Gặp gỡ chư thần tiên. - Bạch Y Thánh Tôn ban kim cương bảo quán cho con đội. - Thượng sư ban cho ngũ Phật quán cho con đội. - Chư Phật Thế Tôn ban cho vô số khai thị. - Thấy địa ngục tướng. - Thấy nhân duyên tiền kiếp. - Cùng tiên chúng trên trời ngồi chung vân xa. - Không Hành Mẫu ban cho vô số sự bảo trợ. - Sự hiển hiện của Đế Thích. - Tiên nữ trên trời cúng dường vương miện. Con rất ít khi đề cập với người khác, cũng chưa từng chấp trước các huyễn ảnh nhìn thấy. Chỉ cần tự biết là được rồi. Trong lòng cũng không nghĩ mỗi lần đều phải có cảnh giới, chỉ là sự hiển hiện tự nhiên mà thôi. Giữa đang mơ và tỉnh táo, không phải mơ, cũng không phải tỉnh táo, trước giờ con chưa từng tiếp nhận, nhưng cũng không từ chối, cũng tức là vừa gần vừa xa. Con hiểu là mình mang theo nguyện lực mà đến, con đã hiểu tất cả, con sẽ chuyển pháp luân thật tốt, hoằng dương Chân Phật Mật Pháp thật tốt. Đệ tử Liên Trí chắp tay đảnh lễ.” Bài văn “khai ngộ” này của Thượng sư Liên Trí, người có minh nhãn có thể nhìn ra cảnh giới của cô. Ý cảnh và thể hội của cô đã thoát ly thế tục, tiến nhập siêu phàm nhập thánh rồi! Tôi cảm thấy vô cùng đáng mừng. Tham khảo kỹ lưỡng, đọc tỉ mỉ bài văn này sẽ có “Tam Muội” đó. Tôi viết một bài kệ: Tâm bổn không vô biên. Hữu niệm vạn vạn thiên. Tham Sân Si xung xích. Hình thành nhân thế gian. Nhược tâm bất tuyệt khứ. Vọng tưởng khởi như yên. Nhược tâm toàn tiêu vong. Quang minh chiếu vạn năm. Dịch kệ: Tâm vốn vô biên Không. Vạn niệm xuất xuất ra. Tham Sân Si phủ kín. Hình thành Nhân - thế gian. Tâm không buông quá khứ. Vọng khởi như khói mây. Bằng tâm quyết diệt trừ. Quang minh luôn chiếu rọi.

Phụ lục 2. Tốc hành vãng sinh Ma Ha Song Liên Trì

Đây là một trong những mật truyền đại pháp của Chân Phật Tông. Pháp này cần phải thọ nhận quán đảnh tâm ấn trực tiếp. Pháp này đã truyền thụ cho Thượng sư Liên Hỏa. Pháp này là đại pháp thậm thâm vi diệu, trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được, được tuôn ra từ tâm của Liên Sinh Hoạt Phật, trí huệ này đến từ Ma Ha Song Liên Trì. Nguồn gốc của pháp Đại Nhật Như Lai – Phật Nhãn Phật Mẫu – Di Lặc Bồ Tát – Liên Hoa Sinh Đại Sĩ – Liên Sinh Hoạt Phật. Truyền thừa của pháp Phật Thích Ca Mâu Ni – Phật A Di Đà – Di Lặc Bồ Tát – Liên Hoa Sinh Đại Sĩ – Liên Sinh Hoạt Phật. Đây là đại pháp vô thượng tốc hành, có khẩu quyết, có tâm yếu. Liên Sinh Hoạt Phật thấy chúng sinh thế gian, trí huệ có thượng hạ cao thấp, tất cả chúng sinh không cách nào được độ, vì vậy mới lấy trí huệ của ngũ phương Như Lai truyền lại Đại pháp uy quyền uy đức tối tôn quý vô thượng tốc hành này, khiến chúng sinh trong thiên hạ đều quy y Chân Phật, tất cả đều biết quay về Ma Ha Song Liên Trì. Đây là khai diễn vô thượng bồ đề diệu pháp, trình hiện trí tuệ lớn nhất của Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, vì chúng sinh mà thị hiện đại pháp. Nghi quỹ Tốc hành vãng sinh Ma Ha Song Liên Trì như sau: 1. Nhập đàn niệm thanh tịnh chú. 2. Niệm triệu thỉnh chú, triệu thỉnh chư tôn hộ pháp. 3. Chân Phật đại lễ bái pháp. 4. Chân Phật đại cúng dường pháp. (ngồi vào chỗ ngồi) 5. Chân Phật tứ quy y pháp. 6. Bia giáp hộ thân pháp. 7. Niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh. (1-3 biến) 8. Kết ấn. (Thủ ấn này là bí mật trong bí mật, kỳ diệu trong kỳ diệu, cần phải thọ nhận quán đảnh trực tiếp mới biết được.) 9. Quán tưởng như sau: Trong hư không xuất hiện một dải ánh sáng trắng tỏa xuống từ trên xuống dưới, sau cùng biến thành giống như hình ảnh quán tưởng ở bên rồi hình thành một vòng tròn ánh sáng trắng. Bên trong ánh sáng trắng xuất hiện một đóa hoa sen. Màu sắc của hoa sen do căn bản Thượng sư chỉ định hoặc bản thân mình thích màu nào nhất đều được (chính là màu sắc có duyên với mình nhất.)

Phù vãng sinh Chân Phật tịnh thổ
image

Hành giả quán tưởng tiếp theo thấy chính mình hóa thân biến mất, rồi bay lên ngồi lên trên hoa sen. Quán tưởng rõ ràng, đầy đủ. 10. Tụng chú: Om guru lian-sheng siddhi hum. (108 biến) 11. Cửu tiết Phật Phong cùng nội hỏa minh điểm. 12. Nhập định: Nhập vào định tam muội Ma Ha Song Liên Trì. Ma Ha Song Liên Trì hiện ra trước mắt, bản thân ngồi hoa sen, mọi thứ nhẹ nhàng yên bình, thoải mái. Ở trong định tam muội này có mười tám Đại Liên Hoa Đồng Tử cùng vô số Trung Liên Hoa Đồng Tử và vô số Tiểu Liên Hoa Đồng Tử, đều trở thành quyến thuộc thân thích của mình. 13. Xuất định tụng bài tán thán: Phật nhãn hóa hiện Song Liên Trì. Quang vô lượng và thọ vô lượng. Đồng tử tâm trí đại quang minh. Tiếp dẫn tốc kiện đạt Phật ngạn. 14. Đại lễ bái Phật. Xuất đàn. (Pháp này có quán tưởng vi tế, cần có Kim cương Thượng sư truyền thụ, khẩu quyết tâm yếu đều phải truyền quán đảnh trực tiếp.)

Phụ lục 3. Tiên thiên phù bút của Liên Sinh Hoạt Phật

(Bài viết từ một quan sát viên)

Trong số những người nổi tiếng toàn cầu, Liên Sinh Hoạt Phật là vị đại sư đã gộp cả Phật học, văn học, triết học, thần thông, truyền kỳ trong một người. Phù pháp thần thông Tiên thiên phù của ngài đã có danh tiếng trên toàn thế giới từ lâu. Mọi người khắp nơi đều gửi thư cho Liên Sinh Hoạt Phật xin thỉnh phù lục. Nghe nói mỗi ngày thư xin phù lục luôn có mấy trăm bức. Những căn bệnh được ngài chữa lành (đều là những căn bệnh phức tạp khó chữa mà Đông, Tây y đều bó tay) thực sự là không thể đếm hết được. Tại Trung tâm trả lời thư của Liên Sinh Hoạt Phật, riêng trợ lý đã từ 8 đến 10 người, có thể thấy được mức độ bận rộn của việc nhận và trả lời thư không thua gì nghiệp vụ của một công ty lớn. Mỗi một bức thư hồi đáp của Liên Sinh Hoạt Phật nhất định phải là đích thân ngài ký tên, mỗi một lá phù nhất định phải là ngài đích thân vẽ, cũng là đích thân sắc hóa. Ngài đích thân thi triển pháp lực vào mỗi một bức thư đồng thời còn kèm niệm Phật cho người thay mặt mang thư đến. Khi làm vậy là ngài phụng thỉnh năng lực tâm linh của vũ trụ, điều động Không Hành Mẫu trên thiên giới đến các tín chúng ở xa trăm vạn dặm. Ở khoảng cách xa mà phát huy pháp lực chữa bệnh “cách không”, chữa lành các chứng bệnh nan y phức tạp của người trong thiên hạ. Liên Sinh Hoạt Phật đối với bệnh nhân nặng thì trước tiên lập danh sách, rồi tập trung tại mật đàn tu pháp (tại Chân Phật Mật Uyển), sau đó sử dụng tức tai trị bệnh pháp. Ngài thường tu pháp không gián đoạn dù chỉ một ngày. Ngày nào lại cũng có bệnh nhân nặng đến cầu xin giúp đỡ. Khi tu pháp, ngài nhập Tam Ma Địa, sau đó phóng năng lượng vũ trụ đi chữa bệnh cho những bệnh nhân ở xa. Việc này rất hiệu quả, vô số người có bệnh tình chuyển biến tốt. Mật đàn tu pháp chữa bệnh như thế, ẩn bên trong có rất nhiều kỳ tích thần kỳ, vô cùng cảm động. Trong lúc ngài tu pháp đã dùng ý niệm với pháp khí là chuông kim cương cùng chày kim cương. Dùng chuông kim cương phát ra tiếng chuông để gia trì vào danh sách chữa bệnh. Ngài quán tưởng bệnh nhân đến trước mặt rồi dùng chày kim cương vẽ Tiên thiên phù lên người bệnh nhân. Ý niệm như vậy sẽ bay đi Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Nam Mỹ, Châu Úc. Bệnh nhân ở các nơi trên thế giới đều nhận được linh sóng của Tiên thiên phù do Hoạt Phật phóng chiếu. Phản ứng và hiệu quả chữa trị đều vô cùng mãnh liệt. Ý niệm này vậy mà rải đầy toàn thế giới, đây thực sự là pháp lực bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Cư sĩ Thạc Huệ ở New York từng gặp một kỹ sư ngành công nghệ cao - tiến sĩ Tiêu Bính Quyền. Ông ấy có một đứa con trai bị bại liệt bẩm sinh đã 11 tuổi, chân phải bước đi rất khó khăn, tay trái cũng không thể giơ thẳng, bàn tay luôn luôn co quắp vào. Có một lần Liên Sinh Hoạt Phật đến New York diễn giảng, tiến sĩ Tiêu Bính Quyền dẫn theo con trai đi nghe thuyết pháp, theo đại chúng đi lên pháp đài, tiếp nhận quán đảnh gia trì từ Liên Sinh Hoạt Phật rồi lấy nước đại bi chú ở trên pháp đài mang về nhà uống. Không ngờ vừa về đến nhà, uống xong nước đại bi chú liền xuất hiện hiệu quả không thể nghĩ bàn. Tay trái của cậu bé có thể giơ thẳng, bàn tay có thể lật chuyển, chân phải bước đi cũng tự nhiên hơn rất nhiều, quả thật là trở thành hoàn toàn khôi phục luôn rồi, không khác gì so với người bình thường cả. Tiến sĩ Tiêu Bính Quyền gặp ai cũng liền thuật lại chuyện kỳ lạ này. Có người hỏi đến tiền nhân hậu quả của sự việc này, Liên Sinh Hoạt Phật chỉ mỉm cười nói: “Nước đại bi chú có đại pháp lực, còn tôi trong lúc gia trì cho bệnh nhân đã dùng linh lực của Tiên thiên phù”. Liên Sinh Hoạt Phật nói, linh lực của Tiên thiên phù ngoài trị bệnh ra thì công dụng còn nhiều vô cùng, có thể tăng ích, có thể kính ái, có thể hàng phục và rất nhiều công dụng khác nữa không thể thuật hết được. Người vẽ phù phải tập trung tâm và thần trí, phải nhập Tam Ma Địa. Việc nhập Tam Ma Địa chính là để điều động “Linh năng” của vũ trụ, trong Mật tông còn gọi là Không Hành Mẫu. Một khi làm được thì sẽ nhập vào một cảnh giới nhất định. Đây vốn là cảnh giới của Phật Bồ Tát, cảnh giới của Phật pháp, có pháp lực vô biên. Hành giả trong Tam Ma Địa chính là Phật, mật đàn giống như cảnh giới hư không, người vẽ phù và mật đàn tất cả đều đi vào trong cảnh giới hư không, không còn là người bình thường và mật đàn bình thường nữa. Ngoài ra người vẽ phù cũng cần phải có tâm thật kiền thành. Trong lúc cầu phù, tốt nhất là có thể niệm Phật hoặc niệm tâm chú của Liên Sinh Hoạt Phật. Tâm chú chính là: “Om ah hum, guru bei, aha -sasa-maha, lian-sheng siddhi hum.” Dụng tâm chuyên nhất như vậy mới dễ dàng nhận được sức mạnh của linh năng vũ trụ. Liên Sinh Hoạt Phật nói, uống Tiên thiên phù cũng như vậy, tâm phải kiền thành. Niệm Phật trì chú chỉ cần cơ thể hấp thu được phù lực của tiên thiên thì sẽ đạt được công dụng chữa bệnh và những thứ khác. Nguyên lý như sau: Pháp lực của Liên Sinh Hoạt Phật là máy phát thanh: “Phát”. Bệnh nhân là máy thu âm: “Thu”. Cũng vì vậy mới nói. Giữa một thứ “Phát” và một thứ “Thu” này, phải có sóng ở cùng một tần số nhất định. Liên Sinh Hoạt Phật nói, nhiệm vụ cả đời của ngài chính là đến thế gian hóa độ chúng sinh và cứu người. Việc hoằng dương Chân Phật Mật Pháp chính là cứu độ chúng sinh đạt đến bến bờ của Phật (pháp xuất thế). Tiên thiên phù này chính là pháp nhập thế, cứu người tế thế. Trong phương diện nhập thế, đây vốn là hành thiện, gieo trồng công đức và làm việc tốt. Liên Sinh Hoạt Phật cũng lưu ý các đệ tử học Tiên thiên phù bút: Vẽ Tiên thiên phù nhất định phải tập trung tinh thần. Vì tập trung tinh thần là âm ba rung động đầu tiên giúp nhập vào một trạng thái nhất định (Tam Ma Địa). Ý niệm và tư thế của người vẽ phù cũng vô cùng quan trọng, ví dụ: Lưng thẳng. Thân nghiêm trang. Đầu hơi cúi. Cằm hơi thu. Mắt nhìn giấy phù. Lưỡi đẩy lên hàm trên. Tư thế vẽ phù như vậy có thể khiến khí của toàn thân thông suốt không chướng ngại, ý niệm dễ dàng tập trung, ý tùy bút chuyển, tập trung tinh thần. Về sắc hóa phù lục thì điều tương đối quan trọng là ý niệm. Lúc sắc hóa không những phải tập trung tinh thần, mà còn phải nhập định. Màu sắc ánh sáng phóng quang có thể từ tâm hóa hiện, đầu tiên là màu đỏ, rồi vàng, trắng, xanh. Tiếp đó quán tưởng màu sắc ánh sáng đi từ cánh tay đến ngón tay, rồi từ ngón tay phóng ra. Như vậy gọi là phóng quang. Với người có linh lực, nhờ sự rung động của linh lực toàn thân thì sẽ làm tăng thêm cường độ màu sắc ánh sáng. Tiếp đó dùng thủ ấn phóng quang chiếu vào trong phù lục. Loại khí trường này luôn luôn là vô cùng mãnh liệt. Liên Sinh Hoạt Phật lại nói: Thiên nhãn, “con mắt thứ ba” mà ngày nay đang được nghe nói đến nhiều, vốn là một khả năng của sự tập trung tinh thần (nhập định), cũng chính là hệ thống tin tức vi tế của thị giác. Hiện tượng siêu giác quan này chính là sự phóng chiếu của tâm quang, có thể nhìn thấy được kinh mạch của chính mình, cũng có thể nhìn thấy được kinh mạch trong nội tạng của người khác, chỗ nào có chướng ngại, chỗ nào có chấm đen, chỗ nào có bệnh. Công năng nhìn xuyên thấu này cũng phân chia ra nhìn thấy bên trong, bên ngoài, gần và xa. Tập trung tinh thần và nhập định sâu thì thần thông được sản sinh ra. Đó chính là lục thông – sáu loại thần thông: Thiên nhãn thông: Nhìn được vạn dặm, xa gần. Tất nhiên nhìn được nội tạng của chính mình và nội tạng của người khác. Thiên nhĩ thông: Nghe được vạn dặm, xa gần, bên trong và ngoài. Tha tâm thông: Biết được suy nghĩ, cảm nhận trong tâm của người khác. Người khác vừa khởi niệm, bản thân linh ứng liền biết Thần túc thông: Vào ra mọi cõi giới, thiên giới, hư không giới. Túc mệnh thông: Biết rõ quá khứ vị lai, nhân quả của nhiều kiếp. Lậu tận thông: Tiến nhập niết bàn bất động. Thành Phật. Đây là một tầng năng lực tiên thiên đầy đủ thâm sâu hơn của sự tập trung tinh thần và nhập định. Học tập đạo lý của Tiên thiên phù và lục thông vốn dĩ không có sự khác biệt. Năng lực của Tiên thiên phù cũng có thể đạt tới cảnh giới siêu độ tổ tiên. Ví dụ tâm chú phù của Liên Sinh Hoạt Phật có một chuyện như thế này: Có đệ tử ở Malaysia, họ Nghiêm tên Trung Anh. Anh ta vào ngày giỗ của cha mình, ở trước linh đường đốt một đống vàng mã Chân Phật Tông. Khi đệ tử này đốt vàng mã, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt của cha mình, trong miệng lại niệm tâm chú của Liên Sinh Hoạt Phật. Đêm đó thấy cha anh ta đến nói với anh ta: “Cha đã được độ.” Bốn chữ này vô cùng rõ ràng. Liên tiếp ba đêm nhìn thấy điều này khiến Nghiêm Trung Anh không thể không tin. Pháp lực của Tiên thiên phù là tương đối đặc thù, cũng giống như lục đại thần thông vậy. Thông qua tác dụng của sóng rung động thông tin, không chỉ bệnh nhân ở khoảng cách xa có linh ứng, mà ngay đến chúng sinh ở u minh giới cũng có được cảm ứng sau khi người thân tưởng niệm. Điều này về mặt khoa học mà nói, chính là điện từ học, cơ học lượng tử, lực hấp dẫn học, quang nhiệt học v.v. Người thân từ u minh giới đi ra, đi đến thế giới quang minh. Loại hiệu ứng này không phải là con số nhỏ, đã có rất nhiều người có được hiệu quả. Có một người vợ rất nhớ người chồng đã mất của mình nhưng người chồng chưa từng nhập mộng. Cô đi khắp nơi tìm kỳ nhân dị sĩ đều không được. Cô ấy đến chỗ của Liên Sinh Hoạt Phật. Ngài cho cô ấy uống một lá phù, hướng dẫn cô ấy đốt vàng mã Chân Phật Tông. Liên Sinh Hoạt Phật liền quán tưởng hình ảnh của chồng cô ấy, dùng ý niệm chiếu vào bên trong não. Kể ra cũng lạ, đêm đó cô ấy ở nhà nghỉ tại Seattle lập tức nhận được “hiệu ứng thông tin” của chồng mình. Anh ta có lời nói cử chỉ giống hệt lúc còn sống, và còn thuật lại những chuyện chưa từng nghe nói đến ở u minh giới. Người vợ này cho rằng đó là tác dụng phi tiềm thức. Bởi vì trong tiềm thức của cô ấy vốn dĩ không có u minh giới. Cô ấy cảm tạ nghìn lần vạn lần, cảm tạ Tiên thiên phù của Liên Sinh Hoạt Phật. Tiên thiên phù của Liên Sinh Hoạt Phật không chỉ như vậy, mà còn xuất hiện kỳ tích công năng dịch chuyển. Như giúp một đứa bé bị điếc nhiều năm mở miệng nói chuyện. Giúp một cụ già bị mù hai mắt, một trong hai con mắt khôi phục lại chức năng thị giác. Đặc biệt chữa lành gai xương và đau nhức thần kinh khớp xương rồi còn nhiều hiệu lực kỳ diệu khác nữa. Ung thư máu, ung thư phổi, ung thư ruột, ung thư dạ dày, ung thư mũi, ung thư thực quản, ung thư tử cung, ung thư vú, ung thư da v.v... những người cầu cứu nhiều vô số. Các trường hợp được chữa lành thông qua việc ngài dùng Tiên thiên phù cũng rất nhiều. Hiệu ứng này giữa các tín chúng với nhau, tin tức được truyền đi rất nhanh chóng. Với “Tiên thiên phù” của Liên Sinh Hoạt Phật, kỳ diệu hơn nữa là còn có rất nhiều cặp vợ chồng mắc bệnh vô sinh xin ngài cho phù. Ngài vẽ Tiên thiên phù, căn dặn hai vợ chồng cùng nhau uống, vậy mà giúp cho rất nhiều cặp vợ chồng đều sinh được con. Không chỉ sinh được con, còn có người liên tục sinh được mấy đứa con, cũng có người sinh được sinh đôi, đối với hiệu quả bệnh vô sinh, đạt đến 99%. Mỗi một cặp vợ chồng vô sinh khi có thai liền thông báo đến trung tâm trả lời thư ở Seattle. Lúc đó toàn bộ nhân viên trợ lý, bao gồm cả Liên Sinh Hoạt Phật đều hoan hỷ tiếng cười. Cảnh tượng này là hiện tượng thường gặp ở trung tâm trả lời thư. Mỗi khi có kỳ tích là có tiếng cười vang dội. Ngập tràn cảm xúc vui mừng của việc cứu độ chúng sinh. Cuối năm 1987, lúc Liên Sinh Hoạt Phật ngụ tại Hồng Kông, có một vị đạo sĩ Mao Sơn khiêu chiến với ngài, muốn thi đấu phù pháp. Vị đạo sĩ Mao Sơn này ngồi ở một bàn khác trong nhà hàng nhưng Liên Sinh Hoạt Phật đã biết trước, chỉ im lặng không nói. Đạo sĩ Mao Sơn vẽ một lá phù trước, bỏ vào trong rượu, rồi yêu cầu Liên Sinh Hoạt Phật mời rượu, đồng thời dùng cái ly rượu lớn của mình mời Hoạt Phật uống. Hoạt Phật trước giờ không từ chối. Ngài cầm ly lên rồi uống. (Phù này là phù say rượu, có thể kiến Hoạt Phật mất mặt trước đám đông.) Một khoảng thời gian trôi qua, Hoạt Phật vẫn chưa xuất hiện một chút biểu hiện say rượu nào. (Từ sau khi chứng ngộ, Hoạt Phật ngày thường chưa từng xuất hiện biểu hiện say rượu) Đạo sĩ không phục, tiếp tục dùng đũa chỉ vào Hoạt Phật vẽ phù, trong miệng tụng niệm ra tiếng. Liên Sinh Hoạt Phật liếc nhìn đạo sĩ một cái, trong lòng cũng khó tránh khỏi âm thầm kinh ngạc. Thì ra vị đạo sĩ Mao Sơn này học Mao Sơn pháp chính hiệu, có thần thuật đặc dị. Ông ta dùng đũa vẽ phù có thể khiến người khác lập tức đơ người như khúc gỗ, chóng mặt, thậm chí là ngã gục xuống dưới đất, mục đích cũng là muốn Hoạt Phật bị mất mặt. (Nhiều lần thử nghiệm) Nhưng Hoạt Phật vẫn không thấy làm sao, vẫn nói cười vui vẻ. Đạo sĩ dùng đũa vẽ phù, vô cùng ra sức, liên tiếp thôi thần, trong miệng thở mạnh, mồ hôi trán chảy xuống như mưa. Hoạt Phật vẫn bất động. Liên Sinh Hoạt Phật nhìn thấy đạo sĩ dùng lực quá mức, cảm thấy tiếp tục như vậy thật đáng thương, trong tâm biết rất rõ. Ngài cũng chỉ dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào mặt bàn một cái. (Đây là hàng phục ấn). Đũa của đạo sĩ đột nhiên rung chuyển rơi xuống dưới mặt bàn, đạo sĩ tay chân rã rời. Liên Sinh Hoạt Phật tinh mắt nhanh tay cầm đũa lên nói: “Đũa rơi rồi, chắc là lại có người muốn mời ông đi ăn cơm đó!” Đạo sĩ Mao Sơn đỏ mặt xấu hổ, nói nhỏ tiếng: “Lĩnh giáo, lĩnh giáo, cao minh, cao minh, tôi thua rồi.” Trong lúc đó, vậy mà không ai hay biết Liên Sinh Hoạt Phật và đạo sĩ Mao Sơn đã đấu xong một trận phù pháp. Cuối cùng, đạo sĩ Mao Sơn đích thân viết thư đến quy y Hoạt Phật, và còn bao gồm mười mấy đệ tử của ông ấy, toàn bộ quy y Chân Phật Tông. Liên Sinh Hoạt Phật không lâu nữa sẽ đi lại mười phương trời, sẽ triển khai các chuyến đi hoằng pháp. Lúc đó đệ tử các nơi trên thế giới đều có thể được nghe ngài thuyết pháp, đồng thời ngài cũng sẽ dùng “Tiên thiên phù” giúp người chữa bệnh cầu phúc trừ tai hàng phục. Hoạt Phật lại am hiểu âm dương trạch phong thủy học, những thần thuật bao la vạn tướng này ở trong tâm. Tôi tin chắc buổi thuyết pháp của ngài sẽ rúng động thế giới. Buổi thuyết pháp của Hoạt Phật hiện giờ, mỗi lần thuyết pháp đều có nghìn người nghe giảng, cũng có lúc đạt đến chục nghìn người, trong đó có cả người bệnh thương tật ngồi xe lăn, tiếp nhận quán đảnh rất nhiều. Cảnh tượng vô cùng cảm động. Liên Sinh Hoạt Phât không cần danh, nhưng tự được nổi tiếng. Liên Sinh Hoạt Phật không tham lợi, nhưng tự được cuộc sống không lo toan. Bước cuối cùng, khi đã độ xong chúng sinh rồi, sẽ lui ẩn núi rừng. Nhưng Hoạt Phật rốt cuộc vẫn là không có kết thúc ở chỗ nào, mọi thứ vốn trống không. Tác giả (người viết bản văn phụ lục này) tôn kính sự tế nhân cứu thế của Liên Sinh Hoạt Phật nên đặc biệt viết một bài thơ xin dâng tặng Hoạt Phật. Ẩn sĩ độn nhân gian. Đa hướng sơn trung miên. Thanh la sơ lộc lộc Bích giản hưởng liên liên. Đằng đằng thả an lạc. Du du tự thanh nhàn. Miễn hữu nhiễm thế sự. Tâm tịnh như bạch liên. Dịch thơ: Ẩn sĩ lánh nhân gian. Ngủ trong rừng hoang vắng. Thanh la vang từng quãng. Róc rách suối ngàn kêu. Thong dong chân an lạc. Ung dung nhàn nhã chơi. Tránh phải nhiễm chuyện đời. Tịnh tâm như sen trắng. Liên Sinh Hoạt Phật từ Ma Ha Song Liên Trì của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới giáng xuống nhân gian, tại nhân gian truyền Chân Phật Mật Pháp, cuối cùng là ẩn lui! Hoạt Phật là một vị ẩn sĩ, thích non nước, thích thiên nhiên, thích thanh nhàn, trong tâm không vướng bận, tâm thanh tịnh như Đại Bạch Liên Hoa, trong năm tháng cuộc đời phút chốc sẽ tan biến này sẽ ẩn dật không tung tích một cách vô ưu vô phiền. Chú thích Đạo sĩ Mao Sơn: là người theo học phái Mao Sơn thuộc Đạo giáo. Hồng La: tên loại cây leo bám trên vách đá, hoặc cây tùng bách.

Phụ lục 4. Làm sao cầu phù?

Người muốn cầu phù xin viết thư gửi đến Chân Phật Mật Uyển, liên lạc với Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Trong thư cần ghi rõ cầu xin chuyện gì, muốn cầu phù gì. Nếu thư hồi đáp của Chân Phật Mật Uyển có đặc biệt chỉ thị thêm điều gì, hãy làm theo chỉ thị trong thư. Thông thường mà nói, khi nhận được phù phải cúng đàn thành trước, sau đó là đốt sớ văn hoặc cầu nguyện. Chúng ta cầu phù có thể viết sẵn “sớ văn” trước, điểm này không thể sơ sót. Nội dung chính của sớ văn phải đơn giản rõ ràng, ví dụ: Ai đó, địa chỉ ở đâu, năm nay mấy tuổi, sinh vào giờ này ngày nào tháng nào năm nào, bây giờ bị bệnh gì. Cầu nguyện xin phù, là dùng để trừ bệnh. Cầu xin Phật quang soi chiếu, thân thể khỏe mạnh. Nếu khôi phục khỏe mạnh, sẽ hoàn nguyện ra sao như thế này thế kia. Đây là bài sớ văn cơ bản, tại mật đàn niệm một lần, rồi đốt. Nếu không biết viết sớ văn thì niệm họ tên, địa chỉ, ngày sinh của người bệnh hoặc người xin phù, cầu xin loại phù nào, bẩm báo tất cả trước mặt Phật. Phù muốn có công hiệu, phải có ba điều kiện: 1. Linh quang gia bị của Phật Bồ Tát. 2. Công lực của bản thân người vẽ phù. 3. Sự thành tâm của người cầu phù. Liên quan đến phần người cầu phù, phải phát tâm, phải niệm Phật, trì chú hoặc niệm Kinh, dùng chú lực, kinh lực gia tăng phước, vì nếu như không đủ phước, phù cũng sẽ vô hiệu. Còn về nơi vẽ phù, phải làm trước đàn thành mới tương đối trang nghiêm. Bất luận ra sao, có rất nhiều chuyện khi tiến hành đều phải có quy tắc, đặc biệt là trong Mật giáo. Cầu phù, phải niệm Thượng sư tâm chú 108 biến. Có thể niệm chú ngắn cũng được. Chú ngắn chính là: “Om guru lian-sheng siddhi hum.” Tại sao phải niệm câu chú này? Bởi vì người cầu phù, trước tiên phải chuẩn bị tâm thành kính. Có tâm thành kính rồi, “cầu phù” mới có cảm ứng. Đây là đạo lý mà bất cứ ai cũng biết. Đồng thời một khi trì chú này, có thể có cảm ứng với pháp thân của Liên Hoa Đồng Tử. Liên Hoa Đồng Tử (Liên Sinh Hoạt Phật) liền có thể đến gia trì và hộ trì, tự nhiên là có thể thành tựu mọi việc. Phù pháp là pháp tương ứng, trì chú tự sẽ có tương ứng. Tâm thành tắc linh, nếu có bất cứ nghi vấn gì về cầu phù hoặc sử dụng phù, hãy thỉnh giáo các Thượng sư Chân Phật Tông! Phù lục không được trực tiếp cắt ra từ sách để sử dụng ngay, cần phải thỉnh thần Phật phóng quang gia trì mới có công hiệu.

(Hết)

Mục lục